Uchwała Nr XXII 127 2016 n

Transkrypt

Uchwała Nr XXII 127 2016 n
UCHWAŁA NR XXII/127/2016
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1515 z późn.zm.) i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r.,
Nr. 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą sieć przedszkoli publicznych oraz sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew:
1) Przedszkole Publiczne w Zakrzewie – Zakrzew Kolonia 1, Mleczków, ul. Szkolna 22,
2) Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi - Cerekiew ul. Wesoła 2,
3) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiszewie – Janiszew 40A,
4) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej – Dąbrówka
Podłężna 29B
5) Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Gulinie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Zakrzewie – Gulin 12,
6) Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie – Mleczków, ul. Szkolna 22,
7) Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej – Wola
Taczowska 6,
8) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Wacynie – Wacyn, ul. Szafirowa 50,
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2012 roku w
sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Stępień
Id: 11875091-39A3-46F3-A1DF-15F682D2BCDE. Podpisany
Strona 1