REGULAMIN PROMOCJI BEZPŁATNYCH

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI BEZPŁATNYCH
REGULAMIN PROMOCJI BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UCZESTNIKÓW
FESTIWALU „INDUSTRIADA 13 CZERWCA 2015”
§1. Organizator promocji
1.
2.
3.
Przedmiotem niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” jest
określenie warunków i zasad uczestnictwa w promocji bezpłatnych przejazdów
kolejowych dla uczestników festiwalu „INDUSTRIADA 2015”.
Organizatorem promocji jest Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
(40-040), przy ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym
prowadzonym
przez
Sąd
Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS: 357114,
o kapitale zakładowym w wysokości PLN 103 605 000,00 zł posiadająca
numer identyfikacji podatkowej NIP: 9542699716, REGON: 241592956.
Promocja organizowana jest na obszarze działalności Spółki Koleje Śląskie.
§ 2. Definicje
Kupon na przejazd – Kupon, którego część stanowią specjalne odcinki, na
podstawie których można w dniu 13 czerwca 2015 r. odbywać bezpłatne
przejazdy pociągami Kolei Śląskich.
§ 3. Czas trwania promocji
Promocja obowiązuje w dniu 13 czerwca 2015 r.
§ 4. Uczestnictwo w promocji
1.
W promocji może wziąć udział uczestnik festiwalu INDUSTRIADA 2015, który:
a)
zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu,
b)
pobrał Kupon na przejazd:
 W dniu 13 czerwca 2015 r., w punktach informacyjnych o festiwalu punktach Induinfo: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe – Parowozownia
przy ul. Reja w Bytomiu, Szyb Prezydent w Chorzowie przy ul. Piotra
Skargi w Chorzowie, Muzeum Historii Kolei przy ul. Kazimierza Pułaskiego
100/120 w Częstochowie, Radiostacja Gliwicka przy ul. Tarnogórskiej 129
w Gliwicach, Osiedle Nikiszowiec, Muzeum Energetyki przy ul. Wyzwolenia
30 w Łaziskach Górnych, Park Tradycji przy ul. Orzeszkowej 12 w
Siemianowicach Śląskich, Sztolnia Królowa Luiza przy ul. Miarki 8
w Zabrzu, Muzeum Śląskie przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.
Kupony na przejazd są dostępne do wyczerpania zapasów.
 Od 3 czerwca 2015 r. - w obiektach biorących udział w festiwalu
INDUSTRIADA 2015. Kupony na przejazd są dostępne do wyczerpania
zapasów.
 13 czerwca 2015 r. – na przystankach bezpłatnej komunikacji
autobusowej w 20 lokalizacjach, u osób informujących o bezpłatnym
transporcie: Muzeum Śląskie – Katowice, Szyb Prezydent – Chorzów,
Dwie Wieże – Świętochłowice, Kaufhaus - Ruda Śląska, Tyskie
Browarium – Tychy, Browar Obywatelski – Tychy, Galeria Elektrownia –
Czeladź, Park Tradycji - Siemianowice Śląskie, Kopalnia Ćwiczebna
Sztygarka - Dąbrowa Górnicza, Walcownia Cynku – Katowice, Szyb
Wilson – Katowice, Nikiszowiec – Katowice, Giszowiec – Katowice,
Porcelana Śląska – Katowice, Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK – Bytom,
Sztolnia Królowa Luiza – Zabrze, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe –
Bytom, Kopalnia Guido – Zabrze, Szyb Maciej – Zabrze, Radiostacja –
Gliwice. Kupony na przejazd są dostępne do wyczerpania zapasów.
c)
Posiada podczas przejazdu pociągiem Kolei Śląskich Kupon na
przejazd.
§ 5. Przedmiot promocji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Przedmiotem promocji są bezpłatne przejazdy dla uczestników festiwalu
INDUSTRIADA 2015 w dniu 13 czerwca 2015 r. na podstawie Kuponu
na przejazd na dowolnej trasie w pociągach, kursujących wg obowiązującego
rozkładu jazdy, uruchamianych przez Koleje Śląskie Spółka z o.o.
Kupon na przejazd jest ważny po uprzednim wypełnieniu przez pasażera
odcinków w wyznaczonych rubrykach:
 Relacji przejazdu i godziny rozpoczęcia podróży (dwa odcinki kuponu
muszą zostać wypełnione w linii poziomej poprzez wpisanie godziny
odjazdu oraz nazw stacji początkowej i końcowej).
 Kupon jest ważny, gdy pasażer wypełni lewą i prawą stronę kuponu.
Kupon na przejazd z właściwie wypełnionymi dwoma odcinkami kuponu w linii
poziomej upoważnia do jednorazowego przejazdu w deklarowanej przez
podróżnego relacji.
Jeden Kupon na przejazd uprawnia do dwóch przejazdów. Dopuszczalne jest
jednorazowe wykorzystanie kuponu maksymalnie przez dwie osoby
odbywające przejazd tym samym pociągiem.
Kupon na przejazd nie uprawnia do bezpłatnego przewozu rowerów, wózków
dziecięcych, psów lub rzeczy pod opieką podróżnego. Podróżny, który
zamierza odbyć przejazd z rowerem, wózkiem dziecięcym, psem lub rzeczami
pod opieką podróżnego, za które pobiera się opłatę, jest zobowiązany zakupić
bilet na przejazd i przewóz wg indywidualnych uprawnień zgodnie z cennikiem
Kolei Śląskich C-KŚ.
Personel pokładowy dokonuje odprawy podróżnych poprzez oderwanie
od Kuponu na przejazd wypełnionej części perforowanej oraz zamieszczenie
odcisku znakownika lub odręcznie wpisanego numeru pociągu na części
kuponu pozostającego u podróżnego.
Kupon na przejazd uszkodzony, skopiowany, przecięty, itp. uznaje się za
nieważny.
Jeżeli podróż została rozpoczęta w dniu ważności Kuponu na przejazd, tj. 13
czerwca 2015 r. przed północą, uczestnik festiwalu może ukończyć podróż
po północy zgodnie z relacją widniejącą na Kuponie.
Kupon na przejazd nie podlega zwrotowi i wymianie.
Liczba Kuponów na przejazd i liczba przejazdów jest ograniczona.
§ 6. Reklamacje
1)
Reklamacje, wnioski, skargi można kierować w formie pisemnej na adres:
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
2)
40-040 Katowice
lub na adres [email protected]
Regulamin promocji dla uczestników festiwalu INDUSTRIADA 2015 jest
dostępny:
 na stronie internetowej przewoźnika www.kolejeslaskie.com,
 w kasach biletowych przewoźnika, Centrum Obsługi Pasażera na dworcu
w Katowicach,
 u personelu pokładowego w pociągach w dniu festiwalu,
 w punktach informacji o festiwalu (punktach INDUinfo),
 u osób obsługujących bezpłatny transport w dniu festiwalu.
§ 7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie:
 przepisy Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy Kolei Śląskich
(RPO - KŚ), Taryfy Przewozowej (TP - KŚ), Cennika usług przewozowych
(C - KŚ),
 Kodeksu cywilnego.