Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-03-30 08:23
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 15569-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji
województwa lubuskiego. 2. Kod CPV: 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej, 31712112-8 Karty SIM 3. Realizacja...
Termin składania ofert: 2016-02-25
Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
telefonii komórkowej dla potrzeb Policji województwa lubuskiego.
Numer ogłoszenia: 31985 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 15569 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj.
lubuskie, tel. 95 738 14 91, faks 95 738 14 95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Policja.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
telefonii komórkowej dla potrzeb Policji województwa lubuskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji województwa lubuskiego. 2. Kod CPV:
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej, 31712112-8 Karty SIM 3. Realizacja zamówienia będzie się odbywała
w oparciu o : a) karty typu A - karty ze stałą miesięczną opłatą - 800 szt., w cenie stałej opłaty Zamawiający
będzie posiadał bezpłatne rozmowy, wideo rozmowy do sieci wykonawcy, stacjonarnej i innych krajowych
operatorów komórkowych oraz będzie posiadał bezpłatne SMSy/MMSy do sieci Wykonawcy, stacjonarnej i
innych krajowych operatorów komórkowych, inicjalizacja połączenia będzie bezpłatna; b) karty typu K - 1700
szt., Karty w których będzie obowiązywała jedna cena za jedną minutę krajowego połączenia głosowego do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (z wyłączeniem sieci korporacyjnej Zamawiającego).
Inicjalizacja połączenia będzie bezpłatna. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera zał. nr 8 do
SIWZ, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej SOPZ. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia
dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku
telekomunikacyjnym. 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje m.in. następujące elementy: a)
2016-03-30 08:23
2016-03-30 08:23
Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych deklarowanym zasięgiem (zgodnie z
publikowanymi na stronach internetowych operatorów mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym
realizację transmisji głosu i danych w każdych warunkach; b) Zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie
Zamawiającemu kart SIM/microSIM/NanoSIM telefonii komórkowej w ilościach określonych w SOPZ; c)
Dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego zgodnie z zapisami SOPZ; d) Całodobowy
nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy; e) Zapewnienie Zamawiającemu
całodobowego bezpłatnego mobilnego dostępu, poprzez aplikację internetową wykorzystującą dostęp
szyfrowany, do zarządzania usługami oraz konfiguracji aktywowanych kart SIM - dedykowanego dla trzech
administratorów sieci korporacyjnej Zamawiającego, zwanych dalej administratorami uruchomionej w ramach
umowy usługi. Administracja będzie się odbywać przy wykorzystaniu dostarczonych przez Wykonawcę trzech
kart SIM/microSIM/NanoSIM z nielimitowanym, bezpłatnym dostępem do internetu. Karty te będą stanowiły
własność Wykonawcy i zostaną przekazane Zamawiającemu na czas trwania umowy. f) Zapewnienie, aby
przerwa, np. na skutek awarii itp., w świadczeniu usług nie trwała dłużej niż 2 godziny. W przypadku, gdy
przerwa w świadczeniu usług, z winy Wykonawcy będzie dłuższa niż 2 godziny Wykonawca udzieli
Zamawiającemu rabatu za każdą kolejną rozpoczętą godzinę przerwy wg następującej zasady: (ilość godzin
przerwy / ilość godzin w miesiącu) x kwota netto faktury z miesiąca w którym nastąpiła przerwa. Zamawiający nie
będzie obciążany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. g)
Zapewnienie wsparcia dla dostarczonych usług z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy
ze strony operatora. Zamawiający wymaga, aby był określony szczegółowy podział w zakresie kompetencji
związanych zeświadczonymi usługami telekomunikacyjnymi dla dedykowanych do współpracy przedstawicieli
Wykonawcy. 7. Podana prognozowana ilość minut, jaka będzie wykorzystana w czasie trwania umowy
wymieniona w zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - Tabela 2 - ma charakter szacunkowy, przyjęty w celu
porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie jest wiążąca. Szacunkowe ilości minut mogą ulec
zmianie w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zmiana ta nie wpłynie na ogólną wartość
umowy. 8. Przy ustaleniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił największy możliwy zakres tego
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p. - maksymalna wartość umowy
zamknie się w kwocie brutto wynikającej z oferty Wykonawcy. Ze względu na sposób realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zrealizowania
zamówienia o wartości niższej niż określona w niniejszej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż
70% wartości umowy. 9. Zasady rozliczeń i dokonywaniapłatności określono w SOPZ - zał. nr 8 do SIWZ oraz
projekcie umowy - zał. nr 3 do SIWZ. 10. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury
VAT. 11. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej
załączników. 12. Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu
ofertowym, a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego. 13.
Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 14. Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia
umowy do czasu wykorzystania pełnej kwoty stanowiącej wartość brutto umowy, jednak nie dłużej niż 27 m-cy
od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych. 15. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowych
usług nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego kart
2016-03-30 08:23
2016-03-30 08:23
SIM/microSIM/NanoSIM jednak nie wcześniej niż 01.04.2016 r. 16. Wykorzystanie Wartości brutto umowy przed
terminem obowiązywania umowy skutkuje jej wygaśnięciem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 31.71.21.12-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji województwa
lubuskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191406,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 33380,00
Oferta z najniższą ceną: 33380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33380,00
Waluta: PLN .
2016-03-30 08:23