Zapytanie ofertowe

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Zapytanie ofertowe
na zamieszczenie reklamy w katalogu promocyjnym o charakterze turystycznym,
w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu
przez Gminę Uniejów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na Lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka. Działanie: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8
ustawy).
Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Uniejów
99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
REGON 3110119579, NIP 828-135-67-37
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zamieszczenie graficznej reklamy na przedniej okładce wydania w formacie co
najmniej 205 mm x 285 mm, kolor CMYK 4+4;
b) zamieszczenie graficznej reklamy na rozkładówce (zagospodarowanie 2 stron) w
formacie co najmniej 410 mm x 285 mm, kolor CMYK 4+4;
Projekt reklamy przygotuje Zamawiający.
Szczegółowy opis publikacji:
Katalog promocyjny musi spełniać następujące warunki:
- co najmniej 2500 egzemplarzy do dyspozycji Zamawiającego;
- katalog będzie bezpłatny i dystrybuowany przez Wykonawcę wśród potencjalnych turystów
danego regionu- indywidualnych zarówno w kraju, jak i zagranicą, jak i mieszkańców danego
regionu;
- będzie dostępny w krajowych oraz zagranicznych certyfikowanych punktach i centrach
IT, Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej w Londynie, Nowym Jorku, Brukseli,
Sztokholmie, Amsterdamie i Berlinie, w biurach podróży zrzeszonych w Polskiej Izbie
Turystyki, Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej, Izbie Turystyki RP i Forum Turystyki
Przyjazdowej, w wybranych hotelach, restauracjach, muzeach i atrakcjach turystycznych oraz
wybranych centrach handlowych na terenie chociaż jednego województwa. Katalog będzie
także dystrybuowany podczas regionalnych ( co najmniej 3), krajowych( co najmniej 3), oraz
międzynarodowych targów( co najmniej 3), turystycznych oraz konferencji i imprez
kulturalnych o zasięgu regionalnym. ( co najmniej 3),
Dystrybucją katalogu zajmie się Wykonawca.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kod CPV
79342200-5
Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. kryterium: cena- waga 60%
2. kryterium: nakład katalogu w którym opublikowana zostanie reklama - waga 40%
Sposób oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka, która uzyska
największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:
1. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:
Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe
wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:
cena minimalna
Cena oferty = 100 x ------------------------------ x waga kryterium%
cena oferty badanej
Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60
punktowej skali ocen.
2. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium nakładu katalogu w którym opublikowana
zostanie reklama:
Zamawiający przyjął następujące wartości:
Dla publikacji o nakładzie poniżej 10000- 0 pkt.
Dla publikacji o nakładzie w przedziale od 10000- 29999- 10 pkt.
Dla publikacji o nakładzie w przedziale od 30000- 39999- 20 pkt.
Dla publikacji o nakładzie w przedziale 40000- 49999- 30 pkt.
Dla publikacji od 50000 i wyżej- 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać przy zastosowaniu tego kryterium to
40 pkt.
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się w terminie:
3 czerwca 2016 r.- 1 grudnia 2016 r.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do dnia
01 czerwca 2016 r. do godz. 9.00. W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji:
Oferta na zamieszczenie reklamy w katalogu promocyjnym.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Osoby do kontaktu: Edyta Binkiewicz, Aleksandra Borowska
Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Ofertę cenową – zał. nr 1.
Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 01 czerwca 2016 r. O wynikach
postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu
02 czerwca 2016 r.
Uwagi Zamawiającego do postępowania:
1. Cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia należy podać w PLN.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, które zostaną wysłane bezpośrednio przez
Wykonawcę opisanej publikacji. Zamawiający nie akceptuje ofert od pośredników.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny.
5.Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w treści
niniejszego zapytania. Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie załącznika do
niniejszego zapytania, winna zostać sporządzona zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
7.Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone w
takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Ja/My niżej podpisany/i
.....................................................................................................................................................
z siedzibą:......................................................................................................................................
składam/y niniejszą ofertę na zamieszczenie reklamy w katalogu promocyjnym o
charakterze turystycznym, w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów” współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa:
Innowacyjna
i
konkurencyjna
gospodarka.
Działanie:
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw.
Do całości:
za cenę netto: …………………………….. zł plus podatek VAT ………………………….zł
tj. cena brutto ……………………………. zł (słownie:............................................................
.......................................................................................................................................................
nakład katalogu w którym opublikowana zostanie reklama:……………......................
Oświadczam, że uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy i
realizacji zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.
........................................................
miejscowość i data
................................................................................
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej
do Reprezentowania Wykonawcy
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego