UCHWAŁA NR XLVII/269/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27

Transkrypt

UCHWAŁA NR XLVII/269/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27
UCHWAŁA NR XLVII/269/2006
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w miejscowości Sumówko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dokonać sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w
miejscowości Sumówko powstałych w wyniku podziału działki nr 307/4 i oznaczonych
następującymi numerami:
1)
działka nr 307/5 o powierzchni 0,3254 ha
2)
działka nr 307/6 o powierzchni 0,3050 ha
3)
działka nr 307/7 o powierzchni 0,3050 ha
4)
działka nr 307/8 o powierzchni 0,3049 ha
5)
działka nr 307/9 o powierzchni 0,3168 ha
6)
działka nr 307/10 o powierzchni 0,3053 ha
7)
działka nr 307/11 o powierzchni 0,3100 ha
8)
działka nr 307/12 o powierzchni 0,3100 ha
9)
działka nr 307/13 o powierzchni 0,3150 ha
10)
działka nr 307/14 o powierzchni 0,3397 ha
11)
działka nr 307/15 o powierzchni 0,3129 ha
12)
działka nr 307/16 o powierzchni 0,3086 ha
13)
działka nr 307/17 o powierzchni 0,3051 ha
14)
działka nr 307/18 o powierzchni 0,3858 ha
zapisanych w KW 21110
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbiczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Choszczewski

Podobne dokumenty