Biznes Polska ekologia Nowy „Stary Las”

Transkrypt

Biznes Polska ekologia Nowy „Stary Las”
/// MAGAZYN O RECYKLINGU / // nr 36/2015 / //
ISSN 1644-9231
Polska ekologia
w dobie dzisiejszej
Biznes
Nowy „Stary Las”
i bioróżnorodność
SPIS TREŚCI
Polska ekologia w dobie
dzisiejszej
2
EKOFAKTY
Nowa ustawa, nowe szanse...
3
Polska ekologia
w dobie dzisiejszej
PREZENTACJA
Nowy „Stary Las”
Biznes i bioróżnorodność.
4
6
O NAS
„Raz, dwa, trzy, mali ekolodzy
to my!”
7
Szanowni Państwo,
Data 1 maja 2004 r., a więc wejścia Polski do elity krajów Unii Europejskiej, oznaczała dla
naszego społeczeństwa postęp we wszystkich praktycznie dziedzinach życia gospodarczego
i społecznego.
Członkostwo w UE dawało też szansę na nadrobienie zaległości w stanie naszego środowiska
naturalnego. Istotnie, to epokowe dla nas wydarzenie spowodowało uruchomienie procesów
legislacyjnych zbliżających polskie prawodawstwo w różnych jego aspektach, ale także tych
ekologicznych, do standardów rozwiniętych krajów europejskich.
Proces ten postępuje niezmiennie do dziś – głównie w zakresie doprecyzowania przepisów
ustaw środowiskowych oraz eliminowania mankamentów „wieku dziecięcego” naszego ustawodawstwa środowiskowego. W latach ostatnich najgłośniejszą zmianą przepisów regulujących
funkcjonowanie gospodarki odpadami była „rewolucyjna” ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach. Budziła ona szereg kontrowersji i obaw – słusznych zresztą, biorąc pod
uwagę doświadczenia pierwszych miesięcy jej funkcjonowania.
Dziś widzimy jednak również pozytywne efekty wdrożenia tego powszechnie w Europie obowiązującego modelu gospodarki odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Narzekamy,
co prawda, na harmonogramy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, ale jednocześnie
obserwujemy rosnący porządek w tej ważnej i trudnej dziedzinie życia zwłaszcza wielkich aglomeracji miejskich.
/ / / M AG AZYN O RECYKLINGU / //
Wyda
Wy
dawc
awc
wca:
Pol
Po
P
olssk
ol
ski
ki
ki Sy
Sysste
Syste
stem Rec
ecy
cyk
kli
lingu
l ngu
u
Org
Org
gan
aniizac
ani
zza
a
accjja
a Odz
Odz
d ysk
ysku Opak
kowa
owań
ow
ń SA
SA
u M
ul
ul.
Mo
od
dlli
dli
lińska
ńska 225c,
ńsk
25cc, 033-1
3
-1
120
0 War
W sza
Wa
szawa
w
wa
tel
te
el.:: 2
e
22
2 519
519
51
19 4
41
1 41
41, fax:
fax:
axx 2
a
22
2 51
519 41 40
40
ww
www
w
www.ps
ww
w.p
.ps
pssr.p
p
sr.p
r.ppl
Pre
P
Prezes
Pr
re
rezes
ess Za
e
Zarrzą
rzzą
ządu:
ąd
du:
du
u:: Rysza
u
Rysza
Ry
s rd W
sz
Wój
ójccik
ój
ik
Wssp
Wsp
W
półp
ółłłp
prrac
pra
ra
acca
ca:
a:
Po
Pol
P
olsska
ol
sk
ka
a Iz
Izba
zba
ba Eko
Ek
kolog
k
logii
o iii
og
ull. W
u
ul.
Wa
arsz
rssszzaws
aw
wsska
w
ska
ka 3
3,, 4040
0-009
009
09 Katow
09
Katow
Ka
owice
ow
iice
ce
e
tel
tte
el../
./f
//fffax:
axx:
ax:
a
x 3
32
22
25
53 5
51
1 55
ww
www
ww
ww.pi
w.p
.pi
pie
e.p
.p
pl
Drruk:
Dru
D
k:
Po
Pol
P
olligr
o
grrafi
g
a a
aP
aPl
Pllus
P
us
ull. Po
ul
ul.
Porce
rcce
cella
lan
anowa
a
ow
wa 11
11c,
c, 40
400--246
0
24 Katow
Katow
Ka
tow
owic
ice
cce
tel
te
el. 32 730
730
30 32
32 32
32
e--m
e
e-m
-mail
ma
aiil
ail
il: b
biiur
uro
u
[email protected]
ro
@grupa
@gr
upa
painf
inf
inf
nfom
oma
max.c
xx..ccom
om
Zdjjęc
Zdj
Zd
ęci
ęci
cen
na
a ok
kła
ła
ł dce
dce
dc
ce: (w
(www.
www.
ww
w fot
fo
otoli
oll a
a.ccom
om
om)
Zdj
Z
d
djjęc
ęcia w nu
ęci
numer
me
m
erze:
errze:
zze
e:: (w
e
(www.
www
ww.fot
fo
ottoli
o
olli
o
la
a.c
.ccom)
m
m)
Eg
Egz
E
Egzemp
gzze
g
emp
em
m
mplar
la
arz bezp
arz
ar
ezzpłat
łatny
atn
nyy
Optymizm budzi widok wystawianych przed posesje pojemników i worków z posegregowanymi
odpadami opakowaniowymi, których jest w gospodarstwach domowych ogromna ilość, a które
dzięki dyscyplinie segregacji trafiają do zakładów recyklingowych zamiast, jak w latach poprzednich, w wielkich ilościach na legalne i nielegalne składowiska. Obserwując ten proces z punku
widzenia organizacji odzysku opakowań, trudno o lepszą wiadomość dla branży.
Uzasadnione są dzięki temu rosnące poziomy obowiązku odzysku i recyklingu konwencjonalnych
odpadów opakowaniowych, jak też tych „trudnych”, tzn. wielomateriałowych oraz po środkach
niebezpiecznych. Tak więc my wszyscy, pracujący w niedocenianym do niedawna sektorze gospodarki odpadami, odczuwamy poczucie satysfakcji z naszej prowadzonej latami działalności.
Są też inne sygnały wejścia Polski do grona krajów dbających szczególnie o stan ekologii
i traktujących działania proekologiczne nie tylko jako pracę „dla idei”, ale także jako nowoczesną dźwignię biznesu. Oto właśnie w tym numerze insertu „W trosce o naturę” znajdzie się
artykuł „Biznes i bioróżnorodność”, prezentujący pionierskie działania powstałej w naszym
kraju niedawno Polskiej Platformy [email protected]óżnorodność. Dowiemy się z niego tego, co już
przeczuwamy – a więc że naturalne zasoby surowców i źródeł energii zbliżają się do wyczerpania.
Intensywny rozwój przemysłu doprowadził do zubożenia środowiska naturalnego w te zasoby.
Czas więc na to, aby zrewanżować się naszemu ekosystemowi, podejmując z nim harmonijną
i koherentną współpracę – z korzyścią dla obydwu stron.
Nie wyprzedzając wydarzeń – w chwili oddawania do druku wydawnictwa – zasygnalizować
jednak też warto mające się odbyć 16 czerwca br. w Warszawie Forum „Inteligencja Ekologiczna
w Biznesie”, które ma stworzyć zaczyn Platformy zrzeszającej przedstawicieli kadry zarządzającej
wielkich polskich i zagranicznych korporacji działających w naszym kraju i ukierunkowanej na
poszukiwanie rozwiązań biznesowych wspieranych oraz wspierających ekosystemy naturalne
środowiska.
Popieramy i czekamy z ciekawością na efekty tych działań.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Wójcik
2
/ / / nr 36/ 2015
Prezes Zarządu
Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku Opakowań SA
EKOFAKTY
Nowa ustawa, nowe szanse...
24 marca 2015 roku odbyła się kolejna
zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii
konferencja branżowa, tym razem poświęcona gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a w szczególności
obowiązkom przedsiębiorców w zakresie
realizacji odzysku i recyklingu odpadów
wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.
wywołały w branży wiele kontrowersji.
Spore wątpliwości wzbudził art. 18 ustawy,
mówiący o obowiązku organizacji systemu
zbierania oraz zapewnienia odzysku przez
wprowadzającego środki niebezpieczne
w opakowaniach oraz produkty w opakowaniach materiałowych. Dotychczas bowiem to
organizacje odzysku pomagały przedsiębiorcom, przejmując ich ustawowe obowiązki.
Gospodarka opakowaniami oraz odpadami
opakowaniowymi jest jednym z elementów
kompleksowego systemu gospodarowania
odpadami. Od stycznia 2014 roku zaczęła
obowiązywać tu nowa ustawa, która miała
być odpowiedzią na potrzebę uszczelnienia
systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
Po wejściu w życie tej ustawy taka możliwość się skończyła. Pojawiła się natomiast
możliwość podpisania porozumień z marszałkiem danego województwa – poprzez
organizacje samorządu gospodarczego,
reprezentujące grupę przedsiębiorców.
W województwie śląskim Marszałek Województwa Śląskiego zawarł już pięć takich
porozumień. Jednym z nich jest porozumienie zawarte z Polską Izbą Ekologii, którego
operatorem jest Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku Opakowań SA.
Sygnały o tym, że funkcjonujący dotychczas system zagospodarowania takich odpadów był nieskuteczny i nie gwarantował
osiągnięcia przez Polskę zakładanych poziomów odzysku i recyklingu płynęły bezpośrednio z „rynku”, poprzez informacje
przekazywane przez izby gospodarki odpadami, organizacje odzysku i przedsiębiorców z branży zagospodarowania odpadów,
jak również podnoszone były wielokrotnie
w raportach pokontrolnych, opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Nowa ustawa miała więc przyczynić się do
poprawy funkcjonowania systemu oraz zapewnić realizację przez Polskę celów określonych przepisami prawa wspólnotowego.
Ustawa ta nie jest niestety łatwa w interpretacji. Niektóre jej nowe rozwiązania
Zbyt wcześnie na wyciągnięcie wniosków,
jak to rozwiązanie dziś funkcjonuje i czy
przyniosło oczekiwane korzyści. Dowiemy
się o tym wstępnie pod koniec czerwca br.
Interesujące tu będą również wyniki z kontroli wykonywanych przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie
realizacji obowiązków wynikających z ustawy, w tym w szczególności wymagań jakościowych stawianych opakowaniom.
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy bez odpowiedniego finansowania jest
niezwykle karkołomnym zadaniem. Zresztą
sposób finansowania powinien być określony w porozumieniu zawartym z Marszałkiem
Województwa. Narodowy jak i wojewódzkie
fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej mogą tu być wymiernym źródłem
pomocy w tym zakresie. Istnieją również
możliwości finansowania takich inwestycji
z dotacji UE 2014-2020.
Istotną częścią konferencji były zagadnienia związane z praktycznym aspektem
realizacji zapisów ustawy z punktu widzenia bezpośrednich uczestników systemu
zagospodarowania odpadów opakowaniowych, takich jak organizacje odzysku oraz
recyklerzy. Wskazano tu na korzystny trend,
jakim było przywrócenie po latach niefrasobliwości w zakresie obowiązków recyklingu
tzw. „trudnych opakowań” oraz zwiększenie
odpowiedzialności wprowadzających produkty w tego rodzaju opakowaniach, a także
na zalety obecnego rozwiązania na przykładzie jednego z wiodących w kraju porozumień zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego.
Należy podkreślić, że w wyniku takiego rozwiązania uzyskano podniesienie poziomu
świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorców za wprowadzanie do obrotu opakowań wielomateriałowych i po środkach
niebezpiecznych.
Konferencja spełniła więc swoje zadanie,
ciesząc się wysoką frekwencją oraz merytorycznymi wystąpieniami.
Grzegorz Pasieka
Prezes Zarządu PIE
dr inż. Jurand Bień
Politechnika
Częstochowska
3
PREZENTACJA
Nowy „Stary Las”
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest najnowszą
z instalacji składających się na sieć Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w województwie pomorskim.
Począwszy od 1 lipca 2012 roku Zakład
utylizuje odpady z Regionu Południowego województwa, w skład którego wchodzi
dwadzieścia gmin: Bobowo, Czarna Woda,
Kaliska, Karsin, Kościerzyna (miasto i gmina), Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma,
Osieczna, Osiek, Przywidz, Skarszewy,
Skórcz (miasto i gmina), Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański (miasto i gmina), Zblewo. Gminy te zamieszkuje łącznie około 191 tys. mieszkańców.
Prowadzenie edukacji ekologicznej.
4
/ / / nr 36/ 2015
Zakład jest zlokalizowany 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Można
do niego trafić zjeżdżając z drogi krajowej
nr 22 w miejscowości Rokocin. W ramach
Zakładu funkcjonują – między innymi
– sortownia, kompostownia, punkt przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz
rozdrabniania gruzu, kwatera składowa
oraz kwatera mineralizacji. Nasza instalacja jest gotowa do przyjęcia nawet do
60 tys. ton odpadów rocznie.
Zakład powstał dzięki współpracy gmin
oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadań związanych z rozszerzeniem
Festyn ekologiczny na terenie Zakładu.
PREZENTACJA
Składowisko w miejscowości Osówek – gmina Osieczna
(przed rekultywacją).
zakresu rzeczowego Projektu, w ramach
którego trwa budowa instalacji biostabilizacji. Rozbudowa ta wynika z nowelizacji
przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1052),
które obliguje przystosowanie RIPOK-ów
do nowych wymagań zgodnych z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
W ramach tego Projektu, oprócz nowej
instalacji biostabilizacji, zostanie także rozbudowana zakładowa oczyszczalnia ścieków (co pozwoli na uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Zakładu) i budynek sterowni oraz nastąpi
doposażenie sortowni w separatory wraz
z jej niezbędną modernizacją, a także doposażenie Zakładu w niezbędny sprzęt ruchomy: wózek widłowy i ładowarki. Realizacja wszystkich tych dodatkowych zadań
zakończy się najpóźniej w październiku
2015 roku.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” aktywnie angażuje się również w edukację ekologiczną mieszkańców Regionu Południowego, w ramach
której odbywają się warsztaty prośrodowiskowe na terenie Zakładu, oraz w trak-
Składowisko w miejscowości Osówek – gmina
Osieczna (po rekultywacji).
cie trwania licznych imprez plenerowych.
Co roku organizujemy też Festyn Ekologiczny. Jedną z jego głównych, cieszącą się dużym powodzeniem atrakcji jest
zbiórka odpadów w zamian za sadzonki.
składowiska w celu ograniczenia wydzielania odcieków i zmniejszenia tworzenia się
wonnego gazu wysypiskowego, kontrolowanego ujmowania opadów atmosferycznych
oraz powstających odcieków i gazu.
Zakład w roku 2014 zakończył realizację rzeczową Projektu pn. Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących
udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Do tego
niełatwego zdania przystąpiliśmy już we
wrześniu 2011 roku.
Na całej powierzchni składowisk zasadzono mieszankę traw, a na niektórych
ich obszarach również krzaki i rośliny
wieloletnie w celu odtworzenia warunków siedliskowych, które pozwolą na
ponowne funkcjonowanie roślinności na
miejscu zrekultywowanego składowiska.
Dodatkowym i obowiązkowym elementem
rekultywacji było umieszczenie przy zrekultywowanych składowiskach tablic informujących o dofinansowaniu Projektu ze
środków Unii Europejskiej.
Projekt był elementem budowy spójnego
systemu gospodarki odpadami na terenie
objętym działalnością Zakładu i obejmował rekultywację jedenastu istniejących
składowisk w regionie. Projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, a umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 30 grudnia
2010 r. przez ZUOK „Stary Las” w imieniu
wszystkich jedenastu gmin uczestniczących w tym Projekcie jako jego partnerzy.
Rekultywacja składowisk odpadów polegała
między innymi na sformowaniu regularnej
i ubitej bryły odpadów, uszczelnieniu czaszy
Realizacja rzeczowa Projektu trwała od sierpnia 2012 roku do 30 września
2014 roku. Odbywała się na terenie składowisk należących do gminy Kaliska (miejscowość Strych), gminy Karsin (miejscowość
Osowo), gminy Liniewo (miejscowość Liniewskie Góry), gminy Lubichowo (miejscowość
Bietowo), gminy Osieczna (miejscowość Osówek), gminy Osiek, gminy Skarszewy, miasta
Skórcz, gminy Smętowo Graniczne (miejscowość Bobrowiec), miasta Starogard Gdański (miejscowość Linowiec), gminy Zblewo
– o łącznej powierzchni niemal 20 ha.
Zakład wykorzystuje metodę sokolniczą do płoszenia ptactwa znad terenu Zakładu za pomocą ułożonych ptaków drapieżnych.
5
PREZENTACJA
Biznes i bioróżnorodność
dobiega końca. Europa i świat otwierają nowy
nowy
rozdział w ochronie przyrody, który zaczyna
czyna
w posię od słowa „bioróżnorodność”. I – wbrew
zorom – nie jest to rozdział „pisany” wyłącznie
cznie
przez przyrodników, ale też przez prawników,
ików,
ekonomistów, specjalistów od zarządzania
zania
ryzykiem i doradców finansowych najwiękwiększych światowych korporacji.
Wszyscy czerpiemy korzyści
ze środowiska naturalnego
w postaci dóbr i usług, takich
jak żywność, drewno, czysta
woda, energia czy też ochrona
przed powodziami i erozją.
N
Naturalne
l
ekosystemy
k
są także
kż źźródłem
ódł
dłem
wielu ratujących życie środków leczniczych,
czzych,
ysstem
a ponadto stanowią swoistego rodzaju system
unieszkodliwiania naszych odpadów i pochłachłaniania szkodliwych substancji, w tym związwiązków węgla. Niestety, poziom wielu korzyści,
zyyści,
które czerpiemy z natury, w ciągu ostatnich
tnich
ej kuli
50. lat gwałtownie spadł, jako że na całej
ziemskiej nastąpiło dramatyczne zmniejszejszenie się różnorodności biologicznej.
roować
Oczywiście można nie wierzyć i ignorować
te analizy – podobnie jak też kwestie zmian
n klimatycznych. Nie można natomiast nie zauwauwatóre
żyć trendów ekonomicznych i prawnych, kktóre
wieobserwujemy zarówno w Europie, jak i na śświecie, a które zmierzają do uszczelnienia systemu
temu
ochrony przyrody i zasobów naturalnych.
Era dyskusji o środowisku wyłącznie w kontekście spełniania wymogów prawa ochrochrozeniu
ny środowiska w tradycyjnym znaczeniu
W Europie i na świecie pracuje się obecnie
ecnie
nad regulacjami, które mają na celu odwrócerócenie trendu utraty różnorodności biologicznej.
czznej.
Zauważono, że konserwatorska ochrona pprzyrzyrody nie przyniosła zamierzonych rezultatów,
atów,
a tworzenie w tym celu regulacji, które w coraz większym stopniu blokują działalnośćć gospodarczą, nie prowadzi do osiągnięcia celów
celów
wyznaczonych przez ONZ czy Unię Europejską
ejską
w strategiach ochrony różnorodności biologiczogicznej do 2020 roku.
Ta konstatacja doprowadziła do powstania
stania
inicjatyw zmierzających do zaangażowania
wania
przedsiębiorców na całym świecie w zzahaahamowanie procesu utraty bioróżnorodności.
ności.
Inicjatywy te najczęściej mają wspólną nazwę:
azwę:
„Biznes i Bioróżnorodność”. Instytucje, rrządy
ządy
i organizacje międzynarodowe zaczynająą mówić o przyrodzie językiem biznesu. W rezultazultacie powstają regulacje, które mają za zadanie
danie
nie tylko uszczelnić system ochrony przyrody
yrody
i zasobów naturalnych, ale uczynić te procesy
ocesy
bardziej zrozumiałymi i przyjaznymi dla przedrzedsiębiorców – jednocześnie pokazując, że przyroda nie musi być hamulcem rozwoju gospoospodarczego.
rówW Polsce temat bioróżnorodności lub zzrównoważonego rozwoju nadal postrzeganyy jest
yrodraczej jako kwestia w dużej mierze przyrodteemat
nicza bądź – w najlepszym wypadku – temat
z obszaru społecznej odpowiedzialnościi bizazz na
nesu (CSR). Natomiast w Europie oraz
ęb
biorświecie instytucje, rządy i sami przedsiębiororod
odcy pracują nad problemem utraty różnorod-
Ramka 1. Źródło: Polska Fundacja Biznes dla Bioróżnorodności
6
/ / / nr 36
36// 20
2015
15
1
5
ności biologicznej, traktując go jako kwestię
o ogromnym znaczeniu ekonomicznym.
Na świecie istnieją już banki bioróżnorodności
i wyspecjalizowane instrumenty finansowe dotyczące usług ekosystemowych.
Wpływ inwestycji na różnorodność biologiczną jest coraz powszechniejszym parametrem
szacowania ryzyka na rynkach finansowych.
Dostęp do finansowania często też zależy
od braku negatywnego wpływu inwestycji
na bioróżnorodność. Do tej pory takie kryterium oceny ryzyka finansowego zostało przyjęte, w ramach tzw. Equator Principles, przez
80 instytucji finansowych udzielających łącznie
finansowania dla 70 proc. inwestycji na rynkach
wschodzących (źródło: Equator Principles,
2015).
Przedsiębiorcy, organizacje i izby branżowe
w Europie i na świecie biorą aktywny udział
w dyskusji na temat ekonomii usług ekosystemowych i bioróżnorodności. Komisja
Europejska pracuje nad projektem „no net
loss”, który obejmuje analizy wdrożenia nowych rozwiązań prawnych i finansowych dla
zbilansowania utraty różnorodności. Pewne instrumenty już zostały przyjęte na poziomie UE
i są wdrażane do naszego ustawodawstwa krajowego, jak na przykład obowiązek uwzględnienia oddziaływania przedsięwzięć na utratę bioróżnorodności – nowy element w ramach ocen
oddziaływania na środowisko.
Aktualne pozostaje jednak pytanie: Czy polskie firmy stać na to, żeby nie włączyć się już
teraz do tej globalnej dyskusji?
Joanna Daniłowicz
radca prawny, prezes Polskiej Fundacji Biznes
dla Bioróżnorodności
Aneta Pacek-Łopalewska
radca prawny, wiceprezes Fundacji
Działalność Fundacji koncentruje się
wokół platformy współpracy (Polska
Platforma [email protected]) skierowanej do przedsiębiorców w Polsce, którzy podzielają
wizję prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę bioróżnorodność oraz
usługi ekosystemowe. Więcej informacji
na stronie internetowej: www.pfbb.pl.
Polska Platforma [email protected] jest członkiem
Unijnej Platformy [email protected] (EU [email protected] Platform) i Partnerem Globalnym Konwencji
o ochronie różnorodności biologicznej
(CBD GP).
O NAS
„Raz, dwa, trzy,
mali ekolodzy
to my!”
To hasło niezwyk
niezwykłej
y łejj akcj
akcji
ji pr
prowadzonej
p
ow
wad
a zo
one
n j p
przez
rzez pr
p
przedszkola
zedszkola wspó
wspólnie
p lnie
z Polskim Systemem
Syystem
emem Recyklingu
Recyyk
y liing
ngu
u Organizacją
Orga
gani
niza
zacccj
cjąą Odzysku
Odzy
Od
zysk
sku
u Opakowań
Opak
Op
akow
owań SA
w Warszawie
Warszawie w ramach publicznych
pub
blicznych
h kampanii
kampa
p nii ed
edukacyjnych.
Kształtowanie świadomości ekologicznej
ologiczn
nej
dzieci w wieku przedszkolnym jest nie tylko
tyylko
współccze-potrzebą, ale także wręcz nakazem współczesności. Środowisko, na skutek ciągłej
łej degradegraaajje się dla
dacyjnej działalności człowieka, staje
now
wi
niego coraz bardziej niekorzystne,, stan
stanowi
naaweet
nierzadko zagrożenie dla zdrowia, a nawet
życia.
wczześn
niejDlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie kształtowania właściwych
łaśściw
wych
postaw wobec otaczającego nas
as świata
św
wia
ata
a
o zam
mieeprzyrody. Edukacja ekologiczna tto
zamierzona, systematyczna i stopniowa działalność
ziałaln
nośćć
orzystaaniu
u
nauczyciela wobec dzieci przy wykorzystaniu
wielostronnych działań oraz form aktywności.
ktywno
oścci.
Należy też pamiętać, że kontakt małego
łego cczłozło
oozytyw
wnee
wieka z przyrodą wywołuje silne pozytywne
emocje i uczucia, a tym samym gotowość
owośćć do
o
jej poznawania i ochrony.
Akcja ma formę konkursu z nagrodami
odami dla
dla
a
najmłodszych. Do jego najważniejszych
jszych
h ceceelów należą: propagowanie postaw i zachow
zachowań
wań
ń
rodzicców
w;
proekologicznych dzieci, a także ich rodziców;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności
dzialn
noścci
za stan środowiska przyrodniczego
o oraz p
poo-o
znawanie podstawowych zasad jego
go och
ochrohro
ony; pogłębianie wiadomości na temat
mat rośl
roślin
śllin
n
i zwierząt oraz wpajanie szacunku d
dla
wszella w
ws
szeel-sze
kich istot; zapoznanie się ze znaczeniem dla
stanu środowiska gospodarki odpadami, ich
segregacji i recyklingu.
Konkurs zapewnia też dobrą zabawę i jest
doskonałym przykładem zasady „bawiąc
– uczyć”, a jego formy są atrakcyjne dla
uczestniczących w nim przedszkolaków.
Są to na przykład prace plastyczne, wykonane w jak największym stopniu z materiałów
wtórnych. Ich dowolna tematyka oraz technika pozostawia ogromne pole dla dziecięcej
wyobraźni...
W ramach konkursu odbywają się także przeglądy piosenek i wierszy oraz wykonanych
przez dzieci inscenizacji teatralnych o tematyce ekologicznej, turnieje wiedzy o przyrodzie,
zakładanie kącików przyrodniczych.
W tym konkursie wygrywają wszyscy, bo
udział każdego dziecka i jego zaangażowanie jest tak samo ważne. Efekty zaś są niezwykłe, o czym świadczą prace, które pokazujemy na załączonych fotografiach, wykonane
przez małych artystów z Przedszkola nr 376
z Oddziałem Integracyjnym w Warszawie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie oraz Publicznego Przedszkola nr 24
w Kędzierzynie-Koźlu.
7
Zapraszamy do Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność
Patronaty i członkostwo
[email protected] w strukturach
międzynarodowych
Członkostwo w [email protected] to:
stały monitoring ryzyka i możliwości
prawnych dla sektorów/branż/firm
patronat Ministra Środowiska
poparcie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
jedyny polski członek Unijnej
Platformy [email protected] przy Komisji
Europejskiej
reprezentowanie interesów sektorów
/branż przy stole legislacyjnym
i dyskusji na nieformalnych forach
na poziomie kraju, UE i na świecie
prezentowanie zyskownych
przykładów biznesowych ze świata,
korzystających z bioróżnorodności
(przykłady redukcji kosztów,
przewagi konkurencyjnej
i podniesienia zysku)
Globalny Partner Inicjatywy
Biznes i Bioróżnorodność
przy Konwencji o różnorodności
biologicznej (CBD GP)
Jak to działa:
uczestnictwo w procesie legislacyjnym jako reprezentacja
konkretnego sektora i branży
wskazywanie ryzyka i możliwości
prawnych dla firm
prezentacje case studies, międzynarodowe study visits
cykliczne spotkania dla członków
spotkania z ekspertami
dostęp do narzędzi budowania
międzynarodowego wizerunku
Kontakt:
Polska Platforma [email protected]óżnorodność:
Joanna Daniłowicz:
Aneta Pacek-Łopalewska:
ul. Wilcza 31/10a, 00-544 Warszawa
tel. +48 22 502 35 45
www.pfbb.pl
8
/ / / nr 36/ 2015
[email protected]
[email protected]

Podobne dokumenty