Plan nauczania dla zawodu - Centrum Kształcenia Zawodowego i

Transkrypt

Plan nauczania dla zawodu - Centrum Kształcenia Zawodowego i
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku
Plan nauczania w zawodzie
Technik gazownictwa 311913
Kwalifikacje: B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Program nauczania (modułowy)
Razem godzin w systemie/**
Lp
Symbol
modułu
1
W1
2
Przedmiot/Moduł
stacjonarnym
(wieczorowym)
zaocznym
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
28
18
W2
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
28
18
3
W3
Język obcy zawodowy (JOZ)
28
18
4
W4
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
18
12
5
W5
16
10
6
P.1
262
170
P1.01
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
Techniczne podstawy budownictwa i budowy sieci gazowych i
sanitarnych ( PKZ B.e.)
Posługiwanie się dokumentacją techniczną
P1.02
Rozpoznawanie i wykonywanie obiektów budowlanych
P1.03
Wykonywanie robót ziemnych
P1.04
Rozpoznawanie materiałów budowlanych i instalacyjnych
P1.05
Podstawy miernictwa
P1.06
Podstawy gazownictwa
Urządzenia energetyki i automatyki stosowane w sieciach
komunalnych i instalacjach sanitarnych
380
246
280
182
260
170
540
352
250
162
P1.07
Razem efekty wspólne*
B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
7
K1
K1.01
K1.03
Projektowanie sieci gazowych
Wykonywanie robót ziemnych związanych z budową sieci
gazowych
Instalowanie sieci gazowych
K1.04
Prowadzenie odbioru technicznego sieci gazowych
K1.02
8
Budowa i eksploatacja sieci gazowych
K2
Eksploatacja sieci gazowych
K2.01
Rozpoznawanie urządzeń stosowanych w sieciach gazowych
K2.02
Eksploatowanie sieci gazowych
K2.03
Wykonywanie napraw i remontów sieci gazowych
K2.04
Wykonywanie nadzoru nad eksploatacją sieci gazowych
Razem kształcenie zawodowe B.23
B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
9
K3
Montaż instalacji gazowych
K3.01
Rozpoznawanie i klasyfikacja elementów instalacji gazowych
K3.02
Posługiwanie się dokumentacją projektową instalacji gazowych
K3.03
Montaż i demontaż instalacji gazowych
K3.04
Naprawa i konserwacja instalacji gazowych
Nadzór nad jakością robót związanych z wykonywaniem instalacji
gazowych
K3.05
10
K4
118
Razem kształcenie zawodowe B.24
430
280
Razem kształcenie zawodowe
970
632
Ogółem godzin
1350
878
K4.01
Wykonywanie prac związanych z obsługą instalacji gazowych
K4.02
Systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach
K4.03
K4.04
11
180
Eksploatacja instalacji gazowych
PZ
Nadzór techniczny nad bezpiecznym funkcjonowaniem instalacji
gazowych
Lokalizacja i usuwanie awarii instalacji gazowych
Praktyka zawodowa
***
160 godzin
* Słuchacz, który zrealizował efekty wspólne lub zawodowe w ramach innych kwalifikacji, może być zwolniony z
obowiązku odbywania tych zajęć
** Część godzin może być realizowana w formie kształcenia na odległość.
***Praktyka zawodowa realizowana jest w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla
nauczanego zawodu

Podobne dokumenty