Koniunktura konsumencka IV kwartał 2010 r.

Transkrypt

Koniunktura konsumencka IV kwartał 2010 r.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Departament Warunków Życia
Warszawa, 2011-01-28
Informacja sygnalna
WYNIKI BADAŃ GUS
Koniunktura konsumencka*)
IV kwartał 2010 r.
W IV kwartale 2010 r., w porównaniu z poprzednim kwartałem, zanotowano dalsze
pogorszenie nastrojów konsumenckich.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący bieżące tendencje
konsumpcji indywidualnej, ukształtował się w IV kwartale 2010 r. na poziomie –19,1 pkt proc. i był
niższy o 3,0 pkt proc. niż w poprzednim kwartale, ale jednocześnie osiągnął wartość podobną do
wyniku z IV kwartału 2009 r.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący
tendencje konsumpcji indywidualnej oczekiwanej w najbliższych miesiącach, w IV kwartale 2010 r.
zmniejszył się o 4,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego kwartału osiągając poziom –26,6 pkt proc.,
ale był wyższy o 1,5 pkt proc. niż w IV kwartale 2009 r.
Zaobserwowane w IV kwartale 2010 r. pogorszenie nastrojów konsumenckich było wynikiem
spadku wszystkich badanych wskaźników z wyjątkiem dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,2
pkt proc.).
Najgłębszy spadek w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w przypadku: zmiany
poziomu bezrobocia (o 6,9 pkt proc.) i oczekiwanych zmian sytuacji ekonomicznej kraju (o 6,4 pkt
proc.) w najbliższych 12 miesiącach oraz osiągniętych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju (o 5,3
pkt proc.), które miały miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Pozostałe wskaźniki zmniejszyły się
w mniejszym zakresie: od 0,9 pkt proc. w przypadku ocen zaistniałych zmian w sytuacji finansowej
gospodarstw domowych (w ostatnich 12 miesiącach) do 4,2 pkt proc. w przypadku oczekiwanych
zman w sytuacji finansowej gospodarstw domowych.
W IV kwartale 2010 r. nie odnotowano dalszej poprawy oceny sytuacji na rynku pracy, którą
obserwowano w dwóch poprzednich kwartałach. Wskaźnik obaw przed wzrostem poziomu
bezrobocia co do wartości bezwzględnej (w okresie najbliższych 12 miesięcy) zwiększył się o 6,9
pkt proc. w stosunku do III kwartału 2010 r. Wartość bezwzględna tego wskaźnika (35,8) jest na
znacznie niższym poziomie niż w IV kwartale 2009 r. (48,9).
Wskaźnik ocen oczekiwanych zmian sytuacji ekonomicznej kraju (w najbliższych 12
miesiącach) w IV kwartale 2010 r. spadł o 6,4 pkt proc. w stosunku do III kwartału 2010 r. jak i IV
kwartału 2009 r., osiągając wartość –25,8 pkt proc.
Opracowanie:
Departament Warunków Życia
Kontakt w sprawach merytorycznych: Kazimierz Latuch,
tel. (0-22) 6083206; e-mail: K.Latu[email protected]
Rozpowszechnianie:
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS: tel. (0-22) 608 30 57, fax (0-22) 608 31 87,
e-mail: [email protected]
Stanowisko prasowe w CIS do bezpośredniego odbioru materiałów prasowych,
czynne w dniach publikowania o godz. 14:00
Internet: www.stat.gov.pl
Wskaźnik ocen osiągniętych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju (które miały miejsce
w ostatnich 12 miesiącach) ukształtował się w IV kwartale 2010 r. na poziomie –33,6 pkt proc. i był
o 5,3 pkt proc. niższy niż w poprzednim kwartale. W stosunku do IV kwartału 2009 r. wskaźnik ten był
jednak wyższy o 4,8 pkt proc.
Z przedstawionych wskaźników ocen sytuacji gospodarczej kraju wynika, że konsumenci
w IV kwartale źle oceniali zachodzące zmiany we wzroście gospodarczym kraju i liczą się
z możliwością spowolnienia wzrostu gospodarczego kraju w najbliższych miesiącach.
W IV kwartale 2010 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach 2010 r. i w II połowie
2009 r., poprawiały się oceny obecnych warunków dokonywania ważnych zakupów przez
gospodarstwa domowe. Wskaźnik ocen konsumenckich poprawił się o 2,2 pkt. proc. w stosunku do
III kwartału 2010 r. i o 5,7 pkt proc. w stosunku do IV kwartału 2009 r., osiągając wartość –6,5.
W IV kwartale 2010 r. nie zaobserwowano dalszej poprawy konsumenckich ocen możliwości
oszczędzania pieniędzy (w okresie najbliższych 12 miesięcy) przez gospodarstwa domowe. Wskaźnik
ocen zmniejszył się o 1,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, ale w stosunku do IV
kwartału 2009 r. był wyższy o 3,8 pkt proc.
*
Zestawienie wyników badań koniunktury konsumenckiej w 2010 r. wskazuje, że w minionym
roku biężący wskaźnik ufności konsumenckiej ukształtował się na poziomie –16,9 pkt.proc. i był
wyższy o 5,4 pkt proc. niż w 2009 r. roku, ale w dalszym ciagu był niższy niż w latach 2006-2008.
Natomiast wyprzedzjący wskaźnik ufności konsumenckiej w 2010 r. osiągnął wartość –23,5 pkt
proc. i był o 9,0 pkt proc. wyższy niż w poprzednim roku, ale niższy niż w poprzednich trzech latach.
Ze wskaźników szczegółowych koniunktury konsumenckiej wynika, że społeczeństwo polskie
wyraźnie zauważyło wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju w latach 2005-2007, spowolnienie
gospodarki w 2009 r. ale i przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego kraju w 2010 r.
*)
Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie
wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W IV kwartale 2010 r. badanie
przeprowadzono na próbie 5 280 gospodarstw domowych.
Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badań, są: 1) bieżący wskaźnik
ufności konsumenckiej – obrazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej (tablica I) oraz
2) wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej – obrazujący oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w
tendencjach konsumpcji indywidualnej (tablica II). Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować
wartości od 100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie
nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów
nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. Szczegółowe wyjaśnienia
metodologiczne badania przedstawiono w publikacji „Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003styczeń 2004”.
Od maja 2004 r. wyniki badań publikowane są w miesięcznych (ok. 28 danego miesiąca) i kwartalnych
(przedstawianych na konferencjach prasowych o sytuacji społeczno-gospodarczej w danym kwartale) „Informacjach
sygnalnych”, a także zamieszczane na stronie internetowej GUS.
Tablica I. BIEŻĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa
domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.
Okres badania
ankietowego
Zmiany sytuacji finansowej
gospodarstwa domowego w:
Rok
Kwartał
Miesiąc
Zmiany ogólnej sytuacji
ekonomicznej kraju w:
ostatnich 12
miesiącach
najbliższych
12 miesiącach
ostatnich 12
miesiącach
najbliższych
12 miesiącach
a
b
c
d
Obecne
dokonywanie
ważnych
zakupów
Wskaźnik
ufności konsumenckiej
BWUK
e
w procentach
1997*)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
I
II
III
IV
2005
I
II
III
IV
2006
I
II
III
IV
2007
I
II
III
IV
2008
I
II
III
IV
2009
I
II
III
IV
2010
I
II
III
IV
*) kwiecień, lipiec, październik
-21,6
-28,6
-36,3
-40,6
-39,7
-39,6
-38,1
-33,1
-11,0
-19,2
-25,3
-26,8
-25,8
-27,8
-24,5
-22,3
-12,8
-22,3
-37,9
-45,8
-51,8
-52,9
-51,7
-49,5
-10,0
-17,0
-29,7
-29,5
-32,2
-35,1
-35,2
-30,8
-13,4
-16,6
-21,0
-25,8
-27,8
-32,1
-29,4
-23,3
-13,8
-20,8
-30,0
-33,7
-35,5
-37,5
-35,8
-31,8
-34,9
-32,8
-34,5
-30,4
-26,1
-25,2
-21,7
-16,2
-55,1
-51,4
-48,4
-43,1
-40,7
-33,6
-27,0
-21,9
-21,2
-22,7
-25,7
-23,4
-35,6
-33,1
-31,5
-27,0
-27,0
-12,0
-38,5
-16,7
-16,4
-22,1
-29,0
-27,7
-26,7
-24,6
-13,5
-12,0
-12,7
-9,9
-41,7
-39,6
-39,8
-32,8
-18,8
-18,7
-18,7
-10,6
-19,5
-17,3
-15,1
-13,5
-24,5
-23,1
-22,6
-18,3
-18,2
-6,1
-26,2
-13,0
-11,1
-14,9
-21,5
-18,4
-16,6
-16,4
-5,5
-5,4
-6,2
-7,3
-24,4
-27,6
-25,6
-27,1
-5,9
-13,9
-16,1
-16,0
-13,5
-14,0
-10,6
-6,4
-14,2
-15,9
-15,0
-14,6
-10,9
-1,9
-17,7
-6,6
1,3
-7,1
-13,1
-9,8
-9,5
-11,1
-4,5
-0,9
-1,2
-0,9
-23,1
-18,1
-16,5
-13,1
-12,6
-5,9
-8,6
0,6
-1,6
1,1
3,4
2,5
-11,0
-6,7
-6,5
-4,4
-10,6
-4,5
-16,6
-9,7
1,2
-8,0
-10,5
-9,3
-9,3
-13,1
-2,3
-3,3
-4,2
-8,3
-11,3
-13,2
-17,7
-24,4
-1,8
-5,8
-10,5
-20,6
0,7
2,1
4,4
-2,5
-5,0
-5,9
-7,5
-13,7
-18,1
-11,1
-40,0
-26,5
-16,1
-22,3
-18,1
-18,7
-17,5
-18,1
-15,9
-11,8
-8,8
-7,7
-37,9
-43,8
-39,9
-38,4
-36,2
-28,5
-21,7
-19,4
-17,8
-19,6
-14,7
-12,2
-25,2
-24,5
-20,5
-19,2
-17,2
-8,2
-31,2
-18,9
-9,2
-16,9
-18,3
-16,6
-16,5
-17,4
-7,1
-5,5
-7,9
-12,1
-33,1
-29,7
-28,3
-33,6
-16,0
-14,4
-19,4
-25,8
-11,2
-10,5
-8,7
-6,5
-17,1
-15,4
-16,1
-19,1
Wykres Ia. BIEŻĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ (BWUK) ORAZ JEGO WARTOŚCI
SKŁADOWE (W PROCENTACH) WEDŁUG LAT
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
1997*)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Wykres Ib. BIEŻĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ (BWUK) ORAZ JEGO WARTOŚCI
SKŁADOWE (W PROCENTACH) WEDŁUG KWARTAŁÓW W LATACH 2004 – 2010
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
2004
2005
BWUK
2006
a
2007
b
c
2008
d
e
2009
2010
2010
Tablica II. WYPRZEDZAJĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej
gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem
przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.
Okres badania
ankietowego
Rok
Kwartał
Miesiąc
Zmiany ogólnej
sytuacji ekonomicznej kraju
b
d
Zmiany poziomu
bezrobocia
(ze znakiem
przeciwnym)
f
Oszczędzanie
pieniędzy
Wskaźnik
ufności konsumenckiej
WWUK
g
w procentach
1997*)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
I
II
III
IV
2005
I
II
III
IV
2006
I
II
III
IV
2007
I
II
III
IV
2008
I
II
III
IV
2009
I
II
III
IV
2010
I
II
III
IV
+
Zmiany sytuacji
finansowej gospodarstwa domowego
-11,0
-19,2
-25,3
-26,8
-25,8
-27,8
-24,5
-22,3
-10,0
-17,0
-29,7
-29,5
-32,2
-35,1
-35,2
-30,8
-15,0
-27,3
-53,1
-62,0
-68,0
-63,8
-54,1
-30,3
-51,4
-55,0
-57,6
-60,1
-60,1
-64,6
-65,4
-58,8
-21,9
-29,6
-41,4
-44,6
-46,5
-47,8
-44,8
-35,7
-26,1
-25,2
-21,7
-16,2
-40,7
-33,6
-27,0
-21,9
-43,7
-28,9
-25,1
-23,6
-60,5
-59,6
-59,1
-56,0
-42,9
-37,0
-33,4
-29,6
-12,0
-16,7
-24,8
-54,6
-27,2
-13,5
-12,0
-12,7
-9,9
-18,8
-18,7
-18,7
-10,6
-25,8
-27,1
-27,7
-18,7
-54,2
-54,9
-55,8
-53,4
-28,2
-28,3
-28,9
-23,3
-6,1
-13,0
-6,3
-48,3
-18,5
-5,5
-5,4
-6,2
-7,3
-5,9
-13,9
-16,1
-16,0
-13,3
-10,9
-4,3
3,3
-50,1
-49,4
-47,4
-46,4
-18,8
-20,0
-18,6
-16,7
-1,9
-6,6
17,6
-40,7
-7,9
-4,5
-0,9
-1,2
-0,9
-12,6
-5,9
-8,6
0,6
9,9
18,1
22,0
20,5
-42,3
-39,7
-40,1
-40,6
-12,5
-7,1
-7,0
-5,2
-4,5
-9,7
5,1
-37,2
-11,6
-2,3
-3,3
-4,2
-8,3
-1,8
-5,8
-10,5
-20,6
15,8
13,1
7,7
-16,2
-39,1
-37,2
-36,2
-36,2
-6,9
-8,4
-10,9
-20,4
-11,1
-26,5
-54,6
-37,1
-32,5
-15,9
-11,8
-8,8
-7,7
-36,2
-28,5
-21,7
-19,4
-60,7
-59,7
-49,1
-48,9
-39,7
-36,9
-36,1
-35,8
-38,3
-34,4
-29,1
-28,1
-8,2
-18,9
-34,4
-32,0
-23,5
-7,1
-5,5
-7,9
-12,1
-16,0
-14,4
-19,4
-25,8
-42,1
-30,8
-28,9
-35,8
-34,7
-31,1
-30,1
-32,0
-25,1
-20,6
-21,7
-26,6
Wykres IIa. WYPRZEDZAJĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ (WWUK) ORAZ JEGO WARTOŚCI
SKŁADOWE (W PROCENTACH) WEDŁUG LAT
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
-70,0
1997*)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Wykres IIB. WYPRZEDZAJĄCY WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ (WWUK) ORAZ JEGO WARTOŚCI
SKŁADOWE (W PROCENTACH) WEDŁUG KWARTAŁÓW W LATACH 2004 – 2010
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
-70,0
2004
2005
WWUK
`
2006
2007
b
2008
d
f
2009
g
2010