zp250_078_2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Komentarze

Transkrypt

zp250_078_2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:
PL
ORIG
F14
R2.0.9.S01
ENOTICES
CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:
s
2016-132211
9.2.1
ENOTICES
EU
/
[email protected]
YES
YES
1/2
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
Rzeszów
35-301
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Golec - przedmiot zamówienia, Joanna Piestrak - procedura
Tel.: +48 178664000
E-mail: [email protected]
Faks: +48 178664702
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital2.rzeszow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
zakup i dostawy odczynników do analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 kompatybilnych
analizatorów.
Numer referencyjny: ZP250/078/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
33696500
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
zakup i dostawy odczynników do analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 kompatybilnych
analizatorów.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2016
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-127503
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 194-348750
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/10/2016
Sekcja VII: Zmiany
2/2
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 21/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:30
VII.2)
Inne dodatkowe informacje: