750 Administracja publiczna 208 200 208 200 751 Urzędy

Komentarze

Transkrypt

750 Administracja publiczna 208 200 208 200 751 Urzędy
Załacznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.5.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok
JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
5
6
750
75011
2010
4010
751
Administracja publiczna
208 200
208 200
Urzędy wojewódzkie
208 200
208 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
208 200
208 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
6 300
6 300
6 300
6 300
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 300
6 300
OGÓŁEM
214 500
214 500
JEDNOSTKA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
Dział
Rozdział
§
1
2
3
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
4
5
6
Pomoc społeczna
852
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
85213
2010
4130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
113 000
113 000
73 000
73 000
73 000
73 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85228
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2010
4010
40 000
40 000
40 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
855
85501
2060
40 000
Rodzina
24 636 000
24 636 000
Świadczenia wychowawcze
14 902 000
14 902 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin),
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
14 902 000
4040
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
23 542
4120
4170
4210
4270
4280
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
3 671
5 000
26 700
1 000
200
24 864
500
3110
4010
4300
4410
4440
4700
85502
3110
4010
4110
4300
120 092
9 743
2 188
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2010
14 678 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Świadczenia społeczne
6 000
9 734 000
9 734 000
8 991 846
189 954
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
OGÓŁEM
OGÓŁEM GMINA GRYFINO
9 734 000
522 200
30 000
24 749 000
24 749 000
24 963 500
24 963 500
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.5.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zlecanych gminie na rok 2017
JEDNOSTKA: URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Dochody
1
2
3
4
5
750
75011
0690
Administracja publiczna
3 800
Urzędy wojewódzkie
3 800
Wpływy z różnych opłat
3 800
Ogółem
3 800
JEDNOSTKA: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
Dział
Rozdział
§
852
85228
0830
855
85502
0920
0970
0980
Wyszczególnienie
Dochody
Pomoc społeczna
4 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4 000
Wpływy z usług
4 000
Rodzina
143 000
Świadczenia rodzinne,świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
143 000
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
42 000
11 000
90 000
Ogółem
147 000
OGÓŁEM GMINA GRYFINO
150 800