Modernizacja dźwigu osobowego w pylonie nr VIII

Transkrypt

Modernizacja dźwigu osobowego w pylonie nr VIII
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr .../PM/PMR-ELB/ZK/PA/2016
Opis przedmiotu zmówienia – zakres prac
(dla dźwigu osobowego w pylonie nr XI o nr inw. 640-03589 nr rej. UDT 31 20 000161; nr fab. B482)
1.Opracowanie projektu modernizacji w/w dźwigu i zatwierdzenie go w Oddziale UDT
Piotrków Trybunalski.
2. Modernizacja obejmuje:
2.1. Wymianę zespołu napędowego. Zastosować:
2.1.1. Napęd bez przekładniowy wyposażony w silnik jednobiegowy z licznikiem impulsów. Ruchome
elementy wciągarki w tym koła cierne oraz koła obciążki lin jako strefy niebezpieczne
zabezpieczyć osłonami umożliwiającymi obserwację cyklu pracy urządzenia. Zastosować
elementy zabezpieczające przed spadnięciem lin z koła ciernego. Przed montażem nowego
zespołu napędowego należy przeprowadzić montaż podkładek tłumiących pod ramą wciągarki
celem wyeliminowania drgań przenoszonych z napędu na konstrukcję nośną budynku.
2.1.2. Nowe koła cierne, zdawcze oraz wymianę liny nośnej i wyrównawczej. Przewidzieć możliwość
zastosowania kabli plastikowych z elastycznymi rdzeniami, jako równoważące układ kabina
przeciwwaga.
2.1.3. Wymienić ogranicznik prędkości oraz obciążkę ogranicznika prędkości wyposażoną w
wyłączniki krańcowe o działaniu dwukierunkowym z histerezą działania właściwą dla istniejącej
wysokości podnoszenia.
2.1.4. Sterowanie mikroprocesorowe współpracujące z przetwornicą częstotliwości ze zwrotem
energii do sieci. Wymagany sterownik z pełną komunikacją za pomocą wyświetlacza
ciekłokrystalicznego z menu w języku polskim. Wymagana możliwość wpięcia sygnału instalacji
pożarowej budynku do sterownika dźwigu oraz instalacji sygnalizacji pracy dźwigu. W kabinie
oraz na przystanku podstawowym tj. 0m, zainstalować kasety jazdy pożarowej wykonane w
wersji anty wandal. System odwzorowania położenia kabiny w szybie musi zapewniać
dokładność zatrzymania oraz poziomowania zgodnie z wymogami Normy PN EN81-1. System
odwzorowania położenia kabiny w szybie wykonać w oparciu o odwzorowanie APS polegające
na absolutnym czytniku położenia kabiny. Ponadto jako alternatywne wykonać odwzorowanie
sprzężone z ogranicznikiem prędkości.
Zainstalować system UPS umożliwiający samoczynny zjazd kabiny po zaniku zasilania
podstawowego. Przy czym UPS należy tak dobrać, aby zapewniał dojazd do najbliższego
czynnego przystanku. Do obliczeń należy przyjąć największą odległość, jaka występuje między
przystankami.
Ponadto sterownik dźwigu musi być wyposażony w łącze w postaci gniazda RS232 celem
pełnej komunikacji z komputerem brygady pogotowia serwisowego.
Przetwornicę częstotliwości należy umieścić poza szafą sterowniczą. Szafę sterowniczą
wyposażyć w wentylator z wkładem filtracyjnym.
2.2. Wymianę wszystkich drzwi szybowych na automatyczne. Wymagane drzwi w wykonaniu wzmocnionym
z rolkami prowadzącymi o zwiększonej wytrzymałości. Przednie zewnętrzne ściany obudowy szybu
osłonić blachą czarną zabezpieczoną farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7047 lub 7035. Na
przystankach podstawowych tj. 0m;12m; drzwi przystankowe oraz obudowy szybu wykonać z blachy
strukturalnej nierdzewnej. Wspomniany wcześniej poziom 0m z uwagi na jego wysokość należy
obudować blachą nierdzewną strukturalną, ale do wysokości 3 metrów, pozostałą część osłonić blachą
czarną z zabezpieczeniem antykorozyjnym w kolorze RAL 7047 lub 7035. Blachy osłonowe należy
wykończyć obróbką blacharską maskującą nierówności ścian i posadzki. Progi drzwi szybowych
dostosować do istniejących poziomów stropów budynku. Odległość pozioma między wewnętrzną
1
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr .../PM/PMR-ELB/ZK/PA/2016
powierzchnią ściany szybu i progiem kabiny oraz ścianą szybu dźwigowego poniżej każdego progu
drzwi przystankowych powinna spełniać wymogi stawiane w Normie PN EN 81-1.
2.3. Wymianę pudła kabiny wraz z drzwiami kabinowymi współpracującymi z drzwiami szybowymi.
Próg kabiny wyposażyć w fartuch zgodnie z wymogami stawianymi w punkcie 8.4 Normy
PN EN 81-1. Pudło i drzwi kabinowe wykonać z blachy nierdzewnej strukturalnej. W kabinie zastosować
kasetę dyspozycji z piętrowskazywaczem elektronicznym, oświetleniem, oświetleniem awaryjnym,
telefon zapewniający łączność z nastawnią dyspozytorską oraz z maszynownią.
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym należy zainstalować na ścianach kabiny drewniane
listwy ochronne. Zastosować wymuszoną skuteczną wentylację kabiny oraz kurtynę świetlną. Na
kabinie wymienić kasetę rewizji z możliwością załączenia oświetlenia szybu.
Ramę kabiny należy wymienić i zastosować aparat chwytny o działaniu dwukierunkowym. Ponadto
układ nośny dźwigu wyposażyć w urządzenie kontrolujące obciążenie kabiny zapewniający dostęp
i możliwość regulacji. Urządzenie kontrolujące obciążenie kabiny winno być wyposażone w sygnalizację
akustyczną oraz świetlną informującą o fakcie przeciążenia uniemożliwiając ruch kabiny. Zawieszenie
ramy kabiny należy wyposażyć w urządzenie kontrolujące zabezpieczając przed nierównomiernym
wydłużeniem lin.
Na dachu kabiny zainstalować podłogę wykonaną ze sklejki z nawierzchnią antypoślizgową oraz
barierki ochronne.
2.4. Zakres robót w szybie dźwigu:
2.4.1. Ściany betonowe szybu po odkurzeniu i uzupełnieniu ubytków betonu pomalować 2-krotnie
farbą do betonu do wymalowań wewnętrznych.
2.4.2. Pomalować kotwy prowadnic kabiny i przeciwwagi - pomalować dwukrotnie farbą
poliwinylową po uprzednim oczyszczeniu.
2.4.3. Pomalować blachy wewnętrznej ściany szybu od strony drzwi szybu dźwigu –dwukrotnie farbą
poliwinylową w kolorze RAL 7047 lub 7035. Przed malowaniem należy blachy oczyścić, usunąć
złuszczające się stare powłoki farb.
2.5. Odprężyć i ponownie ustawić prowadnice kabiny i przeciwwagi na całej wysokości szybu.
Do prowadzenia kabiny i przeciwwagi zastosować nowe elastyczne prowadniki rolkowe.
2.6. Instalacja elektryczna dźwigu:
2.6.1. Wymienić całą instalację elektryczną w szybie wraz z oprawami oświetlenia szybu
z możliwością załączania oświetlenia szybu w podszybiu, gniazdem 230V/16A zainstalowanym
w podszybiu, na kabinie oraz w maszynowni. W sytuacji lokalizacji instalacji w szybie biegnącej
po ścianie, na którą skierowane są rynny drzwi szybowych należy zmienić kierunek spadu
rynien. Do zasilania i prowadzenia sygnałów sterowniczych kabiny należy zastosować płaskie
przewody zwisowe.
2.6.2. Wymienić całą instalację w maszynowni łącznie z zestawem wejściowym, wyłącznikiem
głównym, tablicą oświetlenia szybu, oraz oświetleniem maszynowni wraz z lampami
oświetleniowymi. Oświetlenie w kabinie, szybie oraz maszynowni musi spełniać wymagania
stawiane przez Normę PN-EN 81-80. W odległości 1 m od napędu wciągarki należy umieścić
łącznik zatrzymania STOP. Należy zlikwidować wyłącznik dźwigu zainstalowany na poziomie 12
metrów.
2.6.3. Wymienić wszystkie wyłączniki krańcowe, końcowe w tym kontakty obciążek kontakty
w szybie oraz przycisk stop w podszybiu.
2.6.4. Na przystankach zastosować nowe kasety wezwań podające informację o aktualnym kierunku
jazdy bądź awarii dźwigu oraz zainstalować wyświetlacze informujące o aktualnym położeniu
kabiny. Poziomy przystanków liczone w metrach wynoszą odpowiednio 0; 6; 12; 17; 20; 23; 27;
30; 36; 39; 42; 45; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 89; 92; 95; 99; 102; 105; 108.
2
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr .../PM/PMR-ELB/ZK/PA/2016
2.7. Zakres prac w maszynowni:
- Wymienić drzwi wejściowe do maszynowni w liczbie sztuk 1. Drzwi należy wyposażyć w
uszczelnienia powstrzymujące przedostawanie się pyłu do środka maszynowni. Zastosować
drzwi stalowe o wymiarach zbliżonych do obecnie zainstalowanych.
- Zaślepić nieużywane kanały kablowe i wyrównać do poziomu podłogi oraz położyć płytki
gresowe,
- Uzupełnić pozostałe brakujące, pęknięte płytki na podłodze oraz na cokołach ścian wraz z
montażem krawężników wokół otworów linowych.
- Zaślepić wnękę w ścianie za wciągarką.
- Po uprzednim przygotowaniu powierzchni malowanie 2-krotne farbą alkidową belek
konstrukcji wciągarki, pokryw kanałów kablowych.
- Usunąć zbędne kołki wystające ze ścian i wyrównać ubytki ścian.
- Malowanie ścian 2-krotne farbą akrylową po uprzednim przygotowaniu powierzchni:
usunięcie starej luźnej farby, wyrównanie powierzchni i zagruntowanie.
- Malowanie lamperii do wysokości 150 cm 2-krotnie farbą ftalową po uprzednim
przygotowaniu powierzchni.
- Kolorystyka wymalowań – aktualnie występująca.
- Wykonać na wspornikach montaż dodatkowego oświetlenia szafy sterowniczej.
- Wyposażyć kanał wentylacji nawiewnej w wymuszoną wentylację wraz z żaluzją
pozwalającą na zamknięcie kanału.
2.8. Wpiąć instalację kontroli pracy dźwigu do istniejącej instalacji.
3. Z uwagi na podwyższoną temperaturę, stałe zapylenie oraz występującą okresowo wilgoć w
maszynowni i szybie dźwigu instalacja oraz elementy instalacji elektrycznej w tym kasety wezwań,
wyświetlacze oraz inne niewymienione aparaty należy wykonać jako odporne na podane warunki
środowiskowe w klasie IP 54.
4.
Zachować dotychczasowe parametry dźwigu.
5. Wykorzystać obciążniki istniejącej przeciwwagi i zgodnie z pkt. 8.18 normy PN-EN 81-1 umieścić je w
ramie. W podszybiu na trasie przejazdu przeciwwagi należy przewidzieć sztywną osłonę zgodnie z
wymogami stawianymi w punkcie 5.6.1 Normy EN 81-1.
6. Dostarczyć zestaw części zamiennych używanych w modernizacji dźwigu. W zestawie części zamiennych
należy ująć:






Kasety wezwań z wyświetlaczem – 5 kpl,
Kasetę dyspozycji kabiny – 1 kpl,
Skrzydła drzwi przystankowych 1 kpl,
Wciągarkę Ziehl-Abegg SM225.60B wraz z ramą i kołami kierunkowymi 1 kpl.
Aparat chwytny – 1 kpl.
Rolki firmy Acla – Werke o wymiarach: ø 120 x 30 do wózka AR1B – 10
ø 125 x 30 do wózka AR1B – 12
ø 125 x 25 do wózka AR 1 – 55
ø 80 x 25 do wózka AR 1 – 35
ø 60 x 18 do wózka AR 0 – 55
ø 50 x 18 do wózka AR 0 – 25
ø 40 x 15 do wózka AR 01 – 25 szt.
 Kompletne wózki firmy Acla – Werke o danych:
wózek AR 1 z rolkami ø 125 x 25 – 16
wózek AR 1B z rolkami ø 125 x 30 – 4
wózek AR 0 z rolkami ø 60 x 18 – 4 szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
3
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr .../PM/PMR-ELB/ZK/PA/2016
7. Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej modernizacji zgodnej z normą PN-EN 13015 wraz
z opisem menu oraz parametrów ustawień sterownika i przetwornicy częstotliwości z szczególnym
uwzględnieniem listy błędów. Dokumentację należy dostarczyć w trzech egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacje dwg; oraz pdf.
8. Celem unifikacji wymaganym jest zastosować systemy stosowane w PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia
Bełchatów:
 Napęd bez przekładniowy firmy Ziehl-Abegg SM225.60B
 Sterowanie mikroprocesorowe sterownik firmy KOLMORGEN
 Przetwornica częstotliwości firmy Ziehl-Abegg 4CS040
 Prowadniki rolkowe firmy ACLA- WERKE typu AR
 Ogranicznik prędkości typu LK firmy WITTUR wyposażony w enkoder
 Drzwi szybowe oraz kabinowe typu Hydra 3201
 UPS typu CES 5000
 Moduł kontroli obciążenia AE12
9. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych dźwigu po modernizacji z próbą obciążenia.
10. Modernizacje w przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 81-80:2003.
11. Odbiór dźwigu przez UDT, pozytywny protokół odbioru UDT oraz odbioru robót stanowi podstawę do
zakończenia prac i przekazania dźwigu do eksploatacji.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4