specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 130 000 EURO
NA
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH
11/2012
Kołobrzeg 2012
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 1 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu - 78-100
Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3, tel. 094/355-20-00, faks 094/355-20-11, KRS 0000000958, NIP 671-10-43-248,
Regon 330392390,
•
strona internetowa zamawiającego: www.niwa.info.pl,
•
adres poczty elektronicznej zamawiającego: [email protected],
•
godziny pracy: 700 – 1435
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych wg CPV 15.81.22.00-5, w okresie od dnia 19 września 2012 r.
do dnia 18 września 2013 r.
2. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa
dotyczącego żywności a w szczególności:
1)
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914
ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
2)
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy,
3)
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r.
ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
(Dz. Urz. UE L31/1, z dnia 01.02.2002 r.),
4)
rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych (dz. Urz. UE L139/1, z dnia 13.11.2004 r.),
5)
rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.,
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L384/4, z dnia 13.11.2004 r.),
3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych
każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania
zapłaty.
4. Ilości określone przez zamawiającego są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z uwagi
na różnice w obłożeniu obiektu, zmianę kategorii gości, zalecone diety oraz specyfikę sporządzania posiłków,
w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych
pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych.
5.
Biorąc pod uwagę zapis pkt 4 zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące
dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych
Wykonawcy.
IV. Termin wykonania zamówienia
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 2 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia 23 września 2012 r. do dnia 22 września 2013 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają następujące warunki:
1)
posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 dostawy polegające na dostawach
wyrobów cukierniczych o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł brutto każda, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotów trzecich, na zasadzie korzystania
z zasobów udostępnionych na czas realizacji zamówienia, dołączając do oferty pisemne
zobowiązanie tych podmiotów.
2)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki transportu, którymi będzie dostarczał przedmiot
zamówienia, odpowiadające wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 ze zmianami) w związku z
rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 29 kwietnia
2004 r. (ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego – załącznik nr
2 do rozporządzenia).
Wykonawca może polegać potencjale technicznym podmiotów trzecich, na zasadzie korzystania
z zasobów udostępnionych na czas realizacji zamówienia, dołączając do oferty pisemne
zobowiązanie tych podmiotów.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a.
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ.
b.
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - według załącznika nr 5
do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
c.
wykaz narzędzi – środków transportu, którymi wykonawca będzie dostarczał przedmiot
zamówienia, odpowiadających wymaganiom sanitarnym, określonym ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 ze zmianami)
w związku
z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia
29 kwietnia 2004 r., ze wskazaniem marki pojazdu, numeru rejestracyjnego i numerem decyzji
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 3 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
właściwego organu zezwalającej na przewóz środków spożywczych (z podaniem nazwy organu
wydającego decyzję) - według załącznika nr 6 do SIWZ.
2.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
a.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 7 do SIWZ.
b.
aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
c.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
3.
Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1)
zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o sprawowaniu nadzoru nad
stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP (podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2010.136.914 j.t.)
lub
2)
protokół z urzędowej kontroli żywności, przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 882/2004 z dnia
29.04.2004r. Dz. U. UE L.04.139.l, w skład którego wchodzi punkt określający prawidłowości stosowania
zasad systemu HACCP (podstawa prawna: art. 9 i 10 rozporządzenia jak wyżej oraz art. 59 i 73 ust. 1 i 6
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2010.136.914 j.t.)
lub
3)
certyfikat HACCP - nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej.
Prawo Unii Europejskiej nie zobowiązuje przedsiębiorców do certyfikacji wdrożonego systemu
HACCP. System certyfikacji przez niezależne instytucje certyfikujące jest w pełni dobrowolny.
Zatem
alternatywne
sformułowanie
wymagań
Zamawiającego
co
do
dokumentów
potwierdzających wdrożenie i stosowanie HACCP jest w pełni uzasadnione.
4.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5.
Na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U.09.226.1817) wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów
(z wyłączeniem zdolności finansowej), które zamierza zaangażować do wykonania części zamówienia
(podwykonawstwo), jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że podmioty te nie
podlegałyby wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, gdyby złożyły samodzielną ofertę.
W związku z czym od wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 4 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
6.
Na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia.
7.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
8.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1)
oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2)
sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak
np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
3)
dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
4)
kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
tych wykonawców.
10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 6-9 niniejszego rozdziału.
11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców,
zawierającą, co najmniej:
1)
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2)
określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3)
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji lub rękojmi.
12. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
13. Dokumenty, o których mowa w ust 12 pkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
14. Dokument, o którym mowa w ust 12 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 12, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust 13 i 14 stosuje się
odpowiednio.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 5 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
lub te podmioty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
1.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, uzupełniane na wezwanie
zamawiającego, wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.) należy uzupełnić w formie oryginału
bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej faksem.
5.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
6.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
•
w zakresie przedmiotu postępowania - Pani Małgorzata Roszak – Kierownik Działu Żywienia - fax.
94 355 20 11,
•
w zakresie proceduralnym - Pani Katarzyna Kukulska – Specjalista ds. zamówień publicznych
i ewidencji - fax. 94 355 20 11.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 570,00 zł w terminie do dnia
28.08.2012 r.
2.
Wadium można wnieść w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 6 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
BGŻ SA Oddział Kołobrzeg 73 2030 0045 1110 0000 0049 3200 z adnotacją wadium w postępowaniu
na dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony
odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez
Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty. Wadium
musi być wpłacone na tyle wcześnie, aby w terminie składania ofert kwota wadium znajdowała się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
4.
Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek
polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający
dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty.
5.
Wadium musi być wpłacone na tyle wcześnie, aby w terminie składania ofert kwota wadium znajdowała się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.
W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić
w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą.
7.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3)
kwotę gwarancji/poręczenia,
4)
termin ważności gwarancji/poręczenia,
5)
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
6)
a)
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
b)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c)
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisem art. 46 ustawy Pzp.
9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
11.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
IX. Termin związania oferta
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 7 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej
jednak niż 60 dni.
3.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
4.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.
Oferta musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle wg. wymagań Zamawiającego.
2.
Dokumenty złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3.
Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
4. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego i cenowego (w szczególności
określenia nazwy producenta oferowanych produktów w rubryce uwagi załącznika nr 3 do SIWZ w przypadku oferowania produktów własnego wyrobu należy wpisać: wyrób własny).
5. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy
,,lub równoważne”. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający posłużył się nazwą własną
producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z art. 30 ust 5 ustawy Pzp
to na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych przedmiotów.
6.
W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO
ŻĄDAĆ PRZEDSTAWIENIA PRÓBEK TYCH PRODUKTÓW (PODSTAWA PRAWNA: § 5 UST. 1
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE RODZAJÓW
DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY ORAZ FORM, W JAKICH TE
DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE).
7.
Wszystkie zapisy w ofercie powinny być dokonane czytelnie, sporządzone w języku polskim drukiem
maszynowym, komputerowym lub ręcznie w sposób zapewniający nienaruszalność zapisów.
8.
Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane, w miejscach tego
wymagających podpisane, pozostałe zaś strony zaparafowane.
9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się
któregokolwiek z nich.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem
w postępowaniu.
11. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, oznakowanej danymi
Wykonawcy:
nazwa,
adres
pocztowy,
z
dopiskiem
SUKCESYWNE
DOSTAWY
WYROBÓW
CUKIERNICZYCH 11/2012.
12. Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503, ze zm.), Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec, że informacje te nie mogą być
udostępnione. Zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczył
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 8 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
klauzulą „ Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścił na końcu oferty (najlepiej w osobnym
skoroszycie, jednak w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta).
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2012 r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego
(sekretariat Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
w Kołobrzegu - 78-100 Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3).
2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2012 r. o godzinie 13:45 w siedzibie Zamawiającego (sala narad
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu - 78-100
Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3).
3.
Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
Wykonawca oblicza cenę zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ poprzez
przemnożenie ilości planowanej przez Zamawiającego przez cenę jednostkową netto i tak obliczoną wartość
wpisuje w rubrykę wartość netto, następnie zwiększa cenę jednostkową netto o stawkę podatku VAT
i otrzymaną wartość wpisuje w rubrykę cena jednostkowa brutto, którą to mnoży przez ilość pozostającą
w zainteresowaniu Zamawiającego i wynik wpisuje w rubrykę wartość brutto. Aby otrzymać wartość netto
i brutto realizowanego zamówienia należy podsumować odpowiednio wszystkie wiersze kolumny wartość
netto, wszystkie wiersze kolumny wartość brutto i tak otrzymane wyniki wpisać cyframi oraz słownie
w formularz ofertowy. Cena realizowanego zamówienia będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty
w proporcjach przewidzianych i określonych w kryteriach oceny ofert.
2.
Wykonawca załącza do oferty formularz cenowy.
3.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być
podana cyfrowo i słownie.
5.
Dla cen wpisywanych i wyliczanych w formularzu cenowym należy zastosować zaokrąglanie
do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Wszystkie oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami oraz ich znaczeniem:
CENA – 100%
2.
Punktacja przyznana za powyższe kryterium ceny obliczona zostanie wg. wzoru:
C =
Cn
∗ 100 pkt ∗ 100%
Co
C. – ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny
Cn. – cena najniższa
Co. – cena oferty ocenianej
3.
Suma punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
5.
Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 9 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4)
2.
terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a oraz art. 183
ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3.
Przed podpisaniem umowy zamawiający potwierdza fakt wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy,
w wysokości 10% wartości
zamówienia
brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od daty należytego wykonania całości umowy tj. rozliczenia wszystkich przesłanych
faktur za zrealizowane dostawy.
1.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.
Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
3.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przed podpisaniem umowy przelewem
na konto zamawiającego BGŻ SA ODDZIAŁ KOŁOBRZEG 73 2030 0045 1110 0000 0049 3200.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
4.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 10 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
5.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6.
Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w ust 1.
7.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
8.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji/poręczenia stosuje się do niej odpowiednio zapisy
rozdziału VIII ust 7.
9.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.
10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na zasadach określonych
w art.151 ustawy Pzp. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1.
Istotne dla stron postanowienia umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8
do SIWZ.
2.
Podstawę rozliczeń będą stanowić ceny i stawki podane przez Wykonawcę w ofercie.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)
wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia,
2)
wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności
dostosowania do nich zapisów umowy,
3)
w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany
wynagrodzenia,
4)
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ
i podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia
4.
Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych
wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
XVIII. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XIX. Pozostałe informacje
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 11 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia.
4.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
5.
Załączniki do SIWZ:
1)
załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2)
załącznik nr 2 – asortyment zamówienia,
3)
załącznik nr 3 – formularz cenowy,
4)
załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków,
5)
załącznik nr 5 – wykaz dostaw,
6)
załącznik nr 6 – wykaz środków transportu odpowiadających wymogom sanitarnym,
7)
załącznik nr 7 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
8)
załącznik nr 8 - wzór umowy.
Zatwierdzam:
Kołobrzeg, dnia 20 sierpnia 2012 r.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 12 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 1
(DO SPECYFIKACJI)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
………………………………………………….. , dnia…………………2012 r.
FORMULARZ
OFERTOWY
Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych
dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu:
1.
Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w "Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia" i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2.
Oświadczam(y), że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w "Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia".
3.
Oświadczam(y), że przy określaniu ceny za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnione zostały niezbędne
koszty i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków poza zapłatą ceny liczonej
wg warunków określonych w niniejszej ofercie.
4.
Akceptuję(my) warunki umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia w przypadku wyboru mojej oferty
na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.
Proponuję wykonanie przedmiotu zamówienia za poniżej podaną cenę:
- cena netto: ……………………………...zł,
- podatek VAT: ………………………………………. zł,
OGÓŁEM CENA ZAMÓWIENIA _________________________________________ zł
CENA ZAMÓWIENIA SŁOWNIE: ___________________________________________________________
6.
Oświadczam(y),
że
podwykonawcom
zamierzam(y)
powierzyć
wykonanie
następujących
części
zamówienia:
_________________________________________________________________________________
(Proszę wypełnić wpisując część zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie
podwykonawcy, bądź wpisać NIE DOTYCZY)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 13 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
7.
Oferta została złożona na _____ ponumerowanych stronach.
8.
Dane Wykonawcy:
1)
Nr faks ________________
2)
Nr telefonu komórkowego __________________
3)
NIP
4)
Regon _________________
5)
E-mail _________________
6)
Nr konta bankowego __________________________
_________________
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 14 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 2
(DO SPECYFIKACJI)
ASORTYMENT ZAMAWIANYCH PRODUKÓW – ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 ROK.
LP.
NAZWA TOWARU
ILOŚĆ
JM
1
Babka cytrynowa
250
kg
2
Babka drożdżowa
50
kg
3
Babka jogurtowa
250
kg
4
Babka piaskowa
250
kg
5
Babka w czekoladzie
300
kg
6
Baranek wielkanocny
10
kg
7
Biszkopt z galaretką
20
kg
8
Ciastka bankietowe
15
kg
9
Ciasto w-z
25
kg
10
Drożdżówki
500
szt
11
Jabłecznik
70
kg
12
Keks
150
kg
13
Makowiec
30
kg
14
Pączki
4000
szt
15
Pączki małe
20
kg
16
Piernik
20
kg
17
Placek drożdżowy
50
kg
18
Rolada z bitą śmietaną
200
kg
19
Sernik krakowski
50
kg
20
Straciatella wiśniowa
20
kg
21
Tort śmietankowy
40
kg
Każdy produkt lub opakowanie powinno mieć zawieszkę z nazwą produktu,
nazwą producenta, masę netto, datę produkcji, termin ważności do spożycia,
warunki przechowywania.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 15 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 4
(DO SPECYFIKACJI)
………………………………………………….. , dnia…………………2012 r.
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja(My) niżej podpisany(ni)
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla
CRR
KRUS
NIWA
w
Kołobrzegu
oraz
zgodnie
z
treścią
przepisu
art.
22
ustawy
z
dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
oświadczam(y), że:
1)
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania,
2)
posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia,
3)
dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4)
znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 16 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 5
(DO SPECYFIKACJI)
………………………………………………….. , dnia…………………2012 r.
WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ
WYKONYWANYCH DOSTAW NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Ja(My) niżej podpisany(ni)
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla
CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu,
oświadczam(y), że wykonałem(liśmy) poniżej wymienione dostawy:
Lp.
Nazwa dostawy
Wartość dostawy
Daty wykonania dostawy
Odbiorca dostawy
1
2
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 17 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 6
(DO SPECYFIKACJI)
………………………………………………….. , dnia…………………2012 r.
Ja(My) niżej podpisany(ni)
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla
CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu,
oświadczam, iż dysponuję decyzją właściwego organu w zakresie dopuszczenia poniżej wymienionych środków
transportu do przewozu przedmiotu zamówienia.
Lp.
Marka pojazdu
Nr rejestracyjny
Numer decyzji
właściwego
organu
Oznaczenie
organu
wydającego
decyzję
Podstawa
dysponowania
(własność, inne)
1.
2.
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 18 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 7
(DO SPECYFIKACJI)
………………………………………………….. , dnia…………………2012 r.
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ja(My) niżej podpisany(ni)
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla
CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu,
oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.).1
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
1
Niniejsze oświadczenie jest jednocześnie oświadczeniem składanym przez osoby fizyczne w celu potwierdzenia, że wykonawcy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 19 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
ZAŁĄCZNIK NR 8
(DO SPECYFIKACJI)
PROJEKT UMOWY
na sukcesywne dostawy wyrobów cukierniczych dla CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu
W dniu ………………………… 2012 roku w Kołobrzegu,
pomiędzy:
Centrum
Rehabilitacji
Rolników
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
NIWA
ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg, nr NIP 671-10-43-248, nr REGON 330392390, zarejestrowanym
w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział
IX pod Nr 0000000958, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1.
dr n. med. Elżbietę Wabiszewską – Dyrektora Centrum,
2.
mgr Helenę Rudzis – Gruchała – Głównego Księgowego,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………………………………. reprezentowanym przez:
1.
……………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
prowadzonym przez ……………………………………. Wydział ………………..pod Nr ………………………..,
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami).
zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: sukcesywne dostawy
wyrobów cukierniczych dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
11
NIWA w Kołobrzegu (Sprawa nr
/2012)
w zakresie szczegółowo określonym w załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną część:
1.
Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
3.
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku tj. od ........................... do .............................
§ 3.
1.
Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do:
a)
Zamawiania dostaw są:
- - Małgorzata Roszak – Brzykcy - Kierownik Działu Żywienia,
- Marek Obuchowski – Magazynier
- Teresa Laszczyk – Starszy referent ds. żywienia;
b)
Odbioru dostaw są:
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 20 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
- Marek Obuchowski – Magazynier
- Wojciech Piasecki – Szef kuchni
2.
Wykonawcę w uzgadnianiu dostaw reprezentować będą:
- …………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………..
§ 4.
1.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznej wartości umowy
brutto tj. w kwocie: ……………………… zł. (słownie: …………………………………………………….)
w formie .......................
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ust 1 i 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
3.
W przypadku złożenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu zabezpieczenie nie może wygasnąć w
terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.
§ 5.
Wykonawca oświadcza, że:
1.
dysponuje decyzją właściwego organu dopuszczającą środki transportu do przewozu przedmiotu umowy.
2.
Zawarł stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę nie niższą w zakresie OC niż 100000 PLN,
3.
Posiada wdrożony system HACCP,
4.
W przypadku wygaśnięcia w okresie trwania umowy:
-
ważności certyfikatu HACCP,
-
decyzji właściwego organu w zakresie dopuszczenia środków transportu do przewozu przedmiotu
umowy w okresie obowiązywania umowy
przedstawi Zamawiającemu przedłużony dokument w ww. zakresie na co najmniej jeden tydzień przed
wygaśnięciem terminu ważności dokumentu i na każde żądanie Zamawiającego, pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy.
§ 6.
Wykonawca ma obowiązek:
1.
Dostaw przedmiotu postępowania w ilości i asortymencie określonym w zamówieniu zgłoszonym
telefonicznie lub przesłanym faxem z 24 godzinnym wyprzedzeniem, własnym transportem, codziennie o
godz.7.00, na swój koszt i ryzyko, a w sytuacjach wyjątkowych nawet tego samego dnia po telefonicznym
zgłoszeniu.
2.
Zagwarantowania we własnym zakresie transportu zastępczego posiadającego stosowne zezwolenia
na przewóz wyrobów cukierniczych w celu zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii środka
transportu.
3.
W przypadku dysponowania terminowymi zezwoleniami dopuszczającymi środki transportu do przewozu
wyrobów cukierniczych - zobowiązania przedłużenia ważności zezwoleń na okres realizacji zamówienia i
okazania ich na każde żądanie Zamawiającego oraz na co najmniej tydzień przed wygaśnięciem
posiadanych zezwoleń.
4.
Przekazywania produktów bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się pozostawiania
produktów przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym.
5.
Udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo –
jakościowej przedmiotu dostawy.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 21 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
6.
Strony zastrzegają, iż w ramach wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 Zamawiający ma prawo do zmiany
asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych,
przy czym zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące dla Zamawiającego i
jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy.
7.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy innym
podmiotom
§7.
1.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto ………………….
zł.
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………).
2.
Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT po każdej dostawie, po sprawdzeniu prawidłowości
sporządzenia faktury przez osobę uprawnioną i odpowiedzialną za przyjęcie dostawy oraz po
przeprowadzeniu kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej przez uprawnioną komórkę organizacyjną i
zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora Centrum.
3.
Przelew na konto wskazane w fakturze nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT
przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.
4.
Umowa wygasa z chwilą wykorzystania przez Zamawiającego wartości zamówienia określonej w ust. 1
lub upływu terminu wskazanego w § 2.
§ 8.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)
wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia,
2)
wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności
dostosowania do nich zapisów umowy.
3)
W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany
wynagrodzenia,
4)
Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ i
podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
§ 9.
1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
z przyczyn będących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej.
2.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary
umownej.
3.
Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu dostawy będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego.
4.
W przypadku otrzymania przedmiotu dostawy o niewłaściwej jakości oraz realizacji dostawy wykonanej
z naruszeniem § 6. Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację w formie pisemnej, w dniu dostawy.
5.
Wykonawca uwzględni reklamacje zamawiającego z zastrzeżeniem kar umownych wynikających z zapisu
§ 10 ust 1 w terminie 4 godzin od godziny zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Wykonawca zobowiązuje
się do przyjęcia zwrotu i wymiany na swój koszt przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań
jakościowych, a także do uzupełnienia niezgodności ilościowych stwierdzonych zgłoszeniem reklamacyjnym.
§ 10.
1.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:.
a) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w
wysokości
20,0 % wartości brutto całej umowy,
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 22 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
b) jednostronnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
40,0% wartości brutto całej umowy,
c) naruszenia warunków określonych w § 6 ust. 1-5 i 7 w wysokości 10,0% wartości zamówienia brutto;
d) opóźnienia w dostarczeniu dostawy w wysokości 25,0% wartości brutto nie dostarczonego w terminie
przedmiotu dostawy. Za opóźnienie podlegające karze umownej Zamawiający uzna zwłokę
w wykonaniu umowy powyżej 4 godzin.
2.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą
umowną.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, a w przypadku, kiedy nałożone na wykonawcę kary przewyższą wartość wniesionego
zabezpieczenia, również z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4.
W przypadku powtarzania się nieprawidłowości w dostawach zamawianych towarów Zamawiający może
niezwłocznie rozwiązać umowę, z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt a.
5.
Zamawiający może dochodzić na warunkach ogólnych odszkodowań przewyższających wartość kar
umownych.
6.
Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku innych istotnych
naruszeń postanowień umownych.
§ 11.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 12.
1.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
§ 13.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy
obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej
waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili
powstania obowiązku podatkowego.
§ 14.
1.
Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz
informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących
drugiej Strony, których ujawnienie stronie trzeciej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Stron.
2. W przypadku żądania udostępnienia informacji przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony z mocy
obowiązujących przepisów prawa, Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie
poinformować o tym drugą Stronę. Powiadomienie to powinno zostać w miarę możliwości dokonane przed
udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres
żądanych informacji, chyba, że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących
przepisów prawa lub decyzji podmiotu żądającego udostępnienia informacji
§ 15.
Strony przyjmują do akceptującej wiadomości, iż umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych
są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.).
§ 16.
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 23 z 24
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW CUKIERNICZYCH-11/2012
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)
(podpisy osób reprezentujących Zamawiającego)
(podpisy osób reprezentujących Wykonawcę)
(podpisy osób reprezentujących Zamawiającego)
CRR KRUS NIWA
KK
Strona 24 z 24