Raport bieżący nr 9/2013 Data sporządzenia: 19.04.2013 Temat

Transkrypt

Raport bieżący nr 9/2013 Data sporządzenia: 19.04.2013 Temat
Raport bieżący nr 9/2013
Data sporządzenia: 19.04.2013
Temat: Aktualizacja wartość zapasów na dzień 31.12.2012r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że kierując się wytycznymi Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, dokonał analizy bieżącej sytuacji cenowej na rynku wyrobów hutniczych, zestawiając
ją z danymi historycznymi. Otrzymane wyniki i ocena bieżącej sytuacji na rynku dystrybucji skłoniły
Zarząd do podjęcia decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień
31.12.2012r. Aktualizacja dotyczy 5% wartości zapasów i wynosi 2,1 mln zł. Kwota ta obciąży wynik
finansowy roku 2012 i wykazana zostanie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozostałych
kosztach operacyjnych.
Zarząd podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, ponieważ wynik 2012 roku, jaki zostanie
opublikowany 30 kwietnia 2013r., ulegnie obniżeniu w stosunku do wyniku, jaki Spółka raportowała
28.02.2013r. w raporcie kwartalnym. Po uwzględnieniu powyższej aktualizacji oraz innych drobnych
korekt jednostkowy zysk netto wyniesie 1,96 mln zł, skonsolidowana strata netto wyniesie -8,9 mln
zł.

Podobne dokumenty