KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA

Komentarze

Transkrypt

KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA
Z1-PU7
WYDANIE N1
Strona 1 z 2
KARTA PRZEDMIOTU
(pieczęć wydziału)
1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA KULTURY
2. Kod przedmiotu: ROZ-S5-4
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów:
SOCJOLOGIA
(SYMBOL WYDZIAŁU) ROZ
7. Profil studiów: ogólnoakademicki
8. Specjalność: KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE I PR
9. Semestr: 1
10. Jednostka prowadząca przedmiot:
11. Prowadzący przedmiot: dr Aleksandra Synowiec
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
przedmioty obowiązkowe
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
16. Cel przedmiotu:
Prezentacja zagadnień kulturowego podejścia w socjologii – przegląd klasycznych jak i współczesnych koncepcji
teoretyczno-badawczych. Omówienie zagadnień społecznej genezy kultury, dynamiki procesów kulturowych,
porównań i ocen międzykulturowych.
17. Efekty kształcenia:
Nr
Opis efektu kształcenia
Metoda sprawdzenia
Forma
Odniesienie do efektów
efektu kształcenia prowadzenia zajęć dla kierunku studiów
Egzamin
Wykład +
S2_W01
ćwiczenia
1
Ma rozszerzoną wiedzę o
charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk
2
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach
między strukturami i instytucjami
społecznymi w odniesieniu do
wybranych struktur i instytucji
społecznych i kategorii więzi
społecznych lub wybranych
kręgów kulturowych
Egzamin
Wykład +
ćwiczenia
S2_W03
3
Ma wiedzę o różnych rodzajach
więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach
Egzamin
Wykład +
ćwiczenia
S2_W04
4
Zna podstawowe nurty
teoretyczne współczesnej
socjologii i potrafi powiązać je z
klasycznymi teoriami
socjologicznymi i tradycją
filozoficzną.
Egzamin
Wykład +
ćwiczenia
S2_W12
5
Zna orientacje teoretyczne
opisujące i wyjaśniające relacje
interpersonalne
Esej/ praca własna
Wykład +
ćwiczenia
S2_W18
6
Potrafi prawidłowo interpretować i
wyjaśniać zjawiska społeczne oraz
relacje zachodzące między nimi
Esej/praca własna
Wykład +
ćwiczenia
S2_U01
7
Potrafi identyfikować teorie
socjologiczne, a także wskazać
genezę sporów teoretycznych w
obszarze współczesnej socjologii.
Egzamin
Wykład +
ćwiczenia
S2_U12
8
Potrafi samodzielnie rozpoznawać
osobliwości kultur lokalnych
Esej/ praca własna
Wykład +
ćwiczenia
S2_U17
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
W. 15
Ćw. 15
L.
P.
Sem.
19. Treści kształcenia:
Wykład
1. Socjologiczne ujęcie kultury. Osobowość a kultura
2. System aksjonormatywny a system społeczny
3. Wymiary zróżnicowania kulturowego – etniczność, religia, płeć
4. Kultura symboliczna, kultura masowa, kultura popularna
5. Konteksty kultury – amerykanizacja, globalizacja kultury, przemysł kulturowy.
6. Styl życia jako kategoria analizy
Ćwiczenia
1. Procesy nabywania kultury.
2. Tożsamość a problemy kultury współczesnej.
3. Nowoczesność i późna nowoczesność w kulturze.
4. Analiza tekstów kultury masowej – kierunki analizy, metodologia
5. Jednostka i wspólnota w kulturze współczesnej – wspólnoty wyobrażone.
6. Nowoplemienność i trybalizm
20. Egzamin: tak
21. Literatura podstawowa:
Filipiak M., Socjologia kultury, Wyd. UMCS, Lublin 2000
Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
22. Literatura uzupełniająca:
Anderson B., Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1997
Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary nowoczesności, Wydawnictwo Universitas, Kraków,
2005
Barthes R., Mitologie, Wyd. Aletheia, Warszawa 2008 .
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
Beck, U. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,
2002.
Berger, P.L. Luckmann, T. Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa, 1985.
Giddens, A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa
2001.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 2006.
Maffesoli, M. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008.
Sulima, R. Antropologia codzienności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.
Forma zajęć
1
Wykład
2
Ćwiczenia
3
Laboratorium
/
4
Projekt
/
5
Seminarium
/
6
Inne
/
Suma godzin
Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
15 / 75
15 / 75
30/150
24. Suma wszystkich godzin: 180
25. Liczba punktów ECTS: 6
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 6
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty)
26. Uwagi:
Zatwierdzono:
…………………………….
…………………………………………………
(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub
dyrektora jednostki międzywydziałowej)