regulamin konkursu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Transkrypt

regulamin konkursu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT WYSTAWY W POLSKIM
PAWILONIE NA LIV (54) MIĘDZYNARODOWYM
BIENNALE SZTUKI W WENECJI W 2011 ROKU
Warszawa, październik 2010
1
ORGANIZATOR
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
CEL KONKURSU
Uzyskanie kuratorskiego projektu scenariusza wystawy dotyczącej polskiej sztuki
współczesnej na 54. Międzynarodowym Biennale Sztuki, organizowanym pod
ogólnym tytułem „ILLUMInations (ILUMInacje)”wraz z propozycją uczestniczących
artystów, dostosowanego do przestrzeni i warunków Pawilonu Polonia w Wenecji
oraz projektem kosztorysu.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest otwarty.
2. Uczestnictwo w konkursie oznacza przyjęcie przez kuratora projektu wymienionych
w regulaminie zasad i warunków.
3. Powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jury dokonuje oceny
formalnej i decyduje w jawnym głosowaniu o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej
dokumentacji poszczególnych projektów.
4. W zależności od ilości zgłoszeń, na wniosek przewodniczącego, posiedzenie Jury
może odbyć się w II etapach.
5. Wszystkie dopuszczone projekty zostają przedstawione i omówione przez Jury.
Następnie zostaje przeprowadzone tajne głosowanie podczas którego każdy z
członków Jury oddaje anonimowo jeden głos na wytypowany przez siebie projekt.
Wygrywa projekt z najwyższą punktacją, jednak nie mniej niż z 3 głosami, celem jego
realizacji na Biennale Sztuki 2011 (dalej „Projekt Wybrany). Drugi w kolejności
punktacji zakodowany projekt zostaje zachowany jako projekt rezerwowy (dalej
„Projekt Rezerwowy”). W przypadku remisu w ilości głosów dla dwóch lub więcej
projektów tajne głosowanie zostaje powtórzone.
6. Przewodniczący Jury otwiera kopertę zawierającą godło i odczytuje nazwisko
zwycięzcy konkursu (Projekt Wybrany).
7. Projekt Wybrany wraz z kosztorysem jest kierowany do akceptacji Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
8. Zaakceptowany projekt zostanie wykorzystany do realizacji polskiej wystawy
uczestniczącej w 54. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji w 2011.
9. Organizator, po akceptacji projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz przyjęciu projektu do realizacji, zawrze z kuratorem projektu umowę o dzieło.
10. Zakodowany Projekt Rezerwowy pozostanie do dyspozycji organizatora przez trzy
miesiące, licząc od dnia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie akceptacji Projektu Wybranego.
11. Organizator może zwrócić się do kuratora Wybranego Projektu o dokonanie zmian
w projekcie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Wybranego Projektu i jego tytułu
do wszystkich celów identyfikacyjnych i reklamowych w nieograniczonym zasięgu
terytorialnym. Identyczne prawo organizator zastrzega sobie w przypadku gdyby do
realizacji przeznaczony został Projekt Rezerwowy.
2
13. Organizator z przyczyn obiektywnych (losowych lub znacznego przekroczenia
budżetu) nie musi wdrażać Projektu Wybranego – wymaga to odrębnej akceptacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14. W sytuacji o której mowa w pkt. 13 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
może wskazać do realizacji Projekt Rezerwowy lub unieważnić konkurs. W
przypadku decyzji o unieważnieniu konkursu zastosowanie znajduje procedura
opisana w pkt. 17.
15. Organizator nie uwzględni w konkursie projektów, które wpłyną po terminie podanym
w ogłoszeniu prasowym.
16. Projekty poza Projektem Wybranym i Projektem Rezerwowym, będą zwracane ich
autorom na ich żądanie, bezpośrednio lub listownie na podstawie godła w terminie do
3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego okresu będą
przechowywane u organizatora przez okres 2 lat a następnie komisyjnie niszczone.
17. W przypadku nie wyłonienia zwycięskiego projektu przez Jury Konkursu (sytuacja w
której wszystkie dopuszczone projekty otrzymują zero głosów w drodze tajnego
głosowania bądź najwyższa punktacja projektu jest mniejsza niż 3 głosy) Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego może, na podstawie rekomendacji Komisarza
pawilonu, powołać kuratora na mocy własnej decyzji.
18. Projekt Wybrany może być realizowany w sytuacji gdy wszystkie pozostałe
dopuszczone projekty otrzymają zero głosów w drodze tajnego głosowania (brak
„Projektu Rezerwowego”).
19. W sytuacji o której mowa w pkt. 13 oraz pkt. 18 zastosowanie znajduje procedura
opisana w pkt. 17.
20. O wyniku konkursu organizator poinformuje na swojej stronie internetowej
www.zacheta.art.pl nie później niż 5 dni od ogłoszenia werdyktu Jury i jego akceptacji
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie organizatora
zamieszczone zostanie końcowe oświadczenie Jury odnośnie wyniku konkursu.
Protokół z posiedzenia Jury jest tajny.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Kurator projektu powinni spełniać następujące warunki:
- posiadać wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym (preferowani historycy
sztuki);
- posiadać dobrą znajomość zagadnień związanych z organizowaniem wystaw oraz
doświadczenie kuratorskie;
- posiadać dobrą znajomości języka angielskiego (dodatkowo języka włoskiego lub
innego języka UE).
WARUNKI FINANSOWE
1. Kosztorys produkcji kuratorskiego projektu wystawy nie powinien przekraczać 350
tysięcy złotych brutto.
2. Kosztorys powinien uwzględniać pełną produkcję wystawy (materiały, sprzęt,
wypożyczenia lub produkcja, a także produkcja katalogu) wraz z honorariami dla
kuratora, artysty/ów oraz wszystkich wykonawców i podwykonawców projektu. W
przypadku kosztorysu produkcji przekraczającego tę sumę niezbędne jest podanie
współproducenta i dołączenie do projektu listu intencyjnego.
3
3. Poza kosztorysem projektu należy podać dane pozwalające oszacować realizację
wystawy w Pawilonie Polonia oraz utrzymania ekspozycji i pawilonu w czasie trwania
Wystawy (4 czerwca - 27 listopada 2011):
- dane do transportu (wielkość, waga, specyfikacja montażowa);
- dane do ubezpieczenia (wartość sprzętu);
- listę wykonawców niezbędnych do realizacji wystawy na miejscu w Wenecji.
WARUNKI TECHNICZNE
1. Projekt kuratorski powinien zawierać scenariusz wystawy oraz kosztorys jej realizacji.
2. Format podania projektu jest dowolny. Jeśli projekt zostanie zaprezentowany na CD
/DVD to musi się otwierać w ogólnodostępnych programach, dodatkowo należy
dołączyć wydruki.
3. Na projekcie należy umieścić godło, jako kod utajniający kuratora projektu.
4. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:
- powtórzenie godła
- imię i nazwisko kuratora
- adres kuratora
- CV kuratora
- pisemne oświadczenie, że projekt jest dziełem kuratora i wszystkie prawa autorskie
należą do niego.
5. Projekt powinien zostać dostarczony osobiście, pocztową przesyłką poleconą lub
przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2010r. (decyduje
data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą przyjmowania wniosków do
rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu dnia 14 grudnia 2010r.), na adres:
Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „Biennale Sztuki 2010”
6. Informacje o Konkursie oraz dane techniczne Pawilonu Polonia dostępne są na stronie
internetowej Zachęty Narodowej Galerii Sztuki – www.zacheta.art.pl, jak również
udziela ich Joanna Waśko - tel. (022)5569682; e-mail: [email protected]
Szczegółowe plany Pawilonu Polonia dostępne są na ftp.zacheta.art.pl; login: prasa;
hasło: wystawa; folder "Plany Pawilonu".
4