Ogłoszenie - szalunki do wykopow

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie - szalunki do wykopow
Nr sprawy : TT-15.1-39/2012
Dzierżoniów, dnia 12.04.2012 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie, powiat Dzierżoniów
tel. (74) 832-37-01 do 04, fax. (74) 832-37-05
[email protected], www.wik.dzierzoniow.pl
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
III. PODSTAWA PRAWNA
„Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez
którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych
z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi
sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem
wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200
Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem udzielania zamówień”, który dostępny jest na
stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”.
IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”.
zamieszczona
jest
na
stronie
internetowej
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
„Dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”
2. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie:
szalunek do wykopów o wymiarach 200 cm x 240 cm (dwie płyty i cztery śruby rozporowe, 25-30
kN/m2), nadstawki o szerokości 200 cm i wysokości 120 cm, rozpora (kpl. – łącznik 50 cm) – zakres
regulacji 120 cm, 125 cm i 130 cm – 2 komplety.
szalunek do wykopów o wymiarach 200 cm x 240 cm (dwie płyty i cztery śruby rozporowe, 25-30
kN/m2), nadstawki o szerokości 200 cm i wysokości 120 cm, rozpora (kpl. – łącznik 120 cm) – zakres
regulacji 190 cm, 195 cm i 200 cm – 1 komplet.
Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
Koszty dostawy przedmiotu zamówienia loco WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A ponosi
Wykonawca.
VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana
pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji całości zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
ORAZ
SPOSOBU
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, spełniający
warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” oraz inne warunki określone w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie wymagane.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
•
Cena –
100%.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200
Dzierżoniów. Oferta przetargowa – „Dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie”. Nie otwierać przed dniem 20.04.2012 r. godz. 1000 należy składać w Sekretariacie WiK
Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia 20.04.2012 r. do godz. 930. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 20.04.2012 r. o godz. 1000 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A
w Dzierżoniowie (sala posiedzeń na I piętrze).
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami
w celu udzielania wyjaśnień są:
• w sprawach formalnych – Justyna Woźna – Inspektor ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
w godz. 800 do 1400, tel. (074) 832 20 75,
• w sprawach szczegółowych dot. przedmiotu zamówienia – Paweł Bednarek – Mistrz Działu Wodociągów i
Kanalizacji w godz. 800 do 1400, tel. (074) 832 20 86.
XV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONO OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
www.wik.dzierzoniow.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki,
bez podania przyczyn.
Prezes Zarządu
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie