SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26
Nr sprawy: 33 /PN/U/2013
Biała Podlaska 2013.08.19.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców KRS
00000 86154 Kapitał Spółki 13 578 500,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649
Adres e-mail:
tel. (083) 342-55-98, fax (083) 342-59-88
Strona www.pecbp.pl
[email protected]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonania bazaltowej wykładziny żelbetowego zbiornika miału
węglowego kotła WR-8 w ciepłowni w Białej Podlaskiej.
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa
………………………………
Zatwierdzam
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Oświadczenia oferenta
Centrala:
Sekretariat:
Fax:
e-mail:
www:
083-342-55-98
083-342-58-99
083-342-59-49
083-342-59-88
[email protected]
http://www.pecbp.pl
NIP 537-00-01-649
REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 13 578 500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010
Nr sprawy: 33 /PN/ U2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców KRS 00000 86154 , Kapitał Spółki 13 578 500,00zł.
Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649, tel. (083) 342-55-98, fax (083) 342-59-88
Strona www.pecbp.pl Adres e-mail: [email protected] Godziny urzędowania 700-1500
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie regulaminu wewnętrznego zasad zakupu towarów , usług oraz robót budowlanych w
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska
wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Naczelnego PEC Sp. z o.o. nr 2/2012 z dnia 11.01.2012 r.
którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pecbp.pl Zamówienie nie
podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z
2006r nr 164 poz.1163 z późni. zm.). Wyłączenie na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 133 ust.1
ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykładziny z płytek bazaltowych całej wewnętrznej
powierzchni (ok.110m2) żelbetowego zbiornika miału węglowego kotła wodnego WR-8 w ciepłowni przy
ul. Orzechowej w Białej Podlaskiej. Wykładzina powinna eliminować problemy z przywieraniem i
zawieszaniem miału węglowego, posiadać duży poślizg, odporność na ścieranie oraz nienasiąkliwość.
Płytki bazaltowe oferowanej wykładziny powinny spełniać n/w parametry:
-twardość według Mohse – min 8 stopień
-wytrzymałość na ciśnienie - min 300mPa
-wytrzymałość na zginanie – min 45Mpa
-odporność na ścieranie – max ubytek 110mm3
W ramach zamówienia Wykonawca:
- oczyści wewnętrzną powierzchnię zbiornika miału węglowego ( stopień oczyszczenia wynikający z
zastosowanej technologii montażu wykładziny)
-uzupełni ubytki ścian żelbetowych (jeżeli występują)
-ułoży wykładzinę bazaltową wg technologii „AG-POL” polegającej na przymocowaniu siatki stalowej na
całej powierzchni zbiornika , przymocowaniu kształtowników podtrzymujących płytki w rozstawie co
piąta warstwa płytek, ułożeniu płytek na zaprawie oraz spoinowaniu płytek
lub ułoży wykładzinę w technologii równoważnej zapewniającej 10 letnie bezawaryjne użytkowanie
zasobnika miału węglowego.
Zbiornik miału węglowego żelbetowy, użytkowany kilkadziesiąt lat jako zasobnik miału węglowego z
początku kotła parowego OR , teraz kotła wodnego WR. Aktualnie kocioł jest eksploatowany. Z
zewnątrz nie widać ubytków betonu. Jedna ściana pionowa pozostałe pochyłe.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca na własny koszt może dokonać wizji lokalnej i ocenić zakres
robót, zapoznać się z warunkami związanymi z robotami.
Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięciu elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
Wymagany okres gwarancji na wykonaną wykładzinę bazaltową wynosi 120 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2
IV. Termin wykonania zamówienia.
W dniach od 17 do 30 listopada 2013 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące:
5.2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
5.3. posiadania wiedzy i doświadczenia
5.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
5.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
5.6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 8
ust. 1 pkt 1-9; ust. 2 pkt. 1-3 Regulaminu wewnętrznego zasad zakupu towarów, usług oraz robót
budowlanych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej
Podlaskiej .
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 5 Wykonawca ubiegający się o
zamówienie składa następujące dokumenty:
6.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 2 regulaminu, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie § 8 ust. 1 pkt 2 regulaminu.
6.1.2.Oświadczenia o spełnieniu warunków (wg. załącznika).
6.1.3.Wykaz (min. dwie usługi polegające na ułożeniu wykładziny o powierzchni min. 100m2 każda w
zbiorniku miału węglowego kotła)
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w celu potwierdzenia
spełniania warunku doświadczenia. Wykaz winien zawierać: nazwę zleceniodawcy, powierzchnię,
wykładziny, miejsce ułożenia, rodzaj wykładziny, datę wykonania, dokumenty potwierdzające, iż
zamówienie zostało wykonane należycie.
6.2.Inne dokumenty które powinny stanowić ofertę:
6.2.1. Wypełniony formularz ofertowy– wg załącznika
6.2.2.Dokument opisujący parametry techniczne oferowanych płytek bazaltowych, które będą użyte do
wykonania zamówienia oraz dokładny opis technologii ułożenia.
6.2.3. Parafowany wzór umowy wg załącznika
W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
a) wszystkich zapisanych stronach oferty,
b) załącznikach,
6.7 Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wyszczególnionych przez Zamawiającego w pkt 6 i brak ich uzupełnienia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przetargowego.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w
formie pisemnej lub faksem. W wypadku korzystania z formy faksowej każda ze stron potwierdza
niezwłocznie fakt otrzymania informacji w formie faksu zwrotnego z treścią otrzymanej informacji i
adnotacją: „Potwierdzam odbiór – data, godz., podpis” lub na żądanie w formie pisemnej.
3
7.2 Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia:
Zbigniew Jaroszuk 664 116 305.
VIII. Informacje dotyczące wadium
8.1 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia
04.10.2013r. do godziny 08:00 w wysokości: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące)
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 Nr 42 poz.
275).
8.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem ”
Wykonani wykładziny zbiornika” na następujące konto: Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Nr konta:
45 8025 0007 0023 8706 2000 0010. Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto
zamawiającego.
8.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w siedzibie
zamawiającego w sekretariacie pokój nr 18 w godz. od 800 do 1400 w dni robocze
8.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy.,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem § 20 ust 4 Regulaminu
wewnętrznego.
8.6. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich
wymienionych w § 20
okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe
zatrzymanie
8.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego po wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
c) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w § 9 ust 2 regulaminu, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 9 ust 1 regulaminu, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty
prowadzenia
rachunku
bankowego
oraz
prowizji
bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na
składanie ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty.
10.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
10.3 Oferta musi być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4
10.4 Oferta winna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą i adresem
wykonawcy oraz napisem: „Wykonanie wykładziny zbiornika miału nie otwierać przed 04.10.2013.
godz.830 ”.
10.5 Zmiany w złożonej ofercie, wykonawca może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce składania ofert:
1.Oferta musi zostać złożona w: (w sekretariacie Zamawiającego pokój nr 8) do dnia 04.10.2013r do
godz.8:00 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.
Pokoju 26; 21-500 Biała Podlaska
Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcom.
2 Termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 19 (świetlica)
b) Termin otwarcie ofert: w dniu 04.10. 2013 r. o godzinie 8 :30 .
3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
5 Informacje, o których mowa powyżej zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej za całość zamówienia, jako
całkowitą wartość przedmiotu zamówienia wyrażoną w złotych polskich brutto z podatkiem VAT, z
uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych (w tym koszt zabezpieczenia miejsca robót , koszt
materiałów i ich transportu, podatki, opłaty),
12.2 Cenę oferty, o której mowa wyżej Wykonawca zamieszcza w formularzu (wg załącznika). Cena
oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
12.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen ani jej zmiany.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie
tych kryteriów i sposób oceny ofert
13.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która będzie spełniać warunki określone
przez Zamawiającego w siwz.
13.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty brutto - waga 100%
Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie dokonane zostanie na podstawie następującego
wzoru:
P=(Cmin /C) x W gdzie:
P – ilość punktów ,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W – waga kryterium (W =100).
Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów i spełniająca wszystkie warunki podane w
zaproszeniu do składania ofert.
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy z sprawie zamówienia:
14.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
14.2 Zamawiający zawiera umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą.
14.3 Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem zawartym w Załączniku, z uwzględnieniem ceny
wybranej oferty.
14.4. Podpisanie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
5
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
a zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.
15.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający za zgodą Wykonawcy, może zaliczyć
kwotę wadium na poczet kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
70 %
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane.
15.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30%
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi.
XVI. Pozostałe informacje
16.1 Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia, wg
wzoru stanowiącego załącznik SIWZ.
16.2 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik
postępowania.
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa
…………………………………………….
.podpis kierownika Zamawiającego
6
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie bazaltowej wykładziny zbiornika miału węglowego kotła WR 8.
Nazwa Oferenta
........................................................................................................................................
Adres Oferenta:
........................................................................................................................................
NIP..............................................TEL..................................FAX …………......................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
cena netto…………………….zł; • podatek VAT ..... % w wysokości ..................... zł
• ...............................zł brutto
(słownie brutto................................................................................................................)
2. Deklaruję realizację zamówienia w dniach od 17 do 30 listopada 2013 roku.
3. Oświadczam , że akceptuję w całości projekt umowy.
4. Deklaruję, że w przypadku wygrania przetargu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny brutto w formie……………….… będzie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
5.
Oświadczam,
iż
wadium
w
wysokości
2 000,00
zł
wniesione
zostało
w
formie………………………………….
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
-…………………………………………
-…………………………………………
-…………………………………………
....................................... dnia ...................
....................................................
(podpisy osób uprawnionych w imieniu Wykonawcy)
7
Załącznik nr 2
UMOWA NR
/NI/2013
Zawarta w Białej Podlaskiej w dniu ………………………. roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej
Podlaskiej ul. Pokoju 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców numer KRS
0000086154 Kapitał Spółki 13 578 500,00zł., numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649,
reprezentowanym przez:
Aleksandra Kompę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
reprezentowanym przez:
………………………………………..
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym,
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wyłożeniu
zbiornika miału węglowego kotła WR 8 w ciepłowni K-1 w Białej Podlaskiej wykładziną z płytek
bazaltowych
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w siwz.
2. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania, niezbędne do wykonania ze
względu na sztukę budowlaną i zasady wiedzy technicznej.
§ 2.
TERMINY
1. Termin wykonania od dnia podpisania umowy od dnia 17 do dnia 30 listopada 2013r.
§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji,
są:
a) ze strony Wykonawcy …………………………………….tel. kom.: ………….
b) ze strony Zamawiającego – Stefan Małaszuk tel. 664 116 307
§ 4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają wartość ryczałtową robót wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości
zł
brutto (słownie złotych:
zł), w tym wartość netto wynosi
zł, podatek
VAT w wysokości
zł
2. Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z
opisu przedmiotu zamówienia, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, a w
szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe,
3. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez obie strony
protokołu odbioru końcowego. Z wartości faktury końcowej zostaną potrącone kary umowne należne
Zamawiającemu.
4. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
8
§ 5.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.
1.
3.
4.
5.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
zł (10% ceny
za przedmiot umowy określony w § 4 umowy) w formie ……………………………….
Zamawiający
dokona
zwrotu
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
w następujący sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady– kwota ta zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie
okresu rękojmi za wady
§ 6.
ODBIÓR ROBÓT
Komisyjny
odbiór
końcowy
robót
zorganizowany
będzie
przez
Zamawiającego
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,
jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.
§ 7.
OKRES GWARANCJI
1. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego wręczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny
określający warunki gwarancji.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty wygasają po upływie 120
miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust.3 dokonuje się za pomocą faksu lub e-maila nr
faksu……………………. Adres e.mail……………………………….Fakt otrzymania powiadomienia
Wykonawca niezwłocznie potwierdza.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek w terminach określonych w pkt. 3 od
powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, a koszty takiej
naprawy zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy od zapłaty kary
umownej liczonej jak w § 10 pkt. 1 ppkt b) od dnia określonego w ust.2 i 3 po zawiadomieniu do
dnia odbioru naprawy od innego Wykonawcy.
§ 8.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
9
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0, 8% wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ceny
umownej brutto,
b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, lecz nie
więcej niż 20% ceny umownej brutto,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za nieterminowe płatności – odsetki w wysokości ustawowej.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości
poniesionej szkody
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy regulaminu wewnętrznego oraz
Kodeksu cywilnego.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla
Zamawiającego sąd powszechny.
Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest: opis przedmiotu zamówienia oraz
oferta Wykonawcy
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
10
Załącznik nr3
………………………………………………..
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: wykonanie wykładziny bazaltowej zasobnika miału.
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego zasad
zakupu towarów, usług oraz robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska.
……………………………………………..dnia……………………..2013 roku
……………………………………………………………………
(podpis wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: wykonanie wykładziny bazaltowej zasobnika miału
Oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu
wewnętrznego zasad zakupu towarów, usług oraz robót budowlanych w
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała
Podlaska a w tym:
1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.posiadamy wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3.dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4.znajdyjemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
……………………………………………..dnia……………………..2013 roku
……………………………………………………………………
(podpis wykonawcy)
11