Ogłoszenie o przetargu

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu
Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy
coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie - II
przetarg.
Numer ogłoszenia: 390000 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel.
034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie - II przetarg..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są usługi w zakresie edukacyjnym obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach
projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012,
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne
Gimnazjum Radłowie - II przetarg. Nr projektu POKL.09.01.02 -16 - 074/11 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane będą w szkołach podstawowych w klasach
IV - VI i gimnazjum w klasach I - III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego
słownika zamówień CPV: 80000000-4, 80100000 -5 1. W Publicznej Szkole Podstawowej w
Kościeliskach przewidziano do realizacji 1 rodzaj zajęć: 1) Zadanie 1 Zajęcia przyrodnicze
( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain
geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe.
Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział
uczniów w konkursach przyrodniczych ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku
szkolnym 2011/2012. 2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach przewidziano do
realizacji 1 rodzaj zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami
muzycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia
szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin
w roku szkolnym 2011/2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części w następujący sposób: Część 1 PSP
Kościeliska - zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym
naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno
wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna,
flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) - 36 godz. ( 1 -2
godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz. Część 2 PSP Sternalice
zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami muzycznymi, nauka gry na fletach i
dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i
udział w konkursach ) 36 godzin (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012
- 22 godz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że,
dysponuje minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe dla
poszczególnej części zamówienia, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.
U. z 2009r., Nr 50 poz. 400), w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami
•
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć
dokumenty, o których mowa w rozdz. 11 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia
(załącznik nr 8 do SIWZ )
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że będą to zmiany wynikające z
następujących przesłanek: 1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 2) wprowadzenie
lub zmiana podwykonawcy; 3) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy; 4)
dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki
VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki
obciążają sprzedawcę), 5). zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.radlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Radłów, ul. oleska 3, 46 - 331.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.11.2011 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
•
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku
szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum Radłowie. Nr projektu POKL.09.01.02 -16 - 074/11
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia przyrodnicze.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Kościeliska
- zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym
naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno
wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy:
fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) ) - 36
godz. ( 1 -2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14 godz. - w roku 2012 - 22 godz..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PSP Sternalice zajęcia muzyczne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice
zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami muzycznymi, nauka gry na
fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie
dekoracji i udział w konkursach ) 36 godzin (1 - 2 godz./tydzień ) - w roku 2011 -14
godz. - w roku 2012 - 22 godz..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.