Uchwała Nr 105/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Transkrypt

Uchwała Nr 105/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Uchwała Nr 105/11
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 9 lutego 2011 r.
§1
1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 5, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki IDEA
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
1/ przyznać spółce IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. status uczestnika
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
a) 14.931.000 (czternaście milinów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, z czego 6.399.000 (sześć milionów trzysta
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii A, 5.332.500 (pięć milionów trzysta trzydzieści
dwa tysiące pięćset) akcji serii B i 3.199.500 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
pięćset) akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLIDATF00012, pod warunkiem dopuszczenia
tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
b) 900.000 (dziewięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IDEA
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia
groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia tej spółki z dnia 6 września 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLIDATF00020.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu
do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),
zarejestrowanie pod kodem PLIDATF00012 akcji, co do których nie została podjęta decyzja
o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej
jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
§2
Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C pod kodem
PLIDATF00012, będą przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu