wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Katowice, dn. 15.11.2013r
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę implantów ślimakowych i procesorów mowy do
systemów implantów ślimakowych Nr sprawy : ZP-13-118UN
W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej
odpowiedzi :
1.
Zwracamy się z zapytaniem – wnioskiem o zmianę opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego
parametru wymaganego nr 1 (“Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji nie mniejsza niż 16”) na zapis
“Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji nie mniejsza niż 20” lub “Minimum 20 kanałów stymulacji”.
Powyższy wniosek podyktowany jest względem na dobro pacjenta a w niczym nie narusza zasady
uczciwej konkurencji gdyż na rynku jest co najmniej kilku wykonawców posiadających implanty
ślimakowe zawierające 20 kanałów stymulacji. Zważyć należy, że w obecnym kształcie zamawiający
poprzez zaniżenie ilości kanałów doprowadził do faktu, że złożone oferty będą nieporównywalnie
technologicznie gdyż rozwiązanie oparte o 16 kanałów stymulacji jest technologicznie przestarzałe
i wskazuje na preferowanie wykonawcy posiadającego jako jedyny takie urządzenie. Twierdzenie
przeciwne, że złożenie ofert przez wykonawców posiadających 20 kanałów i więcej także jest możliwe
jest prawdziwe ale tylko pozornie gdyż urządzenia bardziej zaawansowane i posiadające najwyższa
wartość terapeutyczną dla impantowanego pacjenta - co powinno być nakazem zamawiającego - mają
nieznacznie ale jednak wyższą cenę. Zgodnie z wyrokiem sądu okręgowego w Lublinie z dnia 9
listopada 2005 r. sygnatura akt II Ca 587/05 przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób
neutralny, co oznacza konieczność eliminowania z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich
sformułowań które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź które umożliwiałyby złożenie
mu oferty w sytuacji jeżeli byłby on uprzywilejowany bardziej od pozostałych, co w tym przypadku ma
miejsce poprzez uprzywilejowanie go “ze względu na cenę” co także jest zabronione w taki sam sposób
jak uprzywilejowanie z jakiejkolwiek innej przyczyny. Najważniejszy jednak jest fakt tego rodzaju, że
implant ślimakowy 16 kanałowy nie pozwala osiągnąć zamierzonego celu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego a więc efektu terapeutycznego dla pacjenta gdyż niska jakość sprzętu 16 –
str. 1
kanałowego przy obecnych osiągnięciach w zakresie techniki medycznej oznacza złamanie zasady, że
jednostki sektora finansów publicznych (w tym szpitale) maja osiągać maksymalne efekty z danych
nakładów! Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.
2.
Zwracamy się z zapytaniem – wnioskiem o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego
parametru nr 7 (“Możliwość wykonania RMI bez konieczności usunięcia magnesu”) o zakreślenie
granicy dopuszczalnego gradientu 1,5 lub 3,0 Tesla. Powyższy wniosek wypływa z faktu, że art. 29 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek dokonanie w/w opisu
w sposób jednoznaczny i kompleksowy. Obecny zapis jest ogólny i do momentu jego doprecyzowania
jest “pusty” bez możliwości weryfikacji (gradacji) postawionego obowiązku przez zamawiającego. Tym
samym uwzględnienie naszego wniosku jest konieczne i przywróci postępowanie do stanu zgodność
z prawem”. Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
str. 2