Wiadomość z serwisu informacyjnego

Transkrypt

Wiadomość z serwisu informacyjnego
Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl
RUSZYŁ RZĄDOWY PROGRAM „RODZINA 500 +”. UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW
Rusza rz?dowy program „Rodzina 500 +”. Policja ostrzega osoby, które zdecyduj? si? z?o?y? wniosek
o przyznanie ?wiadczenia drog? elektroniczn?, aby nie da?y si? oszuka? w sieci. Jedynymi stronami
internetowymi z autoryzowanymi przez stron? rz?dow? informacjami o programie „Rodzina 500plus” s?
strony: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl, oficjalne strony internetowe ministerstw oraz niektórych
banków. Za pobranie i z?o?enie wniosku nie ponosimy ?adnych op?at.
Ju? od dzisiaj mo?na sk?ada? wnioski o przyznanie ?wiadczenia „Rodzina 500+”. Mo?liwe jest to
zarówno drog? elektroniczn? jak i osobi?cie, w wyznaczonym do tego urz?dzie.
Pami?tajmy, ?e z?o?enie wniosku jak i samo jego pobranie jest bezp?atne. Dla tych, którzy zdecyduj?
si? wype?ni? wniosek drog? elektroniczn?, dedykowane s? nast?puj?ce strony internetowe:
rodzina500plus.gov.pl;
obywatel.gov.pl;
s? to oficjalne strony internetowe ministerstw.
Policja przestrzega przed oszustami, którzy wykorzystuj?c nasz? nie?wiadomo?? i niewiedz? poprzez
fa?szywe strony internetowe, wy?udzaj? dane personalne oraz pieni?dze.
Dlatego te? przypominamy, ?e ?adna z instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o
wyp?at? ?wiadczenia, nie ??da od petentów podawania lub potwierdzania drog? mailow? czy sms-ow?
danych personalnych. Oszu?ci zazwyczaj prosz? o podanie takich danych jak imi? i nazwisko, numer
dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania oraz innych informacji.
Fukcjonariusze prosz? ka?dego, kto spotka si? z takim przest?pczym procederem o kontakt
telefoniczny pod numerem 997 lub 112 albo osobisty w najbli?szej jednostce Policji.
Oto kilka podstawowych zasad bezpiecznego poruszania si? w sieci:
-nie korzystajmy z kafejek internetowych, gdy? nie mamy pewno?ci czy oprogramowanie
zainstalowane na danym komputerze jest legalne, aktualne oraz nie wiemy, kto wcze?niej i w jakim celu
korzysta? z danego komputera,
page 1 / 2
Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl
-korzystajmy z legalnego systemu operacyjnego. Pirackie, nielegalne oprogramowanie mo?e
zawiera? program szpieguj?cy, który przeka?e nasze poufne dane nieupowa?nionym osobom,
-zainstalujmy program antywirusowy i antyszpiegowski – uchroni? one nasz komputer przed
wirusami i programami hakerskimi. Darmowe wersje takich programów mo?na znale?? w Internecie i
legalnie je ?ci?gn??,
-warto zaopatrzy? si? w tzw. firewall, który zablokuje próby w?amania si? z sieci do naszego
komputera,
-regularnie aktualizujmy: system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie i
inne programy, których u?ywamy podczas ??czenia si? z Internetem - luki w oprogramowaniu mog?
pos?u?y? do w?amania si? do komputera,
-loguj?c si? do poczty lub na portale internetowe wpisujmy login i has?o r?cznie, zmieniajmy has?o
raz na jaki? czas oraz postarajmy si? nie posiada? jednego has?a do kilku kont internetowych,
- nie otwierajmy wiadomo?ci e-mail od nieznanych adresatów i nie u?ywajmy linków rozsy?anych w
niechcianej poczcie (tzw. spamie) oraz przez komunikatory - mog? prowadzi? one do niebezpiecznych
stron lub programów, u?ycie oprogramowania antyspamowego znacznie ogranicza ilo?? niechcianej
poczty,
- nie przesy?ajmy drog? elektroniczn? ?adnych danych personalnych i innych wa?nych informacji.
Dbajmy o nasze bezpiecze?stwo w sieci.
Data publikacji:2016-04-01
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty