Regulamin zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia

Transkrypt

Regulamin zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia
Załącznik do Uchwały nr
27/2015 Senatu Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia
30.06.2015 roku
REGULAMIN ZASAD, WARUNKÓW I TRYBU POTWIERDZANIA EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ ORAZ SPOSOBU POWOŁYWANIA I TRYBU DZIAŁANIA
KOMISJI WERYFIKUJĄCEJ EFEKTY UCZENIA SIĘ
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU
Regulamin dotyczy potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów
wyższych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Potwierdzanie efektów uczenia się
wychodzi na przeciw potrzebom uczenia się przez całe życie. Ułatwia osobom posiadającym
doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych oraz skraca ich czas lub zmniejsza ich
intensywności
poprzez
zaliczenie
określonych
przedmiotów/modułów
zajęć
i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS bez konieczności uczestnictwa
w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych programem i planem studiów.
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz
procedury postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia. Organami
powołanymi do potwierdzania efektów uczenia się są Wydziałowe komisje
ds. weryfikacji efektów uczenia się i Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji
efektów uczenia się.
2. Przepisy Regulaminu
stosuje
się
do
kandydatów
na
studia
ubiegających
się o potwierdzenie efektów uczenia się nabytych w systemie pozaformalnym
i nieformalnym, zwanych dalej wnioskodawcami.
3.
Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na
studia w Uczelni. Osoba, której potwierdzono efekty uczenia się podlega tym samym
warunkom i trybowi rekrutacji, co pozostali kandydaci na studia w Uczelni.
4. Uczelnia z tytułu postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia
się pobiera od wnioskodawcy opłaty w wysokości ustalonej w Zarządzeniu w sprawie
wysokości opłat za świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu usługi edukacyjne.
1
5. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały określone
standardy kształcenia.
Warunki potwierdzania efektów uczenia się
§2
1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się zdobywanych
w systemie pozaformalnym i nieformalnym przygotowuje dziekan raz w roku
i przedkłada do akceptacji właściwej radzie wydziału do dnia 30 kwietnia,
z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia
30 czerwca 2015 roku.
2. Wzór wykazu zajęć, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia
się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Potwierdzanie efektów uczenia się przysługuje kandydatom na studia spełniającym
następujące warunki:
1) posiadają świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia
zawodowego,
2) posiadają tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny) i co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na kolejny kierunek studiów,
3) w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane
spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia.
4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż
50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego
kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali
przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku
potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby
studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
2
Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się
§3
1. Potwierdzania efektów uczenia się dokonują w Uczelni Wydziałowe komisje
ds. weryfikacji efektów uczenia się, powoływane przez dziekana oraz Uczelniana
komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się powoływana przez rektora.
2. W skład Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się wchodzą:
1) 1 -2 samodzielnych nauczycieli akademickich reprezentujący kierunki
na których są przeprowadzane procedury potwierdzania efektów uczenia się,
2) 1 -2 członków zespołów rad programowych ds. danego kierunku, na których
są przeprowadzane procedury potwierdzania efektów uczenia się,
3) co najmniej jeden przedstawiciel studentów reprezentujący dany kierunek
studiów.
3. W pracach Komisji dodatkowo może uczestniczyć interesariusz zewnętrzny.
4. Członków Komisji, w składzie co najmniej 3 osób o których mowa w ust. 2, pkt. 1-3,
powołuje dziekan wydziału na okres kadencji organów Uczelni, z zastrzeżeniem,
że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 15 lipca 2015 roku.
5. Do zadań Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się w szczególności
należy:
1) formalna weryfikacja wniosku,
2) ocena
możliwości
potwierdzenia
efektów
uczenia
się,
wskazanych
przez wnioskodawcę,
3) przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się oraz wystawienie ocen
z weryfikacji efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów/modułów zajęć,
4) dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się, w tym sporządzenie
protokołu z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych w systemie pozaformalnym
i nieformalnym,
6. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza w decyzji jakie efekty
uczenia
się
wnioskodawcy
odpowiadają
efektom
kształcenia
zawartym
w programie kształcenia i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych
przedmiotów/modułów zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.
7. Z kandydatami przystępującymi do potwierdzania efektów uczenia się zawierana jest
umowa w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się.
8. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów
uczenia się jest Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się, której
3
przewodniczy prorektor ds. kształcenia. Członków Uczelnianej komisji odwoławczej ds.
weryfikowania efektów uczenia się, w składzie co najmniej 3 osób powołuje rektor spośród
nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Komisja jest
powoływana
na
okres
kadencji
organów
Uczelni,
z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia 15 lipca
2015 roku.
9. Do zadań Uczelnianej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się należą m.in:
1) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów
uczenia się,
2) monitorowanie procesu potwierdzania efektów uczenia się na poszczególnych
kierunkach studiów;
3) nadzorowanie prac Wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się,
4) ocena jakości prac Wydziałowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się,
5) proponowanie zmian do niniejszego Regulaminu.
Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się
§4
1. Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty pozwalające ocenić wiedzę,
umiejętności
i
kompetencje
społeczne
wnioskodawcy
nabyte
w
systemie
pozaformalnym i nieformalnym, takie jak:
1) uzasadnienie merytoryczne wniosku tj. opis nabytej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych,
2) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu
na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu),
3) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (poświadczenia
dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu
oryginału, odpisu lub duplikatu świadectwa),
4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu tytułu zawodowego magistra
lub równorzędnego (poświadczenia dokonuje pracownik dziekanatu na podstawie
przedstawionego do wglądu oryginału dokumentu) lub odpis dyplomu,
4
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego
stopnia,
5) poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectw/a pracy (poświadczenia dokonuje
pracownik dziekanatu na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału
dokumentu) potwierdzające zakres posiadanego doświadczenia zawodowego,
6) zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające
uzyskane efekty uczenia się,
7) opis czynności i odpowiedzialności związanych z pracą wykonywaną w ramach
własnej działalności gospodarczej,
8) w przypadku wniosku o zaliczenie zajęć z języka obcego certyfikaty językowe
honorowane przez Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu, których wykaz stanowi załącznik nr 3 lub gdy
wnioskodawca nie posiada certyfikatu językowego, dokument potwierdzający
ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych, jeżeli językiem
wykładowym
był
wyłącznie
język
obcy,
lub
wydany
za
granicą
i potwierdzony notarialnie dokument uznany za równoważny świadectwu
dojrzałości,
9) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów
uczenia się.
3. Ponadto, wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się może
również złożyć następujące dokumenty:
1) dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych
doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które
są zbliżone z efektami kształcenia wskazanymi w opisie przedmiotów/modułów
zajęć
o
zaliczenie
których
ubiega
się
wnioskodawca;
katalog
przedmiotów/modułów zajęć wraz z efektami kształcenia stanowi załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu,
2) dokumenty wskazujące na osiągnięcia sportowe lub opinię klubu sportowego,
w którym jest zrzeszony, jeśli wnioskuje o zaliczenie zajęć z wychowania
fizycznego,
3) dokumenty wynikające z doświadczeń życiowych i zawodowych, których efekty
uczenia się są zbliżone do efektów kształcenia przedmiotowego/modułowego,
5
4) deklarację o samokształceniu się w wybranym zakresie, którego efekty są zbliżone
do efektów kształcenia wskazanych w opisie przedmiotów/modułów zajęć,
o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca.
4. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami
składany jest przez wnioskodawcę w dziekanacie wydziału, w którym prowadzony jest
kierunek kształcenia, którego efekty uczenia się dotyczą w terminie do 30 maja,
z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia
20 sierpnia 2015 roku. Wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym przez
uprawnionego pracownika dziekanatu, jeżeli spełnia wymogi formalne przekazywany
jest do Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia.
5. Procedury oceny merytorycznej:
1) Przewodniczący Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się zwołuje
posiedzenie członków zespołu w celu dokonania analizy przedłożonej we wniosku
dokumentacji.
2) Przewodniczący Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się,
po analizie złożonych dokumentów, zarządza przeprowadzenie weryfikacji efektów
uczenia się z przedmiotów/modułów zajęć, o których zaliczenie ubiega się
wnioskodawca w formie zgodnej z sylabusem przedmiotu (może to być egzamin
pisemny, ustny, zaliczenie projektu itp.).
3) Weryfikację, o której mowa w ust. 5 przeprowadzają nauczyciele akademiccy
wchodzący w skład Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.
Postępowanie
powinno
zakończyć
się
do
dnia
30
czerwca,
z zastrzeżeniem, że w roku akademickim 2014/2015 termin ten upływa do dnia
14 września 2015 roku.
4) Wynik weryfikacji oceniany jest według skali zawartej w regulaminie studiów.
Nieprzystąpienie do weryfikacji skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
5) Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się na podstawie analizy
dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku przeprowadzonej
weryfikacji efektów uczenia się wydaje decyzję poprzedzoną protokołem z
weryfikacji efektów uczenia się stanowiący załącznik nr 4.
6) W przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się z języków obcych
na podstawie certyfikatów językowych, wymienionych w załączniku 3 niniejszego
Regulaminu, Wydziałowa komisji ds. weryfikowania efektów uczenia się
6
postanawia o odstąpieniu od weryfikacji efektów uczenia się poprzez egzamin
czy zaliczenie i przypisuje efektom uczenia się ocenę.
Odwołania
§5
1. Od decyzji Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia przysługuje
wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej komisji odwoławczej ds.
weryfikacji efektów uczenia się w terminie 7 dni od dostarczenia decyzji. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia.
2. Uczelniana komisja odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się podejmuje decyzję
w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
3. W
przypadku
uzasadnionych
wątpliwości
Uczelniana
komisja
odwoławcza
ds. weryfikacji efektów uczenia się kieruje wniosek o ponowne rozpatrzenie
do Wydziałowej komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.
Skutki decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się
§6
1. Wydziałowa komisji ds. weryfikacji efektów uczenia dokumentuje potwierdzenie
efektów uczenia się w decyzji, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu.
2. Wnioskodawca po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej i uzyskaniu statusu
studenta korzysta z potwierdzonych efektów uczenia się.
3. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest dokumentowane
w protokołach egzaminu lub zaliczenia zajęć, indeksie oraz w karcie okresowych
osiągnięć studenta.
4. Wnioskodawca
otrzymuje
liczbę
punktów
ECTS,
przyporządkowaną
do przedmiotu/modułu zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia
się.
5. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą włączone
do regularnego trybu studiów. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na indywidualną
organizację studiów (IOS), indywidualny program studiów w tym plan studiów oraz
opiekę naukową zgodnie z regulaminem studiów.
6. Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się prowadzi ewidencję zajęć
zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się (załącznik nr 6).
7
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do czynności
związanych z tokiem studiów rozpoczynających się od roku akademickim 2015/2016.
8
Załącznik nr 1
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
Wzór wykazu zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w systemie
pozaformalnym i nieformalnym
Wydział .............................................................................................
Kierunek ................................................................................................
L.p.
Nazwa przedmiotu/modułu
zajęć
Efekty kształcenia
Jednostka
odpowiedzialna
za
przedmiot/moduł
zajęć
Punkty
ECTS
9
Załącznik nr 2
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
Nr wniosku ...........................
Data wpływu .........................
Imię i nazwisko: .............................................................
Data i miejsce urodzenia ..............................................
Pesel: ...............................................................................
Adres do korespondencji: ................................................
tel. kontaktowy ..............................................................
Adres e-mail .................................................................
WNIOSEK
o potwierdzenie efektów uczenia się w systemie
pozaformalnym i nieformalnym
Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się
Proszę o potwierdzenie efektów uczenia oraz uznanie ich w ramach przedmiotu/ów/modułu
zajęć1:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
realizowanego/realizowanych
na
kierunku
............................................................
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, studiach
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim/praktycznym na podstawie załączonych do
mojego wniosku dokumentów oraz innych dowodów potwierdzających efekty uczenia się
nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej odpowiadającym efektom kształcenia
zdefiniowanym dla tego/tych przedmiotu/ów/modułu zajęć.
1
Wymienić nazwy przedmiotów wraz z przypisaną do nich liczbą pkt ECTS
10
Opis efektów uczenia się w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla
przedmiotu/ modułu zajęć2.
Nazwa przedmiotu/modułu zajęć .....................................................................
Tablica pokrycia efektów kształcenia przedmiotu/modułu zajęć
Efekt kształcenia
zdefiniowany w sylabusie
przedmiotu/modułu zajęć
Efekt uczenia się
nabyty w systemie
edukacji pozaformalnej
i nieformalnej
Dowód potwierdzający
osiągnięcie efektu uczenia się
bądź odniesienie do
doświadczenia zawodowego ze
wskazaniem właściwego
dokumentu.
Uzasadnienie złożonego wniosku...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Załączniki dokumentujące uzyskanie efektów uczenia się:
( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika ..........................)
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. Dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia.
Potwierdzam, że wszystkie podane przeze mnie dane oraz załączone dowody potwierdzające
uzyskanie efektów uczenia się są prawdziwe.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty
uczenia się , obowiązującym w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. prof. S.
Tarnowskiego w Tarnobrzegu i akceptuję jego treść.
…………………………...................
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
2
Tabelę powielić odrębnie dla każdego z wnioskowanych /przedmiotów/ modułów zajęć.
11
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662).
12
Załącznik nr 3
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
Lista certyfikatów językowych honorowanych przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
1. Język angielski
- FCE, CAE, CPE, TELC B2, TOEFL B2, TOEFL C1, IELTS B2, IELTS
C1, TOEIC B2, TOEIC C1,
- dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia angielska,
- dyplom Matury Europejskiej (European Bacca-Laureate),
2. Język niemiecki
- Zertifikat Deutsch fur Beruf (ZDfB), TestDaF, Zertifikat Deutsch
Plus,TELC Deutsch Plus, Zentrale Mittelstufenprufung ZMP, B2
Mittelstufe Deutsch (B2 MD) OSD, PWD – Prufung Wirtschaftdeutsch
International, ZOP, KDS, GDS, Goethe Zertifikat B2, WiDaF
- dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia germańska,
- dyplom Matury kraju niemieckojęzycznego,
3. Język francuski
- Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2), Diplôme de
Langue Française (DL) avancé (3), Diplôme Approfondi de la Langue
Française (DALF C1), Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes
(DS) ou Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF),
Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C2), Diplôme de
Hautes Études Françaises (DHEF)
4. Język hiszpański
- Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2,
Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel
C1, Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE)
Nivel C2
13
Załącznik nr 4
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
PROTOKÓŁ
z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych
w systemie nieformalnym i pozaformalnym
……………………………………… urodzony …………………………………………..….
(imię nazwisko)
data, miejscowość
w dniu ………………………………… przed Wydziałową komisją ds. weryfikacji efektów
uczenia się w składzie:
przewodniczący:
…………………………………………………….……………..……
członek
komisji:
……………………………………………………………………..…..
członek
komisji:
……………………………………………………………………….…
członek komisji: ……………………………………………………………………….…
potwierdzał efekty uczenia się osiągnięte w systemie nieformalnym i pozaformalnym dla
przedmiotu/modułu
zajęć………………………….…………………….....................................................................
………………………………………………………………………….……….………………
(nazwa przedmiotu/modułu zajęć i liczba punktów ECTS)
na kierunku: ………………………………………………………………………………….
stopniu:……………………, profilu:……………………………………………………..…..
realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego
w Tarnobrzegu. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się objęła: Przedmiot/moduł zajęć:
………………………………………………………………………………………................
Przedmiot/moduł zajęć
Opis efektów
Odniesienie do
uczenia się nabytych efektu kształcenia
w systemie
zdefiniowanego dla
pozaformalnym
przedmiotu/modułu
i nieformalnym
zajęć
Metody weryfikacji
efektu
Ocena efektu
14
Biorąc pod uwagę powyższe Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się
potwierdza/nie potwierdza efekty uczenia się osiągnięte przez wnioskodawcę w systemie
pozaformalnym i nieforalnym dla wszystkich efektów kształcenia wnioskowanego
przedmiotu/modułu zajęć. Ocena końcowa dla przedmiotu/modułu: ............................
(………………………………………) słownie3.
Podpis członków Komisji:
.........................................
.........................................
.........................................
...................................
3
Podpis Przewodniczącego Komisji:··.........................................
bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
15
Załącznik nr 5
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia się w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
Pan(i)................................................................
PESEL .....................................................
Adres.................................................................
DECYZJA Nr .........................
w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się
Na podstawie art. 170 g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z 23 maja 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu nr .............
z 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się
oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się, po
rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia …………………….. w sprawie potwierdzenia efektów
uczenia się
potwierdzam
efekty uczenia się w zakresie programu kształcenia na studiach (pierwszego stopnia o profilu
ogólnoakademickim/praktycznym) na kierunku ……………………….. prowadzonym na
Wydziale …………………………….......................... Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity Dz. U. z 23 maja 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zm.), organizację potwierdzania
efektów uczenia się określa senat, w oparciu o treść § 6 ust. 1 Regulaminu zasad, warunków i
trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji
weryfikującej efekty uczenia się, decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowa komisja ds.
weryfikacji efektów uczenia się.
Po zapoznaniu się z Pana/Pani wnioskiem, Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów
uczenia się Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
potwierdza efekty uczenia się w odniesieniu do następujących efektów
kształcenia:………………………………………………………………………………………
………………………………..………….....................................................................................
............................................……………………………………………………………………
……………..……………………….............................................................................................
Uznanym efektom uczenia się przyznano ……………. punktów ECTS.
16
W związku z tym orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
Od niniejszej Decyzji przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej komisji
odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im.
prof.
S.
Tarnowskiego
w
Tarnobrzegu
.............................................,
w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w dziekanacie wydziału
………………………………z zachowaniem ww. terminu.
Podpis ...........................................................
Otrzymują:
1. Adresat
2. Dziekanat Wydziału.................................
17
Załącznik nr 6
do Regulaminu zasad, warunków i trybu potwierdzania
efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu
działania komisji weryfikującej efekty uczenia w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof.
Stanisława
Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
Wydział .....................................................
Ewidencja osób, przyjętych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się
w semestrze ..... w roku akademickim ..........................................
Kierunek studiów
profil
L.p.
Nazwisko i imię
Przedmiot/moduł
zajęć
Punkty ECTS
Ocena
18