Załącznik Nr 1 - Urząd Gminy Żukowice

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 - Urząd Gminy Żukowice
Załącznik Nr 1
Do decyzji Wójta Gminy Żukowice znak: RGIV.6220.3-15.2012
z dnia 24 grudnia 2012 roku
(zgodnie z wymogiem art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na „Budowie Instalacji o mocy 1,6 MWe, wytwarzającej energię
elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego, wraz z instalacją wytwarzania
BioNawozu, w Dobrzejowicach na Dolnym Śląsku”, zlokalizowanego na terenie działek nr:
93/1, 93/2 i 95, obręb Dobrzejowice, gmina Żukowice
Celem przedsięwzięcia jest budowa Instalacji o mocy 1,6 MW, wytwarzającej energię
elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego wraz z Instalacją wytwarzania BioNawozu
w Dobrzejowicach, na działkach o numerach ewidencyjnych 93/1; 93/2; 95; obręb 0005
Dobrzejowice.
Wyprodukowana energia elektryczna kierowana będzie do sieci elektro –
energetycznej (KSEE).
W ramach inwestycji planowana jest również realizacja (w osobnej hali technicznej)
innowacyjnej linii technologicznej do produkcji BioNawozów organicznych.
Jako substrat do produkcji Bionawozów wykorzystywany będzie „poferment”,
powstający w trakcie procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Projekt ten spełnia warunki w zakresie zastosowania innowacyjnej technologii produkcji
nowych wysoko-zmineralizowanych nawozów organicznych.
W skład projektowanego zakładu wejdą m.in.:
- budynek administracyjno-socjalny,
- waga samochodowa,
- hala przygotowania substratu, w której znajduje się m.in.: miejsce rozładunku
substratu, zbiornik przygotowania wstępnego, rozdrabniacz, blender, reaktor
kawitacyjny, zbiornik przygotowania zasadniczego,
- hala techniczna, w której znajdzie się m.in.: węzeł ORC, węzeł cieplny,
rozdzielnia elektryczna – transformatorownia, centralna sterownia, magazyn
części zamiennych, warsztat naprawczy, wc, prysznice, szatnie
- hala produkcji BioNawozu, w której znajdzie się m.in.: linia produkcji
BioNawozów, silos i zbiorniki na komponenty nawozowe, wagopakarka,
magazyn wyrobów gotowych,
- siłownia – agregaty kogeneracyjne
- stacja odsiarczania, odwadniania i sprężania biogazu,
- 2 zamknięte komory fermentacyjne o pojemności 4900 m3 każda,
- zbiornik uśredniający biomasy przefermentowanej,
- zbiornik kulisty biogazu o pojemności 1200 m3,
- Stacja Uzdatniania Wody SUW,
- zbiornik buforowy SUW,
- pochodnia gazowa,
- plac manewrowy, parking,
- trafo.
1
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze o pow. ok. 0,9 ha (w tym
powierzchnia zabudowy – 0,22 ha), wydzielonym na działkach ewidencyjnych: 93/1, 93/2
i 95, położonych w Obrębie 0005 Dobrzejowice.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością wycinki drzew.
Planuje się jedynie (w ramach osobnego przedsięwzięcia) dosadzenie drzew oraz usypanie
wału ziemnego pokrytego trawą o wysokości 2 metrów od strony północnej i północno –
zachodniej, na granicy w/w działek i dróg gminnych. Na granicy, wydzielonego ogrodzeniem
terenu przedsięwzięcia będą posadzone dodatkowo drzewa oraz niska roślinność krzewiasta
(w ramach planowanego przedsięwzięcia).
Substraty naturalne (kiszonki roślin energetycznych) dowożone będą sukcesywnie
z zewnętrznych placów składowych, położonych w odległości do 10 km. Wykorzystana
będzie do tego celu droga dojazdowa, przebiegająca od strony nieuciążliwej dla mieszkańców
Dobrzejowic, z kierunku miejscowości Wiekowice, Kromolin oraz nieuciążliwy również dla
mieszkańców tej miejscowości dojazd do miejsca planowanej inwestycji z drogi
wojewódzkiej Głogów – Bytom Odrzański, z wjazdem na wysokości miejscowości Czerna
koło stacji kolejowej Czerna.
Realizacja powyższych zapisów będzie możliwa po dokonaniu na koszt inwestora
przebudowy dróg służących działalności przedsięwzięcia (w szczególności drogi gminnej
nr 100053D i drogi powiatowej nr 1025D) po wcześniejszym uzgodnieniu parametrów dróg
oraz zakresu prac z Zarządcami poszczególnych odcinków dróg publicznych.
Nie będzie wykorzystywana do transportu droga powiatowa nr 1025D, przebiegająca
wewnątrz miejscowości Dobrzejowice.
Drogi i parking na terenie przedsięwzięcia będą utwardzone, pokryte asfaltem, kostką
oraz wyposażone we wpusty uliczne z systemem Ecodrain. Pozostały obszar będzie obsiany
trawą.
W trakcie realizacji inwestycji, na terenie budowy zostanie umieszczonych kilka kabin
sanitarnych typu TOI - TOI oraz kontenery na ewentualne materiały odpadowe. Materiały te
będą gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska, segregowane i przekazywane na
bieżąco, zgodnie z ich przeznaczeniem do dalszej przeróbki lub na składowisko odpadów.
Proces technologiczny wytwarzania energii elektrycznej, począwszy od momentu
wprowadzenia substratów do fermentorów, a skończywszy na produkcji energii elektrycznej
i BioNawozu będzie bezodpadowy i bezodorowy.
System sterowania będzie umieszczony w budynku technicznym, a Centralna
Sterownia dla całego Zakładu Bioenergetycznego będzie umieszczona w Hali Technicznej,
zlokalizowanej pomiędzy Halą Przygotowania Substratów, a Halą Produkcji BioNawozów.
Kiszonki z roślin energetycznych zakiszane będą w rękawach foliowych,
składowanych bezpośrednio u producenta i dostawcy. Stamtąd sukcesywnie będą dowożone
do hermetycznej Hali Przygotowania Substratów znajdującej się na terenie zakładu.
Blok fermentacyjny będzie składał się z 2 Zamkniętych Zbiorników Fermentacyjnych
typu COCCUS, Calix, o konstrukcji pionowej i pojemności 4 900 m3 każdy.
W bloku fermentacyjnym będzie powstawał biogaz, jako produkt pośredni fermentacji
metanowej substratów roślinnych (głównie buraka energetycznego, kukurydzy, żyta, sorgo
cukrowego, igniscum, topinamburu, szarłata, traw, przedplonów i poplonów), stanowiący
jednocześnie półprodukt podlegający w dalszym etapie przetworzeniu (oczyszczeniu)
i wykorzystaniu w tej formie do wytwarzania energii elektrycznej w agregatach
kogeneracyjnych.
Kiszonka z roślin energetycznych nie będzie magazynowana na terenie zakładu lecz
dowożona sukcesywnie (w ilości 98 ton/dobę) zestawami traktorowymi, wyposażonymi
w szczelne, samowyładowcze naczepy rolnicze typu FLIEGL o ładowności 25 ton,
2
bezpośrednio do Hali Przygotowania Substratu, z placów składowych znajdujących się
u rolników, w Gminie Żukowice.
W szczelnej Hali Przygotowania Substratów kiszonka będzie wyładowana do dużego
kosza przyjęciowego o pojemności 200 m3. Z kosza przyjęciowego, przy pomocy
przenośników ślimakowych substrat przemieszczany będzie do Rozdrabniacza – Mikronizera
a stamtąd po zmiksowaniu do specjalnego Zbiornika przygotowania wsadu (znajdującego się
w tej samej obudowanej, szczelnej hali).
W zbiorniku przygotowania wsadu nastąpi technologiczne uwadnianie, macerowanie
i podgrzewanie do temperatury 35 oC, po to aby nie powodować szoku temperaturowego dla
bakterii dostarczanym z substratem do ZKF. Następnie specjalnymi rurami ze stali szlachetnej
wsad (substrat) będzie podawany do szczelnych Fermentorów (ZKF).
Substraty będą dozowane do ZKF kilka razy dziennie, tak aby uzyskać wyrównany
poziom fermentacji i produkcji biogazu. Konstrukcja ZKF będzie pionowa, wyposażona
w mieszadło tarczowe (patent nr P375123) z centralnym mieszadłem szwedzkiej firmy
AGIMIX.
Ok. 80% ciepła technologicznego dostarczane będzie do substratów w wymiennikach
rurowych, które można łatwo czyścić. Zastosowane będą jednocześnie dwie, pracujące baterie
wymienników (trzecia bateria, po wyczyszczeniu będzie stanowiła rezerwę).
W ten sposób istnieje pełna gwarancja utrzymania w ZKF temperatury na poziomie
38 oC, co jest podstawowym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu fermentacji
mezofilowej. Pozostałe 20% ciepła dostarczane będzie bezpośrednio przez ruraże w ZKF.
Biogaz powstający w czasie fermentacji będzie gromadził się w górnej części
zbiornika, skąd będzie pobierany do systemu odwadniania i odsiarczania (usuwania H2S).
Biogaz, wyprowadzany będzie ze zbiornika fermentacyjnego (COCCUS, Calix)
rurami kwasoodpornymi (chrom/nikiel), do węzła odsiarczania/odwadniania i używany do
napędu agregatów kogeneracyjnych produkujących prąd, energię cieplną względnie chłód.
W procesie odsiarczania biogazu zastosowany będzie System GCS SULFID 500.
Urządzenie w/w oczyszcza biologicznie biogaz z H2S, z przepustowością 500 m3/h,
w sposób bezodpadowy i nie powodujący emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Produktem końcowym procesu jest czysta siarka elementarna w postaci mikrogranulek Ø 80
µm (jak grysik), która po przepłukaniu wodą może być dobrym towarem handlowym.
Do odwadniania biogazu zastosowany będzie system odwilgotniania typu PROFI
DRY 500, z żeberkowym wymiennikiem ciepła, schładzającym biogaz oraz usuwającym
z niego w ten sposób wodę i inne szkodliwe związki.
Oczyszczony już biogaz gromadzony będzie w zbiorniku np. typu Sattler,
o pojemności 1500 m3 i wykorzystywany do zasilania 3 agregatów kogeneracyjnych o mocy
600 MWe każdy, co daje sumaryczną moc zainstalowaną 1800 kW. Rzeczywista moc będzie
wynosić 1600 kW, z uwagi na falową pracę agregatów kogeneracyjnych oraz przerwy
serwisowe i awaryjne.
Wyprodukowana energia elektryczna kierowana będzie do sieci elektro–energetycznej
(KSEE).
Na potrzeby własne zużywane będzie tylko 6 %, z całkowitej produkcji energii
elektrycznej.
Instalacja zabezpieczona będzie trzystopniowo, na wypadek zwiększonej ilości
wyprodukowanego biogazu (a tym samym na wypadek wzrostu ciśnienia w instalacji
biogazu).
Pierwszy stopień to zbiorniki biogazu i rezerwa mocy agregatów kogeneracyjnych,
które w ten sposób zagospodarowują chwilowe nadwyżki biogazu, a także uzupełniają je
w chwilach zmniejszonej produkcji.
3
Drugi stopień to pochodnia gazowa (tzw. „świeczka”), która uruchamiana jest
automatycznie w sytuacji przekroczonego ciśnienia i działa dotąd, aż ciśnienie spadnie do
ustalonego poziomu.
Trzeci stopień stanowią zawory upustowe, na wypadek gdyby nie wystarczyły (lub
zawiodły) dwa pierwsze zabezpieczenia. W praktyce wystarczają dwa pierwsze
zabezpieczenia, które gwarantują że metan bez spalenia nie dostanie się do powietrza.
Zabezpieczenia powyższe dają pełną gwarancję bezpiecznego gromadzenia i używania
biogazu.
W procesie fermentacji mezofilowej biomasy roślinnej, poza biogazem otrzymujemy
także biomasę przefermentowaną i ciepło odpadowe przy spalaniu biogazu w agregatach
kogeneracyjnych.
Uniwersalność prezentowanej technologii polega na tym, że tworzy one wzajemnie
uzupełniające się technologicznie elementy i w ten sposób z odpadów, jakimi są
w klasycznych rozwiązaniach biomasa przefermentowana i ciepło odpadowe, uzyskujemy
produkty handlowe w postaci:
a. z nadwyżki ciepła odpadowego (> 80 %) - energię elektryczną, można także
wykorzystać to ciepło do zasilania urządzeń zewnętrznych (np. suszarni, do
podgrzewania wody w stawach hodowlanych itp.).
b. z biomasy przefermentowanej w Linii Produkcji BioNawozów uzyskujemy
zmineralizowane nawozy organiczne, względnie organiczno–mineralne (w przypadku
uzupełnienia komponentami z grupy N, P, K, mikroelementami).
Ponadto, ciepło odpadowe z instalacji może służyć do ogrzewania fermentorów
i innych urządzeń technologicznych (kubaturowych) oraz do procesów oczyszczania biogazu
z CO2.
Technologia produkcji BioNawozów polega na doprowadzeniu tzw. „pofermentu”
z zamkniętych komór fermentacyjnych (ZKF), systemem rurowym do zbiorników
uśredniających, skąd podawany on będzie do hali produkcji BioNawozów, a w niej na linię
produkcji BioNawozów, gdzie nastąpi jego zagęszczenie na separatorze i wirówce do
zawartości, co najmniej 20 % suchej masy (najlepiej do ok. 25 %). Odwirowana masa
podawana będzie następnie na reaktor granulacyjny.
W reaktorze nastąpi finalna modyfikacja składu końcowego zmineralizowanego
BioNawozu, w zależności od zapotrzebowania odbiorcy (do celów ogrodniczych, upraw
rolnych itp.).
Zarówno zbiorniki, jak i silos na komponenty bionawozowe oraz urządzenia
przesyłowe są szczelne i nie będą powodowały w trakcie produkcji emisji zanieczyszczeń
środowiska. Komponenty do produkcji nawozu przywożone będą specjalistycznym
transportem samochodowym i w sposób hermetyczny wprowadzane do zbiorników i silosu.
Powstająca w trakcie procesu czysta para wodna i zawarte w niej ciepło będą
zagospodarowywane do produkcji energii elektrycznej. Wyprodukowane BioNawozy
organiczne będą konfekcjonowane bezpośrednio do big-bagów lub innych, mniejszych
opakowań (worki, torby, itp.), w zależności od zapotrzebowania klientów. Tak zapakowane
nawozy, będą umieszczane na paletach, owijane folią i przekazywane do magazynu
wysokiego składowania, skąd odbierane będą do dalszej dystrybucji transportem
samochodowym odbiorcy.
Odciek z Separatora i wirówki, po oczyszczeniu systemem Eco-drain będzie
zawracany do procesu szczepienia substratu. Pozostała część odcieku będzie oczyszczana
w nano-filtrach i w procesie odwróconej osmozy oraz podawana jak woda czysta do zbiornika
4
Stacji Uzdatniania Wody. W dalszym etapie będzie ona wraz z wodą opadową wykorzystana
do celów ogólno-gospodarczych (porządkowych, podlewania trawników itp.) na terenie
zakładu.
Technologia produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej i BioNawozu na terenie
zakładu w Dobrzejowicach nie będzie uciążliwa dla środowiska (nie będzie źródłem
znaczącej i ponadnormatywnej emisji odpadów i zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji
hałasu).
Cały proces technologiczny prowadzony będzie w szczelnych instalacjach
technologicznych i sterowany automatycznie oraz na bieżąco modyfikowany i precyzyjnie
dostrajany w sposób zdalny, drogą bezprzewodową za pomocą odpowiedniego programu
komputerowego. Instalacja będzie posiadała wszystkie, wymagane zabezpieczenia BHP,
PPOŻ i w zakresie ochrony środowiska.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie wykorzystanie sprzętu
budowlanego. Wykorzystany sprzęt może spowodować tylko okresowe oddziaływanie na
środowisko, głównie w zakresie powietrza i hałasu. Będzie ono jednak krótkotrwałe i wystąpi
tylko w trakcie budowy.
Woda w okresie budowy będzie pobierana z pobliskiej sieci wodociągowej, biegnącej
na granicy działki pod zabudowę inwestycji. Zapotrzebowanie na wodę w okresie budowy
(m.in. na potrzeby wykonania zapraw, prób technicznych rurociągów, prób szczelności
2 fermentorów, każdy po 4900 m3) wyniesie łącznie ok. 6.000 m3. Ilość ta zostanie zużyta
głównie w trakcie prób ciśnieniowych (szczelności) dużych fermentorów (2 x 4900 m3) i dla
jej ograniczenia przewiduje się przepompowywanie wody z jednego do drugiego zbiornika,
a także buforowe wykorzystywanie zbiorników w Linii Produkcji BioNawozów.
W ilość tą nie wchodzi woda do produkcji betonu na fundamenty dla wszystkich
obiektów, jak również na ściany fermentorów (zakłada się zakup i przywóz betonu
z wytwórni betonu).
Dla potrzeb procesu produkcyjnego pobierane będzie z wodociągu, na początku ok.
3
200 m /d. W związku z tym, że przewiduje się częściowe oczyszczanie filtratu w Linii
Produkcji BioNawozów ilość ta będzie odpowiednio mniejsza. Docelowo, dla całej inwestycji
przewiduje się pełną recyrkulację wody procesowej i praktycznie bezściekową produkcję.
Przeprowadzenie uruchomienia i rozruchu technologicznego jednego Bloku 1,6 MWe
(2 m-ce), wymagać będzie (obok dowozu substratów w postaci kiszonki, w trakcie rozruchu
98 t/d oraz wyżej podanych ilości wody), także zużycie ok. 25 ton oleju opałowego do
ogrzewania kotłowni rozruchowej o mocy 250 kW, podgrzewającej wodę i substraty oraz ok.
160 MWh energii elektrycznej do napędów mieszadeł, przenośników, maceratorów, pomp
i innych urządzeń odbiorczych.
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne wyliczono na ok. 776 MWh,
co stanowi tylko 6 % wyprodukowanej energii elektrycznej.
Dla jednego bloku 1,6 MWe, moc zamontowanych urządzeń elektrycznych wyniesie
90 kW.
W trakcie budowy przewiduje się również używanie standardowych urządzeń
i sprzętu, jak komplety spawalnicze (z butlami po przeglądzie, sprawnymi reduktorami
i palnikami), spawarki elektryczne, agregaty prądotwórcze spalinowe (20 kW), dźwigi,
spychacze, koparki i sprzęt wysokospecjalistyczny (np. hydrauliczne rusztowania przy
szybkiej budowie fermentorów).
Roczne zużycie surowca (mokrej masy kiszonki) wyniesie 35.770 Mg/rok (9.915
Mg/rok suchej masy), w tym: burak energetyczny (korzeń, liście) - ok. 55 % (w przeliczeniu
na s.m.), żyto hybrydowe (perz, trawy, ozime) – ok. 29 % s.m. i kukurydza – ok. 16 % s.m.
5
Zakłada się, że z 1 Mg suchej masy kiszonki może powstać ok. 680 m3 biogazu o zawartości
metanu 55 %.
W trakcie pracy instalacji powstaną również znaczne ilości ciepła odpadowego w ilości
57.732 GJ/rok (16.037 MWh), wykorzystywanego na pokrycie strat cieplnych fermentorów
oraz podgrzewanie substratów, na potrzeby linii nawozowej, ogrzewanie płyty betonowej oraz
rozmrażanie kiszonki (ciepło LT z agregatów kogeneracyjnych), produkcję ciepłej wody
i ogrzewanie obiektów kubaturowych. Część wyprodukowanego ciepła pozostanie również do
dalszego zagospodarowania.
Substraty (wyłącznie roślinne – kiszonki), będą sukcesywnie dowożone z magazynów
znajdujących się poza terenem przedsięwzięcia. Gromadzona ilość substratów będzie więc
niewielka (codziennie świeża dawka, wprowadzana do produkcji wraz z dowozem nowych
partii) stąd z doświadczenia wiadomo, że nie będzie ona źródłem znaczącej emisji odorów.
Sam proces fermentacji będzie procesem zamkniętym, w związku z czym nie będzie
powodował uciążliwości zapachowych.
W Hali przygotowania substratów, gdzie kiszonka będzie transportowana
przenośnikami ślimakowymi i gdzie będzie się znajdował zbiornik biomasy
przefermentowanej, pompy i maceratory, zostaną zabudowane wentylatory przetłaczające
powietrze przez filtr biologiczny, umieszczony na zewnątrz lub powietrze to będzie
oczyszczane wewnątrz budynku metodą zimnej plazmy.
Metoda zimnej plazmy polega na jonizacji tlenu w powietrzu atmosferycznym do
atomów niestabilnych elektrycznie, które jako rodniki „in statu nascendi” zabijają bakterie,
wirusy, patogeny i przetworniki, jak również rozkładają wszelkie związki chemiczne, takie
jak: H2S, merkaptany, rozpuszczalniki, amoniak, formaldehyd i inne do składników prostych.
Metodą powyższą można zredukować zawartość siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów,
związków zawierających azot i innych, ze skutecznością ok. 99,9 % zanieczyszczeń w ciągu
15 minut.
W zakładzie w Dobrzejowicach zostanie zastosowana metoda zimnej plazmy we wszystkich
miejscach gdzie mogą pojawić się jakiekolwiek zapachy, co pozwoli na praktycznie całkowite
wyeliminowanie emisji odorów poza teren przedsięwzięcia.
Emisja metanu do powietrza nie wystąpi w normalnych warunkach eksploatacji
instalacji. Emisja powyższa może wystąpić, teoretycznie jedynie w warunkach awaryjnych,
w przypadku kiedy zawiodą dwa pierwsze systemy zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia
biogazu, to jest kiedy rezerwowy agregat kogeneracyjny nie spali nadmiaru biogazu, lub
kiedy nie zadziała automatycznie pochodnia gazowa, która powinna spalać nadmiar biogazu.
Tylko w takim przypadku, jako trzecie (i również ostateczne) zabezpieczenie mogą
zadziałać zawory upustowe, wypuszczające nadmiar biogazu do powietrza.
Jednakże na wypadek wystąpienia takiej awarii, zastosowane będą w instalacji
trzystopniowe zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia:
1. Zbiorniki biogazu będą miały pojemność zwiększoną o 10 %.
2. Pochodnia gazu obliczona na 130 % nominalnej produkcji biogazu, która włącza się
przy określonym (np. 25 mbar) ciśnieniu biogazu i wyłącza po jego obniżeniu do
założonego poziomu. Włączanie i wyłączanie jest sterowane automatycznie,
a zapłon jest elektroniczny.
Przy spalaniu biogazu w pochodni efekt dla środowiska jest podobny, jak przy
spalaniu w agregacie kogeneracyjnym, czyli w warunkach normalnej produkcji.
3. Trzecim stopniem zabezpieczenia jest zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, czyli
zaworu upustowego, który na fermentorze upuści niewielką ilość gazu do
6
maksymalnego ciśnienia założonego w pracy np. 25 mbar. Zawór upustowy zadziała
tylko wówczas, jeśli nie zadziała 1 i 2 stopień zabezpieczenia. Przy dobrej pracy
pochodni nie zadziała więc nigdy.
Z analizy procesu technologicznego produkcji nawozów wynika, że procesy takie jak:
rozładunek, magazynowanie i dozowanie CaO oraz surowców sypkich w ZPN mogą być
źródłem emisji pyłu wapna palonego CaO oraz innych surowców sypkich tylko o charakterze
niezorganizowanym i przypadkowym. Emisja pyłu może występować w trakcie takich
operacji, jak: rozładunek surowców sypkich ze środków transportu oraz transport
mechaniczny lub pneumatyczny surowców sypkich do procesu produkcji nawozów.
Zakłada się, że emisja zanieczyszczeń w trakcie pracy instalacji i urządzeń
towarzyszących może zależeć od takich czynników, jak: szczelność instalacji do produkcji
nawozów (rurociągów, aparatów i armatury), parametry procesu, wielkość dostaw surowców
i częstotliwość ich załadunku i rozładunku, szczelność instalacji do przeładunku surowców,
warunki atmosferyczne (temperatura powietrza, prędkość wiatru, opady atmosferyczne).
Zgodnie z opinią producentów urządzeń – w trakcie prawidłowej eksploatacji
instalacji do produkcji nawozów nie powinna wystąpić znacząca emisja zanieczyszczeń do
atmosfery.
Zważywszy, że rozładunek i wszelki transport surowców sypkich (w tym wapna
palonego CaO) będzie prowadzony w szczelnych urządzeniach, w zamkniętym budynku
produkcyjnym, jedynie w wyniku awarii któregoś ze zbiorników wewnątrz Hali produkcji
BioNawozów i silosu z wapnem usytuowanym na zewnątrz budynku, może dojść do
niewielkiej emisji zanieczyszczeń pylistych. Jednakże, ze względu na charakter surowców,
potencjalna emisja, nawet jeżeli wystąpi może doprowadzić tylko do zanieczyszczenia
miejscowego, (wewnątrz hali) w promieniu kilku metrów.
Powstająca w procesie, czysta para wodna nie stanowi źródła emisji zanieczyszczeń
do powietrza i wymaga jedynie zagospodarowania (np. jako ciepło - do produkcji energii
w ORC i innych celów technologicznych lub jako woda - do uwadniania kiszonki w procesie
fermentacji).
Pierwszym źródłem hałasu w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia mogą być agregaty
kogeneracyjne, które umieszczone będą jednak w budynku. Instalacja będzie miała
zamontowane dodatkowe tłumiki na kanałach spalinowych, tak aby poziom hałasu na granicy
zabudowy mieszkalnej nie przekraczał wartości dopuszczalnych (45 dB – w godzinach
nocnych i 55 dB – w ciągu dnia). Zakłada się wstępnie, że po zamontowaniu tłumików
poziom mocy akustycznej w/w źródeł hałasu nie powinien przekroczyć 80 dB (na wylocie
z kanału spalinowego – gwarancja producenta) i 85 dB (wewnątrz budynku).
Drugim źródłem hałasu mogą być przenośniki śrubowe (wstęgowe) oraz pompy,
maceratory i mieszadła zlokalizowane w budynku przygotowania substratów. Maksymalny
poziom mocy akustycznej tych urządzeń nie powinien przekroczyć wielkości dopuszczalnych
na stanowiskach pracy (85 dB).
Trzecim, potencjalnym źródłem hałasu mogą być chłodnie wentylatorowe,
wyprowadzające nadmiar ciepła do atmosfery z agregatów kogeneracyjnych. Praca tych
urządzeń będzie miała charakter awaryjny, ponieważ normalnie prawie całe ciepło jest
wykorzystywane (bez względu na porę roku) do ogrzewania technologicznego oraz
zagospodarowania w ORC do produkcji dodatkowego prądu.
Dodatkowe źródła hałasu na terenie przedsięwzięcia mogą stanowić: transport
samochodowy dowożący surowce i odbierający nawozy oraz urządzenia technologiczne
7
t.j. wentylatory, pompy, sprężarki, dekantery, granulatory, podajniki i inne urządzenia
technologiczne zlokalizowane na liniach produkcyjnych, w pomieszczeniach zamkniętych.
Urządzenia zastosowane do produkcji nawozów oraz instalacje do konfekcjonowania
nawozów są cichobieżne i nie będą powodowały zwiększonego natężenia hałasu, tym
bardziej, że będą znajdowały się w zamkniętym budynku. Maksymalny poziom mocy
akustycznej tych urządzeń nie powinien więc przekroczyć wielkości dopuszczalnej na
stanowiskach pracy (85 dB).
W ramach przeciwdziałania hałasowi, na obrzeżach planowanej inwestycji zostanie
posadzona zieleń izolacyjna i okalające drzewa, głównie od strony zabudowań mieszkalnych.
Przyjęto izolacyjność akustyczną ścian (pełnych) – 40 dB(A), stropu – 30 dB(A).
Ze względu na brak negatywnego oddziaływania ścieków na wody powierzchniowe
oraz środowisko gruntowo-wodne - nie wystąpi uciążliwość dla środowiska związana
z emisją ścieków z terenu zakładu. Sposób postępowania ze ściekami będzie zgodny
z wymogami ustawy Prawo wodne z dn. 18-07-2001 (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)
i obowiązującymi przepisami wykonawczymi.
Źródłem wody w procesach fermentacji i produkcji BioNawozu będzie woda
wodociągowa do rozruchu procesów w instalacji lub odciek (filtrat) po oczyszczeniu w Stacji
Uzdatniania Wody (SUW). Docelowo, podstawowym źródłem wody w w/w procesach będzie
oczyszczony odciek (filtrat).
W tym celu, pozostałość z procesu dekantacji (filtrat - odciek), po zagęszczeniu
osadów pofermentacyjnych na wirówce i recyklingu 90 % zawiesin na mikro i nanofiltrach,
będzie kierowany do Stacji Uzdatniania Wody (SUW), w celu dalszego oczyszczenia wody
w instalacji odwróconej osmozy (RO), do stanu umożliwiającego jej ponowne skierowanie do
procesu technologicznego.
Zatrzymane na RO zanieczyszczenia zawarte w odcieku będą kierowane do produkcji
nawozów.
Odzyskana w ten sposób woda będzie magazynowana w zamkniętym zbiorniku
stalowym lub betonowym, stanowiącym jednocześnie techniczny zbiornik roboczy
(pośredni), służący również do celów przeciwpożarowych.
Ścieki opadowe z infrastruktury drogowej, parkingów, placów manewrowych, miejsc
rozładunku i załadunku surowców oraz wyprodukowanych nawozów, jak również z dachów
budynków będą, po oczyszczeniu gromadzone w zbiorniku magazynowym (np. retencyjnoodparowalnym) i wykorzystywane jako woda uzupełniająca (do celów ppoż lub pielęgnacji
zieleni na terenie zakładu).
Ścieki bytowo-socjalne będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym na
terenie zakładu i okresowo wywożone przez licencjonowaną firmę do oczyszczalni ścieków
obsługiwanej przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. (na podstawie zawartej umowy na ich
odbiór).
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie więc stanowiło niebezpiecznej uciążliwości
dla środowiska z punktu widzenia prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
Z uwagi na zastosowanie w procesie technologicznym zamkniętych obiegów wody
oraz brak oddziaływania z tego tytułu na wody powierzchniowe i środowisko gruntowowodne (w tym wody podziemne) planowana gospodarka wodno-ściekowa, prowadzona na
terenie projektowanej inwestycji w Dobrzejowicach nie będzie stanowiła w przyszłości
przeszkody w osiągnięciu celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza i nie będzie miała wpływu na te plany.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wynikającymi z obowiązującej ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska.
8
Wszelkie odpady, które powstaną na terenie zakładu podlegać będą selektywnej
ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami.
Ze względu na bezodpadowe technologie nie przewiduje się odpadów bezpośrednio
związanych z produkcją oraz gromadzenia w instalacji przefermentowanej biomasy (osadu)
w zbiornikach biomasy przefermentowanej.
Biomasa przefermentowana będzie transportowana, bezpośrednio z fermentorów na
Linię Produkcji BioNawozów i tam przerabiana bezodpadowo na zgranulowany nawóz
organiczno-mineralny.
Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia mogą być jedynie wytwarzane takie
odpady jak opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), opakowania z metali (15 01 04),
zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (16 02 14), niesegregowane
odpady podobne do komunalnych (20 03 01). Odpady te będą magazynowane
i zagospodarowywane w miejscu do tego przeznaczonym, zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach i odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie więc stanowiło niebezpiecznej uciążliwości
dla środowiska z punktu widzenia prowadzonej gospodarki odpadowej.
Przedsięwzięcie należy zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej położone
obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej
Odry PLB080004 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny
Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014 znajdują się
w odległości ok. 1 km).
9

Podobne dokumenty