opis techniczny

Transkrypt

opis techniczny
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO:
I.DANE OGÓLNE
1. Oświadczenie projektantów o prawidłowości wykonania projektu
II. INFORMACJA BiOZ
III. EKSPERTYZA TECHNICZNA
IV. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Opis do planu sytuacyjnego
2. Opis techniczny do projektu architektonicznego
3. Część rysunkowa :
A1 Rzut piwnic
1:100
A2 Rzut parteru
1:100
A2a Rzut łazienek
1:50
A3 Rzut piętra
1:100
A3a Rzut łazienek
1:50
A4 Rzut poddasza
1:100
A4a Rzut łazienek
1:50
A5 Rzut piwnic aranżacja
1:100
A5 Rzut parteru aranżacja
1:100
A6 Rzut piętra aranżacja
1:100
A7 Rzut poddasza aranżacja 1:100
A8 Rzut dachu
1:100
A9 Przekrój A-1
1:100
A10 Przekrój B-1
1:100
A11 Elewacja Pd-zach
1:100
A12 Elewacja Pd-wsch
1:100
A13 Elewacja Pn-zach
1:100
A14 Elewacja Pn-wsch
1:100
Plan sytuacyjny
1:500
V. CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE
1. INSTALACJE WODOCIĄGOWA
2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.INSTALACJA KLIMATYZACJI
6.UWAGI KOŃCOWE
7.CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rys. S-1 Instalacja wod-kan – rzut piwnic
Rys. S-2 Instalacja wod-kan – rzut parteru
Rys. S-3 Instalacja wod-kan – rzut piętra
Rys. S-4 Instalacja wod-kan – rzut poddasza
Rys. S-5 Instalacja ogrzewania – rzut piwnic
Rys. S-6 Instalacja ogrzewania – rzut parteru
Rys. S-7 Instalacja ogrzewania – rzut piętra
Rys. S-8 Instalacja ogrzewania – rzut poddasza
Rys. S-9 Instalacja ogrzewania – schemat obiegu zasilania nagrzewnicy
Rys. S-10 Instalacja wentylacji – rzut piwnic
Rys. S-11 Instalacja wentylacji – rzut parteru
Rys. S-12 Instalacja wentylacji – rzut piętra
Rys. S-13 Instalacja wentylacji – rzut poddasza
Rys. S-14 Instalacja wentylacji – rzut dachu
Rys. S-15 Instalacja klimatyzacji indywidualnej – rzut piwnic
Rys. S-19 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – elewacja pn-wsch
Rys. S-20 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – elewacja pd-wsch
Rys. S-21 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – elewacja pn-zach
Rys. S-22 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – elewacja pd-zach
Rys. S-23 Instalacje wentylacji - PZT
VI. CZĘŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Część opisowa
2. Część rysunkowa
E - 01 – Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych w piwnicy,
E - 02 – Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych na parterze,
E - 03 – Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych na I piętrze,
E - 04 - Schemat rozmieszczenia opraw oświetleniowych na poddaszu,
E - 05 – Schemat rozmieszczenia kanałów elektroinstalacyjnych oraz gniazd
wtykowych w piwnicy,
3
E - 06 - Schemat rozmieszczenia kanałów elektroinstalacyjnych oraz gniazd
wtykowych na parterze,
E - 07 – Schemat rozmieszczenia kanałów elektroinstalacyjnych oraz gniazd
wtykowych na I piętrze,
E - 08 – Schemat rozmieszczenia kanałów elektroinstalacyjnych oraz gniazd
wtykowych na poddaszu,
E - 09 - Schemat rozmieszczenia zasileń do urządzeń wentylacji na dachu,
E – 10 – Schemat ideowy rozdzielnicy RG w piwnicy,
E – 11 – Schemat ideowy rozdzielnicy RBK w serwerowni,
E – 12 - Schemat ideowy rozdzielnicy RB1.1 na parterze,
E – 13 - Schemat ideowy rozdzielnicy RB1.2 na I piętrze,
E – 14 - Schemat ideowy rozdzielnicy RB1.3 na poddaszu,
E - 15.1 – Rozkłady natężenia oświetlenia opraw w poszczególnych
pomieszczeniach w piwnicy,
E - 15.2 – Rozkład natężenia oświetlenia opraw w poszczególnych
pomieszczeniach na parterze,
E - 15.3 – Rozkład natężenia oświetlenia opraw w poszczególnych
pomieszczeniach na I piętrze,
E - 15.4 – Rozkład natężenia oświetlenia opraw w poszczególnych
pomieszczeniach na poddaszu,
4
Jednostka
projektowa:
Awanss
05-805 Kanie, ul. Warszawska 22
tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350
www.awanss.pl
Obiekt:
BUDYNEK BIUROWY
15-110 BIAŁYSTOK
ul. Kamienna17
Temat
opracowania:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE
ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
ARCHITEKTURA
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
„LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
Faza:
Projekt budowlany
Warszawa, 20 marzec 2013.
5
Opis do planu sytuacji
1. Przedmiot opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu dotyczy działki nr 600/2 i 601/1 przy ul.
Kamiennej 17 w Białymstoku.
2. Zakres opracowania:
Projekt przebudowy budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na
cele administracyjno –biurowe wraz z budową wewnętrznych instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
. W planie sytuacyjnym terenu nie przewiduję się zmian wpływających
na obecny kształt i sposób zagospodarowania terenu.
Obecne zagospodarowanie terenu zostanie przejęte w stanie zastanym do
nowej funkcji budynku.
3.
Istniejące zagospodarowanie terenu
Działki 600/2 i 601/1 znajdują się przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku.
W sąsiedztwie od strony ul. Słonimskiej znajduje się stacja
transformatorowa, na wschód budynek mieszkalny , od północy budynek
szkolny. Od strony ul. Kamiennej zieleń wysoka.
Budynek posiada wejście od strony ul. Kamiennej, oraz wejście boczne –
ewakuacyjne z klatki schodowej od strony północno-zachodniej.
Wjazd i wyjazd od ul .Kamiennej, wzdłuż podjazdu znajdują się 21
stanowiska do parkowania , jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych
oraz placyk manewrowy.
Wymagana ilość miejsc parkingowych to 15mp (dla 73 zatrudnionych).
Część północna działki jest wolna od zabudowy .
Zieleń pozostawiona w niezmienionym układzie.
Teren jest uzbrojenie w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,
Posiada przyłącze gazowe i telekomunikacyjne oraz zasilanie w energię
elektryczną.
4. Dane terenu:
Powierzchnia działki
2509,00m2
Powierzchnia zabudowy
326,00m2
Powierzchnia terenów utwardzonych 910,00m2
Powierzchnia terenów zielonych:
1273,00m2
Ilość miejsc parkingowych :
22 sztuki
5. Działka podlega ochronie konserwatorskiej:
Nieruchomość znajduję się poza strefą ochrony konserwatorskiej.
6. Działka nie znajduje się w zasiągu wpływów eksplozji górniczej.
6
Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania:
1.1 Inwentaryzacja budynku
1.2 Uzgodnienia z inwestorem
1.3 Projekt budowlany WSMiIU przygotowany przez mgr inż. arch Antoniego
Makarewicza w lipcu 2000r.
1.4 Uzgodnienia międzybranżowe
1.5 Obowiązujące normy i przepisy z zakresu projektowania
2.Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek Wyższej Szkoły Matematyki
i Informatyki Użytkowej przy ul. Kamiennej 17
w Białymstoku , działka nr 600/2 i 601/1
3.Inwestor
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo -Produkcyjne
„LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4
4. Zestawienie powierzchni, program użytkowy i kubatura
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU
KUBATURA BUDYNKU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY:
-1.1 HOLL
9,80m2
-1.2 POM. GOSPOD.
6,18m2
-1.3 HOLL
27,94m2
-1.4 POM. GOSPODARCZE
61,07m2
-1.5 POM.SOCJALNE
8,40m2
-1.6 TOALETA
4,36m2
-1.7 KOTŁOWNIA
16,57m2
-1.8 KORYTARZ
3,14m2
-1.9 SERWEROWNIA
13,86m2
-1.10 ARCHIWUM 1
52,08m2
-1.11 SZATNIA
9,57m2
-1.12 ARCHIWUM
40,46m2
-1.13 KLATKA SCHODOWA
16,17m2
RAZEM POW. PIWNICY
269,60m2
7
326,00m2
963,45m2
1 303,00m2
3 570,00m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:
0.1 WIATROŁAP
8,05m2
0.2 SEKRETARIAT
15,42m2
0.3 BIURO DYREKORA
15,88m2
0.4 HOLL
35,54m2
0.5 DZIAŁ DEKLARACJI
82,01m2
0.6 DZIAŁ KONTROLI ODBIORU
43,79m2
0.7 DZIAŁ KONTROLI
14,90m2
0.8 BIURO Z-CA DYREKTORA
10,40m2
0.9 WC DAMSKA
6,88m2
0.10 WC MĘSKIE
7,01m2
0.11 TOALETA dla niepełnosprawnych 4,21m2
0,12 KLATKA SCHODOWA
21,0m2
RAZEM POW. PARTERU
265,09m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA:
1.1 KLATKA SCHODOWA
1.2 HOLL
1.3 KORYTARZ
1.4 TOALATA dla niepełnosprawnych
1.5 WC MĘSKA
1.6 WC DAMSKA
1.7 KSIĘGOWOŚĆ
1.8 BIURO V-PREZESA
1.9 SEKRETARIAT
1.10 BIURO PREZES
1.11 DZIAŁ PLANOWANIA
1,12 KSIĘGOWOŚĆ
1.13 KSIĘGOWOŚĆ
1.14 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1.15 BIURO
RAZEM POW. PIĘTRA
21,0m2
26,47m2
6,15m2
3,85m2
6,72m2
7,25m2
14,17m2
18,86m2
14,06m2
21,93m2
28,75m2
26,01m2
24,36m2
23,28m2
25,01m2
267,87m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA:
2.1 KLATKA SCHODOWA
21,0m2
2.2 HOLL
21,53m2
2.3 WC dla niepełnosprawnych
2,58m2
2.4 WC MĘSKIE
3,10m2
2.5 BIURO
9,26m2
2.6 BIURO
24,07m2
2.7 SEKRETARIAT
16,87m2
2.8 BIURO V-PREZES
13,14m2
2.9 BIURO
17,38m2
2.10 BIURO
31,96m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM POW. PODDASZA
160,89m2
8
5. Zakres i forma opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno –
budowlany budynku biurowego , przebudowywanego z budynku szkoły.
Część architektoniczna stanowi pierwsza część z wielobranżowej
dokumentacji .
Dokumentacja projektowa zawiera :
CZĘŚĆ 1 Dokumentacja techniczna architektoniczno- budowlana
CZĘŚĆ 2 Dokumentacja techniczna klimatyzacji i wentylacji
oraz C.O. i C.W.
CZĘŚĆ 3 Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej
6. Charakterystyka budynku
Istniejący budynek jest budynkiem jednopiętrowym, podpiwniczonym z
poddaszem użytkowym.
Bryła budynku jest zwarta, dach 2-spadowy z doświetleniem poddasza
poprzez okna dachowe.
Wejście zaakcentowane zadaszeniem oraz wykończeniem elewacji cegłą
klinkierową .
Budynek jest budynkiem istniejącym , wykonanym wg opisu:
Ławy fundamentowe- stropy i ławy fundamentowe z betonu B15 zbrojone
Stalą AIII oraz AI
Ściany fundamentowe- bloczki betonowe oraz ściany wylewane –żelbetowe
Ściany konstrukcyjne – bloczki silikatowe gr 15cm oraz gazobeton 24cm
Słupy- żelbetowe wylewane 30x30cm
Ściany działowe- cegła silikatowa gr. 6.5cm i 12cm
Schody- wylewane z betonu B15 , zbrojone stała AIII
Stopy – płyty kanałowe , cegła żerańska gr. 24cm
Dach – konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa
Wentylacja – pustaki wentylacyjne silikatowe ,dostawiane do kolejnych
Kondygnacji
Wieńce – żelbetowe , wylewane z betonu B15 , zbrojone stalą w sposób ciągły
Nadproża podciągi- żelbetowe wylewane beton B15 zbrojone stalą AIII i A-0
Izolacja przeciwwilgociowa- 2xpapa asfaltowa z przesmarowanie zakładów
Elementy poziome, elementy pionowe- 2xAmbizol R+P
Izolacje termiczne : ściany zewnętrze – płyty styropianowe FS-15 gr. 10cm
9
Izolacja piwnic- styropian gr. 6cm, dach – wełna mineralna gr 18cm
Na parterze w obecnym stanie znajduje się wejście główne , holl , zespól
sanitarny oraz biura i sale lekcyjne.
Na piętrze i poddaszu – biura oraz zespoły sanitarne oraz sale lekcyjne ,
natomiast w piwnicy – sala ogólnego przeznaczenia np. na siłownie ,
pomieszczenia techniczne , kotłownia oraz zespół sanitarny.
Klatka schodowa znajduję się w północnej części budynku.
Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
elementów cegły ,,żerańskiej,, , ściany –murowane , słupy, podciągi i wieńce ,
schody – wylewane żelbetowe, dach w konstrukcji drewnianej , pokryty
dachówką betonową barwioną .
7.Opis rozwiązań projektowych
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.
Kamiennej 17 polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń do nowej
funkcji - budynek administracyjno - biurowy, w zakresie nowej aranżacji
pomieszczeń oraz sposobu ich wykończenia , a także budowy instalacji
wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji.
Prace projektowe nie dotyczą zmiany zagospodarowaniu
terenu, nie ingerują w bryłę budynku w jego konstrukcję oraz w sposób
wykończenia obecnej elewacji.
Prace dotyczyć będą branży architektoniczno-budowlanej, ale także
elektrycznej, wod- kan oraz nowych instalacji wentylacyjnych i instalacji
niskoprądowych.
7. 1 Kondygnacja -01 - Piwnica
Pomieszczenia , których układ oraz sposób wykończenia pozostaje bez
zmian to : kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze pod schodami,
korytarz, toaleta z prysznicem.
Natomiast pozostała wolna przestrzeń zostanie podzielona na nowe
pomieszczenia.
10
ŚCIANY - PIWNICA
ŚCIANY EI 60 - ściany nowoprojektowane , wydzielające pomieszczenia
archiwum. Ściany o odporności ogniowej EI 60 , gr 125mm -system na
profilach C75 z podwójnym płytowaniem płytą ogniową , wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 125mm - system, na profilach aluminiowych C75 z
podwójnym płytowaniem , wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 80mm -system , na profilach aluminiowych C50, płytowanie pojedyncze,
wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 80mm ( pomieszczenia mokre) – płyty na profilach aluminiowych C50 z
pojedynczym płytowaniem płytą wodoodporną. Od strony pomieszczeń mokrych
glazura do wys. 2,00m.
ŚCIANA MOBILNA - w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano ściankę
dzielącą pomieszczenia na dwie części. Ścianka w systemie przesuwno - składanym
na górnej prowadnicy.
Ścianka mobilna np. typ OPTIMAL
podobnych parametrach.
firmy Jagsta w kolorze białym lub inna o
KOLORYSTYKA SCIAN:
Holl, Serwerownia, Archiwum , szatnia - kolor biały
Sala konferencyjna - kolor : NCS S1002-Y50R
Kuchnia ( ściana powyżej mebli) płytki 30x60 kolor jasny szary , powłoka poler np.
NOVA GALA Signum SG 12 30x60
poler
lub podobna o tych samych
właściwościach.
PODŁOGA - PIWNICA
Na kondygnacji piwnicy , znajduję się obecnie gres w rozmiarze 30x60 w kolorach
beż i granat. Obecny układ podłóg pozostaje bez zmian w większości pomieszczeń.
Jedynie pomieszczeniu socjalnym ( typu kuchnia) projektowany jest nowy sposób
wykończenia podłogi. Dlatego obecna terakota musi ulec demontażowi , a podłoże
należy przeszlifować.
W kuchni – zaprojektowano wykończenie podłogi gresem 30x30 kolor szary
powłoka : mat np.NOVA GALA CONCEPT CN 12 natural w rozmiarze 30x30 lub
inna podobna.
SUFITY - PIWNICA
Nie przewiduję się obniżania sufitów na kondygnacji piwnicy.
Dopuszcza się jednak możliwość obudowania
klimatyzacyjnych płytą g-k .
Kolorystyka sufitów ; kolor biały farby
11
szachów
wentylacyjnych lub
STOLARKA WEWNĘTRZNA – PIWNICA
Należy wymienić drzwi z holu na korytarz , oraz drzwi na hollu na drzwi o odporności
ogniowej EI 30. Można zastosować drzwi aluminiowe np. firmy Euroal w systemie
MB-78EI kolor biały.
Drzwi w kotłowni należy wymianie na drzwi o odporności ogniowej EI 30 z klamką
antyzaczepową.
Drzwi do archiwum i serwerowni, również muszą posiadać odporność ogniową EI30
np. drzwi firmy Euroal system MB-78EI kolor bialy lub inne podobne
Natomiast pozostałe drzwi o ościeżnicy obejmującej np. Stolbud Warszawa model
Swing 1 kolor jasny dąb lub inne podobne.
OKNA – PIWNICA
Nie przewiduję się wymiany stolarki okiennej na poziomie piwnicy.
TOALETA Z PRYSZNICEM –PIWNICA
Istniejąca toaleta z prysznicem na poziomie piwnicy pozostanie utrzymana w
obecnym rozwiązaniu, bez zmian.
UTWARDZENIE TERENU POD CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ
Na zewnątrz budynku od strony elewacji Pd.– Wsch. pod ustawioną centralą
wentylacyjną przewidziano utwardzenie terenu zgodnie ze zgłoszeniem z dnia
26.04.2013r.
7. 2 Kondygnacja
- Parter
Na kondygnacji –parter , należy przeprowadzić następujące demontaże:
- demontaż ścianek działowych wg załączonych rysunków
- demontaż części ścianki pomiędzy 0.7 i 0.8 w celu montażu okien
- demontaż okrągłego okna w wiatrołapie
- demontaż wykładziny w Gabinecie Dyrektora
- demontaż ścianek w łazience i zerwanie glazury i terakoty
ŚCIANY - PARTER
Wszystkie projektowane ściany i zabudowy są projektowane w technologii lekkiej g-k
na konstrukcji z profili stalowych w systemie Nida Gips lub podobnym.
ŚCIANY EI 60 - ściany nowoprojektowane , o odporności ogniowej EI 60 ,
gr 125mm -systemowe np. Nida Gips lub inne podobne na
profilach C75 z podwójnym płytowaniem płytą ogniową , wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 80mm ( zabudowanie okien wewnętrznych) -systemowe np. Nida Gips
lub inne podobne, na profilach aluminiowych C50, płytowanie pojedyncze, wewnątrz
wełna mineralna.
12
ŚCIANY gr 80mm ( pomieszczenia mokre) – płyty na profilach aluminiowych C50 z
pojedynczym płytowaniem płytą wodoodporną. Od strony pomieszczeń mokrych
glazura do wys. 2,00m.
KOLORYSTYKA SCIAN:
Wiatrołap ,Holl, - kolor NCS S 1502-R farby o zwiększonej odporności na
ścieranie
Sekretariat, Pokój Dyrektora i Z-cy Dyrekora - kolor S1500-N farby
Pozostałe biura - kolor biały
PODŁOGA - PARTER
Na kondygnacji parteru cała podłoga ( oprócz gabinetu dyrektora) pozostaje bez
zmian. W pomieszczeniu 0.5 po demontażu ścianki – należy uzupełnić podłogę
wykładziną PCV dopasowana kolorystycznie do istniejącej wykładziny.
Projektowane wykończenia podłóg:
Biuro Dyrektora – wymiana starej wykładziny dywanowej na wykładzinę dywanową
układana w płytce 60x60 i klejona do podłoża , cokół z wykładziny h.10cm
Np. Modulyss typ Connexxion kolor 552 lub podobna , o takim samym kolorze .
W łazienkach nowe wykończenie podłóg płytką gresową o wym. 30x60 w kolorze
jasno szarym z powierzchnia antypoślizgową.
SUFITY – PARTER
Wysokość sufitów w obecnym stanie , we wszystkich pomieszczeniach wynosi
+3,03m. Z uwagi, iż część pomieszczeń będą to biura typu openspace, nie zaleca
się wykonywania w nich sufitów podwieszanych.
Dopuszczalne są częściowe obniżenia, wynikające z obudowy kanałów
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, płytą GK systemowe na profilach
aluminiowych.
Częściowe obniżenia przewidziane są pom. : 0.5 ,06. ,07 do poziomu +2,75m
W pozostałych pomieszczeniach : 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 0.9 0.10, 0.11, zaprojektowano
sufit systemowy modułowy w rozmiarze 60x60 np.typ Armstong o modułach 60x60
typ Sahara kolor biały na wys.+2,70m oraz +2,75m. lub inny podobny.
Sufity istniejące oraz obudowy w GK należy pomalować w kolorze białym.
STOLARKA WEWNĘTRZNA – PARTER
Z hollu należy wydzielić klatkę schodowa drzwiami o odporności ogniowej EI 30,
oraz ścianką szklaną o odporności ogniowej EI 60. Proponowane rozwiązanie: drzwi
aluminiowe np. firmy Euroal w systemie MB-78EI kolor biały lub inne podobne.
13
Drzwi wyposażone są dodatkowo w kontolę dostępu..
Drzwi z hollu do biura 05 ( Dział Deklaracji) , również muszą posiadać odporność
ogniową EI30,i również mogą to być drzwi np. firmy Euroal system MB-78EI kolor
biały lub inne o podobnych parametrach.
Natomiast pozostałe drzwi wewnętrzne : stolarka drewniana z ościeżnicą
obejmującą np. Stolbud Warszawa model Swing 1 kolor jasny dąb lub inne
podobne.
OKNA – PARTER
Istniejące okna wewnętrzne w obecnej szatni oraz w wiatrołapie, należy
zdemontować i wypełnić ścianką GK na profilach aluminiowych .
Wewnątrz należy zastosować wełnę mineralną.
W ściance pomiędzy pomieszczeniami 0.7 i 0.8 należy zamontować 3 okna szer.
120 h.60 ( wys. parapetu 210cm) które mają spełnić rolę świetlików.
TOALETA ( WC Damskie, WC Męskie, dla Niepełnosprawnych)
Zmiany dotyczyć będą:
- przebudowy toalet z celu dostosowania toalety dla niepełnosprawnych do
właściwych wymiarów
- glazura w toaletach do wys. 2,00 – glazura 30x60 układana w poziomie , kolor
jasny beż i jasny szary np. NOVA GALA CONCEPT CN01 i CN12
poler o wymiarach 30x60 lub inna podobna
- wymiana armatury : wc kompakt np. Koło Style, umywalka np. Koło Style szer.
50cm z pół postumentem, baterie np. Hans Grohe Focus E lub inne podobne.
7. 2 Kondygnacja
- Piętro
Na kondygnacji –piętro , należy przeprowadzić następujące demontaże:
- demontaż ścianek działowych wg załączonych rysunków
- demontaż wykładzin PCV oraz wykładziny dywanowej
- demontaż armatury sanitarnej i glazury w obecnej łazience
ŚCIANY - PIĘTRO
ŚCIANY EI 60 - ściany nowoprojektowane , o odporności ogniowej EI 60 ,
wydzielające klatkę schodową o odporności ogniowej EI 60 ,gr 125mm -systemowe
na profilach C75 z podwójnym płytowaniem płytą ogniową , wewnątrz wełna
mineralna.
14
ŚCIANY gr 80mm -systemowe na profilach aluminiowych C50, płytowanie
pojedyncze, wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 100mm -systemowe na profilach aluminiowych C75 , płytowanie
pojedyncze, wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 80mm ( pomieszczenia mokre) – płyty na profilach aluminiowych C50 z
pojedynczym płytowaniem płytą wodoodporną. Od strony pomieszczeń mokrych
glazura do wys. 2,00m.
KOLORYSTYKA SCIAN:
Holl, - kolor NCS S 1502-R farby o zwiększonej odporności na
Sekretariat, Pokój Prezesa i Z-cy Prezesa
ścieranie
- kolor S1500-N
Pozostałe biura - kolor biały
PODŁOGA - PIĘTRO
Na kondygnacji piętra cała podłoga ulega demontażowi i zostanie położone nowe
wykończenie. Dlatego też po demontażu poprzednich podłóg należy wyszlifować
podłoże do poziomów, aby po położeniu nowych wykończeń uzyskać przestrzeń bez
progową z pomieszczeniem łazienki oraz klatki schodowej.
Projektowane wykończenia podłóg:
Hol - wykończony gresem 60x60 kolor jasny szary i grafitowy o powierzchni mat
np. Nova Gala Concept CN 01 i CN 12 powierzchnia natural, wym. 60x60 lub
innym podobnym o podobnych właściwościach rozmieszczony wg rysunku A7
Cokoły h.10 cm z gresu – kolor jasno szary
Biuro Sekretariatu, Biuro Prezesa i V-Prezesa, Księgowej - wykładzina dywanowa
Układana w płytce 60x60 i klejona do podłoża kolor : grafitowo –niebieski np.
Modulyss typ Connexxion w płytce 60x60 kolor 552 , cokół z wykładziny h.10cm
lub inna podobna o podobnych właściwościach.
Biura - wykładzina dywanowa –układana w płytce 60x60 i klejona do podłoża np.
Modulyss typ Converse w płytce 60x60 kolor 569 , cokół z wykładziny h.10cm
lub inna podobna.
15
SUFITY – PIĘTRO
Wysokość sufitów w obecnym stanie , we wszystkich pomieszczeniach wynosi
+3,03m. Z uwagi, iż część pomieszczeń będą to biura typu openspace, nie zaleca
się wykonywania w nich sufitów podwieszanych.
Dopuszczalne są częściowe obniżenia, wynikające z obudowy kanałów
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, płytą GK na profilach aluminiowych.
Częściowe obniżenia przewidziane są pomieszczeniach : 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 1.15
do poziomu +2,75m
W pozostałych pomieszczeniach : zaprojektowano sufit systemowy , modułowy w
rozmiarze 60x60 na ruszcie aluminiowym np. typ Armstong o modułach 60x60 typ
Sahara kolor biały na wys.+2,70m oraz +2,75m lub inny podobny oraz odbudowy
kanałów płytą GK na poziomie +2,78
Sufity istniejące oraz obudowy w GK należy pomalować w kolorze białym.
STOLARKA WEWNĘTRZNA – PIĘTRO
Z holu należy wydzielić klatkę schodowa drzwiami o odporności ogniowej EI 30,
oraz ścianką szklaną o odporności ogniowej EI 60. Proponowane rozwiązanie: drzwi
aluminiowe np. firmy Euroal w systemie MB-78EI kolor biały lub inne podobne.
Drzwi do toalet oraz małego socjale na piętrze musza posiadać odporność ogniowa
EI 30. Proponowane rozwiązanie: drzwi aluminiowe np. firmy Euroal w systemie
MB-78EI kolor biały lub inne o podobnych parametrach.
Natomiast pozostałe drzwi wewnętrzne : drewniane z opaską obejmującą np.
Stolbud Warszawa model Swing 1 kolor jasny dąb lub inne podobne.
OKNA – PIĘTRO
Istniejące okna elewacyjne 150x180 w obecnym pokoju nauczycielskim należy
pozostawić bez zmian. Konieczne jest jednak wyklejenie okien folią samoprzylepną
matową o motywie ,,szronu,,.
TOALETA ( WC Damskie, WC Męskie)
Zmiany dotyczyć będą:
- projektowany jest nowy układ toalet uwzględniający toaletę dla niepełnosprawnych
- glazura w toaletach do wys. 2,00 – glazura o wymiarze 30x60 ,kolor jasny szary i
bez , układane w poziomie np. NOVA GALA CONCEPT CN01 i CN12
16
poler o wymiarach 30x60 lub inne podobne
- wymiana armatury : wc kompakt np. Koło Style, umywalka np. Koło Style
szer. 50cm z pół postumentem, baterie np. Hans Grohe Focus E lub inne
podobne.
7. 2 Kondygnacja Poddasze
Na kondygnacji –poddasze , należy przeprowadzić następujące demontaże:
- demontaż ścianek działowych wg załączonych rysunków
- demontaż wykładzin PCV oraz wykładziny dywanowej
ŚCIANY - PODDASZE
ŚCIANY EI 60 - ściany nowoprojektowane , o odporności ogniowej EI 60 ,
wydzielające klatkę schodową
ŚCIANY gr 100mm -systemowe na profilach aluminiowych C75 , płytowanie
pojedyncze, wewnątrz wełna mineralna.
ŚCIANY gr 80mm ( pomieszczenia mokre) – płyty na profilach aluminiowych C50 z
pojedynczym płytowaniem płytą wodoodporną. Od strony pomieszczeń mokrych
glazura do wys. 2,00m.
KOLORYSTYKA SCIAN:
Holl, - kolor NCS S 1502-R farby o zwiększonej odporności na ścieranie
Sekretariat, Pokój Prezesa
- kolor S1500-N
Pozostałe biura - kolor biały
PODŁOGA - PODDASZE
Na kondygnacji piętra cała podłoga ulega demontażowi i zostanie położone nowe
wykończenie. Dlatego też po demontażu poprzednich podłóg należy wyszlifować
podłoże do poziomów, aby położeniu nowych wykończeń uzyskać przestrzeń bez
progowa z pomieszczeniem łazienki oraz klatki schodowej.
Projektowane wykończenia podłóg:
Holl - wykończony gresem 60x60 kolor jasny szary i grafitowy np. Nova Gala
Concept CN 01 i CN 12 powierzchnia natural, wym. 60x60 - rozmieszczony wg
rysunku A8
17
Cokoły h.10 cm z gresu kolor :jasny szary
Biura - wykładzina dywanowa ,układana w płytce 60x60 klejona do podłoża, np.
Modulyss typ Converse w płytce 60x60 kolor 569 , cokół z wykładziny h.10cm
lub inna podobna.
SUFITY – PODDASZE
Na poziomie poddasza nie przewiduje się ingerencji sufity podwieszane.
Kondygnacją jest ostatnią kondygnacją w budynku i wykończona jest płytą GK.
Sufity istniejące należy pomalować w kolorze białym.
STOLARKA WEWNĘTRZNA – PODDASZE
Z hollu należy wydzielić klatkę schodowa drzwiami o odporności ogniowej EI 30,
oraz ścianką szklaną o odporności ogniowej EI 60. Proponowane rozwiązanie: np.
drzwi aluminiowe firmy Euroal w systemie MB-78EI kolor biały lub inne o
podobnych parametrach.
Natomiast pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą obejmującą np.
: Stolbud Warszawa model Swing 1 kolor jasny dąb lub inne podobne.
TOALETA ( WC Damskie, WC Męskie)
Zmiany dotyczyć będą:
- projektowany jest nowy układ toalet , uwzględniający toaletę dla niepełnosprawnych
- glazura w toaletach do wys. 2,00 – glazura 30x60 układana w poziomie , kolor
jasny beż i jasny szary np. NOVA GALA CONCEPT CN01 i CN12
poler o wymiarach 30x60 lub inna podobna
- wymiana armatury : wc kompakt np. Koło Style, umywalka np. Koło Style szer.
50cm z pół postumentem, baterie np. Hans Grohe Focus E lub inne podobne.
7. 3 Przystosowanie klatki schodowej do funkcji drogi
ewakuacyjnej
Istniejącą klatkę schodowa należy przystosować do funkcji dragi ewakuacyjnej .
Zakres prac :
- przegrody o odporności ogniowej EI 60 oraz drzwi ewakuacyjne o odporności
ogniowej EI 30 na każdej kondygnacji budynku
- wymiana drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru z szer. 90cm na 1,20m
- oddymiania klatki schodowej
18
zaprojektowano dwa certyfikowane okna dachowe oddymiające
FSP P1 07 78/, które maja być zamontowane w połaciach dachowych nad
klatką schodową pomiędzy krokwiami, nie naruszając obecnej konstrukcji
dachu.
Powierzchnia klatki 21,0m2
Wymagana powierzchnia czynna 20,0m2 x 5% = 1,05m
Do oddymiania posłużą dwa certyfikowane okna FSP P1 07 78/140 o
powierzchni czynnej 0,53m2 każde.
Wymagana powierzchnia napowietrzania 0,91m2 x 2szt. x 130% = 2,366m2
Do napowietrzania posłużą drzwi o wymiarze 1,2m x 2,0m = 2,4m2
Drzwi otwierane automatycznie za pomocą siłownika DDS wyposażone w zamek
elektromotoryczny ABLOY EL490.
Do sterowania oddymianiem przyjęto Centralę oddymiania np. RZN 4408 K firmy
D+H obsługującą jedną strefę oddymiania o maksymalnym prądzie wyjściowym
24V DC/8A i zasilaniu awaryjnym 72h lub inna podobna o takich samych
parametrach.
Z dodatkowych prac związanych z klatka schodowa , należy przemalować ściany
na kolor NCS S1002-Y50R, z cechami i podwyższonych parametrach na ścieranie.
Barierkę na klatce schodowej należy przemalować na kolor RAL 7043.
Sufity malowane na kolor RAL 9002 ( biały)
8.Zagadnienia ochrony PPOŻ
Warunki ochrony przeciwpożarowej dla niskiego budynku biurowego z
piwnicą użytkową
8.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),
-
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2010r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030),
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lipca 2009r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998),
19
Uwaga:
1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [1] należy rozumieć
jako uzyskane po wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów
okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Jako szerokość
użytkową schodów (biegów i spoczników) należy rozumieć szerokość w świetle
poręczy (pochwytów) - nie może być pomniejszana przez urządzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
2/ Na dzień odbioru budynku należy zgromadzić projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczające materiały, urządzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności) oraz protokóły
zawierające wyniki badań stanu technicznego instalacji użytkowych i urządzeń
przeciwpożarowych, w szczególności instalacji elektrycznej, odgromowej, natężenia
oświetlenia ewakuacyjnego, ciśnienia i wydajności hydrantów, a także Dziennik
budowy i wymagane prawem budowlanym oświadczenia kierownika budowy.
3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością szczelnością i
izolacyjnością ogniową (REI) powinny być wykonane jako rozwiązania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwórcę).
4/ Drzwi charakteryzujące się klasą odporności pożarowej oraz dymoszczelne
powinny być wyposażone w samozamykacze.
8.2 Zakres opracowania
Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego
opracowano zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporządzenia [4]
8.3 Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej
8.3.1 Przeznaczenie obiektu
Budynek biurowy- powierzchnia zabudowy
326,0 m2,
Budynek jednopiętrowy , podpiwniczony, z poddaszem użytkowym.
8.3.2 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
ok. 963,45 m2
Powierzchnia użytkowa wynosi
Całkowita powierzchnia budynku
wynosi ok. 1303 m2
Kondygnacje nadziemne: 3 nadziemne
Kondygnacje podziemne: kondygnacja biurowa, pomieszczenia techniczne
Wysokość budynku będzie wynosiła ok. 11,45 m – budynek zalicza się do
grupy niskich (N).
20
8.3.3 Odległość od obiektów sąsiednich.
Odległości od granicy działki i od innych budynków w zakresie zachowania
bezpieczeństwa pożarowego są spełnione.
8.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
W budynku nie zakłada się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
– zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia [2].
8.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla pomieszczeń produkcyjnych,
magazynowych i technicznych. Przewiduje się, że gęstość obciążenia
ogniowego w tych pomieszczeniach nie będzie przekraczała wartości
500 MJ/m2.
8.6. Kategoria zagrożenia ludzi.
Budynek, ze względu na podstawową funkcję zalicza się do kategorii ZL III
8.7. Ocena zagrożenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje się stosowania substancji o właściwościach
mogących powodować występowanie stref zagrożonych wybuchem.
8.8. Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej
elementów budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia.
Dla budynku przyjęto klasę „C” odporności pożarowej. Elementy budynku z materiałów
nie rozprzestrzeniających ognia o następującej klasie odporności ogniowej:
Klasa
odporności
pożarowej
budynku
Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Główna
konstrukcja
nośna
C
R60
konstruk
cja
dachu
strop
R15
REI 30
ściana
ściana Przekrycie
zewnętrz wenętrzdachu
*)
na
na
EI 30o-i
EI 15
RE15
*) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa
międzykondygnacyjnego wraz z
połączeniem ze stropem. Zapewniono pasy międzykondygnacyjne o klasie
odporności ogniowej EI 30 i wysokości 0,8 m.
21
8. 9. Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla kondygnacji nadziemnych ZL
budynków niskich wynosi 8000 m2 – zgodnie z § 227 ust.1.
Projektowany budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową –kondygnacja
podziemna z pomieszczeniami technicznymi i część nadziemna 3 kondygnacyjna
8.10. Warunki ewakuacji.
W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuacji – zgodne z wymagania
rozdziału 4 rozporządzenia [1]:

długości przejść w pomieszczeniach (od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w
którym może przebywać człowiek do drzwi prowadzących na korytarz
ewakuacyjny) mniejsze od 40 m;

długości dojść ewakuacyjnych - mierzona od wyjść z pomieszczeń do drzwi
zewnętrznych budynku - przy jednym kierunki 30 m ( w tym max 20m na drodze
poziomej);

klatka schodowa wydzielona pożarowo obudowana ściana REI 60 i drzwi EI 30 ,
wyposażona w certyfikowane okno oddymiające i oddymianie ze sterowaniem
automatycznym i ręcznym,

szerokość biegów i spoczników – wymagane odpowiednio 1,20 m i 1,50 m;

odporność ogniowa biegów i spoczników – R 60;

drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokości 0,6 m na 100 osób, lecz nie
mniejszej niż 0,9 m w świetle;

drzwi ewakuacyjne z budynku na parterze na zewnątrz o szerokości 1,8 m;

drzwi ewakuacyjne
szerokości 1,20m

szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych 1,4m, nie mniejsza niż 1,2 m w
miejscach gdzie ilość ewakuowanych ludzi będzie mniejsza niż 20 osób;

przy ustalaniu szerokości wyjść ewakuacyjnych, poziomych i pionowych dróg
ewakuacyjnych uwzględniono wskaźnik 0,6 m szerokości na 100 osób mogących
z klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną o
przebywać jednocześnie na danej kondygnacji.
UWAGA .
Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z PN-92/N-01256/02.
8.11. Elementy wykończenia wnętrz.
Elementy służące do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego spełniają
następujące warunki (określone w § 258, 259 i 262rozporządzenia [1]):
22
wykonane z materiałów trudno zapalnych, których produkty rozkładu nie są
-
bardzo toksyczne i intensywnie dymiące,
okładziny sufitów i sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub
-
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia
-
wykładziny podłogowe wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych,
-
materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno
zapalne.
8. 12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.
Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego
do budynku - wyłącznik powinien odciąć zasilanie w energię elektryczną do
wszystkich urządzeń i instalacji występujących w budynku, które nie muszą
pracować w czasie pożaru;

instalację oświetlenia ewakuacyjnego (natężenie 1,0 lx, czas działania 1
godziny) – przewiduje się wyposażenie w oprawy oświetleniowe z własnym
źródłem zasilania w przypadku awarii lub wyłączenia zasilania w energię
elektryczną.

system sygnalizacji pożarowej nie wymagany

dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Instalacja oddymiania w klatce schodowej- klapa lub okno odymiające oraz
centralka oddymiania z czujka dymową, przyciski do ręcznego sterowania
Obiekt jest wyposażony w hydranty wewnętrzne HP25 na kondygnacjach
nadziemnych i HP25 w piwnicy(powierzchnia użytkowa ZL III > 1000m2)
W pobliżu obiektu znajduje się hydrant zewnętrzny w ul. Kamiennej.
W budynku nie są wymagane inne urządzenia przeciwpożarowe.
8. 13. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny być
wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.
Budynek wyposażyć w instalację odgromową.
8.14. Gaśnice.
Budynek wyposażyć w gaśnice proszkowe GP-6 ABC 5 szt.– zgodnie z
wymaganiami rozporządzenia [2].
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni. Rodzaj gaśnic
23
powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych
w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić
w obiekcie.
Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do
najbliższej gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m.
Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie gaśnic należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01.
8. 15. Droga pożarowa.
Do budynku jest wymagane jest zapewnienie drogi pożarowej – zgodnie z §
12rozporządzenia [3]. Drogę pożarowa stanowić będzie droga wewnętrzna z
wjazdem od ul. Kamiennej
Dojście za pomocą utwardzonego dojścia o szerokości 1,5 m i długości nie
przekraczającej 50 m należy zapewnić połączenie z drogą pożarową wyjść
ewakuacyjnych z budynku, przez które jest możliwy dostęp do każdej strefy
pożarowej.
9.Zagadnienia higieniczno-sanitarne
9.1 Wysokości w pomieszczeniach
W budynku w obecnym stanie wysokość pomieszczeń w których będą przebywać
ludzie wynosi 3,03 m na parterze i piętrze, oraz 3,25m na poddaszu w najwyższym
jego punkcie.
Zastosowana aranżacja oraz projektowane zmiany mają na uwadze utrzymanie tej
wysokości w niezmienionym stanie.
Jednak z uwagi na nowe instalacje , gównie wentylację w niektórych pomieszczeniach
możliwe jest opuszczenie częściowe sufitów do wys. 2,75m.
9.2 Toalety w budynku biurowym
W budynku zaprojektowano toalety damskie i męskie na każdej kondygnacji oraz
toalety dla niepełnosprawnych przy każdym zespole toalet na parterze, piętrze i
poddaszu.
Toalety spełniają założenia normy:
co najmniej 1 miska ustępowa na 20 kobiet
co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar dla 30 mężczyzn
co najmniej 1 umywalka na 20 osób
W piwnicy przewidziano zespół sanitarny powiązany z prysznicem.
Ściany toalet są zabezpieczone do wys. 2m gresem oraz glazurą .
Są zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
Drzwi do toalet otwierają się na zewnątrz.
W toaleta zaprojektowana jest wentylacja mechaniczna.
24
9.3 Pomieszczenia socjalne – kuchnia
Na kondygnacji piwnicy zaprojektowana kuchnię dla wszystkich pracowników.
Jest ona wyposażona w zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem , zmywarkę ,
lodówkę, mikrofalówkę do podgrzewania potraw oraz czajnik elektryczny.
Pracownicy do dyspozycji mają również zlokalizowany w pobliżu zespół sanitarny.
Ściany w kuchni należy zabezpieczyć przed wilgocią i w celu łatwego utrzymania w
czystości płytkami 60x6 pomiędzy szafkami.
9.4 Zagadnienia niepełnosprawności
Budynek szkoły przed przebudową posiada podjazd z poziomu terenu na parter
dla wózków inwalidzkich i osób poruszających się o kulach w postaci pochylni
zabezpieczonej poręczami. Na parterze w sąsiedztwie toalet ogólnodostępnych
zlokalizowana jest również toaleta dla niepełnosprawnych.
Budynek przed przebudowa nie posiada wewnątrz dźwigu osobowego , ani innego
rozwiązania umożliwiającego poruszania się osób niepełnosprawnych na
poszczególnych kondygnacjach.
Projekt przebudowy budynku utrzymuje rozwiązanie dostępu do budynku z
poziomu terenu w postaci pochylni na zewnątrz budynku.
Z założeń inwestora dostęp petentów będzie jedynie na poziom parteru . Na
kondygnacje wyższe będą mieli dostęp tylko uprawnieni pracownicy za pomocą kart
dostępu.
Zaprojektowano jednak toalety dla niepełnosprawnych na wyższych kondygnacjach .
Projektowane toalety dla niepełnosprawnych znajdują się w pobliżu zespołu toalet
damskich męskich.
Komunikacja osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje budynku
przewidziana jest w formie transportera schodowego tzw. schodołaza.
Znajdować się on będzie na poziomie parteru w pobliżu klatki schodowej
(powierzchnia parkowanie ok. 80x100cm) . Urządzenie wymaga dodatkowej obsługi
podczas przemieszczania niepełnosprawnego, dlatego wymagane są szkolenia
wybranych pracowników z poziomu parteru w celu obsługi transportera. W miejscu
przechowywania urządzenia powinna znaleźć się informacja do kogo i gdzie może
zgłosić się osoba niepełnosprawna , gdy potrzebuje skorzystać ze schodołaza.
9.5 Zagadnienia porządkowe
W budynku zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze , w którym
przechowywane będą przechowywane środki czystości oraz niezbędny sprzęt.
Budynek obsługiwać będą firmy sprzątające z zewnątrz. Należy podpisać stosowe
umowy w tym zakresie.
25
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA DLA INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ PRZEBUDOWĘ
BUDYNKU SZKOŁY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA CELE ADMINISTRACYJNO- BIUROWE
WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
ADRES OBIEKTU:
15-021 BIAŁYSTOK ul. KAMIENNA 17
DZIAŁKI nr 600/2
INWESTOR:
601/1
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo -Produkcyjne
„LECH” Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
Awanss
05-805 Kanie, ul. Warszawska 22
tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350
www.awanss.pl
26
W zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
obejmującej przebudowę budynku szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na
cele administracyjno –biurowe wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku dz. nr 600/2 601/1
1.0. Lokalizacja inwestycji.
Białystok, ul. Kamienna 17 , nr działki 600/2 601/1
2.0. Inwestor.
PUHP Lech Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, Białystok
3.0. Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126/
4.0. Zakres robót.
Niniejsze opracowanie, zakresem swoim, obejmuje przebudowę budynku
szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na cele administracyjno – biurowe wraz z
budową wewnętrznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
5.0. Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji.
Nie ma obiektów istniejących w obrębie prowadzonej inwestycji.
6.0. Działka.
Na terenie działki nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi.
W trakcie realizacji inwestycji teren winien być wygrodzony i oznakowany.
7.0. Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych. Przy
pracach związanych z przebudową obiektu część robót będzie prowadzona z
rusztowań. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rusztowań.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas prac
wewnątrz budynku :
 niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w
ścianie podczas wiercenia w murze
27



niebezpieczeństwo zaprószenia oczu
niebezpieczeństwo porażenia prądem
niebezpieczeństwo doznania urazów rąk – skaleczenia
Zagrożenia podczas prac przy instalacjach wod-kan i wentylacyjno – klimatyzacyjnych
:
 niebezpieczeństwo porażenia prądem
 niebezpieczeństwo poparzenia
 niebezpieczeństwo wzniecenia pożaru
- niebezpieczeństwo zaprószenia oczu
- niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla energetycznego ułożonego w
ścianie
Używanie rusztowań do pracy na wysokości
 niebezpieczeństwo upadku z wysokości
 niebezpieczeństwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika
Wykonywanie prób ciśnieniowych
 możliwość oderwania się źle zamontowanych elementów instalacji i poranienia
pracownika
 możliwość poparzenia przy próbie na gorąco instalacji C O
8.0. Instruktaż pracowników.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu w/w obiektu winni być przed
przystąpieniem do robót przeszkoleni w zakresie BHP. Należy zwrócić także uwagę
na zachowanie ostrożności przy prowadzonych robotach budowlanych.
9.0. Zabezpieczenie placu budowy.
1. Prace w budynku będą prowadzone i utrzymywane zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
2. Cały teren budowy winien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
Polską Normą.
3. Na terenie budowy należy wykonać i oznakować, zgodnie z Polskimi
Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe
(zwane dalej „drogami”) , drogi dla pieszych (zwane dalej „przejściami”) oraz
dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla
użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić
przez miejsca, w których występuje zagrożenie dla użytkowników.
4. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby
potencjalnych użytkowników oraz rodzaju i wielkości stosowanych urządzeń
transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i
przejść określają Polskie Normy.
28
5. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych
dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona
oraz posiadać nośność odpowiednia do obciążenia wynikającego ze
stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i
składowanych materiałów.
6. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi
ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te
powinny być zniwelowane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do
rodzaju używanego transportu, ale nie większym niż 8%.
7. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i
dogodny transport ładunków.
8. Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami,
środkami transportu, sprzętami i innymi przedmiotami.
9. Na terenie budowy należy zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich
pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy,
umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.
10. We wszystkich miejscach, w których mogą przebywać pracownicy, należy
zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie
dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają
Polskie Normy.
11. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i
eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem
elektrycznym, szkodliwe oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz nie
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych
szkodliwych skutków.
12. Na terenie budowy należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia
oraz
do
celów
higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych
i
przeciwpożarowych.
13. Maszyny i inne urządzenia techniczne (zwane dalej „maszynami”), powinny
spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
określone w Polskich Normach i właściwych przepisach przez cały czas ich
użytkowania.
14. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z
dokumentacja techniczno-ruchowa.
15. Maszyny z więcej niż jednym elementem sterowniczym, z wyłączeniem
maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręką, powinny
być wyposażone w wyłączniki awaryjne wyróżniające się barwą i kształtem.
Konstrukcja i usytuowanie wyłącznika powinny, w razie zagrożenia,
zapewniać możliwość szybkiego wyłączenia maszyny, także przez osobę
nie zatrudnioną przy jej obsłudze.
16. Załączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla
obsługi.
17. Maszyny i narzędzi oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane
w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie bez
szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w
procesach i warunkach, do których są przeznaczone.
18. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny, narzędzia pracownik
powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
19. Maszyny i narzędzia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy,
powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone od zasilania w energie.
29
Wznowienie
pracy
maszyny
bez
usunięcia
uszkodzenia
jest
niedopuszczalne.
20. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad
poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywana pracą
mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia , powinny być
zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem przestrzeń powinna być
wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniecie osób.
21. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości
zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne
środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do
rodzaju i warunków wykonywania prac.
22. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie
zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys
urządzenia na którym stoi.
23. Przy pracach na : drabinach, rusztowaniach, podwyższeniach, podestach
ruchomych i wiszących należy zapewnić
a) bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściu dom stanowiska
pracy.
b) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na
przewidywane obciążenia.
c) Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać
odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
24. Rusztowania powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w
odrębnych przepisach oraz Polskich Normach.
10.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia






Na pomieszczeniu socjalnym pracowników należy umieścić tablicę
informacyjną zawierającą
adresy i telefony do najbliższych jednostek
policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w
środki opatrunkowe.
W pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon i kaski ochronne
Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze
Za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną z
terenu budowy.
30
Uwagi końcowe.
Przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych kierownik budowy obowiązany
jest powiadomić wszystkie osoby pracujące na budowie o zagrożeniach i
poinstruować jakie warunki trzeba spełnić aby zachować bezpieczeństwo
podczas prowadzonych prac.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie w/w obiektu winni być przed
przystąpieniem do robót przeszkoleni w zakresie BHP.
Teren budowy oznakować tablicami informującymi o prowadzonych robotach
budowlanych oraz zabezpieczyć przez wygrodzenie.
Dokumentacja budowy „dla wykonawcy” powinna być zawsze dostępna dla
wykonującego zlecenie. Jeden egzemplarz opieczętowanej dokumentacji wraz z
pozwoleniem i uzgodnieniami musi znajdować się u inwestora.
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy. Przez cały czas wykonywania prac budowlanych należy
prowadzić dziennik budowy. Dziennik budowy powinien być dostępny dla
wszystkich uczestników procesu budowlanego ( kierownika budowy, inwestora,
organu kontroli itd. )
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia






Na pomieszczeniu socjalnym pracowników należy umieścić tablicę
informacyjną zawierającą
adresy i telefony do najbliższych jednostek
policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy wyposażony w
środki opatrunkowe.
W pomieszczeniu socjalnym przygotować miejsce na telefon i kaski ochronne
Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze
Za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną z
terenu budowy.
31

Podobne dokumenty