Lista recenzentów zewnętrznych

Transkrypt

Lista recenzentów zewnętrznych
Lista recenzentów zewnętrznych
-- Dr hab. Iwona Arabas – Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa; Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy
-- Prof. dr hab. Elżbieta Budzisz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Kosmetologii
-- Dr Lucyna Bułaś – Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Farmacji Stosowanej
-- Dr hab. Przemysław Dorożyński – Uniwersytet
Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Technologii Postaci Leku
i Biofarmacji
-- Dr Mariola Drozd – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
-- Dr hab. Halina Ekiert – Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
-- Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład
Bioanalizy i Analizy Leków, Narodowy Instytut
Leków, Warszawa
-- Dr Anna Gołda – Uniwersytet Jagielloński,
­Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
Zakład Farmacji Społecznej
-- Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska – Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
-- Dr Katarzyna Hanisz – Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Zakład Historii Medycyny i Farmacji
-- Prof. dr hab. Renata Jachowicz – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Technologii Postaci Leku
i Biofarmacji
-- Prof. dr hab. Roman Kaliszan – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
zO
­ ddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra
Biofarmacji i Farmakodynamiki
-- Dr Małgorzata Knapik-Czajka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Analityki Biochemicznej
-- Prof. dr hab. Zenon Kokot – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w P
­ oznaniu,
828
--
--
--
--
---
--
--
--
--
--
--
Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Prof. dr hab. Barbara Malawska – Uniwersytet
Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii Farmaceutycznej
Dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wroc­
ławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej
Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii
Prof. dr hab. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Prof. dr hab. Daria Orszulak‑Michalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biofarmacji
Prof. dr hab. Jan Pachecka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
z ­Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra
Biochemii i Chemii Klinicznej
Prof. dr hab. Jerzy Pałka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny
z ­Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład
Chemii Leków
Dr hab. Agnieszka Piwowar – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Biochemii
­Farmaceutycznej
Prof. dr hab. Janusz Pluta – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Prof. dr hab. Alina Pyka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra
Chemii Ogólnej i Analitycznej
Prof. dr hab. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
z ­Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra
i Zakład Chemii Fizycznej
Dr hab. Marek Simon – Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Katedra i Zakład Patofizjologii
Tom 72 · nr 12 · 2016
L I S TA R E C E N Z E N T Ó W Z E W N Ę T R Z N Y C H
-- Prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Bromatologii
-- Dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmacji Społecznej
-- Dr hab. Beata Stanisz – Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej
-- Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Gdański
Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
-- Dr Elwira Telejko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmacji Stosowanej
-- Prof. dr hab. Marek Wesołowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
--
---
--
--
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra
i Zakład Chemii Analitycznej
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska – Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wroc­ławiu,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
Prof. dr hab. Witold Wieniawski – Narodowy
­Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa
Dr hab. Katarzyna Winnicka – Uniwersytet
­Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
­Zakład Farmacji Stosowanej
Prof. dr hab. Jolanta Zawilska – Uniwersytet
­Medyczny w Łodzi, Katedra Biofarmacji, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
Dr hab. Agnieszka Zimmermann – Gdański
Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem M
­ edycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział
Pielęg­niarstwa
Procedura recenzowania
artykułów naukowych
w czasopiśmie „Farmacja Polska”
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1.Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej
ocenie przez redakcję. W przypadku gdy artykuł
jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie
spełnia wymagań regulaminu dla autorów publikujących na łamach „Farmacji Polskiej” jest odsyłany do autora podanego jako osoba do korespondencji.
2.Po zakwalifikowaniu artykułu jako spełniającego
wymagania czasopisma, do zrecenzowania każdej publikacji powoływani są co najmniej dwaj
niezależni recenzenci spoza jednostki, przy czym
wybrany recenzent musi gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z autorami artykułu.
Tom 72 · nr 12 · 2016
3.Proces recenzowania przebiega z zachowaniem
zasad poufności. Autorzy i recenzenci nie znają
swoich tożsamości.
4.Redakcja raz w roku zamieszcza w czasopiśmie
listę recenzentów, z którymi współpracowała
w danym roku (lista zamieszczona jest na stronie
internetowej http://www.ptfarm.pl/?pid=97).
5.Recenzja ma formę pisemną (formularz do pobrania na stronie internetowej http://www.
ptfarm.pl/?pid=97) i kończy się jednoznaczną
rekomendacją dopuszczenia artykułu do publikacji lub wnioskiem za jego odrzuceniem.
6.Ostateczna decyzja o kwalifikowaniu lub odrzuceniu publikacji podejmowana jest przez
­redaktora naczelnego.
829

Podobne dokumenty