Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39100000-3

Transkrypt

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39100000-3
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31 – 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21
tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pn.
„Dostawa i montaŜ mebli dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie”.
Nr zamówienia: DZP - 0431 – 424/2010
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39100000-3
Załączniki:
1. Druk „Oferta” – załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz Cenowy – załącznik nr 1A
3. Rysunki mebli – załącznik nr 1B
4. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 2
5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
6. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.
Zamawiający
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza
21, NIP 675-000-21-18, REGON 00000181500000
II. Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007r, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” – art. 70 ustawy.
III.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ mebli dla potrzeb jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
zwanych dalej „meblami”.
2. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych w zakresie 6 zadań:
• Zadanie nr 1 - meble dla Instytutu Ekonomiczno - Społecznego, Zakład Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa,
• Zadanie nr 2 - meble dla Instytutu Ekonomiczno - Społecznego, Zakład Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa,
• Zadanie nr 3 - meble dla Katedry Hodowli Bydła,
• Zadanie nr 4 - meble dla Studium Wychowania Fizycznego,
• Zadanie nr 5 - meble dla Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej,
• Zadanie nr 6 - meble dla Katedry Fitopatologii Leśnej.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne do opisywanych przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego zamienniki
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Ponadto wykonawca
obowiązkowo musi wskazać pozycje w zakresie, których oferuje rozwiązania
równowaŜne, podać nazwy i producentów zamienników, przedstawić dokładny opis
techniczny, podając ich parametry techniczne oraz udokumentować w ofercie
równowaŜność oferowanych zamienników (cięŜar udowodnienia, Ŝe oferowane
zamienniki spełniają wymagania zamawiającego spoczywa na wykonawcy). Brak
spełnienia ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji.
IV. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe.
2) Zaleca się, aby wykonawca przed złoŜeniem oferty, dokonał wizji lokalnej miejsca
dostawy i montaŜu.
3) Przed przystąpienie do realizacji mebli i dostawy krzeseł, konieczna jest konsultacja
wykonawcy z bezpośrednimi odbiorcami w celu:
a) akceptacji kolorystyki okleiny mebli, na podstawie próbek będących w ofercie
wykonawcy;
b) akceptacji kolorystyki obicia krzeseł, na podstawie próbek udostępnionych przez
wykonawcę, a będących w jego ofercie;
c) ustalenia rodzajów zamków, uchwytów w wykonanych meblach;
d)uwzględnienia drobnych zmian wymiarowych mebli (maksymalnie do 5 cm) po
dokładnym obmiarze (dokonanym przez wykonawcę) miejsc w pomieszczeniach, w
których mają być ustawione meble;
4) Zaoferowana długość okresu gwarancji nie moŜe być krótsza niŜ 12 miesięcy od daty
odbioru mebli wraz z montaŜem.
5) JeŜeli w okresie gwarancji meble okaŜą się wadliwe, wykonawca będzie zobowiązany
do ich naprawy lub, jeŜeli naprawa okaŜe się niemoŜliwa, do ich wymiany na nowe,
wolne od wad.
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
6) Gwarancja winna obejmować bezpłatne naprawy oraz koszt ewentualnego transportu
a)
b)
c)
d)
mebli do miejsca naprawy i z powrotem,
Czas reakcji na zgłoszoną usterkę - do 3 dni roboczych,
Czas naprawy – do 14 dni roboczych,
KaŜda naprawa gwarancyjna przedłuŜa gwarancję o czas przerwy w eksploatacji mebli.
Na kaŜde Ŝądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
7) W ramach ceny oferty wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących
czynności dodatkowych:
a) Dostawa pomocniczych materiałów montaŜowych,
b) Prace wykończeniowe: poprawki tynkarskie, malarskie itp., w przypadku uszkodzenia
mienia zamawiającego.
8) Zamawiający informuje, Ŝe nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego
sprawować będzie upowaŜniony przedstawiciel zamawiającego.
9) Zamawiający informuje, Ŝe podstawę do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy stanowić
będą protokół odbioru dostawy i montaŜu mebli, podpisany przez upowaŜnionych
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
V. Termin realizacji zamówienia.
PoŜądany termin dostawy wynosi - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca w złoŜonej ofercie moŜe zaoferować krótszy termin dostawy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych
warunków.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
VI.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty wykonawcy o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykonawca
zobowiązany jest złoŜyć łącznie z ofertą.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy załączyć do oferty.
A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
„Oświadczenie Wykonawcy” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – stanowiące załącznik nr 2 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wypełnione i podpisane przez osoby
upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca jest
zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
3
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej obowiązuje załączenie odpowiednich dokumentów zgodnych z § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania tych podmiotów w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pisemne pełnomocnictwo naleŜy
dołączyć do oferty.
Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą złoŜyć oświadczenie o spełnianiu
warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udokumentować brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający informuje, Ŝe jeŜeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta
wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani przedłoŜyć zamawiającemu
przed zawarciem umowy kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie. (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum).
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe
mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez zamawiającego na dzień składania ofert.
C. Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII A i B do oferty naleŜy załączyć:
1) Wypełniony druk „Oferta” – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Druk „OFERTA” wraz ze
stanowiącymi jego integralną część załącznikami (dokumenty, dla których zamawiający
określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ) winny zostać wypełnione przez
wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, bez dokonywania modyfikacji wzorów załączników.
2) Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz Cenowy – stanowiący Załącznik Nr 1A
3) Oryginał lub kopię pełnomocnictwa albo inny dokument (np. kopia aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) osoby/osób
podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego
ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym, Ŝe pełnomocnictwo zostało udzielone przez
osoby upowaŜnione do działania w imieniu wykonawcy
4) W przypadku złoŜenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona „za zgodność z
oryginałem” notarialnie.
Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych
czynności.
VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kaŜda ze stron prześle pisemnie
lub za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
4
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu.
Informacje i wyjaśnienia w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
• Osoba upowaŜniona do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych:
mgr ElŜbieta Kapłańska Dział Zamówień Publicznych, tel. 12/662-44-33 – Kraków,
Al. Mickiewicza 21, pok. nr 36 (w godz.9.00 -14.00).
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie
wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści SIWZ z zachowaniem terminów
określonych w art. 38 ustawy dla postępowań o wartości zamówienia mniejszych niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. nie później niŜ na
2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeŜeli
wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 3a.
Pytania powinny być formułowane na piśmie i przesłane na adres zamawiającego faksem
na nr 12/ 662-44-10.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania) oraz
zamieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający moŜe
zmienić treść SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią specyfikacji.
O kaŜdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej
(www.ar.krakow.pl), na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i zmiana ta będzie dla wykonawców wiąŜąca.
W przypadku, gdy modyfikacja SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. W
takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się z wykonawcami drogą
elektroniczną, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. XIII ppkt.1 SIWZ.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
A. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona wg postanowień niniejszej specyfikacji.
3. Druk „Oferta” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać
wypełniony przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez
wykonawcę
5
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
4. Ofertę naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być czytelna. W
przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca
zobowiązany jest załączyć jego tłumaczenie na język polski.
5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być
parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert.
6. JeŜeli wykonawca składa zastrzeŜenie, Ŝe część informacji zawartych w ofercie stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, w związku, z czym nie mogą być one udostępnione, wówczas informacje te
muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej stosowną klauzulą, np.:
„ZastrzeŜona część oferty”. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą
udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
7. Wszystkie strony oferty wykonawca powinien ponumerować oraz wpisać ilość stron w
druku „Oferta”.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez
osoby upowaŜnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty i załącznika muszą
być opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę.
9. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w
sposób uniemoŜliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
10. Ofertę naleŜy złoŜyć w trwale zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków,
al. Mickiewicza 21
„Oferta na dostawę i montaŜ mebli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Nr zamówienia: DZP- 0431-424/2010 nie otwierać przed dniem 10.03.2010r. godz. 11:00”
na kopercie naleŜy zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy, wraz z numerem
telefonu i numerem faksu.
Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie skutki z tytułu niedostarczenia oferty w wyznaczonym
terminie i pod adres wskazany w rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ z powodu
niewłaściwego opisania koperty ponosi wykonawca.
11. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składnia ofert pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
B. Forma dokumentów.
Wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione
w formie
oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upowaŜnionego do reprezentowania firmy,
zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie upowaŜniającym
wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginałów, wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona
przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w budynku głównym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie, al. Mickiewicza nr 21, pok. nr 35 - Dział Zamówień Publicznych, w terminie do
dnia 10.03.2010 r. do godz. 11:00.
3. Oferty złoŜone po terminie podanym wyŜej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2010r. o godz. 12:00 w siedzibie Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21 - pok. 35 - Dział
Zamówień Publicznych.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
6. Otwarcie ofert poprzedzone zostanie podaniem kwoty, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane:
− nazwy (firmy) oraz adres wykonawców,
− cena kaŜdej oferty.
XII. Kryteria oceny ofert:
1. Ocena ofert dokonywana będzie oddzielenie dla kaŜdego z zadań.
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie:
Cena = 100%
Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: Cxc = cn / cx x 100
gdzie:
Cxc – ilość punktów badanej oferty
cn – najniŜsza cena brutto z pośród badanych ofert
cx – cena brutto badanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Oferta moŜe otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3. Wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia wymogów ustawy i niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
5. Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŜy wyrazić w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
oraz art. 90 ust. 3 ustawy.
7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert, z
zastrzeŜeniem sytuacji przewidzianej art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy.
8. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art.
93 ustawy.
9. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
7
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
11.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w pkt 10 a na stronie internetowej www.ur.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
swojej siedzibie.
XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art.183
ustawy, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną – w przypadku,
gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie moŜliwe), albo 10 dni jeŜeli
zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za
pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie moŜliwe), jednak nie później niŜ
przed upływem terminu związania ofertą.
2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 20.1,
jeŜeli:
a) w postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta,
b) Ŝadna oferta nie zostanie odrzucona,
c) Ŝaden wykonawca nie zostanie wykluczony.
3. Wykonawca, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie doręczyć zamawiającemu
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli nie zostało
ono załączone do oferty.
4. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe
zachodzić będą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania.
XIV. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy.
1. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Ostateczna treść umowy moŜe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych
postawień oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zmiana osób przewidzianych do współpracy nie wymaga aneksu lecz pisemnej
notyfikacji.
XV. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a takŜe
kaŜdemu innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
• odrzucenia oferty odwołującego,
- skarga do sądu.
4. Środki ochrony prawnej wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzoną i ogłoszoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
8
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
XVI. Ustalenia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa oraz
Kodeks Cywilny.
Kraków, dnia ……………….2010 r.
……………………………………..
Pieczęć i podpis zamawiającego
9