REGULAMIN

Transkrypt

REGULAMIN
ZATWIERDZAM
REGULAMIN
gminnego etapu
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2011/2012
dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”
Organizatorzy:
Organizatorem konkursu na szczeblu gminnym jest Urząd Gminy w Sulęczynie.
Cel konkursu:
W 2012r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej,
umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami. W związku z tym jubileuszem proponuje się temat tegorocznego
konkursu plastycznego: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą,
tak nas „malują”.
Komitet organizacyjny:
- Sabina Itrych – referent ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- Ireneusz Korda – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie,
- Sławomir Hetmański – prezes gminny Straży Pożarnych w Sulęczynie,
- Katarzyna Czerwińska – nauczyciel
- Lucyna Głowacka - nauczyciel
Do zadań komitetu organizacyjnego należy w szczególności:
- ogłoszenie konkursu w szkołach i ośrodkach na terenie Gminy;
- ustalenie terminów eliminacji w ramach terminów zakończenia
poszczególnych etapów;
- podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych;
- przeprowadzenie eliminacji gminnych;
- sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowej i przekazanie go do
komitetu organizacyjnego wyższego szczebla.
Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na następujące grupy wiekowe:
- I grupa młodsza szkoły podstawowej – 5-8 lat;
- II grupa średnia szkoły podstawowej – 9-12 lat;
- III grupa starsza gimnazjum – 13-16 lat;
- IV grupa – wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii
zajęciowej - bez ograniczeń wiekowych
Terminy zakończenia poszczególnych etapów eliminacji:
- gminne – do 28 lutego;
- powiatowe – do 30 marca 2012;
- wojewódzkie – do 9 maja 2012.
Na eliminacje gminne prace finałowe (3 najlepsze prace z każdej grupy
wiekowej) z poszczególnych szkół należy dostarczyć do dnia 21 lutego 2012
roku do Urzędu Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26. Finał eliminacji
gminnych wyznacza się na dzień 27 lutego 2012roku.
Nagrody:
Dla najlepszych uczestników konkursu etapu gminnego przewidziano nagrody.
Technika wykonania prac:
Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż,
malowanie na tkaninie. Nie będą uwzględniane malowidła na szkle,
kompozycje przestrzenne, rzeźby oraz prace z plasteliny. Dopuszczalny
format prac konkursowych – A3 do B1.
Popularyzacja:
Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace
finałowe mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy
Sulęczyno.
Szczegółowy regulamin XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
2011/2012 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży
Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują” wraz z tabelką przystąpienia do
konkursu znajduje się na stronie www.straz.gov.pl/konkursy.