REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(umowy zawarte od 25 grudnia 2014 r.)
Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na portalu allegro.pl (dalej
„Sklep Internetowy”) jest:
Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów (dalej zwana „ TARMAX”)
TARMAX jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490487.
NIP: 816-15-29-885, REGON: 691535869
Telefon: (+48) 17 858 10 19
Faks: (+48) 17 858 10 48
Adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]
Rachunek bankowy PKO BP: 57 1020 4405 0000 2002 0327 8231
Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący
gospodarczą, w tym TARMAX.
Kupujący
we
własnym
imieniu
działalność
– każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym
(Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym
zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także
„Klientem”).
Kodeks
dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przedsiębiorców,
zobowiązali się do ich przestrzegania i stosowania.
którzy
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał
towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub
prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę
specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej
powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar –
rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym,
szczególności obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
w
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych
praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o
sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do TARMAXU, na którym nastąpiło
złożenie zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu
internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów
znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie
urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail,
jak również przeglądarki internetowej stron www.
3. Głównym przedmiotem świadczenia TARMAX jest profesjonalna
oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.
sprzedaż
4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza
natychmiastowego zawarcia umowy. Natomiast Klient wypełniając formularz
zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez TARMAX
stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest
zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez TARMAX w formie
wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego
potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
6. TARMAX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne
umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z
rzeczywistością.
7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do
każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
8. Producentami towarów są: New Balance
9. Konsument może porozumieć się z TARMAX, za pośrednictwem telefonu (a),
poczty elektronicznej e-mail (b) oraz bezpośrednio w siedzibie spółki (c):
1. [email protected]
2. Ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów Ul
10.Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z TARMAX, ponosi
koszty połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego
operatora.
11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa
o prawach konsumenta.
12.Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień
Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności
pomiędzy
postanowieniami
niniejszego
regulaminu,
a
bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia,
pierwszeństwo mają te przepisy.
SPRZEDAŻ TOWARÓW
1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami
brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO)
i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na
adres wskazany w złożonym zamówieniu.
3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru (przy wartości zamówienia
do kwoty 150 zł) wynosi 15 złotych, natomiast przy zamówieniach powyżej 150
zł przesyłka jest bezpłatna.
5. TARMAX honoruje następujące formy płatności:
1. płatność za pobraniem,
2. płatność przelewem na rachunek bankowy TARMAX (w tym przypadku,
Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za
wykonanie dyspozycji przelewu),
3. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182
6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy
TARMAX”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na
rachunek bankowy TARMAX: PKO BP 57 1020 4405 0000 2002 0327 8231,
podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
7. Terminem płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu
dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem
elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal –
bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia TARMAX przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu
internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później
niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany
Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami
wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach
900 – 1500.
5. TARMAX jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta
Towar bez wad fizyczny i prawnych.
6. Po zawarciu z Konsumentem umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie
niezwłocznie przez TARMAX wydany.
7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od TARMAX,
zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie
informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego
Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, jak również o możliwości rezygnacji
ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych
środków pieniężnych.
8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji,
powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej
e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
9. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy TARMAX a Klientem,
które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od
momentu zawarcia umowy.
WYSYŁKA TOWARU
1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na
obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia,
jako adres dostawy.
2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z
działu „Sprzedaż towarów”.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, TARMAX
zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne
poinformowanie o tym TARMAX.
WYMIANA TOWARU
1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta
podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru,
który ma być wymieniony.
2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Konsument korzystający z
takiej opcji, wynosi 15 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej
wysyłki Towaru.
3. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym
rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden
sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres
Sklepu Internetowego.
4. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie
Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W
przypadku braku dostępności towaru, TARMAX dołoży wszelkich starań, by
towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie
niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), TARMAX zaoferuje do wyboru
inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto
bądź przekazem pocztowym.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej
z TARMAX bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem
bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby TARMAX), w termie 30 dni od
dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie
lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę
trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno
Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami
lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w
fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić
od umowy składając stosowne oświadczenie.
3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez
TARMAX (do pobrania: http://www.nbexchange.itl.pl/wzor_odstapienie.doc),
uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
który
należy
4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby
TARMAX, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy
wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy,
Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby TARMAX.
6. TARMAX dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności,
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z
żadnymi kosztami.
7. TARMAX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej
odesłania.
8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru TARMAX lub przekazać go osobie
upoważnionej przez TARMAX niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8, wystarczy odesłanie
Towaru przed jego upływem.
10.Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby TARMAX tj. ul.
Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, chyba że TARMAX upoważniło konkretna osobę do
jego odbioru.
11.Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o
którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy
odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o
którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
REKLAMACJE
1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej
rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu - paragon, faktura VAT.
3. Reklamowany towar przesyłany do TARMAX powinien być czysty.
4. TARMAX w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji,
poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego
roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego
Rzeczoznawcę.
5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie
Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny
adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail,
aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
6. Reklamacje
Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez TARMAX
uzupełniony
formularz
(przykładowy
wzór
do
pobrania
http://www.nbexchange.itl.pl/wzor_reklamacja.doc), na adres siedziby TARMAX
(ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów), przy czym jego stosowanie nie jest
obowiązkowe.
7. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
8. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu
Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez
Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, TARMAX wezwie
Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do
odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po
bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, TARMAX będzie uprawniony
do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 5%
aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście
siedziby TARMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
9. Jeżeli w wyniku uznania przez TARMAX reklamacji za zasadną, Towar
naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono
jako niezasadną, TARMAX niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na
podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna
forma przekazania Towaru.
10.Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, Tarmax na żądanie Reklamującego obniżył cenę
reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to
odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane TARMAX, przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
11.W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany,
TARMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim
osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu,
TARMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie
Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2
powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma TARMAX, naliczanej za
każdy miesiąc przechowania.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj.
możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego
Polubownego Sądu Konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji
Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z
zawartej z TARMAX umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego
sporu między Klientem, a TARMAX (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
3. Klient
może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia
ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX, korzystając także z
bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów
(patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochronykonsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona
konsumentów,
w
tym
m.in.
Federacja
Konsumentów
(patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
4. Konsument
może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego
rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może
złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
TARMAX informuje o istnieniu Kodeku Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym stanowi o kodeksie dobrych praktyk, który jest przez niego stosowany i z
którym Klient może się zapoznać poprzez pobranie piliku na stronie internetowej:
( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206 ).
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez TARMAX, z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji
złożonego Zamówienia.
3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez TARMAX, w celu realizacji złożonego
Zamówienia.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych
osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. TARMAX zapewnia każdemu Kupującemu
prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić
zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku: http://www.nbexchange.itl.pl/regulaminnb.doc

Podobne dokumenty