OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 201

Komentarze

Transkrypt

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 201
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r.
POWIAT KUTNOWSKI
Nazwa producenta
Wielkość
produkcji
m3/dobę
Liczba
zaopatrywan
ej
ludności
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
w Kutnie
11238
45 350
PKP Kutno-Azory
250
800
Miejski Zakład
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Krośniewicach
998
5 900
Jakość
wody
Przekroczenia
wartości
dopuszczalnych
parametrów
Prowadzone
postępowanie
administracyjne
Działania
naprawcze
Wodociąg Kutno
PKP Kutno Azory wodociąg
publiczny
Nie prowadzono
Wodociąg
Krośniewice :
Liczba bakterii
gr. coli -17 j.t.k.
(norma 0 j.t.k)
Wydano decyzję o
braku
przydatności wody
do spożycia.
kwestionowana
dobra
dobra
Nie prowadzono
3 000
1630
12 500
kwestionowana
379
Po
przeprowadzonej
dezynfekcji
urządzenia
wydano decyzje o
przydatności wody
do spożycia
Wodociąg
Nowe
żelazo-0367 mg/l
(norma-0,2 mg/l)
Wydano decyzję
administracyjną o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
dobra
Nie prowadzono
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w
Żychlinie
Wodociąg
Żychlin
Wprowadzono stałą
dezynfekcję
wody
Odstąpiono
od stałej
dezynfekcji
Płukanie złóż
filtracyjnych
Na koniec
roku ocena
pozytywna
158
830
Kwestionowana
Gmina Bedlno
4200
800
247
1 550
dobra
140
Wydano decyzję
administracyjną o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
Płukanie złóż
filtracyjnych
Liczba bakterii
gr. coli -12 j.t.k.
(norma 0 j.t.k)
Wydano decyzję o
braku
przydatności wody
do spożycia.
Wprowadzono stałą
dezynfekcję
wody
Po
przeprowadzonej
dezynfekcji
urządzenia
wydano decyzje o
przydatności wody
do spożycia
Kwestionowana
410
Wodociąg
Orłów:
jon amonowy0,89 mg/l
(norma-0,5mg/l)
dobra
Gmina Dąbrowice
Wodociąg
Pniewo:
jon amonowy0,65 mg/l
(norma-0,5mg/l)
Wydano decyzję
administracyjną o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
Wodociąg
Głuchów
Nie prowadzono
Wodociąg
Dąbrowice :
Nie prowadzono
Odstąpiono
od stałej
dezynfekcji
Poprawa
skuteczności
aeracji wody.
Na koniec
roku ocena
pozytywna
450
944
3 812
kwestionowana
826
3 812
dobra
375
2 560
118
800
132
2 150
Wodociąg Baby
Nie prowadzono
Wodociąg
Strzegocin
mangan-0,11
mg/l(norma0,05mg/l)
Wydano decyzję
administracyjną o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
dobra
87
Gmina Kutno
dobra
Gmina Nowe
Ostrowy
kwestionowana
Gmina Łanięta
dobra
Wodociąg
Żurawieniec
nie prowadzono
Wodociąg
Anielin
nie prowadzono
Wymiana
złóż
filtracyjnych
Wodociąg
Grochów:
mangan-0,106
mg/l (norma0,05 mg/l)
amoniak 0,98mg/l
(norma-0,5 mg/l)
Wydano decyzję
administracyjną o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
Płukanie złóż
filtracyjnych
Wodociąg
Ostrowy
nie prowadzono
brak
2 100
Wodociąg
Imielno:
mangan-0,166
mg/l
(norma0,05mg/l)
Wydano decyzję
adm. o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
Wodociąg
Oporów:
Nie prowadzono
Wodociąg
Kurów:
mangan-0,154
mg/l (norma0,05
mg/l)
Wydano decyzje
adm. o
doprowadzenie do
właściwej jakości
wody
Wodociąg
Klonowiec
Nie prowadzono
Wodociąg
Strzelce
Nie prowadzono
Wodociąg
Muchnice
nie prowadzono
550
87
849
321
1 773
204
1433
635
4 370
dobra
208
Kwestionowana
Gmina Oporów
dobra
dobra
Gmina Strzelce
Wodociąg
Krzyżanów
dobra
Gmina
Krzyżanów
Płukanie złóż
filtracyjnych
dobra
379
700
Kwestionowana
103
nie prowadzono
Płukanie złóż
filtracyjnych
Na koniec
roku ocena
pozytywna
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
powiatu kutnowskiego w 2012 r.
Na terenie powiatu kutnowskiego w 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Kutnie sprawował nadzór nad 22 wodociągami publicznymi prowadzącymi zbiorowe zaopatrzenie w
wodę. Nadzór nad jakością wody prowadzony był zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru
prób wody. Na zaplanowaną liczbę 164 prób chemicznych dokonano 163 poborów. Na zaplanowaną
liczbę 164 poborów prób mikrobiologicznych dokonano 163. Nie wykonanie planowanej liczby
poborów spowodowane było wyłączeniem z użytku na czas modernizacji SUW w Ostrowach, gm.
Nowe Ostrowy .
Na terenie powiatu kutnowskiego znajdują się 3 wodociągi raportowane, są to wodociągi
publiczne w : Kutnie, Krośniewicach i Żychlinie.
- wodociąg publiczny w Kutnie – na przestrzeni roku woda spełniała wymagania określone w
Rozporządzeniu. W miesiącu wrześniu w jednej z pobranych prób mikrobiologicznych stwierdzono
obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Wystawiono decyzję na przeprowadzenie dezynfekcji
urządzenia wodnego oraz doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z wymogami
Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podjęte przez producenta wody działania przyniosły pożądany
efekt.
- wodociąg publiczny w Krośniewicach – w miesiącu wrześniu wydano decyzję o nieprzydatności
wody do spożycia z uwagi na obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Wystawiono decyzję na
przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń wodnych oraz doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego
z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podjęte przez producenta wody działania przyniosły
pożądany efekt..
- wodociąg publiczny w Żychlinie – w próbach wody pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego na
przestrzeni roku nie stwierdzono przekroczeń jakości wody.
Wśród trzech wodociągów z przedziału produkcji wody <100 m3/d
- wodociąg publiczny w Imielnie, gm. Nowe Ostrowy oceniono negatywnie na koniec roku z
uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość związków manganu w wodzie uzdatnionej.
Na terenie powiatu znajduje się 17 wodociągów w przedziale 100 m3/d - 1 000 m3/d
jako nie odpowiadające wymaganiom na koniec 2012 r. oceniono 2 wodociągi publiczne z uwagi na
przekroczenia składu chemicznego, są to:
- wodociąg publiczny w Strzegocinie, gm. Kutno przekroczona dopuszczalna zawartość
związków manganu
- wodociąg publiczny w Grochowie, gm. Nowe Ostrowy, przekroczona dopuszczalna
zawartość jonu amonowego oraz manganu
Na przestrzeni roku kalendarzowego wydawano decyzje o warunkowym dopuszczeniu do
spożycia wody z następujących wodociągów publicznych:
- wodociąg publiczny w Orłowie, gm. Bedlno, przekroczona dopuszczalna zawartość jonu
amonowego
- wodociąg publiczny w Kurowie, gm. Oporów, przekroczona dopuszczalna zawartość
związków manganu
- wodociąg publiczny w Nowem, gm. Krośniewice przekroczona dopuszczalna zawartość
związków żelaza,
W przypadku tych wodociągów podjęte przez producentów wody działanie przyniosły efekt w
postaci poprawy jakości wody i na koniec roku uzyskały ocenę dobrą.
W wodociągu publicznym w Orłowie, gm. Bedlno, w miesiącu wrześniu stwierdzono
obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Wystawiono decyzję o nieprzydatności wody do spożycia
oraz nakazano przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń wodnych oraz doprowadzenie jakości wody do
stanu zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Podjęte przez producenta wody
działania przyniosły pożądany efekt..
W roku 2012 wystawiono ogółem 98 decyzji dotyczących jakości wody w tym 10 decyzji o
warunkowej przydatności wody do spożycia oraz cztery o nieprzydatności wody do spożycia.