GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA

Komentarze

Transkrypt

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA
Zamawiający:
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej
oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
Kod CPV: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
72400000-4 Usługi internetowe
Nr postępowania: OG/322/021./2011
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów Spółka Akcyjna.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
……….…………..………………
ZATWIERDZAM
Katowice, kwiecień 2011.
1
I. Informacje ogólne.
1. Nazwa Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, adres:
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego:
608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614,
http://www.gpw.katowice.pl,
2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
Kod CPV: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych, 72400000-4 Usługi internetowe
3. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Wewnętrzny
Regulamin Przetargowy Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. KaŜdy wykonawca
moŜe przedłoŜyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zebranie wykonawców – zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
Kod CPV: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych, 72400000-4 Usługi internetowe
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług określonych w Rozdziale II pkt. 2 oraz pkt. 3.
2. Kompleksowe świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii
stacjonarnej na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.. W ramach
wykonywania usługi telekomunikacyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały dostęp do
sieci telefonii stacjonarnej i umoŜliwi realizowanie przychodzących i wychodzących połączeń
lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, ze wszystkimi sieciami telefonii
komórkowej oraz kompleksowe usługi faksowe, przy pomocy istniejącej w Spółce i nowej (jeŜeli
zajdzie taka potrzeba) infrastruktury technicznej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę
przedmiotu umowy.
2.1. Średni, orientacyjny czas w minutach połączeń telefonicznych wychodzących realizowanych
przez Zamawiającego w ciągu jednego miesiąca wynosi:
a)
połączenia lokalne i strefowe
ok. 40 000 minut
b)
połączenia międzystrefowe
ok. 3 500 minut
c)
połączenia międzynarodowe
do krajów Unii Europejskiej,
Kanady i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej.
ok. 40 minut
d)
połączenia do sieci komórkowych
ok. 8 000 minut
2.2. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą dla następujących linii i numeracji
w 37 lokalizacjach:
2.2.1. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
- linia cyfrowa ISDN 30B + D zakres numeracji DDI od 32 6038600 do 32 6038899
- linia analogowa 32 2562873
- linia analogowa 32 2552837
- linia analogowa 32 2561245
2.2.2. 40-206 Katowice, ul. Olimpijska 11
- linia ISDN 2B + D 32 2587804
MSN 32 2587505
- linia ISDN2B +D 32 2597139
MSN 32 2587641
MSN 32 2597562
2.2.3.Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, 43-230 Goczałkowice, ul. Jeziorna 5
- linia ISDN 2B + D 32 2103051 PBX
MSN 32 2103067
- linia ISDN 2B + D 32 2103006 PBX
2
MSN 32 2103083
- linia ISDN 2B + D 32 2103005
MSN 32 2103884
2.2.4.Zakład Uzdatniania Wody Dziećkowice, 41-407 Imielin, ul. Wodna 3
- linia ISDN 2B + D 32 2223430 PBX
MSN 32 2223432
- linia ISDN 2B + D 32 2223434 PBX
MSN 32 2223435
- linia ISDN 2B + D 32 2223436 PBX
MSN 32 2223439
- linia ISDN 2B + D 32 2223521 PBX
MSN 32 2223645
2.2.5.Stacja Uzdatniania Wody Będzin, 42-500 Będzin, ul. Siemońska 45
- linia ISDN 2B + D 32 2676959
MSN 32 76117450 - linia analogowa 32 2692161
2.2.6.Stacja Uzdatniania Wody Bibiela, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka 99
- linia ISDN 2B + D 32 2852015
MSN 32 2888859
- linia analogowa 32 2889454
2.2.7.Stacja Uzdatniania Wody Czaniec, 43-356 Kobiernice, ul. Wodociągowa 1
- 2 linie ISDN 2B + D zakres numeracji DDI 33 8292150 – 33 8292199
- linia analogowa 33 8108696
2.2.8.Stacja Uzdatniania Wody Czaniec – Ujęcie Porąbka, 43-353 Porąbka,
ul. Zamkowa 1
- linia analogowa 33 8106671
2.2.9.Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, 42-584 Wymysłów, ul. Leśna 34
- linia ISDN 2B + D 32 3819690
- linia analogowa 32 2876874
- linia analogowa 32 2843827
2.2.10. Stacja Uzdatniania Wody Łazy, 42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Wypaleniska 11
- linia ISDN 2B + D 32 2640835
MSN 32 2640435
2.2.11. Zbiornik Łosień, 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Gołonowska 138
- linia ISDN 2B + D 32 2640217
2.2.12. Stacja Uzdatniania Wody Maczki, 41-217 Sosnowiec Kol., Wodociągów 4
- linia ISDN 2B + D 32 2948135
MSN 32 2948136
- linia analogowa 32 2948189
2.2.13. Stacja Uzdatniania Wody Miedary, 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Polarna
- linia ISDN 2B + D 32 2842069
MSN 32 3843589
- linia ISDN 2B + D 32 2841709
2.2.14. Stacja Uzdatniania Wody Miedary – Pododdział Staszic, 42-603 Tarnowskie
Góry, ul. Staszica 84
- linia ISDN 2B + D 32 2853756
MSN 32 3900122
2.2.15. Stacja Uzdatniania Wody Strumień, 43-246 Strumień, ul. Brodeckiego 17
- linia ISDN 2B + D 33 8570110 PBX
MSN 33 8570111
PBX
- linia analogowa 33 8522607
2.2.16. Stacja Uzdatniania Wody Zawada, 42-674 Karchowice, ul. Bytomska 6
- linia ISDN 2B + D 32 2337834
MSN 32 3338900
- linia analogowa 32 2337876
2.2.17. Stacja Uzdatniania Wody Zawada - Studnia Pyskowice, 44-120 Pyskowice,
ul. Piaskowa 5
- linia analogowa 32 2332238
2.2.18. Oddział Sieci Magistralnej Bytków, 41-106 Siemianowice Śląskie,
ul. Wróblewskiego 34
- linia ISDN 2B + D 32 2282207 PBX
PBX
MSN 32 2288461
2.2.19. Oddział Sieci Magistralnej Chropaczów, 41-604 Świętochłowice,
ul. Łagiewnicka 78
3
- linia ISDN 2B + D 32 3454336
MSN 32 2452703
- linia analogowa 32 3450153
2.2.20. Oddział Sieci Magistralnej Czarny Las, 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 80
- linia ISDN 2B + D 32 2444741
MSN 32 2444742
- linia analogowa 32 2444245
2.2.21. Oddział Sieci Magistralnej Mikołów, 43-190 Mikołów, ul. Filaretów 1
- linia ISDN 2B + D 32 2262252
MSN 32 2265752
- linia analogowa 32 2266208
2.2.22. Oddział Sieci Magistralnej Murcki, 40-749 Katowice, ul. Wzgórze Wandy
- linia ISDN 2B + D 32 2556210
MSN 32 2556211
- linia analogowa 32 3503821
2.2.23. Oddział Sieci Magistralnej Pszów, 44-370 Pszów, ul. Traugutta 121
- linia ISDN 2B + D 32 4578343
MSN 32 4579803
- linia analogowa 32 4579441
2.2.24. Oddział Sieci Magistralnej Zagórze, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 1
- linia ISDN 2B + D 32 2632618
- linia analogowa 32 2635954
2.2.25. Oddział Sieci Magistralnej śory, 44-240 śory, ul. Szczejkowicka 4
- linia ISDN 2B + D 32 4342998
MSN 32 4345265
2.2.26. Oddział Remontowo Budowlany, 41-948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1
- linia ISDN 2B + D 32 2879143
MSN 32 2879244
- linia ISDN 2B + D 32 2884001
MSN 32 2883001
2.2.27. Baza Napraw Wodomierzy, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 10
- linia ISDN 2B + D 32 2495172
MSN 1 32 2495818
2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.
2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.34.
2.2.35.
MSN 2
MSN 3
- linia analogowa 32 2410864
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra, 43-230 Goczałkowice,
ul. Jeziorna 86
- linia ISDN 2B + D 32 2107070
MSN 32 2127584
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra – Ośrodek Harcerski,
43-243 Wisła Wielka, ul. Dębowa 5 (Gmina Pszczyna)
- linia analogowa 32 2120422
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra - Przepompownia Strumień,
43-243 Strumień ul. Cieszyńska (Gmina Strumień)
- linia analogowa 32 8570159
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra - Przepompownia Frelichów,
43-520 Frelichów (Gmina Chybie)
- linia analogowa 32 8558829
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra – Przepompownia Zabłocie,
43-243 Zabłocie (Gmina Strumień)
- linia analogowa 32 8558674
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra – Przepompownia Podgrobel,
43-520 Podgrobel (Gmina Chybie)
-linia analogowa 32 8558818
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice, Kozłowa Góra – Przepompownia Zarzecze,
43-520 Zarzecze (Gmina Chybie)
- linia analogowa 32 8561034
Oddział Gospodarki Rybackiej, 43-241 Łąka, ul. Łukasiewicza 30
4
- linia analogowa 32 2105079
2.2.36. Przepompownia Urbanowice, 43-100 Tychy, ul. Oświęcimska 345
- linia ISDN 2B + D 32 2165158
MSN 32 2164840
2.2.37. Przepompownia Paprocany, 43-100 Tychy, Al. Bielska 213
- linia ISDN 2B + D 32 3294024
MSN 32 2194861
- linia analogowa 32 2194972
2.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych:
2.3.1.zachowanie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie trwania
umowy,
2.3.2.bezpłatne
przeniesienie
wszystkich
istniejących
numerów
telefonicznych
Zamawiającego,
2.3.3.zachowanie aktualnych numerów linii Zamawiającego, numerów MSN oraz DDI wraz
z wybieraniem bezpośrednim numerów wewnętrznych,
2.3.4.zachowanie istniejących wiązek PBX z numerami wiodącymi,
2.3.5.realizacja połączeń z wszystkimi sieciami z zachowaniem identyfikacji numeru,
2.3.6.zapewnienie preselekcji wszystkich połączeń do swojej sieci, (jeŜeli będzie
to konieczne),
2.3.7.moŜliwość realizacji:
2.3.7.1.
30 rozmów w jednym czasie dla traktu ISDN PRA ( 30B+D),
2.3.7.2.
2 rozmów w jednym czasie dla kaŜdego łącza ISDN BRA (2B+D),
2.3.7.3.
1 rozmowy lub połączenia dla kaŜdego łącza analogowego (POTS),
2.3.8.moŜliwość przekazywania połączeń telefonicznych,
2.3.9.prezentację numeru łącza wywołującego,
2.3.10. zablokowanie moŜliwości uzyskiwania połączeń z numerami: 20X, 30X, 40X i 70X dotyczy wszystkich numerów objętych przedmiotem zamówienia przy zachowaniu
moŜliwości bezpłatnego odblokowania w/w usługi,
2.3.11. moŜliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski,
2.3.12. moŜliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997,
998, 999, i inne),
2.3.13. Wykonawca utworzy i utrzyma sieć korporacyjną dla Zamawiającego,
2.3.14. rozliczanie połączeń wychodzących bez opłaty początkowej, poprzez naliczanie
sekundowe, które musi być przerwane w momencie rozłączenia się którejkolwiek
ze stron,
2.3.15. okres rozliczeniowy 1 miesiąc,
2.3.16. opłata abonamentowa miesięczna za niepełny miesiąc świadczenia usługi obliczona
będzie proporcjonalnie do okresu, za który była świadczona,
2.3.17. bezpłatne dostarczanie, za okres rozliczeniowy, szczegółowego wykazu wykonanych
na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych (bilingi) w wersji CD lub DVD
2.3.18. realizowanie usługi połączeń telefonicznych przy wykorzystaniu adekwatnego do typu
linii stacjonarnego zakończenia sieci dostarczonego przez Wykonawcę,
2.3.19. moŜliwość
zastosowania
systemu
dostępowego
realizowanego
łączem
światłowodowym lub miedzianym, bądź radiowym – przy czym łącze radiowe musi
być realizowane na zarezerwowanych częstotliwościach i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich,
2.3.20. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia ISDN BRA (2B+D)
z wyjściami analogowymi i cyfrowymi oraz modemy HDSL (ISDN PRA),
2.3.21. Wykonawca zapewni 24 godzinny bezpłatny dostęp do serwisu.
3. Kompleksowe świadczenie usług transmisji danych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi bez limitu transferu (pobierania
i przesyłania) danych oraz świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet
3.1. W ramach wykonywania usług transmisji danych Wykonawca zobowiązany jest
do utworzenia i utrzymania sieci korporacyjnej, opartej na łączach VPN opartych
o wydzieloną sieć szkieletową operatora zbudowaną w technologii MPLS,
dla Zamawiającego w niŜej podanych lokalizacjach. Sieć nie moŜe być budowana w oparciu
o łącza Internetowe. Port VPN w kaŜdej z lokalizacji musi zostać zakończony przynajmniej
5
jednym interfejsem Ethernetowym. Przepustowość sieci korporacyjnej MPLS nie moŜe być
niŜsza niŜ podana przez Zamawiającego w poniŜszej tabeli:
Lp.
Oddział
Adres
Przepustowość
do/z lokalizacji
[kbps]
1
SUW Będzin
Będzin ul. Siemońska 45
1024/256
2
SUW Bibiela
Miasteczko Śl. ul. Woźnicka 99
512/128
3
OSM Chropaczów
Świętochłowice ul. Łagiewnicka 78
1024/256
4
OSM Czarny Las
Ruda Śl. ul. Hallera 80
1024/256
5
ZUW Dziewkowice
Imielin ul. Wodna 3
1024/256
6
ZUW Goczałkowice
Goczałkowice ul. Jeziorna 5
1024/256
7
Budynek Spółki
Katowice ul. Wojewódzka 19
4096/4096
8
SUW Czaniec
Kobiernice ul. Wodociągowa 1
1024/256
9
SUW Czaniec Ujęcie
Porąbka ul. Zamkowa 1
512/128
10
SUW Kozłowa Góra
Wymysłów ul. Leśna 34
1024/256
11
OSM Mikołów
Mikołów ul. Filaretów 1
1024/256
12
SUW Maczki
Sosnowiec ul. Wodociągi 4
1024/256
13
OSM Murcki
Katowice ul. Wzgórze Wandy
1024/256
14
OSM Pszów
Pszów ul. Traugutta 121
1024/256
15
OGR
Łąka ul. Łukasiewicza 30
512/128
16
OSM Zagórze
Sosnowiec ul. Lenartowicza 1
1024/256
17
SUW Zawada
Karchowice ul. Bytomska 6
1024/256
18
ORB
Piekary Śl. ul. Rozalki 1
1024/256
19
Przepompownia Paprocany
Tychy ul. Bielska 213
512/128
20
SUW Łazy
Dąbrowa Górnicza ul. Wypaleniska 11
512/128
21
Baza Napraw Wodomierzy
Chorzów ul. Parkowa 10
1024/256
22
Tarnowskie Góry ul. Polarna
1024/256
23
SUW Miedary
Zbiorniki Wodne:
Goczałkowice
Goczałkowice ul. Jeziorna 86
512/128
24
Budynek Spółki
Katowice ul. Olimpijska 11
1024/256
25
OSM śory
śory ul. Szczejkowicka 4
1024/256
26
OSM Bytków
Siemianowice Śl. ul. Wróblewskiego 34
1024/256
27
Przepompownia Urbanowice
Tychy ul. Oświęcimska 345
1024/256
28
SUW Strumień
Strumień ul.Brodeckiego 17
1024/256
3.2. W ramach wykonywania usług transmisji danych Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia
Zamawiającemu bezpiecznego punktu styku do wydzielonej sieci VPN MPLS w oparciu
o transmisję danych GSM w niŜej podanych lokalizacjach. Porty transmisji danych GSM
muszą zostać zakończone routerem z interfejsem Ethernetowym z uwagi na konieczność
budowy sieci lokalnej LAN w kaŜdej z wymienionych lokalizacji.
Lp.
1.
2.
Oddział
ZUW Dziećkowice Ujęcie
ZUW Goczałkowice Ujęcie
Adres
Przepustowość
do/z lokalizacji [kbps]
Chełm Ś. ul. Gamrot
nie mniej niŜ 64 kb/s
Goczałkowice ul. Wczasowa
nie mniej niŜ 64 kb/s
6
3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dotychczasowej lokalnej adresacji IP w niŜej
podanych lokalizacjach
LP
Oddział
Adres
Adres IP bramy
1
Budynek Spółki
Katowice ul. Wojewódzka 19
192.168.99.100
2
OSM Bytków
Siemianowice Śl. ul. Wróblewskiego 34
192.168.82.101
3
OSM Chropaczów
Świętochłowice ul. Łagiewnicka 78
192.168.90.101
4
OSM Czarny Las
Ruda Śl. ul. Hallera 80
192.168.95.101
5
ZUW Dziećkowice
Imielin ul. Wodna 3
192.168.97.101
6
ZUW Goczałkowice
Goczałkowice ul. Jeziorna 5
192.168.100.101
7
SUW Kozłowa Góra
Wymysłów ul. Leśna 34
192.168.4.10
8
OSM Mikołów
Mikołów ul. Filaretów
192.168.98.101
9
OSM Murcki
Katowice ul. Wzgórze Wandy
192.168.86.101
10
OSM Pszów
Pszów ul. Traugutta 121
192.168.88.101
11
OSM Zagórze
Sosnowiec ul. Lenartowicza 1
192.168.92.101
12
OSM śory
śory ul. Szczejkowicka 4
192.168.100.108
3.4a
W ramach wykonywania usług transmisji danych Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu symetrycznego łącza Internetowego o przepływności
10Mbps zakończonego interfejsem Ethernetowym. Łącze musi zostać doprowadzone do
lokalizacji Katowice ul. Wojewódzka 19. Zabezpieczenie łącza internetowego przed
zagroŜeniami płynącymi z Internetu, oraz zabezpieczenie punktu styku pomiędzy łączem
Internetowym oraz siecią wydzieloną VPN MPLS leŜy po stronie Zamawiającego i będzie
się odbywało na zasadach polityk bezpieczeństwa określonych przez Zamawiającego.
3.4b Do czasu wykonania usługi, o której mowa w punkcie 3.4a Rozdziału II SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu łącza internetowego o przepustowości
nie mniejszej niŜ 4096/512 kbps.
3.5. W ramach świadczenia usług transmisji danych Wykonawca zobowiązany jest do:
3.5.1.zapewnienia ciągłego dostępu do wydzielonej sieci korporacyjnej MPLS dla wszystkich
lokalizacji wskazanych w p.3.1,
3.5.2.udostępnienia Zamawiającemu puli co najmniej 253 lokalnych stałych adresów IP dla
kaŜdej z lokalizacji wymienionych w punktach 3.1. i 3.2
3.5.3.wykorzystania własnej sieci szkieletowej do wykonania sieci korporacyjnej VPN MPLS
(pakiety sieciowe przesyłane między oddziałami Spółki nie będą przechodzić przez
Internet tylko przez sieć wykonawcy),
3.5.4.zapewnienia pełnego routowania pakietów IP w obrębie sieci VPN MPLS Wykonawcy
(tzw. komunikacja kaŜdy z kaŜdym)
3.5.5.kompleksowego zarządzania siecią VPN MPLS, monitorowania prawidłowości działania
i utrzymania urządzeń sieciowych
3.5.6.zapewnienia Zamawiającemu dostępu do portalu dedykowanego do zarządzania
transmisją danych GSM,
3.5.7.zastosowania systemu dostępowego realizowanego w oparciu o łącza światłowodowe
lub miedziane (z wyjątkiem lokalizacji wyszczególnionych w punkcie 3.2 )
3.5.8.zapewnienia specjalnego, bezpłatnego numeru telefonicznego, dostępnego bez przerwy
- 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku na który Zamawiający moŜe
zgłaszać wszelkie problemy z usługami wyszczególnionymi w punktach 3.1, 3.2 i 3.4a
3.5.9.Gwarantowanego czasu naprawy sieci VPN MPLS (pkt 3.1) w 24 godziny od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
7
3.5.10. zapewnienia następujących parametrów jakościowych łącza internetowego SLA
opisanego w pkt 3.4a
Parametr
Dostępność miesięczna (DM)
Dostępność roczna (DR)
Gwarantowany czas reakcji (GCR)
Gwarantowany czas całkowitego
usunięcia awarii (GCUA)
Opóźnienie pakietów
Straty pakietów
Wartość
DM≥99,7%
DR≥99,7%
2h
10h
Średniomiesięcznie ‹ 60ms
Średniomiesięcznie ‹ 0,5%
3.5.11. udostępnienia Zamawiającemu puli co najmniej 32 zewnętrznych (publicznych)
stałych adresów IP przypisanych do łącza Internetowego opisanego w pkt 3.4a, w celu
uruchomienia róŜnego rodzaju usług (serwer pocztowy, serwer www, itp),
3.5.12. monitorowania prawidłowości działania usługi internetowej,
III. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający oczekuje, aby usługi świadczone były przez okres 36 miesięcy od daty podpisania
umowy. Zamawiający oczekuje wdroŜenia:
a. usługi sieci transmisji danych określonych w punktach 3.1 i 3.2 Rozdziału II niniejszej SIWZ
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
b. usługi wymienione w pkt. 2.2 Rozdziału II niniejszej SIWZ w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,
c. usługę sieci transmisji danych określoną w pkt. 3.4a Rozdziału II niniejszej SIWZ (łącze
Internetowe) w terminie 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
IV. Warunki i kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców.
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w niniejszym postępowaniu wykonawców, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: figurują w Rejestrze Przedsiębiorstw
Telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
zgodnie z ustawą z 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171
poz.1800 z póź. zm.),
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają warunki techniczne i niezbędną
infrastrukturę do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i przez cały okres
świadczenia usług.
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie niŜszą niŜ 200 000zł
1.4 nie podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez wykonawców
oświadczeniach i dokumentach.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a takŜe dokumentów potwierdzających
zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi
być podpisane przez kaŜdy podmiot – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŜone przez
kaŜdy podmiot.
Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŜone przez
kaŜdy podmiot.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty
muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot.
Potwierdzenie, Ŝe Wykonawca posiada warunki techniczne i niezbędną infrastrukturę
do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i przez cały okres realizacji usług.
Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca
lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie niŜszej
niŜ 200 000zł. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, właściwe dokumenty muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot.
Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, jeŜeli nie wynika
to z dokumentu rejestrowego.
Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Projekt umowy potwierdzający spełnianie wszystkich warunków i wymagań Zamawiającego
określonych w Rozdz. II oraz Rozdz. XV SIWZ.
Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazania osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu
(32 6038634) Przesłany faksem dokument naleŜy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem
poczty.
2. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym takŜe istotnych dla zamawiającego postanowień umowy.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którzy
otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe
zamieści na stronie internetowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe, przed upływem terminu
do składania ofert zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie Zamawiający przekaŜe
Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takŜe zamieści
na stronie internetowej i będzie ono wiąŜące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. Informację o przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: p. Ewa Zientara fax: 32 6038634.
9
VII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 15 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.05.2011r. o godzinie 9:00.
4. Wadium moŜe być wnoszone w jednej z następujących form:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski
S.A. nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium na przetarg –
Nr postępowania OG/322/....../2011. Termin do wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się
za zachowany, jeŜeli kwota wynikająca z wadium znajduje się na koncie bankowym
zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Prosimy o podanie numeru rachunku, na które
naleŜy zwrócić wadium.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej naleŜy złoŜyć
w formie oryginału w kasie głównej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19. Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być
załączona do oferty.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być
podpisane przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeŜeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
wykonawcy.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą
wadium zostanie odrzucona.
9. Zamawiający dokona niezwłocznego zwrotu wadium jeŜeli:
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę
- zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- którego oferta została odrzucona.
11. JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego jeŜeli:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.
VIII. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, a treść złoŜonej oferty
musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osoby
upowaŜnione do reprezentowania firmy. Zamawiający zaleca, by wszystkie zapisane strony
oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŜnione do podpisania oferty.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca wszystkie strony oferty przeszył sznurkiem oraz zakleił
i opieczętował pieczęcią firmową lub zalakował.
3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
10
4.
5.
6.
7.
8.
do oferty muszą być dodatkowo zaopatrzone w tłumaczenie na język polski potwierdzone przez
Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana na: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19 i posiadać następujące oznaczenia:
„Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej
oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
oraz
„Nie otwierać przed godziną ........ dnia .............2011r.”
Koperta wewnętrzna oprócz powyŜszych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe
Wykonawcy.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złoŜone w sposób
i formie przewidzianej dla oferty, z tym, Ŝe koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem:
„ZMIANA”, lub „WYCOFANIE.”
Zamawiający informuje, Ŝe oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami), jeśli Wykonawca, nie później
niŜ w terminie składania, nie zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeŜenie
Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie
załączników graficznie wyróŜnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeŜone winny być
np.:
a/ spięte i włoŜone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę,
b/ opisane na okładce,
c/ wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.
Zamawiający informuje, Ŝe wykonawca nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, 40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30÷14:30. Dopuszcza się składanie ofert
drogą pocztową. W przypadku osobistego składania ofert, oferty naleŜy składać w siedzibie
Zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 53B, V piętro, w godzinach od 7:30
do 14:30.
2. Termin składania ofert upływa dnia 05.052011r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Zamawiający otworzy oferty w: Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, 40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19, sala konferencyjna Nr 58 w dniu 05.05.2011r. o godzinie 9:30
4. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
5. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek,
Zamawiający prześle mu w/w informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Cenę oferty naleŜy obliczyć w następujący sposób:
a. Wartość oferty netto stanowić będzie łączna wartość sum netto tabeli nr 1, tabeli nr 2
i tabeli nr 3 formularza cenowego.
b. Wartość oferty brutto stanowić będzie łączna wartość sum brutto tabeli nr 1, tabeli nr 2
i tabeli nr 3 formularza cenowego.
c. W powyŜszy sposób obliczone wartości naleŜy wpisać do formularza ofertowego.
d. Cena ofertowa stanowić będzie jedynie podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty
według kryterium podanego w SIWZ. Umowne wynagrodzenie Wykonawcy będzie
11
ustalone wg rzeczywistych ilości połączeń telefonicznych, opłat abonamentowych i cen
jednostkowych wynikających z oferty zgodnie z Rozdz. XV p.2.8 SIWZ.
2. Cena oferty winna zostać opracowana z uwzględnieniem wszystkich warunków i wymagań
podanych w Rozdziale II niniejszej specyfikacji. Cenę oferty naleŜy podać w PLN. Cena oferty
musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Wyklucza się moŜliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
XII. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać wyjaśnień od wykonawców
dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium - cena - stanowi 100% wagi
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował wyłącznie
zasady i kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniŜszych zasad:
Ocena pod względem kryterium ceny polega na:
a/ ustaleniu oferty o najniŜszej proponowanej cenie brutto,
b/ porównaniu proponowanej ceny brutto kolejnych ofert z ofertą o najniŜszej proponowanej
cenie brutto i przydzieleniu odpowiedniej liczby punktów wg wzoru:
Pc = (Cn : Co ) x 100 pkt
gdzie: Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej
Co – oznacza cenę brutto oferty badanej
Pc – oznacza wartość punktową wg kryterium ceny
5. Uwzględniając powyŜsze kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta
odpowiada zasadom określonym w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym zamawiającego,
spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została
za najkorzystniejszą.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
2. Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie
powiadomiony o wyborze jego oferty. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niŜ dzień przed
terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłoŜyć Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie np. umowę konsorcjum.
Umowa konsorcyjna musi zawierać:
- określenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŜoną ofertę
i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady odpowiedzialności, w tym
w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie zamówienia,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niŜ czas realizacji
przedmiotu zamówienia,
- wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia,
- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zamówienia uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzi konieczność uniewaŜnienia
postępowania z przyczyn, o których mowa w Wewnętrznym Regulaminie Przetargowym
Zamawiającego.
XIV. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do przedłoŜenia
wraz z ofertą projektu umowy. Treść projektu umowy musi jednoznacznie potwierdzać spełnianie
wszystkich warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz wymagań
Zamawiającego określonych w Rozdz. II SIWZ.
2. Projekt umowy musi zawierać takŜe następujące postanowienia:
12
2.1. Połączenia telekomunikacyjne nie będą realizowane poprzez wykorzystanie rozwiązań
internetowych (VOIP).
2.2. Zamawiający nie poniesie Ŝadnych dodatkowych kosztów związanych z rozbudową
infrastruktury, nawet w przypadku gdy rozbudowa infrastruktury będzie niezbędna
dla prawidłowej realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.
2.3. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany operatora i przeniesienia numeracji do nowego
operatora Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia tej numeracji oraz
uruchomienia wszystkich wymaganych usług w swojej sieci w pierwszym dniu
po zakończeniu okresu obowiązywania umów u dotychczasowego operatora w taki sposób,
aby zapewnić bezwzględną ciągłość usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu
i przesyłu danych.
2.4. Połączenia pomiędzy wszystkimi numerami Zamawiającego znajdującymi się w sieci
korporacyjnej realizowane będą bezpłatnie lub w ramach abonamentu.
2.5. Opłaty za świadczone usługi telefoniczne, dostęp do internetu i przesyłu danych, określone
w ofercie, nie mogą ulec podwyŜszeniu w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo negocjowania z Wykonawcą wysokości opłat za poszczególne usługi objęte
przedmiotem umowy w przypadku obniŜenia przez Wykonawcę cen za usługi objęte
przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego
o zmianach opłat w cenniku usług telekomunikacyjnych: telefonicznych i internetowych.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczeń z Zamawiającym w trakcie trwania umowy
w wysokości nie wyŜszej niŜ oferowanej dla „nowych klientów”.
2.7. Realizacja usług objętych umową będzie dostosowana do aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy moŜliwość
rezygnacji do 5% wykorzystywanych linii POTS, ISDN 2B+D oraz MSN i numerów DDI,
a takŜe zamawiania dodatkowych linii POTS, ISDN 2B+D i ISDN 30B+D oraz MSN i
numerów DDI. Wyłączenie lub uruchomienie linii nastąpi ze skutkiem od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło stosowne zlecenie. Warunkiem
powyŜszej zmiany jest w szczególności zbędność linii lub wzmoŜone zapotrzebowanie na
dodatkowe linie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2.8. Rozliczenia za świadczone usługi telekomunikacyjne: telefoniczne i internetowe dokonywane
będą, raz w miesiącu, na podstawie rzeczywistych zrealizowanych przez Zamawiającego
ilości połączeń telefonicznych, opłat abonamentowych, według cen jednostkowych zgodnie
ze złoŜoną ofertą.
2.9. Wartość szacunkowa zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………………wynosi:
netto……………………………………zł/brutto……………………………………zł
2.10. Faktura VAT lub faktura VAT wraz z załącznikiem winna zawierać następujące pozycje:
• Nazwa i adres obiektu, numer linii telefonicznej
• Opłata abonamentowa dla danej linii;
• Opłata abonamentowa za dostęp do Internetu i przesyłanie danych
• Ilość zrealizowanych połączeń telefonicznych z kaŜdej z linii pomnoŜoną przez cenę
jednostkową za 1 minutę (naliczanie sekundowe z zerową opłatą początkową)
dla danego rodzaju połączeń.
2.11. Termin płatności faktur VAT będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
2.12. Rozliczenia za świadczone usługi dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podmiotów
trzecich, nawet jeśli będą one związane ze świadczeniem usług dla Zamawiającego.
2.13. Zamawiający oczekuje, aby usługi świadczone były przez okres 36 miesięcy od daty
podpisania umowy. Zamawiający oczekuje wdroŜenia:
a. usługi sieci transmisji danych określonych w punktach 3.1 i 3.2 Rozdziału II niniejszej
SIWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
b. usługi wymienione w pkt. 2.2 Rozdziału II niniejszej SIWZ w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,
c. usługę sieci transmisji danych określoną w pkt. 3.4a Rozdziału II niniejszej SIWZ
(łącze Internetowe) w terminie 180 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy.
2.14. Wykonawca gwarantuje, Ŝe kompleksowe usługi telekomunikacyjne: telefoniczne
i internetowe przez cały okres trwania umowy świadczone będą z zachowaniem
parametrów jakościowych nie niŜszych niŜ określone w Rozdz. II SIWZ. W ramach
udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe przystąpi do usuwania awarii linii
lub łącza (telefonicznego lub internetowego) do 3 godzin od zgłoszenia, a naprawa
13
uszkodzonej linii lub łącza zostanie zakończona do 10 godzin od zgłoszenia przez
Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się takŜe do monitorowania
prawidłowości funkcjonowania wszystkich linii, łączy i urządzeń.
2.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości szacunkowej
brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.
2.16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości szacunkowej
brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych
od Wykonawcy.
2.17. Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę karami umownymi za kaŜdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w świadczeniu usług w wysokości 0,3% wartości szacunkowej brutto
opóźnionych usług za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2.18. Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości
abonamentu za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii linii
telekomunikacyjnej lub awarii łącza internetowego.
2.19. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie, gdy przekroczenie terminu świadczenia
usług trwa dłuŜej niŜ 5 dni. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do obciąŜenia
Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości szacunkowej brutto.
2.20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych,
jeŜeli kara nie pokrywa powstałej szkody.
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert ma prawo wezwać Wykonawcę do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących treści przedłoŜonego projektu umowy lub do uzupełnienia projektu umowy o istotne
dla Zamawiającego postanowienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie
do złoŜenia wyjaśnień lub do uzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu.
4. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy
jednoznacznie potwierdzającej świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych zgodnie
z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, a takŜe zawierającej istotne
dla Zamawiającego postanowienia umowne.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
uznania, iŜ podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego Wykonawcy,
Wykonawca moŜe wnieść do Zarządu Spółki pisemne zaŜalenie. ZaŜalenie wnosi się w terminie
3 dni od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
wniesienia zaŜalenia. ZaŜalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
przez zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej. Na
rozstrzygnięcie zaŜalenia nie przysługuje odwołanie.
XVII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Formularz cenowy.
14
Załącznik nr 1 do SIWZ
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego
Regulaminu
Przetargowego
Zamawiającego
na:
„Dostawę
i
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu i przesyłu
danych w jednostkach Spółki”
WYKONAWCA:
..................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................
(adres firmy)
...................................................................................................................................................................
(telefon) ........................................................................................ (fax)............................................................................................
NIP ......................................................................................, REGON ......................................................................
Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania
przedmiotu zamówienia tj.: „Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu
telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
za cenę:
a) Wartość netto : ...........................zł, (słownie.......................................................................................)
Wartość brutto: ..... ......................zł, (słownie......................................................................................)
b) Termin realizacji zamówienia: Zamawiający oczekuje, aby usługi świadczone były przez okres 36
miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający oczekuje wdroŜenia:
a. usługi sieci transmisji danych określonych w punktach 3.1 i 3.2 Rozdziału II niniejszej
SIWZ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
b. usługi wymienione w pkt. 2.2 Rozdziału II niniejszej SIWZ w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,
c. usługę sieci transmisji danych określoną w pkt. 3.4a Rozdziału II niniejszej SIWZ
(łącze Internetowe) w terminie 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
c) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
Ponadto oświadczamy, Ŝe:
1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi
świadczenia usług oraz istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami umownymi określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń.
2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia
w terminie zaproponowanym przez zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym
projektem
jednoznacznie
potwierdzającym
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych:
telefonicznych i internetowych zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi
w SIWZ, a takŜe zawierającym istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe.
Oferta zawiera ....... stron ponumerowanych w kolejności ułoŜenia, w tym ..... załączników. Wykaz
załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego.
........................
data
...........................................
podpis osoby/osób uprawnionej
reprezentowania wykonawcy
15
Załącznik nr 2 do SIWZ
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Dostawa i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej
oraz dostępu do Internetu i przesyłu danych w jednostkach Spółki”
Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia niŜej określone wymagania:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
........................
data
...............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
reprezentowania wykonawcy
16
Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
W wyniku zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, biorąc pod uwagę wszelkie inne czynniki,
mające wpływ na sposób wyceny oferty na: „Dostawę i świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu
i przesyłu danych w jednostkach Spółki” określamy niniejszym zgodnie z załączonymi tabelami nr 1, nr 2 i nr 3 wycenę poszczególnych elementów składowych
ceny ofertowej.
TABELA NR 1
Lp.
Treść: Opłata za 1 minutę połączenia
1
2
1
Opłata za 1 minutę (naliczanie sekundowe
z zerową opłatą początkową) za połączenia
lokalne i strefowe
2
3
4
Opłata za 1 minutę (naliczanie sekundowe
z zerową opłatą początkową) za połączenia
międzystrefowe
Opłata za 1 minutę (naliczanie sekundowe
z zerową opłatą początkową) za połączenia
międzynarodowe do krajów Unii
Europejskiej, Kanady i Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Opłata za 1 minutę (naliczanie sekundowe
z zerową opłatą początkową) za połączenia
do sieci komórkowych
Cena
jednostkowa
netto
3
Średni czas w
minutach
połączeń
telefonicznych
wychodzących,
realizowanych
przez
Zamawiającego
w ciągu 1
miesiąca
4
Cena połączeń
telefonicznych
wychodzących,
realizowanych
przez
Zamawiającego
w ciągu 1
miesiąca
(3 x 4)
Okres
realizacji
umowy w
miesiącach
5
6
40.000
36
3.500
36
40
36
8.000
36
SUMA
........................
data
Wartość
połączeń
telefonicznych
netto
(5 x 6)
7
Podatek VAT
%
Kwota
8
9
Wartość
połączeń
telefonicznych
brutto
(7 + 9)
10
SUMA
...............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
17
TABELA NR 2
Podatek VAT
Lp.
Treść: Opłata abonamentowa za linie
telefoniczne
Cena
jednostkowa
netto
1
2
3
Ilość linii, które
posiada
Zamawiający
Miesięczna
opłata
abonamentowa
(3 x4)
Okres
realizacji
umowy w
miesiącach
Wartość opłat
abonamentowych
za linie
telefoniczne netto
(5 x 6)
4
5
6
7
1
Miesięczna opłata abonamentowa dla linii
analogowej
28
36
2
Miesięczna opłata abonamentowa dla linii
ISDN BRA
36
36
3
Miesięczna opłata abonamentowa dla linii
ISDN PRA
1
36
SUMA
........................
data
%
Kwota
8
9
Wartość opłat
abonamentowych
za linie
telefoniczne
brutto
(7 + 9)
10
SUMA
...............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
18
TABELA NR 3
Lp.
1
Treść: Miesięczna opłata abonamentowa
za dostęp do Internetu i przesyłu danych
do niŜej wymienionych obiektów
zamawiającego
Przepustowość kb/s
2
3
SUW Będzin, Będzin, ul. Siemońska 45
SUW Bibiela, Miasteczko Śląskie,
ul. Woźnicka 99
OSM Bytków, Siemianowice Śląskie,
ul. Wróblewskiego 34
OSM Chropaczów, Świętochłowice,
ul. Łagiewnicka 78
OSM Czarny Las, Ruda Śląska,
ul. Hallera 80
ZUW Dziećkowice, Imielin, ul. Wodna 3
ZUW Dziećkowice Ujęcie, Chełm Śląski,
ul. Gamrot
ZUW Goczałkowice, Goczałkowice,
ul. Jeziorna 5
ZUW Goczałkowice Ujęcie,
Goczałkowice, ul. Wczasowa
Budynek Spółki, Katowice,
ul. Wojewódzka 19
SUW Czaniec, Kobiernice,
ul. Wodociągowa 1
SUW Czaniec Ujęcie, Porąbka,
ul. Zamkowa 1
SUW Kozłowa Góra, Wymysłów,
ul. Leśna 34
Miesięczna
opłata
abonamentowa
netto
4
Wartość opłat
abonamentowych
Okres realizacji
za dostęp do
Internetu
umowy w
i przesyłu
miesiącach
danych netto
(4 x 5)
5
1024/256
36
512/128
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
nie mniej niŜ 64
36
1024/256
36
nie mniej niŜ 64
36
4096/4096
6
Podatek VAT
%
Kwota
7
8
Wartość opłat
abonamentowych
za dostęp do
Internetu
i przesyłu
danych brutto
(6 + 8)
9
36
1024/256
36
512/128
36
1024/256
36
19
OSM Mikołów, Mikołów, ul. Filaretów 1
SUW Maczki, Sosnowiec, ul. Wodociągi 4
OSM Murcki, Katowice,
ul. Wzgórze Wandy
OSM Pszów, Pszów, ul. Traugutta 121
OGR Łąka, ul. Łukasiewicza 30
SUW Strumień, Strumień,
ul. Brodeckiego 17
OSM Zagórze, Sosnowiec,
ul. Lenartowicza 1
OSM śory, śory, ul. Szczejkowicka 4
SUW Zawada, Karchowice
ul. Bytomska 6
ORB Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1
Przepompownia Urbanowice, Tychy,
ul. Oświęcimska 345
Przepompownia Paprocany, Tychy,
ul. Bielska 213
SUW Łazy, Dąbrowa Górnicza,
ul. Wypaleniska 11
Baza Napraw Wodomierzy, Chorzów,
ul. Parkowa 10
SUW Miedary, Tarnowskie Góry,
ul. Polarna
Zbiorniki Wodne: Goczałkowice,
ul. Jeziorna 86
Budynek Spółki, Katowice,
ul. Olimpijska 11
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
512/128
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
1024/256
36
512/128
36
512/128
36
1024/256
36
1024/256
36
512/128
36
1024/256
36
SUMA
......................
data
SUMA
...................................................
podpis osoby/osób/ uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
20