projekt umowy - Gmina Bukowina Tatrzańska

Transkrypt

projekt umowy - Gmina Bukowina Tatrzańska
Załącznik nr 3
Znak sprawy: ZP.271.7.2015
PROJEKT UMOWY
Nr ZP.272.....2015
Zawarta w dniu ............... w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul.
Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Stanisław
Łukaszczyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
.....................................................................................................................................................,
któremu/ej udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 10 i 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.: „zaprojektowanie
elementów systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowina Tatrzańska
obejmującej miejscowość Białka Tatrzańska w jej granicach administracyjnych, oraz
część Bukowiny Tatrzańskiej na odcinku: „rondo Bukowina Dolna” – stacja paliw z
odprowadzeniem ścieków do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków w Białce
Tatrzańskiej”, na warunkach zawartych w ofercie przetargowej z dnia ................... oraz
niniejszej umowie.
2. Szczegółowy zakres prac projektowych zastał określony w dokumentacji przetargowej
znak: ZP.271.7.2015, a w szczególności w „Opisie przedmiotu zamówienia” który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz „Mapie poglądowej orientacyjnego
zakresu inwestycji z uwzględnieniem podziału na etapy”, która stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
3. Projekt wykonany zostanie przez projektantów posiadających uprawnienia budowlane w
wymaganych przepisami prawa specjalnościach.
4. Wykonawca w ramach realizacji zadania otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do
reprezentowania przed wszystkimi organami administracji samorządowej i rządowej, oraz
wszystkimi instytucjami z którymi wymagane jest uzgodnienie projektu, oraz osobami
fizycznymi aż do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. W celu realizacji pełnomocnictwa wymienionego w pkt 4, zostanie zawarta umowa o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych, z klauzulą o zachowaniu poufności.
6. Wykonawca podejmuje się również pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
Przedsięwzięcia.
7. Nadzór autorski nad realizacją Przedsięwzięcia na zasadach szczegółowo określonych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2. ppkt 4).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu w terminie zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Całkowity okres realizacji umowy nie przekroczy ......... miesięcy od daty podpisania
umowy.
1
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z
ofertą przetargową w następującej wysokości: ...................... zł, netto plus 23 % – owy
podatek VAT (obowiązujący w dniu fakturowania) w wysokości: .................... zł, co daje
kwotę brutto w wysokości: .................... zł, (słownie: .....................................................).
w tym:
1) za prace przedprojektowe i projektowe (pkt 2, ppkt 1-3 „Opisu przedmiotu
zamówienia”):
a) Etap I: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: ............... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości: ............. zł, (słownie: ...........................................................................).
b) Etap II: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: .................... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości............. zł, (słownie: .............................................................................).
c) Etap III: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: .................... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości: ............. zł, (słownie: ...........................................................................).
2) Nadzór autorski: (pkt 2. ppkt 4 „Opisu przedmiotu zamówienia”):
a) Etap I: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: ............... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości: ............. zł, (słownie: ...........................................................................).
b) Etap II: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: .................... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości............. zł, (słownie: .............................................................................).
c) Etap III: ...................... zł, netto plus 23 % – owy podatek VAT (obowiązujący w
dniu fakturowania) w wysokości: .................... zł, co daje kwotę brutto w
wysokości: ............. zł, (słownie: ...........................................................................).
2. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe za poszczególne etapy dokumentacji w
kwotach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszej umowy.
3. Każdorazowo podstawą wystawienie faktur za wykonanie poszczególnych etapów
przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony przez obie strony protokół zdawczoodbiorczy, lub inny dokument potwierdzający wykonanie danego etapu (lub jego części),
a potwierdzeniem wykonania nadzoru autorskiego będzie podpisany protokół odbioru
robót budowlanych. Płatności za nadzór autorski będą wystawiane proporcjonalnie do
wartości faktur za roboty budowlane.
4. Płatności będą następować na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
doręczenia faktury.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i materiałami posiadanymi
przez Zamawiającego, oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
wykonania Umowy. W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia
Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem lub pominięciem pewnych
elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady dokumentacji
projektowej lub jego części.
2. W celu uchylenia wątpliwości strony ustalają, że rękojmia za wady obejmuje
tę samodzielną część dokumentacji, którą Wykonawca wyda Zamawiającemu i za którą
Wykonawcy należy się wynagrodzenie.
2
3. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadach, w terminie
14 dni od ich ujawnienia się, bądź wykrycia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca udzieli, na wykonane prace projektowe objęte przedmiotowym
zamówieniem 36 miesięcznej gwarancji od dnia ostatecznego odbioru robót budowlanych
opartych na dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, nie dłużej niż 60
miesięcy od dnia ostatecznego odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej
Umowy.
5. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace projektowe objęte
przedmiotową Umową.
6. Nie podlegają uprawnieniu z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają stan wojny, stan klęski żywiołowej,
strajk generalny i inne,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy wykonawcy robót budowlanych, zamawiającego,
użytkownika, a w szczególności wadliwych decyzji wykonania robót budowlanych
niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych lub brakiem konserwacji, albo użytkowania obiektu w
sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
7. Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek wynikłych w okresie
gwarancji, czy rękojmi w terminie adekwatnym do koniecznego zakresu prac.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac
w chwili odstąpienia od umowy.
Za zwłokę w wykonaniu części danego etapu umowy w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym za ten etap, za
każdy dzień zwłoki liczony od terminu wykonania poszczególnej części, określonego w
harmonogramie rzeczowo – finansowym.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania
prac w chwili odstąpienia od umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary
Zamawiający może potrącić ją z należności Wykonawcy.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
§6
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia brutto (za całość zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 tj. z
zaokrągleniem do pełnych stu złotych w dół w kwocie: ...................... zł, (słownie:
.........................) w dniu zawarcia umowy, w formie:
..................................................................................... (jedna z form przewidzianych w pzp),
2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1,
zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze dokumentacji za
3
ostatni z etapów, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po
upływie okresu rękojmi za wady, który ustala się równym okresowi gwarancji, i
wynoszącemu: 36 miesięcy od zakończenia robót budowlanych wykonywanych na
podstawie niniejszego projektu, lub 60 miesięcy od daty zakończenia ostatniego etapu prac
projektowych czyli spisanie protokołu zdawczo – odbiorczego na ostatnią część ostatniego
etapu (nie wliczając okresu na nadzoru autorskiego) w zależności od tego co nastąpi
wcześniej.
3. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy w pełnej
wysokości, łącznie z okresem rękojmi za wady. Na dzień podpisanie umowy przyjmuje się
że zabezpieczenie to powinno zastać wniesione na okres do ................... r. Termin ten
ulegnie zmianie w razie zmiany terminu zakończenia i odbioru robót.
§7
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację części
zamówienia zleconej podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość prac projektowych
wykonanych przez podwykonawców.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawca wobec Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wynagrodzenie za realizację części
zamówienia wykonaną przez podwykonawców.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania
niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby
lub podmioty działające na jego zlecenie („prawa autorskie”).
2. Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie
w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą
podpisania protokołu odbiorczego i zapłatą wynagrodzenia za dokumentację
wynikającego z umowy na rzecz Wykonawcy.
3. Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2, obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in.
poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),
b) wprowadzanie do pamięci komputera,
c) prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w Internecie
i w innej sieci komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celów
komercyjnych lub niezwiązanych z realizacją celami umowy czy inwestycji
i działalnością Zamawiającego,
d) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,
e) postępowania przetargowego na realizację przedmiotu objętego projektem
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów wynikających
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
f) modyfikacje projektów wynikające z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
4
4. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę, z dokumentacji
lub jej fragmentów powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, jak również ze zdjęć
obiektu, powstałego w oparciu o tę dokumentację, dla celów promocji i marketingu
działalności Wykonawcy. Nadto Wykonawca uprawniony będzie do podawania
informacji o tym, iż świadczy na rzecz Zamawiającego usługi określone w niniejszej
umowie, wraz z użyciem logo Zamawiającego. Obejmuje to w szczególności
zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Wykonawcy, portfolio
oraz materiałach promujących działalność Wykonawcy.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko i
wyłącznie z przyczyn obiektywnych, w żaden sposób niezależnych od Wykonawcy, w
sytuacjach leżących w interesie Zamawiającego.
3. Zmiana adresu wskazanego w umowie nie stanowi zmiany umowy. Zgłoszenie zmian
adresu, pod który należy dokonywać doręczeń, należy zgłosić drugiej stronie umowy na
piśmie, nie później niż 7 dni od dokonania danej zmiany. Zawiadomienie o zmianie
uznaje się za skuteczne z chwilą otrzymania pisma przez drugą stronę.
4. Zaniechanie wykonania obowiązku określonego w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na
adres określony w umowie uznaje się za doręczone. Pismo przesłane drugiej stronie na
adres określony w umowie i nie odebrane uznaje się za doręczone.
§10
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy –
Prawo Budowlane oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
§11
Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje
Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
5
Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.272.....2015 z dnia ............................ r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie elementów systemu kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Bukowina Tatrzańska obejmującej miejscowość Białka Tatrzańska w jej
granicach administracyjnych, oraz część Bukowiny Tatrzańskiej na odcinku: „rondo
Bukowina Dolna” – stacja paliw z odprowadzeniem ścieków do zaprojektowanej
oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej”.
Zakres obowiązków wykonawcy:
1. Pozyskanie
i
weryfikacja
wszystkich
danych
niezbędnych
do
prawidłowego
zaprojektowania przedmiotu Zamówienia, w tym ocena przydatności, i analiza stopnia
wykorzystania materiałów zgromadzonych dotychczas przez Zamawiającego (materiały
powstałe podczas prac nad mapą do celów projektowych, zgody mieszkańców,
posiadane decyzje i uzgodnienia itp.).
2. Sporządzenie harmonogramu określającego terminy wykonania poszczególnych części
dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych podanych w
niniejszej SIWZ podziale na III etapy projektowe z których każdy będzie się składał z
trzech części, oraz usługi nadzoru autorskiego:
1) usługi przedprojektowe polegające w szczególności na:
a) uzyskaniu
zgód
właścicieli
nieruchomości,
na
przedstawionym
przez
Zamawiającego wzorze (uzyskane przez Zamawiającego wcześniejsze zgody
mieszkańców, mogą zostać wykorzystane przez projektanta, lub mogą zostać
uzyskane przez niego nowe zgody. W przypadku wycofania posiadanych przez
Zamawiającego zgód przez właścicieli działek, Wykonawca jest zobowiązany do
ustalenia przebiegu i uzyskania nowych zgód),
b) przygotowaniu
wniosków
i
uzyskanie
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ze wszystkimi niezbędnymi do
jej uzyskania dokumentami (opinie, raporty, wypisy z rejestru gruntów i inne
niezbędne dokumenty).
c) przygotowanie wniosków i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
6
d) przeprowadzenie przy współudziale Zamawiającego, negocjacji z mieszkańcami,
oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie w drodze decyzji ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115 poz. 741 z późn.
zm.).
2) prace projektowe właściwe i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę:
a) wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, (możliwość
wykorzystania
zleconych
przez
Zamawiającego
opracowań,
natomiast
niezależnie od jakości materiałów przekazanych przez Zamawiającego i stopnia
ich zaawansowania, za sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych
odpowiada Wykonawca);
b) wykonanie opracowań geologicznych;
c) wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych obiektów w
zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego;
d) sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z
wyceną;
e) zaproponowanie
wywozu,
zagospodarowania
lub
utylizację
odpadów
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi,
asfaltu z rozbiórki nawierzchni dróg itp.;
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych
przepompowni ścieków;
g) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód, decyzji i pozwoleń
(zgód zarządców dróg publicznych, zarządców cieków wodnych, zarządców
lasów, zarządców sieci kolidujących z inwestycją, sporządzenie operatów i
uzyskanie decyzji wodnoprawnych, opinii PZUDP, decyzji zwalniających z
zakazów wynikających z art. 88 l, ust 1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 ust 3, ustawy Prawo
wodne), i innych nie wymienionych powyżej a wymaganych przepisami
prawa a także wykonanie projektów branżowych wynikających z powyższych
opinii, zgód, decyzji i pozwoleń.
h) sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury
w
sprawie
szczegółowego
zakresu
i
formy
projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462), a także uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę.
7
3) Sporządzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129):
a) Projektów wykonawczych wszystkich branż.
b) Przedmiarów robót.
c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z
2004, Nr 130, poz. 1389)
d) Kosztorysu inwestorskiego.
Uwaga!!!
W ramach powyższych opracowań dla każdego etapu wymagane jest
sporządzenie wszelkich opracowań, decyzji, opinii i uzgodnień, wymienionych
jak również nie wymienionych, w powyższym opisie, które okażą się niezbędna
do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji
robót budowlanych oraz oddania do użytkowania sieci kanalizacyjnej,
stanowiącej integralną całość niezależnie od etapów.
4) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie art. 20
ust.1 pkt) 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 j.t. z późn. zm.), a także w okresie rękojmi i gwarancji za wady robót
budowlanych, obejmujące w szczególności następujące obowiązki, oraz gotowość
do ich wykonania:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem;
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w
niej rozwiązań w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia takiej potrzeby
przez Zamawiającego.
c) jeżeli w konsekwencji udzielonych wyjaśnień zachodzi konieczność uzupełnienia
dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie dodatkowe opracowania i
8
inne niezbędne czynności, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowej
realizacji zadania, a Strony uzgodnią termin wykonania takiego uzupełnienia.
d) uzgadnianie z Zamawiającym i „Wykonawcą robót” możliwości wprowadzenia
zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kwalifikacji planowanych odstępstw zgodnie z treścią art. 36a ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 j.t. z późn. zm.).
e) udział w naradach koordynacyjnych, odbywających się na terenie budowy i w
siedzibie Zamawiającego w okresie prowadzenia robót budowlanych oraz
uczestniczenia w odbiorze końcowym robót.
f) zatwierdzanie dokumentacji technicznej opracowywanej przez „Wykonawców
robót” budowlanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
g) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
h) współdziałanie z uczestnikami procesu budowlanego.
i) przeprowadzanie kontroli budowy, w zakresie opisanym w Umowie osobiście co
najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo na wezwanie Zamawiającego.
j) projektant zobowiązany jest do dokonania niezwłocznej inspekcji Terenu Budowy
oraz uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego,
dokonane telefonicznie lub mailem, na 3 dni robocze przed oczekiwanym
pobytem.
k) wydania odpowiedzi na pytania „Wykonawcy robót” – w formie ustnej lub
pisemnej, w zależności od żądania Zamawiającego,
l) dokonania uzgodnienia projektów wykonawczych oraz ich elementów,
m) dokonania
uzgodnienia
wnioskowanych
rozwiązań
zamiennych
lub
równoważnych w terminie 14 dni roboczych od ich odebrania w formie pisemnej
od Zamawiającego lub „Wykonawcy robót”.
n) wszystkie zmiany, ustalenia, decyzje, uwagi i istotne informacje wymagają formy
pisemnej, przy czym za dopuszczalną uznaje się korespondencję elektroniczną email przesyłaną na adresy podane w umowie nr ZP.272.....2015 z dnia
............................ r. Adresat jest obowiązany potwierdzać odbiór wiadomości
przesyłanych drogą elektroniczną w formie wiadomości zwrotnej.
9
o) Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na
budowie
będzie
uzgadniał
telefonicznie
lub
e-mailem
ze
wskazanym
przedstawicielem Zamawiającego.
p) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, o zauważonych
przypadkach
wykonywania robót
budowlanych
niezgodnie z
projektem,
niezwłocznie po ich wykryciu.
q) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować wydane decyzje lub
polecenia dotyczące sprawowanego nadzoru autorskiego odpowiednio do rodzaju
podejmowanych czynności albo poprzez adnotację na projekcie lub rysunkach albo
poprzez wpis do dziennika budowy lub notatkę nadzoru autorskiego przekazywaną
do Zamawiającego do 3 dni od jej sporządzenia.
r) Wykonawca
zobowiązuje
się
wykonać
wszelkich
czynności
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 j.t. z późn.
zm). i normami, w tym w szczególności zgodnie z normami techniczno –
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, z projektem oraz warunkami
decyzji pozwoleniu na budowę, w sposób zgodny z niniejszą umową, charakterem
wykonywanych czynności.
s) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał
techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej
realizacji umowy.
t) Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z pełnieniem nadzoru
autorskiego na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz w swojej siedzibie.
u) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez
Zamawiającego
nieprawidłowości
w
wykonaniu
niniejszej
umowy
w
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, nie później niż 7 dni.
v) Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie
czynności nadzoru autorskiego do wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
w) Wykonawca wykona umowę z użyciem własnych narzędzi, materiałów
z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
x) za szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przez niego
niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
10
y) ostateczny termin zakończenia nadzoru autorskiego z wyjątkiem czynności
odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, będzie tożsamy z dniem dokonania
przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych
w ramach budowy Obiektu projektowanego, a w przypadku stwierdzenia wad
w przedmiocie odbioru – do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie
stwierdzonych wad.
3. Całość zadania należy podzielić na trzy etapy projektowe składające się z powyższych
części (oraz nadzór autorki) obejmujące następujący obszar:
I. Etap I – obejmujący teren Białki Tatrzańskiej od planowanej oczyszczalni ścieków
do granicy administracyjnej z Bukowiną Tatrzańską w rejonie stacji paliw, tj. lewa
strona drogi DK 49 Nowy Targ – Jurgów – Granica Państwa po potok Białka (rejony
ulic: Pod Grapą, Środkowa, Kaniówka).
II. Etap II – obejmujący pozostały teren miejscowości Białka Tatrzańska tj. prawa
strona drogi DK 49 Nowy Targ – Jurgów – Granica Państwa wraz z przejściami pod
tą drogą i połączeniem z siecią zaprojektowaną w etapie I, oraz lewa strona drogi
krajowej DK 49 Nowy Targ – Jurgów – Granica Państwa w rejonie ulicy Grapa do
planowanej oczyszczalni ścieków (rejony ulic: Grapa, Pod Grapą, Środkowa i
Kaniówka),
III. Etap III – Na terenie Bukowiny Tatrzańskiej od granicy administracyjnej z Białką
Tatrzańską w rejonie stacji paliw, i połączenie z siecią zaprojektowaną w etapie I, w
kierunku ronda w Bukowinie Tatrzańskiej, a także kanały boczne i przyłącza na tym
odcinku obejmujące ul. Długą.
Zakresy etapów przedstawia „Mapa poglądowa orientacyjnego zakresu inwestycji z
uwzględnieniem podziału na etapy”, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względów ułatwiających właściwą
realizacją zadania dopuszcza się na wniosek Wykonawcy zmiany zakresów
poszczególnych etapów za zgodą Zamawiającego.
4. Zakres i szczegółowość opracowań (po przekazaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę) musi umożliwiać
Zamawiającemu:
1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (w tym
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów
11
podczas prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia
Wykonawcy robót ) ;
2) Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
3) Realizację robót budowlanych i przekazania do użytkowania sieci kanalizacyjnej,
stanowiącej integralna całość wraz z połączeniem z planowaną oczyszczalnią
ścieków;
4) Przyłączenie
do
sieci
kanalizacji
sanitarnej
wszystkich
zabudowanych
nieruchomości, a także tych, które na dzień ogłoszenia o zamówieniu posiadają
prawomocne decyzję o WZIZT lub ULICP. Wszystkie przyłącza powinny być
zakończane studzienką w granicy przyłączanej nieruchomości, w pobliżu
przyłączanych obiektów budowlanych.
5. Opracowania projektowe muszą zostać przekazane Zamawiającemu w następującej
ilości dla każdego z etapów:
1) Projekty budowlane:
a) 2 egz. oryginalnych projektów opieczętowanych przez Starostwo Powiatowe;
b) 4 egz. kolorowych kserokopii opieczętowanych projektów budowlanych;
c) 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) – z oryginalnymi pieczątkami Starostwa
Powiatowego.
2) Projekty wykonawcze;
a) 6 egz. oryginalnych projektów w wersji papierowej;
b) 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF).
3) Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
kosztorysy inwestorskie:
a) 3 egz. oryginałów w wersji papierowej;
b) 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF).
Wersje elektroniczne mogą być przekazane na jednym nośniku dla wymienionego powyżej
zakresu, ale osobno dla każdego z etapów.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom zamierzającym ubiegać się o udzielenia zamówienia,
aby (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) dokonali wizji lokalnej w
terenie w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej
wyceny wartości zamówienia, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń
12
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do wykonania umowy. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców
podczas wizji lokalnej konieczności wykonania ewentualnych dodatkowych opracowań
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na
cenę oferty, oraz czas potrzebny na realizacje prac projektowych, Wykonawca
zobowiązany jest do pisemnego złożenia zapytania, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie
będą uwzględniane, ponieważ Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych
kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
szczegółowe warunki techniczno – materiałowe dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej. Zamawiający może zaakceptować przedstawione warunki lub zażądać od
Wykonawcy wprowadzenia zmian, z podaniem własnych wymogów.
8. Zamawiający posiada następujące dokumenty i opracowania, które mogą być pomocne
do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Decyzja nr NB.7351/53/95 z dnia 20.09.1995 r. o pozwoleniu na budowę.
2) Decyzja nr NB.7351/67/97 z dnia 20.09.1997 r.
3) Wersje robocze map (ark 1 – 7 oraz rozmieszczenie) w formacie: „pdf”; „dgn”;
„dwg”; „dxf”.
4) Opracowana aktualizacja trasy kanalizacji obejmująca część miejscowości Białka
Tatrzańska pn.: „Aktualizacja trasy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Białka
Tatrzańska i część Bukowina Tatrzańskiej, Gmina Bukowina Tatrzańska, powiat
tatrzański, województwo małopolskie”
a) wersja „pdf”; „docx”; „xlsx”: – 1 kpl.;
b) wersja „tif” i „dgn” – 1 kpl. map sytuacyjnych.
5) Tabelaryczny wykaz nieruchomości dla części objętej opracowaniem wymienionym
w ppkt. 4) (działek ewidencyjnych), na które mieszkańcy wyrazili zgody na
przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej;
6) Tabelaryczny wykaz nieruchomości dla części objętej opracowaniem wymienionym
w ppkt. 4) (działek ewidencyjnych), na które mieszkańcy nie wyrazili zgody na
przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej.
Uwaga !!!
13
Niezależnie od jakości i możliwości wykorzystania materiałów przedstawionych w
pkt 8, i ewentualnych błędów i nieprawidłowości w tych dokumentach, Wykonawca
w pełni odpowiada za realizacje przedmiotu umowy, oraz jego właściwą wycenę.
Posiadane przez Zamawiającego materiały projektowe i geodezyjne w żaden sposób
nie są wiążące, a o ich wykorzystaniu bądź nie podczas realizacji zadania decyduje
Wykonawca. Wykonawca może zaproponować całkiem nowe przebiegi sieci, na
które
uzyska
zgody
mieszkańców.
Niezależnie
od
posiadanych
przez
Zamawiającego materiałów, które zostają udostępnione wszystkim Wykonawcom,
Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne odpowiada za jego
zrealizowanie.
Zamawiający:
Wykonawca:
14
Załącznik nr 2 do umowy nr ZP.272.....2015 z dnia ............................ r.
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
L.p.
Czas
(miesiące od
podpisania
umowy)
Nazwa
Wartość
etapu (%)
Wartość
netto
(PLN)
Prace przedprojektowe i projekty (1-3):
I.
Etap I:
1.
Część 1 – prace przedprojektowe.
Część 2 – prace projektowe właściwe i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część 3 – Projekty wykonawcze, przedmiary
robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, oraz kosztorysy inwestorskie.
2.
3.
..............
max.: 20% .....................
.............
max.: 45 % .....................
24 miesiące
............ % .....................
Razem etap I (netto):
II.
Etap II:
1.
Część 1 – prace przedprojektowe.
Część 2 – prace projektowe właściwe i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część 3 – Projekty wykonawcze, przedmiary
robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, oraz kosztorysy inwestorskie.
2.
3.
..............
max.: 20% .....................
.............
max.: 45 % .....................
24 miesiące
............ % .....................
Razem etap II (netto):
III.
1.
2.
3.
.....................
.....................
Etap III:
Część 1 – prace przedprojektowe.
Część 2 – prace projektowe właściwe i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część 3 – Projekty wykonawcze, przedmiary
robót, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, oraz kosztorysy inwestorskie.
.............
max.: 20% .....................
.............
max.: 40 % .....................
24 miesiące
............ % .....................
Razem etap III (netto):
Razem (prace przedprojektowe i projekty) (Etap I + Etap II + Etap III) netto:
.....................
.....................
(słownie: ........................................................................................................................................................
VAT:
Razem(prace przedprojektowe i projekty) (Etap I + Etap II + Etap III) brutto:
15
.....................
.....................
(słownie: ........................................................................................................................................................
Wartość
Nadzór autorski z podziałem na etapy:
netto (PLN)
1.
Etap I:
.....................
2.
Etap II:
.....................
3.
Etap III:
.....................
Razem nadzór autorski: (Etap I + Etap + II + Etap III) netto:
VAT:
Razem nadzór autorski: (Etap I + Etap II + Etap III) brutto:
.....................
.....................
.....................
(słownie: ........................................................................................................................................................
Razem (prace przedprojektowe, projektowe i nadzór autorski) netto:
VAT:
Razem (prace przedprojektowe, projektowe i nadzór autorski) brutto:
.....................
.....................
.....................
(słownie: ........................................................................................................................................................
Zamawiający:
Wykonawca:
16