„Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, renowacja sceny w auli

Komentarze

Transkrypt

„Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, renowacja sceny w auli
UD-VII-WZP-341-40-2009
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
03- 708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
tel. 022 59-00-214 fax 022 59-00-215
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, renowacja sceny w auli,
udroŜnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej
w Zespole Szkół Nr 15 (L.O.) im Króla Władysława IV
przy ul. Jagiellońskiej 38 w Warszawie
w ramach zadania: Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi”
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV:
45.21.42.20-8 roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45.45.31.00-8 roboty renowacyjne
45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.42.11.00-5 instalowanie drzwi i podobnych elementów
45.33.12.10-1 instalowanie wentylacji
Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i renowacja stolarki drzwiowej, wymiana parapetów
okiennych, renowacja sceny w auli, udroŜnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej w Zespole
Szkół Nr 15 im. Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38 w Warszawie - w ramach zadania:
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi.
Szczegółowy zakres, rozwiązania materiałowe, jakościowe, warunki wykonania i odbioru
robót określają:
A. dokumentacja projektowa:
1. Projekt stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
2. Projekt parapetów drewnianych wewnętrznych,
3. Projekt posadzki drewnianej sceny w auli,
4. Projekt remontu wentylacji grawitacyjnej;
B. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
C. przedmiar robót;
E. wzór umowy.
Roboty będą wykonywane w trakcie trwania roku szkolnego.
Winny więc być zorganizowane i prowadzone po godzinie 14:00, w sposób moŜliwie
bezkolizyjny z wykonywaniem obowiązków przez pracowników szkoły oraz dzieci, oraz w
dni wolne od pracy, w tym soboty i niedziele.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.
Termin wykonania zamówienia –
I etap – od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2009 r.
II etap – do dnia 31.03.2010 r.
Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie:
- papierowej na wniosek Wykonawcy - ( cena 36,00 zł) w siedzibie Zamawiającego, WOM
parter, stanowisko 18, godz.8:00-16:00, opłata w kasie na parterze;
- elektronicznej – od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, ze strony internetowej Zamawiającego
www.praga-pn.waw.pl
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
ElŜbieta Kowalczyk – podinspektor w Wydziale Infrastruktury tel. 022 59-00-119;
w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Małgorzata Kępińska – naczelnik w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 022 59- 00- 213, fax 022 59- 00- 215.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1. wykaŜą, iŜ w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, naleŜycie
wykonali co najmniej 1 robotę ogólnobudowlaną (w tym wymiana stolarki) w obiekcie
zabytkowym za kwotę min 1 700 000 zł brutto, lub 3 roboty ogólnobudowlane (w tym
wymiana stolarki) w obiektach zabytkowych za kwotę min 600 000 zł brutto kaŜda;
2. dysponują osobą do kierowania robotami budowlanymi, która posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej, a takŜe jest wpisana na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia z wyŜej wymienionymi
uprawnieniami budowlanymi.
Kierownik robót budowlanych powinien posiadać wymagane doświadczenie wynikające
z § 8 pkt 1 Rozporządzenia ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ruchomych;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wysokości minimum 1 000 000 złotych;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złoŜone przez Wykonawcę w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
1) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg
wzoru określonego w załączniku Nr 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyŜsze
oświadczenie składa w imieniu wszystkich pełnomocnik Wykonawców.
2) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych– zgodnie z treścią wzoru określonego w załączniku Nr 4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie to składa kaŜdy Wykonawca odrębnie.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy.
Dokumenty winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców w postępowaniu
4)
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, naleŜycie wykonanych co najmniej: 1 robota ogólnobudowlana (w tym
wymiana stolarki) w obiekcie zabytkowym za kwotę min 1 700 000 zł brutto lub 3 roboty
ogólnobudowlane (w tym wymiana stolarki) w obiektach zabytkowych za kwotę min 600 000 zł
brutto kaŜda - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5.
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane
naleŜycie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty.
5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 6.
Do wykazu naleŜy dołączyć kopie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz waŜne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Kierownik robót budowlanych powinien posiadać wymagane doświadczenie wynikające
z § 8 pkt 1 Rozporządzenia ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, a takŜe
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków ruchomych;
Do wykazu naleŜy takŜe dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie (załącznik Nr 6)
Wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty.
6) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca na dzień
składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności o wysokości minimum 1 000 000 złotych.
W przypadku, gdy ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu przewidzianego na
realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia pisemnego
oświadczenia, Ŝe utrzymana będzie ciągłość ubezpieczenia przez cały okres wykonywania
zamówienia;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek ten ma być spełniony łącznie przez te podmioty.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa 100%
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, ul. ks.I.Kłopotowskiego15 pok. 339, III p.
(WZP), 03-708 Warszawa
Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2009 r. o godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2009 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali
konferencyjnej na parterze.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej
- przeprowadzenia aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Warszawa, dnia 28.09.2009 r.
Burmistrz
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2009 r.