Odpowiedzi na pytania Zamawiających 2 Zamawiający informuje, że

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania Zamawiających 2 Zamawiający informuje, że
Odpowiedzi na pytania Zamawiających 2
Zamawiający informuje, że w postępowaniu NR MOPS/ZG - ZP/ 01/13 pod nazwą:
„Modernizacja 200 zestawów komputerowych przekazanych imiennie wskazanym
beneficjentom ostatecznym” wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W tej sytuacji zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
„Prawo zamówień publicznych” (jedn. tekst. Dz.U. z dnia 2010 r. nr 113, poz.759 z późn.
zm.) odpowiada:
Pytanie 3
W związku z zainteresowaniem naszej firmy prowadzonym postępowaniem publicznym
pn. postępowaniu „Modernizacja 200 zestawów komputerowych przekazanych imiennie
wskazanym beneficjentom ostatecznym” numer postępowania MOPS/ZG - ZP/ 01/13,
zwracamy się z prośbą o udostępnienie jednostki komputerowej (jednej sztuki), która ma
zostać zmodernizowana w celu przeprowadzenia testów kompatybilności oferowanych
komponentów.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na udostępnienie jednostki komputerowej. Szczegóły techniczne tej
czynności ( np. termin, czas itp.) do telefonicznego lub faksowego uzgodnienia z osobą
wskazaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do kontaktów z wykonawcami .
Zielona Góra dnia 22 sierpnia 2013r
ZAM ÓWIENIE PUB LIC ZNE NR M OPS/ZG - ZP/ 0 1 /13
Odpow iedzi na pyta nia Za ma w iają cy ch w po stępowa niu po d nazwą
„M o d e r n i z a c j a 2 0 0 z e s t a w ó w k o m p u t e r o w y c h p r z e k a z a n y c h i m i e n n i e w s k a z a n y m
beneficjentom ostatecznym”