Dokumenty źródłowe księgowe przechowujemy

Transkrypt

Dokumenty źródłowe księgowe przechowujemy
Data:
2013-06-21
Dokumenty źródłowe księgowe przechowujemy faktycznie
6 lat
Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują
je i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się natomiast z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku.
W razie likwidacji/ rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, podmiot
dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy o miejscu
przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem. Zawiadomienia należy
dokonać nie później niż w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
Dokumenty związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych, czyli dokumenty źródłowe możemy podzielić na:
zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów (m.in. dokumentujące zakup faktury, rachunki, faktury
korygujące, wyciągi bankowe),
zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom (m.in. faktury sprzedaży),
wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki (m.in. dokumenty inwentaryzacyjne).
Co do zasady księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowujemy przez okres 5 lat.
Jednak faktycznie okres ich przechowywania wynosi 6 lat.
Przykład:
Zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT za luty 2012 r. mija dnia 25 marca 2012 r. Zobowiązanie wobec tego ulegnie
przedawnieniu z końcem 2017 r.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/1