UZP dla BUDOWNICTWA zawarty 23.12.1974 r. Protokol dodatkowy

Komentarze

Transkrypt

UZP dla BUDOWNICTWA zawarty 23.12.1974 r. Protokol dodatkowy
I
ł
,
PROTOKOŁ
~wf~
z dnia ;15
do
Układu
DODiI'l\KO.Ti ,Nr
Zbiorweg
Pracy
dla
§
;1
załącniku
nr
twa
z
1
w
dnia
23
d
16
ków
l
część
w
zarądch
się
tabeli
i
doat-
stanowik
się
ostanie
gwiazdką,
brzmien:
zjednoczeń
/jednostk
do
poszc
zególn.ych
/kombinat.y/
ce równorzędnej/,
wartości
eksportu
zatrudnie
równorzędnych/
ka tegorii
hiinis ter
budownictwa
Budownic twa
Budowlanych,
w zależności
od:
produkcji
wykonywanej
przez przedsię-
i Prze~ysłu
Materiałów
rodzaju
i wielkości
I
zasergowń
skreśla
§ 20 otrzymuje
biorstwa
Budownic-
kierowncz
jedną
zalicza
dla
zmiany:
kBtegori
przedsiębotw
oznacej
§20..L,Centrale
1974"0
następujące
zajmuącyh
i
2/ dotychzasw
grudnia
Pracy
wproadz
do
kombinatów
uwagi
23
Zbiorweg
prdcownikó
zdanie
"
Układu
r.
uwasch
funkcyjoQ
w
do
1974
ust~3
z dnia
Budownicta
1
IV
Grudnia
1976 r"
.
zgrupowane
w zjednoczeniu
/Jednost-
budownicta,
ogółem,
lości
nych
nad zorowa nychprzeds
w budowie,
i
charkteu
iębors
specjalityzngo
t,'J /kombiua t ów/ czy nzjednocia
/jednostki
równozędej/,
z
tym,
że
zjednoci
produkcji
równozęda/
4
- co
-
mld
ajmnie
do 3 mld zł
Przedsiębotwa
~
może
być
-
3 mld zł
-
moze by
ć
zalicone
moż-a
nostki
naczely
-
dyrekto
i wielkości
zalic~one
do
specjalis
wartości
kraju
i za
do II
ka tegorii,
kategori
I
k8
tegori
do poszczególnych
zjednocia
zale~ności
produkcji
I
w
zaliczone
nadzorująceg
w
char'a kteru
ć
zalic
równozędej;
rodzaj~
do
by
/kombinaty
tegori
o
wykonywanej
budowlan-mtżej
granicą:
ponad
20
/jednostka
ka/jed-
od:
bUdow:an-mtżej,
t.ycznego
:;;rze dsiębor
twa
/kombina
tu/,
-
-2 ilości
za trudoiorl.Y ch dra co'\m~ków, ilości
pro wad zon.Ych budów
itp
z ts al, że przedsiębiors
twa Ikombina t~/ o roczoej
produkcj i budowlano-montażowej
w~kon;ywanej siła:ni vvłasn~ali IN kraju i za granicą
Iw milionach
zlot~chl
mogą b~ć zaliczone
do
poszczególoych
kategorii według
poniższej
tabeli:
---------------------------------------------------.--------------wi e 1.kC?~J2.~-~9 u~gjJ w_ E!~n ~
rodzaj
przedsiębotwa
LP
kategor~a przedsiębiorstwa
tul
Ikobina
f
11 przedsiębotwa
/kombinat~1
Ikombina tul
ff
50
1000
budownicta:
ff!_____
30
przemysłvgo,
wOfno-iżyerjg,
konstrucji
stalow~ch
dzeń
i
urzą-
prze~ysłow./ch,
węgloe,
siec
enrgtJczyh,
naftoweg
i
gazowe,
kolejwg
i
robót
kolejw~ch
a
2/
przedsiębotwa
jkoabity/
budownica:
350
200
20
10
600
ogólne,
mieszkanowg,
inz~
l1ier~
jnego,
robót
drogwych,
instalcj
prze~yslowch,
instalcj
elktrycznh
i
instalcj
sanitrych
budo:vnic
prz3:il.J słow,y m,
twie
'ił
robót
an.tykorz~j3lch
------------------------------------------------------------------.
31 przedsiębiorstwa
40
/kombinat,yl
budowniG~Aa
rolniczeg,
,
remontw-budla,
instalcj
elktr,czn3h
i
w
instalcj
sanitrych
budownicte
ogóln~i,
robó~
wodciąg-kanl
zacy
Lp
ine,
JQy
C(l,
nie
li
i
2/
wymieon
pod
-.
wielkośc
ług
rocznej
cen
i
zasd
produkcji
ewidncj
przeobu
budowlan-ivżej
obwiązujcyh
podane
są
w 1976 r.
wed-
3
iv prz,ypadku
zmian,y
budowlano-moDta~owej
ług wskaźników
lu Matoriałów
ceD w latach
podane
następnych
tabeli
ulegają
w
ustalon~ch
Budowlan,ycho
przez
Ministra
wielkosci
przeliczeniu
Budownictwa
produkcji
wedi Prze~s-
30 Wielkosci
rocznej
produkcji
budowlano-monta~owej
w,)'kon,ywanej
siłami
wlasn.ymi,
podane w ust.2
w milionach
złotJch,
stanowią
minimum uprawniające
do zaliczenia
przedsiębiorstwa
Ikombinatul do określonej
kCltegorii.
Przedsiębiorstwa
Ikombinat,yl
montażowej
wykon,yI!JBruj silami
o rocznej
własny>ni
dla przedsiębiorstw
/kombinatów!
zalicza
się do IV kategorii.
zaliczonych
40 Naczeln,y
d,yrektor
zjednoczenia
/jedoostki
w.yrazić
zgodę na wliczeni"
do produkcji
w,ykonywanej
siłami
własnymi
- dla c9lów
dla
przedsiębiorst"ł8
dukc ji
pomocnic
/kombina
zej
i usług
produkcji
mniejszej
do III
kategorii
równorzędnej/
może
budowlano-montażowej
ustalenia
- wartości
tul
budowlanood ustalon'9j
kategorii
przeillJslowej
produkc.Y jny ch sprzeda
pro-
.
wa rfJ ch na zew.
rlątrz.
5. W kombinatach o rocznej
co na jmniej
wielkosci
produKcji
przekraczającej
o )O:j~ minimum potrzeł1ae do zaliczenia
kombina tu
do I kategorii
za zgodą Ministra
3uaowoict'iJ3
i Przemysłu
Materia łów BudowlaQ)/ch
s tawkipłacy
za sadoicze j i doda tiku
fuokcSJosgo
mogąby~
ustalon~
dla
pracownikó
kombiatu
w gra~
nicach przewidzian~ch
dla nadzorującego
zjednoczenia.
,6.
-
-
udownictab
przemysłowg
i pecjalistyznego
o roczoej
produkcji
budowlan-mtżej
w,ykonaej
silami własnymi,
przekraczającej
1,5 mld zł
naczeln::y d.yrektor
zjednoczenia
jjedoostki
równorzędnej/
może wyrazić
zgodę na ustalenie
wynagrodzeniD
dla pracowników
w granich
przewida-
W przedsiębiorstwach
-
nych
\
70
dla
pracowników
kombinatuo
Stawki
płacy
zasadniczej
i zastępców
d,yrektorów
kombinatu
rocznej
produkcji
lub
i dodatków funkcyjQh
wielkich
zakładów,
wielozakłdg
zakłdu
przedsiębotwa,
dla dyrektorów
'v'ilcl1odzących w skład
wymagnej
dla
o wielkości
zalicen
przedsię-
'\
4
biorstwa
/kombinatu
lane
Zg
do
zgodą
dyrektoa
w
,.
l
do
Stawki
i
kategori
się
w
Now
w
ustal
zakłdów
10.
Do
mln
zł
-50
zł
Do
mld
granich
przedsiębotwa
budów
Jednostki
do
budowlaD-mntż
naczel.)'
d.yrok-
równozędj/
może
/poz.20
wysokość
tabeli/o
doatku
funkc.yjego
dla
budowlan-mt~.ych
zł VJ gen'6ral:ym
prze-
wykonastie
w
tabeli
plac
może
dla
b~ć
usta-
dyrektoa
kategori
grup
roczna
robót/
zalic
wartość
robót
się
budowy
/grup.y
budowlan-mż.)'ch
wy-
najmie:
mln
zł w genralym
mln
zł
w
wykonastie
siłach
określonej
lub
własn.ych
przem:yslowj
się
war-
najmie:
robót
robót
/dużych
których
150
12.
lato
któr.ych
co
budowy
wartości
I
40
organitrzech
wartości
przewidanJch
co
jednostka
/jednostki
o
4 mld
nosi
kategori.
IH.ykonawstie,
i
budowy
robót/,
IV
płac
budowy,
goneral.ym
zasdnicej
dużych
i
lub
d~rektoa
płacy
w
dan
wielotn
o
w
zł
stanowik
lona
I
najbliższych
budową
1,5
La'czjąe
I
prz;yjmuąc
jaką
zjednocia
d~rektoa
/
własnych.
nadzorująceg
Stawk
t ow
tabeli
kategori,
w.ykonastie
siłach
rzędu
utworz.yć
Do
odpwienj
się
wielką
tor
1.
do
serK.)l"a~:ym
kierowan
ch
d:}rektoów
d~,
przedsię-
wynosi
W
dla
/kombinaty,
zalic
IN
b lna
IN
do
budowlan-mtż.)'ch
mld
/ k om
.
do
okruśln:ych
w okresi
budów
-1,0
granich
osiągnc
robót
w
zaliconyh
produkcyjną,
powina
tość
dla
i
jn.ych
organizcyje
się
wielkch
wy
w
zdolnść
zac:) jna
t
funkc;y
kombinatch
jednostki
podstawę
płac
zasergownych
zalic
za
tabeli
,.
-'I
t~ów
kombinatch
utworzne
biorstwa/
usta-
kategori.
zastępców
-
.
przeuslęo
i dOa
ich
b~6
/jednostki
w
,
l
zasdnicej
zakłdów
9~
dyre{tow
określnj
płac.)'
dla
przewidanj
zastępcow
mogą
-
zjednocia
granich
,
zaliconyh
,8.
kategori
naczelgo
równozędej/
rektow
określnj
kategori
produkcji
w
pomcnizej
zależności
od
i
wartości
usług
rocznej
zalic
j
produkcji
/usłg
według
produkcJjyh/
wJkonyach
nasbępuJącej
Kry
I
pO'.'iyżej
11
II
100
II
III
"
IV
teria
ki
14.
,
,
mln zł..
do 250
poniżej
ÓO mln zło
nia
stownie
zł,
mln
250
60 do 100 mln zł.
zasergow
do
ustala
własnJmi
tabeli:
kG tegoria
13.
siłam
do
wielkośc
obrtów
naczely
ch
ka
poszczególn.'!
dyrekto
oraz
tegori
liczbJ
maga z,y nÓ'IJ
asortymenów
nadzorująceg
-
zjednocia
/jednost-
równozędej/
Zjednoc
ze
skład
nia,
;:rzedsięb
iors
jednostki
mniejsz,
do dnia
do wyższej
prawo
/i.:ombna
ty
/
/zekłaJJ,
organizc,yje
niż
ktÓre
twa
określn
według
wejścia
kategori
zasd
i
';Nchod
zące
w
ich
budow.:Y/ o produlccji
ustalonJch
w
ust.1-3,
nab.yły
w ży cie pro to kółu doda tkoweg
- zachowują
posiadną
kategorię"
§ 2
Protokół
dnia
l stycznia
dodatkowy
1976
wchodzi
w
życie
z
dniem
podisan~
z
mocą od
r.
PRZJl\10DSICZACY
~RZADU GŁOWiIEGO ZVHilZKU
Z1I 'N ODO H]."'(} O
Pli.A C O.JHIKN
PRZE1,fiSŁU
BUJ)ON~ IlEGO
;J:ER
ł'iINc
I
BU.JO,lNIC'WA
L'IATJi'HIA ŁO'.l
PODSEK
A
.
mor Zdzislaw GreZ
~
D
.' 'I,
~I
(. ;;
do Tld:cidu Zb:lol"o'.;ogo
,.
nt~ -~-J.V
. iJ 1"1 <:,'~i
e.;.J",_~ ",:!'1
-~ :..
S J...~-'
""
tl':' nsportu"j::"JDch.otio,
\..
I'rr;c'J
n ~ cd~~' (,.:r','~)'
.Q...\..:ło.V...~v-,
',
c ...""
dl:::. Dud(y,'jnict.J8
\"j:~jrU11.1,:.Gv2
r.
z <.1.l1is '~:ł {~ru(].l:li:J
':~s Zl:'~[~.r("~C Z,f~:niG
pr'1CO:,Hl
ago
I
"
~: i Ql~ O;".~~c (>r;
CI
I
o
tj .r."'",
i :;;
!,~
-
f"~'-':
~.' .
0/
,
r ~j (l!~ {:f,'"
'{':,
t< :21:'1.,; 011
,
<-o
toj
fI
tJ
l~io
Si"':
licz
0
u
pofst:
:3'1;'.\:k1
~ę
ustclon
osoi;:io'1;OtO
p.n;~djQt,; ch
I,{)Ćei;ok
Z,8Z0!'OGO,j
(10 l:J't'loni~
rli~' 1. 11Q:,]ci
prncJ
'}2 (''''' 2tu.
r;.o f)t~~~~prcc,y
L;..1"2 c.łueuj
O .l'{\'Jn:lo~:
.. zo
.
(pO"in
'w;;.nik:::jącc
-
,.
C,~lOl'jr:-l e~':lGnl;:ioa
Z ;,;i2ak
chG.!'obD':.;y
~odzii\/
lut
J
Z,';
Lt(rG~)j':,ucO',.Eil:
op;.c1:VJlc2.,y.
tł
Ot.r8,}
[ilQł
r
,
l"'I>CC~l, _
,;L"iD'i:i:[[;
'.,co
ISJ?>
ł':T ".~~
~:~~A
,",''t
r.
/Iz."Jrz.
C i
3pr'H,'Dcj'J.n;;,ch
2: e'nic
'17 czer-
~i~;3 ~,1' G, 11QZ. u/n;
:-1
../
7/
r-~' ł-
:~."::;.
~~.. .
4
;
ł.
Or~Z08 oC
x. :~r ;,,'..;,,[:oz.
~~
.
,
poz.;
POZ;',,''C,</ł
:..~.
/
""
J'" O"...
','1...,"~I
,
..
'I
i
-
G1:..;.~~bio fu.nJs:cj oiloritHJZd
tokst
J:iz"C.
ftJ,r:J:cj
z
"1~7j
r.1J
- :.llicj
oru~;riLtGg;j'
i.:ltaJLoj
~jlicj
.
I:!'
i
1~(:.ri.Dli ty
AJ/; ł'
poz.'!
~~J
,'"~G'.Jlsl:ioj
d ot,)' CZ,)
l,:t Ć1::Z-;i
ł
r'_, <,.""1t",'
"1
j
'JIO:
,..,l'1n<:
VI_'(;'<LJJ.~"">.ł..w.":,,,,,"tJ
.
/
,:--
1: ",. '1'...,.d
\ -.4.
.
,":.
'..-+r...",h" w,j
,u..u",".1..,L.
Ilj ch
t",_" O
t
IJ
,V'-"';:...A.J...O
';
,,1
O,)/1"-'
VtJ
c UJPO"t'tr{
rm
4fJ.J
O ~JC'-"'."
V...
l
J1
...
~:~ u:;:rt ;.<.~io
z',', 1c:1:8:3"
,c.iu.
()
tSfli r~ '-1 L:r uC;.l:i t:
" i ł-.,
v.,}
t'
'U"'Ji,
f"
..,.,.
&::.<$1J
""
z
,p
_
t ~~
n
<ł>,..,L~",y..
~"'"
,,;1U~~I-""U
.L",~.V.
1~11!-iJ..1v,
C tJ'; ~
~~
1 .;.~"'v'! ..",~4
.,
:L
ryc:.
~;..,.),.;J-
,.,
i!...J
0.r>
~~'1"
-\o.$.~;t..JJ
<",T-1\;
",;,.";""'W'V,;)
""."
po
dniu
1
lipc8
1975r.
1:;7:", I. o dr~lGzJm
i ,.iQ;;niór.; oboz6r.
(' J;l:1n
(".J!::(;'
2 OGt:"~ li
J.-. .
i ';.i f.)
1~>cl1 \.~ tlG t,~'::.:~i e z
t~, ch
02<:111 Cle
V:'.!~, '-'1"1
eJV
t ł../
się do
t1't OQo'.Ji.me
nic
roz'.;:qZ8~:~dll1o-
ot:;;
'J:,.~,' ~~_ .
r:ltocunku
n.r ~;'1 :'ini~tro
PrCJ,cJ',
'1 Cl"ud nla197!;
1'.".
.~łec
1 Bpr"','~ Socj01n;y
ch z~ d,.,in
u~t j nr! końcu zd,.u1i1J
r.:f l;., poz. ~7 i nr V:' 2
zop10cz;,;
tGca.n1cznggp,
11.CZOllt1 od ich
c znandllic:c,,:
ustDla
n:; l;;:~J~ l'!)lt .. ':; rŁ!.Jr~Ch pl '-'110.l noc o o::-J01jo".oco
("\ ''C: i i'" hoj "',.., t "j n.
.__v,__
'~FO':'J'<ł
f u,ndnc"'.
u t)ł n"""'w,, ci'Jd. Gid:
''J'e: r;.-'~C...Vłł...J
.;;:ii."...V.,i.~J
..
- <eJ.
"'
.
"'"
ch,
.
-
-
I
i
I
I
I
I
I
al
\'J
- .. zd:J.niu CZVi'"1.'i:t,jU
. t,
fili
".
u...ł...,.
ł
11 o
grupa
[;. li: o
i
A
1;::,togol:1D
z':m::,o.t'cgo-
0('dz.
zul!:ł.
';', :nic
~'\
~_9>
16-1;;
1;;-18
I
II
."I
,.
=~.;et (we,:, d,.<roktorG
i ,':Z:6~'H'ĄjksiQgo'''J
_~
.
,..,.,.,
""'_"
_ ___
",._ ,'.t:>o
~ł__~ca._
I'j
II
II!
~<;:,.~
;3-'n:
1 t!-'i?
'F~-'16
,..,...._..........____
r. ):'f~n"
~ ,-,, .1..j/.,-~\-..ir.Lt
_ 4 ,">"'
~
+- ,'"j'" h ",4 (>
~'IIoil4.ł..
"':'-"'-:../1
? u'" 1 ." u v "' ' 4..rh."',... 0.1$.
' 1 ~,
""""" J" 1
Ir,.J
nr-, "J.\!
t~nn 1 op: ",.;",,..,
;;..c.
,
'
,-
i
'7
C ~A.'.V.)..U.L,;
1 '"
~~V--;\.t-/tJ
.L:~..GJ;'D'~-,-llic~/ cd;:SIj ()(1~/ej~..
t CJ:{11"10~r~;"
łoobU.A'-q..~
.,oj ,k:tol"on1c;j
_~_,~Q:'::".5!j,
(,
ple: cór, ki
--
tarCJ-
e.""GC28-_"'~_CIiIJ< ~_ea"""''''GlJ-'''''''''''''''''''_
r
..st
::,~trJlJCj
~_e8Q
c1
l;::tcrocd::li
Dbołu~1
4'$,
w'_&
~2rc3tu
ł-:.~
C3t__
ł6n,
~(h3i
~~_OO"
;'1
_18Io1E:ł
__«:!.'ItGa<
ł'
~
~__..._.
'Q-1S
'
,racra__~_
1~:,'żUI.ni
-~.
ruchu
d~j [; N)Z,
6-1
t O.l"Z\i
:,
~~-~-~~
:111sp(Jktor~y. in8tl;ukt?~zJ'
~~
kDntló...,
1 (J.r~'y t:}cnru c 2J11 , 1.e \',::1.(' one i, Ol: [:,)",
;,
;
J. ...;
...,
,.."...,p,",r;>~,...
~...łv
I.u ).
'-- Lv 1)".i JW t .L~~,~:}t
i.-''';'"
I'i' O ," ,"",
' "7".
".._~'" t 0 J.,.a~
"'7"
ni ejrZ~i t S t . .l:'0\. i Z orz.;
~-
"
~-
~
,5-'i
~
~~--~~~---~--~-~~-.
O
r
6
Pod
tGbolą
łt
VJ
.
doGja
się
okrasie
zdanie:
do dnia 31 grudnia
'1977
bJć PL~zJznana wJruigodzne
Rsadniczo
','Jcdług katogorii
niższej
D jedan
kcJtego:d.i
ustalonej
w t:~boli
dla
ci
.~,
?
.1
t.i
1
lt, U ("I <iw
'l.~
iJ.
drugie
!.;, ':)
g.' tA"' ni
rr.;"r""'
'fi eJ .jS~'1
otrzJillUją
'~.u
n
~~,"j,",
di c~ 'I
pracQ\c;nikO\Ni
1".
odpwin
szczebel
oa
n8j~ższo
tego stEJno,.;L,..~...>."
i .s .vil .l-"T-,' nv
'rJ
t)
~ AJ. ''''f'U
.:ł
_,.ł'/:
powy ch sta.tlQ':,isk
kt6r;ych
';j;ymagania
przop:ls;y
szczeg6lna
P
A
c.
J.ł
"
1'
.
J . ~_ "(\
'<oJ
prac;}' z ~,;yj qtkiem stanordsk,
i staż pracy określaj<:
kwalifcyjne
Inp.
rzacznic3
patonto',d,
p.rr:",'.noj, prGco.l1io;y
spra;;.ując;j
nozór
nad
eksploat8cją
urządeń
oneIgt~cz!h/.
P.r8co~nic~
ci
po~ln
b;yć GSZerD~8niz
do
stano01k
występującJh
w dzi~łslno6c
danej
j odnostki
orgnn:ł:z8 ej ,jnej. I;
"3.
,
.
w;ykszt(~ łeoniD
i
kwalifiksc;:,'jnym.,
obsługi
doAje
d n 1i
brz[~eni:
triJ;YI1L'lgsnia k.~JGlifik8c;y j ne 'J. ZGr resie
stażu
pro.cy,
określono
w t8rJlfikatoI'Z6
dot;; cząt;y
i1l0Że
siQ ust.
~ i ust.
~lo.
praco\'\inicJ
i
kierovmictr;o
anslogicze
podstawej
Li- v~ brz.C::.ieni u:
Czas prL1C3 i zasady
X'ozpo1-5
rządeni
Rady
VJ sprmiia
pr8cę
z
czc,su
pr'-,cJ
w godzi11'1Ch
.,,4
,..~"
.J...,tlJ~~VvJ..!
""n"
4.
Uin~t6w
L/J.LJ
,""" !
ln
..."1
1/"""'"
l1:'ocovmlcy
obsługi
Idozorc:J,
portierzy
10
J~
do
godzinę
pracy
stlj\i'vki
do
1;~
"
godzin
20
i Z8f.F?d
po
..J
pl'Zji
I otrzYi':1ują
dodatek
8
inJ
jednorazo'[vo,
56 godzin
Vi olcrasie
niż 3 tygodnie.
~7...,
,,~.
~\;.ł.' 'T.,).
Z" trudnieni
osobistego
dopuszczalnejntygodnio1iJsj
1974
ch. p.raco\imik6w
'.. .-.'J
fi
,;-.\J.t:>'",",l.J..'.Ą..
.~.J.t...J,.L.
l' 1In...
niej
listopad
/
dzień
w
o/
.
pil.r:;.o',",';l1iu
w wy sokości
za
sob~J
bądź
pracy
-
przop.racO\iinne
nOI'illJ czasu.
I'ozliczeniD"~-I;Yill
z8trad",n
t"-.l
u.
""
z8szorogoVJ8n!a
godzin
r.
n~':gf's(~zr.:niQ ZG
n:Jdliczbo.'"y
ponud
ZDnua
CZO!G
enio
nie
6
każdą.
WJzn8-
godzin/
Vii r3::1'21ch
pracy.
średnio
dhl~~SZ;Y!1l
·
-
-
?.
.n~_,
~). t;;~
~ -
:;;/17
- ;"G:I
f
.
---
--"
~?~:~;.-?h;H,
"'--"""""~~~~~.;
c/;)od
,1
"
~
.'obiDBIMDZ
l
"
I
I
f
,_,,,
...,~.
,
\ .'
,'-'.,
,
,.
.
'"\'
";-. ", .,.'
!
łI
r _'_ .
'(
-, l
r
i
~- .."
~"-.-.'- .;.'" ....
j..
I
;,,;;r'
.
,...
'
.
,. ---~._.', .\ l,
_ )
;
"
!
1'.1.'..
,
"
'IJ
'\
to
,
:.1
"
;.
_ ~'J _
'W
.'
. \
~---
-
....
-
'9