Regulamin Memoriał Wojciecha Kossowskiego 2008r.

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Memoriał Wojciecha Kossowskiego 2008r.
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH
zaprasza w sobotę dnia 27 września Anno Domini 2008 na
„Memoriał Wojciecha
Kossowskiego”
R E G U L A M I N
ORGANIZATOR ZAWODÓW :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Żory
CEL ZAWODÓW:
Uczczenie pamięci zmarłego w roku 2004 Brata Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach
Wojciecha Kossowskiego, integracja środowiska strzeleckiego, podniesienie umiejętności
strzelecki oraz popularyzacja strzelectwa sportowego z broni ładowanej odprzodowo.
TERMIN I MIEJSCE
27 wrzesień 2008 r. – strzelnica leśna „Dębina” w Żorach.
godz. 0900
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich.
godz. 1100
– uroczyste otwarcie.
UCZESTNICTWO
Udział biorą Bracia zrzeszeni w Bractwach Kurkowych oraz sympatycy strzelań z broni
czarnoprochowej
KONKURENCJE:
1.Karabin czarnoprochowy - Oddanie 13 strzałów (do oceny zalicza się 10 najlepszych
przestrzelin) do tarczy 20 x 50 cm, na odległość 50 m. w pozycji stojącej, w czasie 30 min.
2. Pistolet lub rewolwer czarnoprochowy - Oddanie 13 strzałów (do oceny zalicza się 10
najlepszych przestrzelin) do tarczy 20 x 50 cm, na odległość 25 m. w pozycji stojąc,
z wolnej ręki, w czasie 30 min.
KLASYFIKACJA
1. Karabin - indywidualna według sumy uzyskanych punktów.
2. Pistolet - indywidualna według sumy uzyskanych punktów.
NAGRODY
1. Karabin czarnoprochowy
2. Pistolet czarnoprochowy
- za miejsca I do III puchary i dyplomy.
- za miejsca IV do VI dyplomy
- za miejsca I do III puchary i dyplomy.
- za miejsca IV do VI dyplomy.
SZCZEGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA
widownia zgromadzona na strzelnicy nie powinna stać w odległości mniejszej niż 4 m od stanowisk
strzeleckich
pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
podczas trwania konkurencji dopuszcza się czyszczenie przewodu lufy.
celownik, jak i inne części broni i jej replik powinny odpowiadać normom katalogowym danej broni.
ładunki muszą być umieszczone w pojemnikach jednodawkowych wykonanych z materiału
elektrostatycznego.
przesypywanie prochu z puszek do ww. pojemników podczas trwania konkurencji jest zabronione.
podczas trwania konkurencji obowiązują okulary oraz ochronniki słuchu.
w rewolwerach czarnoprochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna ponad
pociskami.
przed komendą „start, wolno strzelać” broń nie może być załadowana.
każdy strzał po komendzie „start, wolno strzelać” zaliczony zostanie do konkurencji.
zabrania się ładowania broni z założoną spłonką, naciągniętym kurkiem i podsypaną panewką.
po komendzie „stop, odłóż broń” strzelec: 1. zdejmuje spłonkę z kominka lub zsypuje proch z panewki.
a w rewolwerze opuszcza kurek lokując go w pole pomiędzy komorami.
kto wystrzeli po komendzie „stop, odłóż broń” zostanie zdyskwalifikowany.
używanie otwartego ognia, oraz palenie tytoniu, dozwolone jest tyko w miejscu do tego wyznaczonym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator:
1. zapewnia bufet na strzelnicy.
2. przewiduje dojazd uczestników na własny koszt
3. zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych w regulaminie
strzelnicy oraz ustaleń niniejszego regulaminu
4. powoła jury, które rozstrzygać będzie wszelkie kwestie sporne
5. określa opłatę startową w wysokości 30, 00 zł. od konkurencji, którą uiścić należy przy
odbiorze metryki strzałowej .
6. nie zapewnia broni ani amunicji.
7. dopuszcza korzystanie z przyrządów optycznych do kontroli przestrzelin
Organizator

Podobne dokumenty