Tabela Nr 4 Wydatki - zadania zlecone 2017 r

Transkrypt

Tabela Nr 4 Wydatki - zadania zlecone 2017 r
Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
w 2017r.
Dział
750
Rozdział
75011
Paragraf
4010
4040
4110
751
852
4120
75101
85213
85228
855
85501
4300
4130
4170
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4360
4440
85502
4700
Administracja publiczna
Treść
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Po zmianie
51 874,00
51 874,00
46 400,00
2 000,00
3 300,00
174,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 358,00
Zakup usług pozostałych
1 358,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe
1 358,00
19 500,00
6 700,00
6 700,00
12 800,00
12 800,00
Rodzina
7 428 000,00
Świadczenia społeczne
5 202 770,00
Świadczenie wychowawcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
5 282 000,00
59 658,00
10 416,00
1 462,00
2 700,00
1 400,00
500,00
1 094,00
2 000,00
2 146 000,00
3110
Świadczenia społeczne
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4010
4110
4110
4120
4210
4300
4360
4440
4700
2 033 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
45 086,00
5 357,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
48 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
8 807,00
Składki na Fundusz Pracy
1 236,00
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
Zakup usług pozostałych
800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 094,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00
Razem:
7 500 732,00