Pobierz dokument - Getin Holding SA

Transkrypt

Pobierz dokument - Getin Holding SA
GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getinholding.pl
(Raport bieżący nr 04/2015)
26.01.2015
Aktualizacja informacji poufnej
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
16/2014 z dnia 16 maja 2014 r. dotyczącego zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing
Polska S.A. oraz VB Leasing Romania IFN S.A. oraz zawarcia znaczących umów nabycia wierzytelności
przez jednostki zależne Emitenta („Raport 16/2014”), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
25/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. dotyczącego zawarcia warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing
Polska S.A. przez Emitenta oraz zawarcia warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A.
przez jednostkę zależną Emitenta („Raport 25/2014”), informuje, że w związku z wpływem na konto
VB Leasing Polska S.A. środków z tytułu podatku od towarów i usług odzyskanych przez VB Leasing
Polska S.A. od właściwych organów podatkowych („Postępowania VAT”) Emitent w dniu 26 stycznia
2015 r. zawarł z Idea Leasing S.A. porozumienie, zgodnie z którym Idea Leasing S.A. przekaże
Emitentowi do dnia 27 stycznia 2015 r. 1 309 802,20 zł, tytułem zwiększenia ceny za akcje VB Leasing
Polska S.A., jaką Idea Leasing S.A. zapłaciła Emitentowi na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2014 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że wyżej wymieniona kwota 1 309 802,20 zł zostanie przekazana
przez Emitenta tytułem zapłaty ceny za akcje VB Leasing Polska S.A. na rzecz VB-Leasing International
Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu zgodnie z umową z dnia 15 maja 2014 r., o której Emitent
informował w drodze Raportu 16/2014. W związku z powyższym ostateczna cena za akcje VB Leasing
Polska S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 174 259 300,20 zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382).

Podobne dokumenty