fimffisulnnin

Komentarze

Transkrypt

fimffisulnnin
fimffisulnnin
Data:14.11.2014
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pos(:powaniu o udzielenie
Sprawa:
na docieplenieiremont
zam6wieniapublicznego,prowadzonegow trybie przetargunieogranictzonego
Apteki w Gdarisku,
Stare.i
budynku
na
pokryciem
ceramicznym
z
*ia,
wtg1by dachowej
Nl7lI4.
sprawy:
80-834Gdariskul. Teatralna2 Nr
'.2,
dzialajqc jako Zamavtiaj4cy
Teatr Wybrze1e zsiedzib4 w Gdafsku przy ul" Sw. Ducha
w przedmiotowym postgpowaniu, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pr o
zam6wieri publicznych zawiadamia,2ew wyniku dokonanegobadania i oceny ofert, na podstawie art'
gl ust. 1- wybrana zostala jako najkorzystniejsza Oferta nr 2 zloizon^ przez Wykonawcp:
13'81-558Gdynia
,,KRUPA'Firma Remontowo Budowlana Stanislaw Krupa, Ul. Klonowa
przedstawiajecaoenQ: 399.956.55 zt brutto (slownie: trzysta dziewiE6dz;iesiqtdziewig6 tysigcy
iziewigdsetpipddziesi4tszeS655/100) zarealizacjqprzedmiotuzam6wienia.
Uzasadnieniewyboru ofertY:
Oferta ww" Wykonawcy jest ofertq najkorzystniejsz4 przedstawiaj4<;qnainilszQ cene za realizacjp
przedmiotu zam6wienia, kt6ra otrzymala 100 pkt. wg algorytmu wskazanegow Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wieniatj. krlterium ceny orazjego wagi na poziomi,l 100 9t,.
Poni2ej tabela zawierajqca informacjg o Wykonawcach, kt6rzy zl<>iryli oferty wraz z punktacj4
przlznanqofertom w krlterium: cena 100%.
Nr
oferty
Nazwa (firma) i adreswykonawcy
Cena
FirmaBudowlano- Konserwatorska
,,BUDKON"RafalSocha,
Warzenko
ul. Lipowa109,84-208
2.
3.
4.
5.
Liczba punkt6w
w kryterium
93,r!.1
PA" Firma RemontowoBudowlana
,,K
Stanisl Krupa,ul. Klonowa 13,81-558Gdynia
UsfugiBudowlaneSklepSpozywczy
,,U Justyny"
JustynaMiesikowska
14,89-651Gotelp
Odryul" K(i. Zawadzkiego
Konserwacj
i Zabytk6wS.A.
PolskiePracownie
w WarszawieOddziatGdarisk,ul. Mialki Szlak59,
80-717 Gdarisk
Zaklad Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej
Zbigniew Rudzifrski,ul. J.S.Bacha 7,80-771 Gdafrsk
l0t)
Liczba
punkt6w
RAZEM
93,21
100
Wykonawca
lvykluczonyz
trrostqpowania
96,210
96,40
92,05
92,05
Wykluczenie Wykonawcy:
Ponadto Zamawiajqcy informuje o wykluczeniu z postgpowania W;rkonawcy - Usfugi Budowlane
Sklep Spozywczy,,lJ Justyny" JustynaMiesikowska, Odry ul. K5. Zawadzk:iego14,89-651 Gotelp.
z dnia 29
Wykonawca zostala wykluczony z postgpowania na podstawie art. 2,4 ust 2 pkt 4 ust
warunk6w
l<azaniem
spetniania
publicznych
z
nie
w
zwiqzku
zam6wieri
stycznia 2004 r. Prawo
udzialu w postgpowaniu polegajqcym na wymaganej wiedzy i doSrviadczeniuopisanym w SIWZ
polegaj4cymna wykonaniu, ze w okresieostatnichpigciu latprzed uplywem terminu skladaniaofert, a
jeZeli okres prowadzeniadzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie, IMykonawcawykonal w spos6b
I
\ , i
!i.
\--
80-834 Gdanskul. Sw. Ducha2
cenbrala
058 301 7O21 I faks058 301 20 46
s e k n e t a n i a0E5 8 3 0 1 1 8 i ] 6
pl
pl www.Eeatnwybnzeze.
[email protected]
qr
nnrmuhnrtip
'i"::-Iiiii--lulU
naleirytyoraz zgodniez zasadamisztuki budowlaneji prawidlowoukofczyl minimum dwie roboty
pod ochronqUrzgdu
budowlanepolegaj4cena wykonaniurob6t dekarskichw obiektachzab'ytkowych
('wymagania
wartoSci
dotyczqce
Konserwatorskiego
o wartoScico najmniej500 000,00zl bruttoka2da
j
5ni e przezka|dq z wyr ohnionychrob6t).
rob6tmusi zostalspelniony ednocze
Zamawiajqcy,
zgodniez art.92 ust. I pkt 2 ustawyz dnia'.Z9stycznia2004r. Prawo
Jednoczesnie
zawartaw dniu 20
ze umowaz wybranymWykonawc4zostanie
publicznych
zawiadamia,
zamowiert
listopada
2014roku.
S.N.
11 .., ;
i
80-834 Gdahskul. Sw. Ducha2
centnala
058 301 7O21 /faks 058 301 20 46
seknetaniat
058 301 1I 36
pl www.teatewybrzeze.
[email protected]

Podobne dokumenty