Z Kryz¹ po Indonezji Wernisa¿ wystawy Teresy Nowak

Transkrypt

Z Kryz¹ po Indonezji Wernisa¿ wystawy Teresy Nowak
NOWA gazeta gostyñska 7/12
HISTORIA
––––––––>
strzeñ. Brak po¿ywienia uzupe³nialiœmy uprzednio zebranymi jab³kami. Na miejsce do obozu przybyliœmy po 25 godzinach i byliœmy
na czwartym miejscu. W obozie zjedliœmy posi³ek, umyliœmy siê i
poszliœmy spaæ. Byliœmy zmêczeni.
K³opot sprawi³a nam wielka ulewa. Mocno poluŸniliœmy linki od
namiotu, ale po pewnym czasie pêk³ maszt podtrzymuj¹cy namiot.
Dwóch harcerzy podtrzymywa³o namioty, a reszta wyruszy³a po
drzewo na nowy maszt. By³o ciemno. Przy œwietle b³yskawic rozgl¹daliœmy siê za odpowiednim drzewem. ZnaleŸliœmy œciête drzewko
i po obciêciu ga³êzi, zanieœliœmy do obozu. Byliœmy bardzo zmêczeni i zmoczeni. Umocowaliœmy nowy maszt i naci¹gnêliœmy trochê
linki zewnêtrzne namiotu. Po trzech godzinach „walki z ¿ywio³em”
zakoñczyliœmy prace nad powtórnym ustawieniem namiotu.
Trzeba wspomnieæ, ¿e w trakcie trwania kursu mieliœmy tak¿e
zajêcia przy ognisku, œpiewy, skecze oraz zawody p³ywackie. Na
obozie uzyskaliœmy tak¿e nowe stopnie harcerskie i sprawnoœci. Po
dwóch tygodniach pracy umys³owej i æwiczeñ w polu, na apelu
porannym po modlitwie œci¹gniêto sztandar z masztu na placu apelowym. Spakowaliœmy ekwipunek i namioty. W zwartym szyku
wymaszerowaliœmy na poci¹g do Poznania. Z Poznania wróciliœmy
we dwóch do Gostynia. Po kursie mianowano mnie w III Dru¿ynie
gimnazjalnej na funkcjê przybocznego, a W. Dajewski pracowa³ na-
Z Kryz¹ po Indonezji
13
dal w harcerstwie miejskim.
Nied³ugo pracowa³em w harcerstwie gostyñskim, bo trzeba by³o
w tym czasie przygotowywaæ siê do matury, a potem w roku 1948,
ju¿ po maturze, powo³ano mnie do wojska do rocznej Kompanii
Oficerów Rezerwy. Zwolniony zosta³em dopiero jesieni¹ 1949 roku,
kiedy to harcerstwo przyjmowa³o nowy kierunek ideowy, a ja musia³em podj¹æ pracê zarobkow¹.
Na krótko uaktywni³y siê harcerskie dru¿yny gostyñskie – m.in.
III Dru¿yna Harcerzy przy tutejszym gimnazjum, której opiekunem by³ ks. Jan Rataj ze Œwiêtej Góry. Dru¿ynowym I by³ Marian
Jakubiak (1945-1946), potem dh Alfons Weso³owski (1947-1948).
III Dru¿yna mia³a now¹ harcówkê w piwnicy gimnazjum przy kot³owni. Harcówka by³a w koñcu korytarza, piêknie urz¹dzona, z
kominkiem z drzewa brzozowego, emblematami i proporcami zastêpów oraz sto³em, krzese³kami i taboretami.
Prace w zastêpach odbywa³y siê wed³ug przedwojennych zasad,
opieraj¹c siê na podrêcznikach m.in. druha hm. Zygmunta Wyrobka,
I Komendanta Hufca Krakowskiego, „Harcerz w polu” i podrêcznika „Praca dru¿yny”. Wiele harcerek i harcerzy nale¿a³o do Sodalicji
Mariañskiej z siedzib¹ w klasztorze na Œwiêtej Górze, któr¹ kierowa³ ks. J. Rataj.
ZBIGNIEW KO£OM£OCKI
SPO£ECZEÑSTWO
Krzysztof Kryza, poznañski obie¿yœwiat, cz³owiek, który zwiedzi³ wiele egzotycznych krajów i autor cyklu filmów pt. „Z
Kryz¹ po œwiecie”, spotka³ siê 7 lutego br. z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ w Poniecu oraz z czytelnikami Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Gostyniu. Podró¿nik opowiada³ o swoich
wielomiesiêcznych wyprawach po Indonezji. Swoj¹ prezentacjê zatytu³owa³ „Kraj tysiêcy wysp – Indonezja”.
Pokazuj¹c fotografie zrobione w czasie zwiedzania ro¿nych wysp
– m.in. Flores, Bali, Komodo, Sumbawa, Moluki – K. Kryza mówi³
o ludziach tam ¿yj¹cych, ich kulturze, obyczajach, pracy, religiach
oraz wielkiej goœcinnoœci i serdecznoœci, z któr¹ siê spotyka³ na co
dzieñ. Opowiada³ o wyprawie œladem kanibali, trudnych warunkach
¿ycia, dzieciach pracuj¹cych przy po³owie ryb i skorupiaków. Prezentowa³ zdjêcia egzotycznej roœlinnoœci, pla¿, pere³, koralowców,
nieznanych owoców i warzyw, a tak¿e sposobów przygotowywania posi³ków.
Goœæ odpowiada³ równie¿ na pytania oraz udziela³ porad, w jaki
sposób najtaniej i najciekawiej podró¿owaæ po œwiecie.
W spotkaniu zorganizowanym przez bibliotekê w Poniecu uczestniczy³o ponad stu gimnazjalistów z opiekunami, natomiast w gostyñskiej bibliotece zgromadzi³o siê oko³o 50 osób.
Tekst i zdjêcie: HALINA RADO£A
Wernisa¿ wystawy Teresy Nowak
W czwartek, 9 grudnia w gostyñskim Muzeum mia³ miejsce
wernisa¿ wystawy haftów Teresy Nowak. Na ekspozycji mo¿na
zobaczyæ ponad 20 prac, na które sk³adaj¹ siê motywy religijne,
martwa natura, pejza¿e, czy wzory ludowe.
Podczas otwarcia zorganizowanej przez Muzeum w Gostyniu
wystawy T. Nowak opowiedzia³a o swojej pasji, której obecnie siê
ju¿ nie poœwiêca ze wzglêdu na stan zdrowia. Haftem po raz pierwszy zainteresowa³a siê, gdy wskutek nieszczêœliwego wypadku nie
mog³a chodziæ. Jak twierdzi, zaczê³a wówczas szukaæ dla siebie zajêcia, aby nie czuæ siê bezu¿yteczn¹. Podczas pobytu u brata na
Œl¹sku zafascynowa³a siê haftem. Wkrótce sta³ siê on jej pasj¹. Kupowa³a gazety ze wzorami haftów, precyzyjnie liczy³a wszystkie
kratki, starannie dobiera³a kolory.
Na uroczystoϾ otwarcia przybyli m.in. Jerzy Kulak, burmistrz
Gostynia, Jerzy WoŸniakowski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Gostyniu, i ks. pra³at Konrad Kaczmarek.
Wystawa prezentowana bêdzie do 27 lutego w sali wystaw czasowych.
ROBERT CZUB
Fot. archiwum Muzeum w Gostyniu