Umorzenie zaległości podatkowych

Komentarze

Transkrypt

Umorzenie zaległości podatkowych
Umorzenie zaległości podatkowych
Wpisany przez Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
W jaki sposób ująć to umorzenie w sprawozdaniu Rb-27S?
Pytanie
Czy w przypadku umorzenia zaległości podatkowej w drodze stosownej decyzji i wykazania
kwoty umorzenia w kolumnie 14 Sprawozdania Rb-27S „umorzenie zaległości podatkowych"
należy równocześnie wykazać w kolumnie 14 „umorzenie zaległości podatkowych" pod § 0910
„umorzenie odsetek za zwłokę" w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość
podatkowa? Mając na względzie fakt, że zostają one umorzone z mocy prawa (art. 67a § 2
Ordynacji podatkowej) oraz to, że na gruncie prawa podatkowego odsetki za zwłokę nie mogą
być traktowane na równi z zaległością podatkową.
Odpowiedź
Zgodnie z instrukcją do sprawozdania Rb-27S, w kolumnie 14 „skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres
sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych" wykazuje się kwoty dotyczące skutków
udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasto na prawach powiatu za okres
sprawozdawczy umorzeń w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy.
Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub
miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności.
Wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrem przypisów i odpisów. W kolumnie tej powinno
się również wykazać umorzone odsetki w paragrafie 0910 w odpowiednim dziale i rozdziale.
1/2
Umorzenie zaległości podatkowych
Wpisany przez Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak
2/2