Show publication content!

Komentarze

Transkrypt

Show publication content!
Zemi
Kaszebsczi
Pismiono
-
NR 12 (51)
PUCK
I
ROK
ROCZNICA
PIERWSZA
23
pienvszy
jej
pierwsze
ba
t?umaczy?
rzy?
pismo
racko
Iqc
si?
odpowiedni
sta-
}v
.Narda"
rok
udowodni?,
jest
bardzo
od
Edmund
Proboszczem
Matki
Królowej
Polski
1
....
"'I/"":'(:·i"t;:j-:t;?iF.
si?
o?tarza"
Skierka
s? tak?e
szubów,
_
Ka-
rdzennych
oprócz
Skierki,
ks.
Parafianami
s?owa.
liturgi?
szubsk?
jest
pw.
nowej
parafii
Bolesnej
Liche?skiej
Babich
w Gdyni
Boskiej
'.? . ;?'.
brzmi
"Pi?knie
Ksi?dz
1996
obsza-
ca?ym
na
dost?pnym
pismem
Kaszub.
rze
nardy
pismo
potrzebne.
?e
i
sta?a
nazw?,
Z
strumiannika
najwazaby
jest,
redakcji
zgodnie
,
20
zmian.
korzystnych
przysz?o§ci
zadaniem
niejszym
zachowui charakter.
poziom
kaszubskie
jest
rynku
na
lite-
-
WEJRO\VO
rok
kolejny
satysfakcji
?e
nadziej?,
nie
mniej
przyniesie
wszystkim
przede
W najbli?szej
stwo-
inicjatyw?
nasz?
-
, ???J??\?1?,ap$?,ft????"?
sygna?y
sprzed
ni erliczone
tym
o
Mamy
roku.
trze-
dzi?
które
utrzyma?
Up?yvvajqcy
Nie
spo?eczno
kulturalnym,
-
?wiadczq
popierajqce
si?
Mijaj?
.
trudno
jak
profilu
o
ukaza?
roku
.Nordy"
urodziny.
numer
'.vi?c
nie
1995
marca
REMIÓ
-
-
i to
wi?kszo?ci
w
Pos?-
Polskiego.
Wojska
pe?ni w randze
?o?nierze
-
kapi-
nich
g? w?ród
WP.
tana
okoliczno?cia.ch
jakich
W
E.I'.
odprawIaregularne
ksi?dz
zacz??
kaszubw j?zyku
nic mszy
?wi?tych
skim?
roku
w
?ciele
wia?em
pewnym
modli?
si?
pragm!?em
a wi?c
ma?? ojczyzn?.
Ma?o gdzie
kaszubski.
,
.
,
W
by?a.
wtedy
'f.f
dycznie
:","
,.
nuescie
('dyni'
spotka?a
si? ksi?dza
Edmund
MBT.-
parafii
Do?ach.
Skierka
Przed
by?
w
-
?Ym Kacku,
Kartuzami.
?kil tn znany
Dolach
tej
erygowaniem
wikariuszem
Pochodzi
W ?rodowisku
w
z
Gdyni
Kie?pina
pa1\I1a-
-
wsze
nie?
pod
nawet
'
.
by?o
w
.
ka-
za?lOH
i lud
Kaszuby
za
i do tego
sporaz
msze
pe?no
ludzi
z
mojej
ju?
ny przez
szefa
Urz?du
?rzed-
Zrzesze?13
z
Ka-
? ?,ewmlt?z:
prlyjeid?a?o
rodzinnej
mlejSCOW(?SCI
a
1
taki,e
z
Zu-
mnych.
cd.
na
str.
Millera,
Ministrów.
nowego
Okolicz-
-
Coraz
Gdyni.
Rady
kraju,
projekt
lansowa-
to powa??e jest
s?dzi?,
pozwalaj?
licz?cych
poparcie
maj?cy
ny projekt,
i zbie?ny
jest z posi? si? politycznych
ekip solidarno?ciowych.
mys?ami
Polska
dzieli
tego
Wed?ug
pomys?u
dwana?cie
na
du?ych
si?
województw
rów-
Byl.l
i Leszka
tajny
no?ci
odbIOrem
wiernych.
tj. Kie?pina
Kartus?i?go.
kowa.
Wejherowa
niemal?e
Ujawniono
terytorialnego
podzia?u
SLD
J'akim
inicjatywa?
Z
przedstawiciele
wi?cej
jest
.
•
szubsko-pomorskiego
kaszub-
mi?o?nik
jako wielki
kaszubskiego.
propagator
j?zyka
nY? plCrwszym
k tory
kap?anem,
spo So'1 )
w
mlesl?czcyklu
regularny,
z
?lYm, zacz?? odprawianie
mszy
równie?
w jednym
Kaszuby
województwie?
i.e ludzie
przyPami?tam.
zachwytem.
Prleci??
j?li j? z wielkim
w du?ym
to
procenCIe
ci parafianie
zamszach
na
te?
Dlatego
Kaszubi.
proboszcz
Babich
mo.m?nclC
z,:-
E.S.
ks.
ks. kpt.
tani
T
ona
to dzi?
Kack
Ma?y
E.P.
.
??czy-
sytuacj?
s?owa.
liturgi?
kaszubsk?
O?praza
odprawiano
wówczas
.
ko-
w
msze
jakiej
w
1987'
w
Kacku,
Króla.
Ma?ym
Gdyni
Chrystusa
pw.
ju? wcze?niej
-
Wiadomo
zn?.
'.
zacz??o
si?
To
E.S.
ks.
4
Gda?skie
ma
Woejwództwo
regionów.
du?e,
po Wielkopoldrugie
hy? hardzo
?e autorzy
barZ wykresu
sce.
wida?,
równe
starali
si? zaprojektowa?
dziej
ni?
wielko?ci
podzieli?
je
województw
kulturowo-historyczgranic
wed?ug
nych.
?e Kaszu
Nas powinno
hy po
cieszy?,
pierwszy
województwie,
nie
pojawiaj?
wi?
niemal?e
wia
si?
ale
?l?sk,
Warmia,
Wiclk?polska.
wsze,
projektu
Nadwi?la?skiego.
i dobra
wyst?powa?a
ni?
uczonych
tym,
i
przyklejenie
jednym
nazwie
stano-
terytorium.
Mazury,
Nasz
region
nazw?
Geograficznie,
historycznie
jest bardziej
stworzona
w
w
chocia?
ale
nazwa,
nie
Poza
nosi?
ma
si?
niestety,
Kaszuby,
po?ow?
go
to
znale??
maj?
raz
prlez
PojaMazo-
wg tePomorza
mo?e
nigdy
pomys?em
?ycie.
do
Kujaw
Gda?ska
nie
i chyba
si? sztuczne
wydaje
zamsi? z entuzjazmem
spotka
samych
to hez
to jest
Mimo
w?tteresowanych.
dwie
ni?
pozopicl11a
lepsza
koncepcja
sta?e
(17 i 25 wojcwództw).
K.Klawiter
Norda
2
opisa?
***
10
niedziel?
W
Kaszubsko
Zrzeszenia
Oddzia?
Po
-
Wejherowa.
obchodzi?
ko?ciele
w
Z
lecie.
25.
swoje
koncelebrowana
si? uroczysta
?wi?ta
pod
Kaszubsko
msza
Drozdoks. Bogdana
proboszcza
i
homili?
odczyta?
Ewangeli?
wskiego.
ks. Jacek
kaszubskim
w j?zyku
wyg?osi?
z Borzestowa,
Dawidowski
pochodz?cy
w
Karczmie
obecnie
Nowej
proboszcz
zebrani
Po mszy
gopod Ko?cierzyn?.
?cie
Podstawowej
si? w Szkole
spotkali
w Borzestowie,
poby?a okazja
gdzie
dla
latach
o minionych
pracy
wspomina?
omówi?
oraz
przygotokaszubszczyzny
wania
do zbli?aj?cego
si? jubileuszowebkaszu
i poezji
prozy
go (25 lat) konkursu
.Rodnó
Mowa".
by? m.in.
Obecny
skiej
Józef
Borzyszkowski.
wicewojewoda
15
si?
22
specjalnie
imprezie
zespó?
folklory-
Bolduanem
deuszem
17.00
ksi??ki
autorem
Miejscem
"Burmistrz".
zatytu?owanej
Pi?miennictwa
jest Muzeum
spotkania
w
Kaszubsko
WejPomorskiej
Muzyki
1
ul.
herowie,
(pa?ac
Klasztornej
przy
i
-
T .Bolduan
Redaktor
Przebendowskich).
sa zema
A
nastówó
a
jak
?e
przejate,
Kazmierza
mrówka
Z
kOcze
to
nekaj?
z
s?
ni?
kuk?a
sa
rzeczi
"Je
s?u?ce
teró
ju po zemie,
stronach
jinech
W
jastamicczi
bie?iJ
Grzegorza
nen
cepli
podobny
czas
zaczmó
rebóce
rebóku
pIeszcz?:
do
mOrza".
w
noce
mlice
a
te
masz
co
ós ta?o,
...
M.
111U
a nen
m6sz
te
co
jo,
to:
na
"A je
bó
wi?,
jich
tede
nekó
zema
do
b?dze".
zwek
je
sa ?owieni?
"Na
znóny
?ososa,
swiatego
z.
jinszi
jemu
sa
?e:
"Na
t??
w
pnie
robak
do
scziba
swiatego
je czas
Józwa
bez
e
koszczi,
to,
be
jak
tc?
Wedle
w
z
I l i III
programie
jizb3.
moja
Pr&zk(}wsczi
GO??bk
magazynie
w
Zemia",
w
niena
8.45,
godzinie
o
marca,
TVP.
pólu.
ódórac,
bo
póle br6zda".
pszczelórze
sa maj?
tam
rozlaz??
Ale
zechtE
e
i
Budz?sa
te?
Belo
rzek?o
warzi?
czej
nam
miS
sa
Ko
tak
ie
zymk
mó
czej
w
grochu,
maju,
go
to
marcu,
b?dzesZ
to
c
ró?ne
wiedno
pórzckad?a
swoje
a
prawa,
figle.
a
redo
ta,
lata.
do
mdze,
wiedno
Ma?owiele
ic
praw
notera
wiolg()
to
garcu,
i? ie
przcbóczewac
nieraz
sprawi
e
só?
jaju".
w
JakbC
l
a
sew
zacz?c
w
zema.
lx)cónc."
wrocaj?
choc
b?dzesz
w
ob
zaros??
pCsczi
?ebe
"Czej
sa:
mdzesz
warzi?
sa
zwcku,
w
za
Roztw6rn?.
ze"Na Roztwóm?
a ?abó01
z ni robóczi,
kószkache
w
MB
na
A
we16?aj?
(")dmikaj?
pszczo?C
?nijóm
jeden
zcmia
?e
PaIl.SCZ?
jinaczi
przebócza:
cze
sa roztwi?ra
mia
zastówó
gódaj?,
Zwia-;towani?
w
s?oworza
bó
a
zymk
strumiannika.
odecknie
sa
"Ceszi
marzec".
astronomów
Strumiann?,
Jak
Temu:
rzec".
pak61,e
dwadzcst?go
sa
pszczole.
brudczi
24
minie
jak
jako
cesnie
wedle
w
jedna
na
sec
strumiannika,
<.:hoc
dnia,
te
na
plcrszi
le pom6gaj?·
19
gburze
?ebe
darowó?,
nie
czas
Potcmu
dziel?
marzec
starzec
?ososa.
na
tj.
tego patrona
temu
?Cl1ba,
mool?
sp o dobr?
odzysku"
c
J opa
sa
gdowe
"Na
swiat?go
pOwiódó:
Godo sa t??,
dobrcgochlopa".
dz?wczataprosz?o
wiatre
Józef
krekwi?
?e: "Swiati
wegónio".
d?ug?
sa zymkowc
Kó to, ?e rechtuje
wechódo?
C z tego
sa
swiat
?e cali
Je to doch
wiadro.
redosc,
budzy
to
?eoc
Kaszebi
nostarszi
temu
do ?ecego,
?daj?,
J ak no
we?i.
coroz
be?ó
s?unuszko
je w
na
niechternech
kórbiónkach,
"Na maprzimi6r:
t??
Je
sa starzec".
tak,?e:
colema?o
rzec
jiscy
"panne
najich
ten
w
on
a
nie
kureszce
radc.
nast?pi
"Rodno
kaszubskim
"Nieraz
sztr?dze
na
niewódu
tj.
swoje,
czas,u
Kaszebach
s?unuszku
,
mia
braC
Eugeniusz
dzeICle
równo
sa dali
i
w
do?
nie
jic
reszta
jesz
waj
Eugeniusz
Emisja
po
Ona
mesIe.
sw(")je
swóje.
be?a.
a
dno
wie
sa
wiele
d
sa
tu
chcernc
tereska
sa
jak
me
czas
ju
sa
Mic
prówda.
biurko
be
jó
teatru.
muszita
to
no
sóm
Jog6dac.
Jo,
J.
i
do
me
dwa-
ju
?enia?i
sob?
ze
pótrafilC
fCJnko
bele
00
móg po prówdz-'
?e muszimc
Tam
a
Labudów
dwoje
Oni
bczb?adny.
piae lat
dzesce
ti
wa,
le?-
tu
mcszla,
iwa
wnieseme
czópk??"
Ix")J
Wicta
S.
bele
te?
lep,
to
?c
a
bO
uczba,
za
maj?
perzna
jaczis
za
Nc
J.
na
lepszi.
mósz
Jo,
?e
Frac
sI?dnyJ11
w
ledze
jesz
Jó
znów
ugódórnc,
ju IX")d dodórn.
dopówi?me.
udón?.
A
wiele.
nick
sa webierac
widzy,
Górsczi
r.en
be
To
M.
na
brzcchC
tich
na
tchn
gadac.
karcan?
belo
to
po prówdze
jak
pamiat6ta
w ti kU?sztowny
przeszed
"Je to czópka,
go spitó?:
lepie"
Ja,
A
picrszim
rcchtowele
W dz?n
ja topi?
Czej
jezora.
Grzegorza
PO
mOrza.
z
wies
hez
nios?
wargdze splot?e
i
Pani?
Zem?,
zwi?
kuk?a
cze
"Na
niechternech
w
be
W Józwa
gorzu."
tego
bóli.
ja
wiele
czascy
mia
co
ta-
chto
tóklów.
B.
agrnje
z
za
chutkó,
ji klepie
a
w
boku,
ja
pikó
Karo".
weje jak naj?
"Serce
krzi?
a
spokój".
bia?ka,
na
gw?s,
niech
kli?cu
w
na
Kaszebsczi
zweku,
Kazmierz
do
rzeczi
ma
Na
szpere.
do
choroba:
l askornów
przenólega
czasa
ale
pierza,
powiódaj?:
zweku,
ze
s?ome,
stórego
"Na
wrzeszcz?:
temu
je
dZ?Jl
swiat?go
swiati
"Na
e dzece
trzóska
wióld?im
ni
ju
wedle
stronach
cze
jid?
mlodzezna
Tede
"marzann?".
"Na
strumiannika
Grzegorza
Grzegorzu
swiatim
W
te?:
spOd
Abo
"Ko
-
"Kc)
b?dze
.J.
do
sit;
prze
reno
zazdrzele
12
le?note
bilard,
to
na
zagrac?"
dodówk
prze tim
szcper,
4
wierzch".
na
swiatego
morza!",
"Na
gódele
,
w
przy??cza
wiedzec,
morze
to
sa rzek?o:
zamiarznie"
dzóbk
kaHidórzu.
Kazmierza,
na
skowrónk
welateje
w
Kazmi?rza
zmierzi",
sa
noc?
mu
zaczinó
sa
Dmowski.
y op tu j? za
bkaszu
poety
redaRównie?
mó
I?.
bia?ka
niechternech
bez
belo
Temli
strumiannika.
z
mionów
swiatech
zymk
on
swiacenie
Belo
przepowióstków,
z
Kaszebach,
na
co
kelner
a
..
bsc
Tede
ku?czi
be?o
wiedzec
wedle
e
proponuje
zymku
strumianniku
w
.
bele
codniowech
...
S.
sa
nie
ódc
nosc
ma
Kar-
5.
sa
ale
Benómni
.J.
decht
gró
jesz
te
ma
je
wa
Ti
rzadzc.
n en
i
j
to
przezdrza
smióc.
cze
restauracji
w
?e
wctrz.ima?c,
szportowny
nen
kelnera,
t??
tak
do
móg.
S.
belo
sa chce
jesz
jak
wspómna,
sa spitó?
wszetkó
(ep)
zymk.
belo
co
ustawionech
Przód
wiedno
swiata
swiat
jakie
Roman
kaszu
dzia?acze
Mie
je
jó
?ebe
widza,
chaohotac
komedia.
ale
tak?
muzykcrit
trwa
nr
Narodowe
Nastanie
Jak
obczdrzec
nie
to
Naprówda,
nie
czich
do-
To
dzysó.
-
Ta-
z
wórt
czej
Kaszuhskiej
dyrektora
Poczynania
docena G?odnicy
Podstawowej
Szko?y
fundacje
nagradzaj?c
ni?y zagraniczne
na
w kollkllrsie
wspó?szko??
program
etnicznymni
e
j
s
zo?ci
a
mi
mi?dzy
pracy
Zrzeszenia
oddzia?
ubr.
W grudniu
mi.
w G?odnicy,
Kaszubsko
Pomorskiego
Gryf oraz Urz?d Gminy
Stowarzyszenie
na
w Lini
konkurs,
rozpisany
przes?a?y
króla
Stefana
Batorego,
Fundacj?
przez
Kuli Europejsk?
Baudouina
Fundacj?
PodSzko?a
pt.: Kaszubska
projekt
tury,
uznanie
stawowa,
tych inzdoby?
który
stytucji.
wyst?-
autorskie
spotkanie
si?
rozpocznie
br.
marca
imienia,
zosta?
patronem
nie
M.
Iejn
sa tak
dówno
ju
jak
ubawi?
brze
Mariczka.
***
przygo-
godzinie
o
marca
Bre-
Kartuzach
w
znakomitego
kandydatur?
JanaRompskiego.
skiego
ca?? dusz?
kcja "Nordy"
propozycji.
tej drugiej
***
pi?tek
dyskusji
26
Jó
Bernadka.
rozpocznie
dniu
sa dok?adnie
Ne
nama.
ópisanió.
so
je baro
sprówdze?o.
przed
westwór?ele
li
co
sedzele
co
wiele
On
?e
gódóne,
wejle
War-
Podstawowa
Stronnictwo
by
styczny"Chmielanie".
W
i to
Auto-
gosc
temat
na
mia?o
tich,
z
mió?
Mie
pokózk.
nen
na
i
chutcz
ju
to
jic
ledzy
go-
Na
kaszubski
tak?e
powa?
Tabor-
UG Edward
w
udbóne
"S?ownik
do
czasu
Szko?a
tuskie
mogli
kaszubskich
okazj?.
t?
na
16.30,
godzinie
dyskusja
otrzyma?
dni.
trzy
przez
wyrobów
zosta?y
które
spody?,
towane
o
J
Jank.
-
Promocja
Od pewnego
Ga-
regionalnych
potraw
skosztowa?
Treder.
Jerzy
ó
no-
***
pi?tek
w
kulinarnej
Trwa?
'96.
stro-Expo
Amatorzy
si?
sztuki
festiwal
marca
i
za
to
ce
w
kaszubszczyzny".
Uniwersytetu
profesorami
Wprowadzenie
szawskiego.
profesorowie
wyg?osz?
s?
rzy
N atomiast
rozpocz??
WTCExpo
Popowskiej
pt.
Borysia
Hanny
i Wies?awa
skiej
etymologiczny
***
W
dzie?a
wego
wego
równie?
siedzibie
?e
Muzyki
organizuje
promocj?
Pomorskiej
-
swojej
miejsco-
przewodnictwem
i
Pi?miennictwa
Muzeum
odby?a
Wygodzie
w
?e
udba,
tej
belo
smi?szno
nóbar?i
Mie
B.
dobró
po pr6wdze
do teatru.
be sa webrac
dzysó
do g?ow??
prawie
przesz?o
bela
To
Staszk.
mor***
skiego
okazji
XII
Lekcejó
przedwojennego
Teodora,
ojca
swego
burmistrza
Chmiele?ski
marca
losy
tragiczne
ksi??ce
swojej
w
po zemie
na
je.
teli
Szr?dNJW
Bell
3
Norda
20.03.1996
SJrwind
Henryk
zosta?
?ia
swi?tcj
z
odprawionej
Skierk?
19
d?lia
Jej
w
25-28
inten-
dniu
w
Redakcja
dobra
dla
tam
Ko?cio?a,
w
jedynego
beatyfikacji
ku
1977
:!;t
w 100-lecie
?wi?tego
kap?a?skiej,
pracy
parafi
w
cz?sie
pochOWaIlia,
cmentarzu
tej parafi
I
.00?\J
;;tU6J?
J{:"lJbkup
,JtoQ;>tQntljQ-1)orn'\QI
Czcigodni
Kap?ani
.Pami?tajcic
którzy
rozparnictujcic
'le,
na?ladujcie
do
Hebrajczyków,
na
my?l,
g?osili
.
wiar?"
Cznice
54.
-
jako
podtrzymywane,
i przysz?ych
obecnych
7
po-
;'gonu
11lka
w
?ach,
k
regIonu
.
aszubskICgo,
jego
gdzie
swarzewskiej,
Picrwoszynie,
Do-
Babich
?y?a
bogobojnie
IO{iamie.
o
Dominiczka,
naszego
liczni
mi
ju?
doczekali
w
oczekujemy
atyfikacji
ko?ciele
Dominik
ksi?dz
54
rocznicy
obchodZI?
siQ.
Dzisiaj
zgonu.
bQdziemy,
A
w
roku
jeste?my
tej
gdzie
Ignacego,
?w.
przed
100
be-
Gda?sku,
mog?yby
bcatifikacyjne
tam
uroczysto?ci
tylko
tam.
j?cy
laty
o
synku,
cu,
nic
a
Ca?owaskromno-
swej
wówczas:
religi?
"Syn-
mie?
trzeba
w
ser-
kolanach".
na
kanonii
naprzeciw
w którym
ogród,
jego prowadz?ce
kiedy?
przysz?y
w
Kostu?,
ogromówi?c:
ch?opcy
na
to:
dzie
kradn?
Biskup
jab?ka.
nie
co
z?ego
?eby im si?
"Uwa?ajcie,
przytrafi?o"
cz?oTo by? przyjaciel
ka?dego
na
wieka,
swoj
ej
spotka?
którego
drodze
?ycia.
siQ odby?
i moim
W
jako
gdzie
mostu
lekarza-
w
tam
o
to
da?wi?ty,
wspó?czesny
i idea?ów.
wzorców
od dawnych
z pochylon?
to
g?ow?
?wi?ty
by?
wokó?
?y?,
?wi?ty
którego
z?otem,
do
w
zbli-
si?
On realizowa?
w
na
wybudowaniu
po?wi?cenie
Dominika.
bpa
Stoj?
orkiestra,
wysocy
Po
urowst?pnych
dokona?
po?wi?cenia.
Jednak
ksi?dz
biskup
najpierw
robotza
odmawia
modlitw?
pi?ciu
w
ników,
tragicznic
którzy
zgin?li
mostu.
trakcie
Dopiero
po
budowy
doza nich
i ich rodziny
modlitwie
kona?
po?w i?cenia,
cz?owiek,
Zatem
dzie?o.
a
Najpierw
Stwórcy,
udrapowanych
trudrio
sfX)jrze?.
nawet
ocieka-
?wi?ty
niej,
po
Wis??,
przez
wojska,
pu?ki
wójt.
urz?dnicy,
ma
czysto?ciach
autorytecie
ogromnym
Toruniu,
zaproszono
Chojni-
w
to
szatach,
serce
potem
a
o dzie?o
pami?ci
maj? wykonywa?
jego
potem
my?l
Stwórcy
dzi?ki
r?k ludzkich,
wol?
ku
j
do
które
Pana!
?wi?tosoborowej
?ci.
dogmatycznej
luto bardziej
?e ?wi?to??
czytamy,
cz?owieczy
spos6b
dzki,
bardziej
wra?libardzi
e
j
jest
?wi?ty
?ycia,
i problemy
drugiego
wy na sprawy
Bona
cz?owieka,
otwarty
bardziej
to
realizacja
?wi?to??,
pe?na
ga.
obecnych
prosz?,
Zacnych
i dziamodlitw?
uczyllmy
wspólnie
nasz
Dominiczek,
?aniem,
s?uga
by
na
o?t;:u·ze
zosta?
wyniesiony
Bo?y,
z regionu
kaszubskiego
jako jedyny
l to w roku
za naszego
?ycia.
jeszcze
przez
mogli
aby?my
przysz?ym,
Matk?
Bo??
mi?o?ci.
ukocha?
i
swoim
W
zosta?
,
W?a?nie
zdaniem,
i ?w.
7,e
Powiedzia?em,
Wojciecha.
roku
w
GdaI1ska
OOO-lecia
l
roku
niez wa-
wraz
by?my
tej beatyfikacji
mówi-
gimna?ycia
cywile
my
bardzo,
wy-
pó?niej
w
Dominiczka
którzy
Wszyscy,
prze?wiadczeni
byli g??boko
Dominik
?wi?to?ci.
Biskup
i aureol?
I
my
wikarym!!!
Zastanówmy
leki
na-
?wiadkowie
my naoczni
\1,1
Gnie?d?ewie,
za-
bisku-
pelpli?skiego
chowankowie
i dziadek
By?
latach
oczekujemy,
ku,
relikwi?.
z
w
czego
Mówi?
lubi?.
i
m?skiej
szpitalu,
byli
w
a
pracowa?
tam
moralnym.
biskupem
kurii
i
mo-
Che?mnie,
w
matur?
cz?owiek
Hel,
gimnazjum
gdzie by?
cach.
jego
za
beatyfikacj?
m?czennik6w.
o
gdzie
Pclplinie,
w
m?odzie?y
znali,
regionu
w
prace
dzia?amy,
my
1997,
.
syna
ziemi
rOdzina
Domi-
.
-
sYna
ro-
sufragana
biskupa
Konstantyna
C?c?mi?skiego
54.
min«?a
marca
by?
?e
to,
po
diecezjalnych
szych
zjum,
Cznica
1997
Post?puj?
w Pelplinie
piej
a
-
W dniu
w
Nie
?w.,
ojczyzny,
i osób.
Rocznice
.'
b yc zapomnranc,
mog?
011
a? po
sufraganem
i m?o-
dzieci?stwa
koleg?.
starszym
zda?
okupant
od Chojnic
pierwszym
by?
?e
10
kaszubcmenta-
na
s?awnego
Ojciec
mój ojciec
mi-chirurgami,
borów.
/
kOle?.
lny
za
pozostaj?ro-
i lata,
rodzin
dla
synem
polakiem
.
przeciwnie
by?
?e
kaszubskiego
naoczni,
my,
Je?wiadkowie
dni
Ko?cio?a
I ue
nauka
to
po
r?k?,
nic
i mia?
katedry
Siostry
pracowa?.
mu
gospodarstwo
wra-
chatki
bliskich
duchowny
urn?
naszego
cz?sto
Marianum.
internacie
sy
polsce
?,ycia
ts: by? polakiem,
to
za
kap?anem,
tak
gdy?
b?dziemy
gdzie
WIar?
za
pozbawi?
im
du-
roku
1939
niku
chcia?
-
Collegium
byli
w
pa?dziel
ro-
Dominiczka.
zwa?
wieki
?ycia
regionu,
które
przychodz?
uczci?
wycho-
modlitwie,
w
si?
po-
uca?owania
.
którzy
tymi,
byli
miejsca
ubogiej
swoich
do
hitlero-
seminarium
w
tego
swego
Podobnie
chodzi?
wszyscy
Nie
wy-
On,
udawa?o.
to
Mieszka?
konse-
ko?ció?
tam
do
do?ci.
tej, najbardziej
che?mi6diecezji
j przez wieki,
nauczycielem,
.On by? ich
Jego,
duchowym.
ich ojcem
skiej.
by?
listu
okupanta
miejsce
Swarzewskiej.
Bo?ej
swojej
do
rzach,
che?miJlskicj,
oni
nam
czone
?ycia,
s?owa
to
-
naszego
Dominiczka!
i
Zwali?my
k?niec naszych
ntpliczni
ju? dzisiaj
go ?ycia.
Mijaj?
ich
chcemy
P,GoOwtarzam,
Jego
nami
Bo-
s?owa
wam
które
zgonu
wankami
przynosili
przelo?o-
koniec
ich
Byli
chownym,
swych
o
gdy
cznic?
Drodzy
-
itycii
wskiego.
do
skiej,
wier-
kap?anów-
'
przez
z.ab
obecni!
i zacni
?ych,
k
ca?
na
w?ród
do
krowa?,
wydarzenia
pod skrzyd-
wa?ne
modli?,
si?
Bo?y?
s?uga
by? wi?c
Matki
Tam
J
pogrzebu
diecezji
IlWczenników
1942
biskupiego
zawsze
o
sprawy,
oczekiwa?
r?k?
li?my
Wszystkie
?ycia mia?y
jego
na
roku
353
Oka?my
i inne
nauce
w
dopytywa?
pier?cienia
?ci
?ami
okupacji,
b
dar.
wielki
Matce
wdzi?czno??.
Kim
55-lecie
w
crobu
i obok
nych
*
podj?cia
Pelplinie
w
cmentarzu
i
Stwórcy
ten
za
?w.
tej
rozmawia?,
daj?c
Bo?ej
swoj?
tej
naszym
gimnazjum,
swoich
obowi?zków,
niki
Pola-
wielkich
dwóch
dr?
w
przed kategdy szed?
podchodzi?
go
w
do nas,
wielkich
dwóch
kaszubskiego,
sprawiedliwo?ci.
do
w ro-
w
uroczystego
50-leciu
Jego
o
Ojca
w
Dwóch
Dzi?kujemy
wizyty
podczas
Ignacego,
wspania?ego
dla
Gdy spotkali?my
ków!!!
ko?ciele
w
w
nera?a.
licz-
si?
GdaIlsku
w
na
l'.
i
wychowa?
projezuickim
i wyrós?
tym zakonie
Polaka,
gepolityka,
rewielkich
synów
b?ogos?awie?stwach,
czystecichy,
by? b?ogos?awiony
ubogi
czyni?cy,
pokój
go serca,
znosi
duchu,
prze?ladowania
który
cz?o-
si?
parafii
gimnazjum
Kaszubów,
Oczekujemy
Kaszuby
beatyfikacjQ.
uczy?
w
gionu
oraz
modl?c
wiernych
bpa
Goc?owskiego
Zrzeszenia
arcybiskupa
udziale
delegacji
przy
Kaszubsko-Pomorskiego
w
mi?osierdzie.
o?miu
o
to
z
m?ody
wzór
na
w
wiek
Kaszuba
nasz
tej
wiek
wadzonym
listopada
pod przewod-
nictwem
nych
rych??
i
i
go
jako
który
B?domina,
1995
?wi?tej
a
gen.
urodzin
7
dniu
w
Mszy
podczas
rocznic?
rocznicy
125.
Dominika
rocznice
85.
przyponmicli?my
czym
o
dniu
55.
by pracowa?
che?mi?skiej
Pelplina,
diecezji
do
przybycia
Dominika.
L,
7 marca,
napisa?
przecie?
J6zefWybicki,
?a",
dobroci
bogaty
zgin?stworzy?
By?a to ?wi?Boga, który jest
To by? cz?o-
zwyczajno??".
by?a
to??
naro-
nie
Polska
"Jeszcze
ciu
b?dzie-
hymnu
naszego
dowego:
dniach
w
200-lecie
my
?w.
obchodzi?
1997
W roku
Mszy
rocznic?
Swarzewie
1997
marca
zgonu
S?ugi
beatyfikacja
rych?a
Konstantyna
no?c?o
roku.
rocznic?
100.
100.
diecezji
?wi?ce?
dawnej
ca?ej
w
kap?a?skich,
Prymicyjnej
Do?ach
Bahich
w
1996
marca
by?a
c.J?!
mszy
podczas
s?owa
liturgi?
kapitana
ksi?dza
przez
Edmunda
zobowi?zani
che?mi6.skiej,
przcmówie-
poni?szego
wyg?oszony
kaszubsk?
MI?OWA?"*
NA?E?Y
WSZYSTKO
"NADE
Tekst
?ukowicz
-
?yciu idea?
konstytucji
?wi?to??,
dzamy
si?
pe?ni
stwierdzi?
bem,
który
??zie
i li?cie"
miniku,
w
?e
pisz?c
,?l1ad!,wyczajna
r tu
mi?o??.
to
z
ksi?dzem
w ksi??ce
o
zgaPa __ ier-
"GaDo-
biskupie
w
tym
i,y-
sze
?aski,
trzeba
nade
któr?
Swarzewsk?,
której
s?u?y?,
z?osi?
i zmartwienia,
troski
gdy?
cierpie?,
wszystko
Henryk
On
o
prosz?c
"Wiele
powiedzia?:
wiele
pracowa?,
nale?y
mi?owa?".
Sirwind-?
tak
na-
..
ukowicz
ale
Perzna
szportu
***
Wiesz
-
gada,
i
Ne
jo,
do
tego
z
co
le
Gust.
ódgadeje
-
ona
jak
sztaneja,
Agneskó,
be
te
a
Tede
-
poj,
i co?
On
sa
jinym.
z
Nie
-
tam
robita?
widzysz
te
wa
A
stóri
przez
Wywieziono
rnemczi,
ku
Donarskie-
war?
zwi?zek
Agat?
Dettlaf
przez
spod
zbrodniarzy
SS
Waffen
Pola-
grup?
i zamordowano
Pia?nicy
wejherowskich
mo nózwesko
starka
jego
?e
od
sa
dowiedzó?
J ank
Mó?i
do
ków
Na
si?
rozenc
Mó-
z
dok.
zosta?
Do?ów
Babich
Do
E.P.
skierowany
Nie
jednak
by?o
wianiu
puszczam,
Do?ach
gdy
rodnej
oni
w
dzie
Kaszubów.
wielu
zbyt
tu
wsi
samej
rybackiej.
ucz?szczali
si?
wiaj?
którzy
Ma?ym
Kac-
tu.
Poja-
równie?
d'
gZIe
Ok sywla,
k
nuesz
b
a
ar
d
zo
d
u-
Kaszubów,
zo
z
,
Chyloni
oraz
cen-
z
Gdym.
trum
E.P.
si? zbytnio
ró?ni?
nych niedzielnych
j?zyka
wyj?tkiem
te? jakie?
szczególne
towarzysz?ce?
Kaszubów.
nie
te
in-
wszelkich
od
naturalnie,
Czy
liturgii.
intencje
-
sze?,
?mierci
jak
W
s?
im
rozumie.
On doskonale
i
msz?
?wi?t?
po
nim,
a
smutki
bo,
Dodawk
Adresa
RedagUje
Bobrowski,
Wedawca:
Go?ca
do
redakceji:
-
Rumia,
zdaniem
Echa
ul.Morska
Pryczkowski,
Eugeniusz
Breza,
Rys7.ard
Bogus?aw
,,Rumina",
Wydawnictwo
w
ka-
j?zyku
21
Pryczkowski
przeprowadla
10 marca
po-
magazynu
ka-
Zemia",
17
niedziel?,
ubieg?q
15,
712-447,
tel.
Hinc,
drek
w
marca.
-
Bernard
,,Rumina"
w
godz.
Klawiter,
Hinz,
900
-
jak
Artur
i ampu-
nog?
kolana.
j? powy?ej
1907
III
1700
kaszubskich
wej",
dzie?a
Puzdrowie
si?
pod
Bernard
26
Florian
zmu
na
tle
ludo-
kultury
zawieraj?cego
w
hase?.
Sychty
Zas?ugi
zosta?y
kaszubszczyzny
medalami
wieloma
Zmar?
nieniami.
Witold
Jab?o?ski
w
-
urodzi?
gwar
rozwoju
grodzone
te?
straci?
jako syn ch?opa.
Sychta,
studiowa?
w
Wejherowie,
uko?czy?
w
Seminarium
w Wy?szyrn
Pelplika?wi?cenia
nie,
otrzyma?
gdzie
Po
1932r.
XII
17
wojnie
p?a?skie
w
Poznaniu
studiowa?
etnografi?,
Dow 1947r.
ko?cz?c
j? doktoratem
dranajznakomitszym
jest
tychczas
kaszubskim.
Najbardziej
maturgiem
"S?ownika
jednak
jako autor
zas?yn??
50000
Puckiej
Kazimierz
kamo:
j?zy-
Zemi
Kaszebsczi
Ziemi
w
nast?pi?a
Emisja
kaszubskim.
w
Gimnazjum
zosta?a
niedziel?
1918
wojennych
i Józefa.
Edmunda
zas?u?y?
Donarski
i? wielce
w
VJ
spo?ecznych
pracach
i powiecie,
w szczegó?Wejherowie
cz?onek
Zwi?zkU
Polskiego
no?cijako
i d?ugoletni
przewodni
Zachodniego
Z wi?zkO
oddzia?u
go
miejscowe
cz?cy
Inwalidów
T?
zaszczytn'l
Wojennych.
?a
1928-1939.
pe?ni? w latach
funkcj?
ministra
wniosek
w?adze
przez
norowany
uhO-
Srebr-
polskie
Zas?ugi.
Krzy?em
nym
n?trz
w
zosta?
Donarski
Franciszek
nych
We
Spraw
Milczewski
Zygmunt
tro-
Edmundem
telewizyjnego
"Rodno
szubskiego
ku
ranny
mu
1918).
-
Barbaro
dzieci:
czworo
trzeba
-
w
1914
pru-
pochowaw WejheMa?gorzat?
Bóg
-
rado?ci.
trzeb
Pismiono
Rumskiego,
razem
martwi
si?
ci??ko
towano
rozmawia?
dzona
on by?
skoro
by inaczej,
jak?e
kaszubskiewielkim
j?zyka
piewc?
te? by to
oczywi?cie,
go. Po polsku,
?e bardziej"
Ale
zrozumia?.
my?l?,
z Panem
wraz
si
?
Bogiem,
cieszy?
Norda
Bóg
to
Eugeniusz
mo?na
•
cieszy,
roku
j?zyk
W 1915
?wiatowa
dzia?a?
czas
armii
do
zosta?
zaci?gni?ty
(I wojna
W czasie
nie
jaki?
rodziców.
gospodarstwie
skiej
"Nie
nasz
zna
ksi?dzem
Skierk?
Jaruszewska.
pracowa?
Sierakowicami
Rozmowa
No
p?y-
mówi?:
Franciszek
roku
szubskim.
Za
Henryk
odprawili?my
us?y-
po kaszubsku
równie?
mówi?
Bogu
im
ja
moim
-
na
móc
rzecz
wszystkie
I te
mat-
rolnik,
-
domu
z
w
Pomorzu.
na
Donarski
Franciszka
M?ody
Edmundzie,
Kaszuba
jak
ka
l 10-
ak przyc
n,
kaszubska
Bóg
si?
cierpi".
ski,
nasz
Hewelt.
kaszubsku.
.
Kaszuba
jak
te?
Anto-
zmar?
roku
zesz?ym
A
?e Pan
Z
i poeta
niedawno
go
o?tarza"
od
my?lcie,
na
tucholskim
Józef
Wc?pinie
w
.
Je d
mowa
nasza
nie
z
rocznic?
.
"Ksi??e
pi?kna
za
msze,
ka?d?
pocz?tkowo
P" ozmeJ
.
to
jest
ze
grudnia
powiecie
Ojciec,
ko?c?
C?OCI
az
niektó-
roku
1896
18
.
mówili;
jednak
Abrahama.
rze?biarz
nie
msze
podczas
Bywaj?
si? za wybitnych
modlimy
obchoTak, na przyk?ad,
których
dzimy
niego
?e
E.S.
ks.
i
dzili
Rozumiem,
h
mszac
tym,
SI?
.
tyc h
.
b?d?:
z
SI?
,.'
rzy
.
.
spotka?em
pod?miewali
rueraz
.
.
me
SI?.
tego
do
sic
urodzi?
Donarski
Franciszek
po-
zw?oki
rozpozna?a
nast?pnie
Franciszek
s
cza-
w
Francisz-
rodzina
?on?
i
?ona)
Donarski
Franciszek
na
ekshumacyjnej
katolickim
Kazimierza,
I-";';'?'-""""
roku
1946
w
Osieroci?
(druga
domu
Ja
ani
wojnic,
w
rowie.
a
w
j?zykiem.
w
nonacmentarzu
porodomach.
mówi?
rodzinnym
z?Cla
Trzeba
swoich
w
rów-
zwyczaje,
sprawa
?i? ?igdywstydzi?nie. ;vs.tyd??,
'
z
nim
si?
pi?kna
to
swoim
szczególnie
nowi,
te?
Jest
po-
Pomor-
Toruniu
Administracyj'
MorskiTTl
Starostwie
akcji
Pia?nicy,
ka Donarskiego
ojca, które
swego
Kaszubów,
do
swoje
j?zyk.
kultywowali
wszystkim
zumiewa?
osa-
ci,
w
msze
na
przyje?d?aj?
ku,
pobliskiej
oraz
Jednak?e
Wojewódzki
w
ogólnej
laków
"Gwiazda
gazetce
si?
Zwracam
Maryi".
?eby
przede
które
patriotyczne
podkre?lamy
parafialnej
w
przez
Wejherowie.
sie
Te
Powiatowyn-
awansowany
Referatu
Po
t?
Matki
Do?ach,
roku.
1992
Kaszubów
nie?
Urz?d
w
na
sanktuarium
Babich
w
i
si?
po?wi?ci?
do
w
warto?ci
Mieszkaj?
Kaszubów,
zosta?
Wydziale
stanowisko
zaapelo?eby
chcia?bym
przyj??
Boskiej
ma
w
Wejhedo pracY
W
wyró?nieniem.
no-Prawnego
okazji
wszystkich
miesi?cu
wsta?o
nie
Rzeczywi?cie,
w
msz?
Po-
bi.
E.S.
do
raz
Babich
dusz?
jego
za
Przy
Przyw
si?
mowie.
wa?
odpra-
móg? by? utrudniony.
przecie?
stanowi?
?ow?
parafian
nie-Kaszua wi?c
raczej
wojskowi,
ks.
modlono
roku.
w
przerwy
mszy
po kaszubsku.
odbiór
?e ich
1
ksi?dz
1988
w
ski
str.
ze
o?tarza"
od
brzmi
"Pi?knie
które
Toruniu,
w
zaanga?owany
biurowej
nast?pnie
I
podHandlo-
Szkole
w
Bergera
w
pra-
Nast?pnie
biurowych.
rowie
dla
kurs
prywatne
z
zapisa?
roku
1921
pocz?tku
kilkumiesi?czny
na
j?? studia
wej dra
uko?czy?
starka
naja
cze
latac?
te?
rozmieje
nik?,
powiedz.
Memkó,
-
Go?cicina.
z
cowników
GO??bk.
chce
sa
do
sta?e
na
zna-
tzstaffel.
Schu
-
rodzinnego.
cha?
z
razem
domu
aresztowano
Franciszka
do
wróci?
wojny
wyjeNast?pnie
zaTu
Wejherowa.
z
ma??e?ski
palU1?
Po uko?czeniu
hitlero-
wojsk
Wejherowa
gestapo
go.
-
po wkroczeniu
do
wskich
Wejherowa
Wejherowo.
1939,
Listopad
Wkrótce
ce?
spitó?,
ódpówiedza:
nowi
decht
stoji
tam
Franc
Wiesz,
Ne
-
?ó?ku
w
dla
zas?u?ony
a
***
***
-
bela
bia?ka
-
dodóm,
przeszed
Franc
chcó?!
autobus.
pórnalowóny
idiot?.
nazwa
to?
idioto!
be nie
A chte?
gó
jak?e
Ne jo,
ona
jachac
autem?
pesznym
-
he
c
ona
A
jego
***
_
Bo
-
dosz?a.
ne
czemu?
-
Donarski
Franciszek
Ne
-
jednaczi.
wiedno
ja
zawde
bia?ka
moja
s? wszeto?
ch?opi
Ne
-
-
August,
?e
-
20.03.1996
Norda
4
25
XI
i
oko?o
dziele
na-
wyró?-
1982r.
zjum
1881
-
w
i budziciel
Bukowcu
twórca
Ceynowa,
ruchu
regionalikaszubskiego
zmar?
-
wskie
Przegl?d
?o jego
za
W 1843
dzie?em
warsza-
"Jutrzenka,
S?owia?ski"
opublikowaNow?hv
"Wilcj6
artyku?y
równie?
Studiowa?
a
uzyska?
Najwi?kszym
Ceynowy
Berlinie
mowc".
rola
rol?
w
Reja
roku
publikowanym
"Skc)rb
jest
kaszcbsko-s?owirlsczi
kaszubszczy?nie
medy-
doktora
tytu?
w
z
litera-
wspó?czesnej
pocz?tek
je
Uwa?a
"Szczodr6czi".
Królewcu,
cyny
1851.
Literac-
Towarzystwem
kaszubskiej.
tury
potam
czasopismo
i
Roku"
si?
z
S?owia?skim.
-
gimna-
Wroc?awiu,
we
si?
zwi?za?
ko
to?sama
III
1817
studiowa?
tem
w
pod
w
S?awoszynie
do
Ucz?szcza?
w
Chojnicach,
katolickiego
(ur.5V
Krokow?).
Ceynowy
w
literaturze
W
jest
pol-
skiej.
(aj)