Java Printing - Soho Development SA

Transkrypt

Java Printing - Soho Development SA
PROGRESS
RB 16 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
16
/
2009
2009-05-07
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PROGRESS
Temat
Zawarcie umowy nabycia przez Fundusz akcji WPS Kolbet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Fundusz” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 maja 2009 r. Fundusz przeprowadził z Polish Capital Investments
IV S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „PCI”), drugą cześć transakcji nabycia przez Fundusz akcji Wytwórni
Podkładów Strunobetonowych Kolbet Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), o której informował w raporcie bieżącym nr
10/2009. Na podstawie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji z dnia 7 maja 2009 r. Fundusz nabył 11.107
(jedenaście tysięcy sto siedem) sztuk akcji w kapitale zakładowym Wytwórni Podkładów Strunobetonowych Kolbet
Spółka Akcyjna, stanowiących około 10% kapitału zakładowego Spółki. W wyniku powiązanych transakcji nabycia
akcji Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 r. (RB 10/2009) oraz z dnia 7 maja 2009 r. Fundusz nabył łącznie 66.649
(sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji imiennych w kapitale zakładowym Spółki,
stanowiących 60% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 57,22% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Łączna cena sprzedaży akcji nabytych przez Emitenta w dniu 7 maja 2009 r., wynosi 5.999.334,98 zł (pięć
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 98/100) tj. 540,14 PLN
(pięćset czterdzieści złotych 14/100) za jedną Akcję.
Zapłata Ceny nastąpiła w ten sposób, że kwota w wysokości 3.999.555,56 PLN (trzy miliony dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) została potrącona z wierzytelnością
Funduszu wynikających z objęcia przez PCI w dniu 7 maja 2009 r. akcji Funduszu, zaś pozostała kwota została
zapłacona przez Fundusz w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Akcje WPS Kolbet Spółka Akcyjna nabyte przez Fundusz stanowią przedmiot zastawu rejestrowego
ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu kredytu
udzielonego przez Bank spółce Kolbet w łącznej wysokości 70 mln. PLN.
Brak jest powiązań pomiędzy PCI a Emitentem oraz osobami nadzorującymi i zarządzającymi Emitentem.
Jednocześnie z zawarciem ww. umowy PCI oraz Emitent zawarły umowę przyrzeczoną objęcia akcji, na podstawie,
której Polish Capital Investments IV S.A.R.L objęło 565.708 akcji serii D w kapitale zakładowym Funduszu. Łączna
cena emisyjna nowo-emitowanych Akcji, wynosiła 3.999.555,56 zł, tj. 7,07 PLN za jedną akcję.
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA
(pełna nazwa emitenta)
PROGRESS
Finanse inne (fin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-609
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Al. Armii Ludowej
26
(ulica)
022 579 79 00
(numer)
022 579 79 01
(telefon)
(fax)
nfiprogress.com.pl
(e-mail)
5261029318
(www)
010964606
(NIP)
(REGON)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
PROGRESS
RB 16 2009
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2009-05-07
Robert Fijołek
Prezes Zarządu
2009-05-07
Ewa Cieśla
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2

Podobne dokumenty