Gdańsk, dnia 14.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dotyczy

Komentarze

Transkrypt

Gdańsk, dnia 14.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dotyczy
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
80-308 Gdańsk; ul, Polanki 119 (tel.058 520 93 39;fax 058 552 47 41)
www.szozmd.pl
Gdańsk, dnia 14.03.2011 r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania - świadczenie usługi telefonii stacjonarnej
Nr sprawy: SZOZ-022/93/2011
Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Dzieckiem udziela odpowiedzi na zadane pytania:
PYTANIE 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozróżnienie opłat opłat do sieci komórkowych różnych operatorów?
Odpowiedź 1: Zamawiajacy wyraża zgodę, jednocześnie należy rozbić cenę za rozmowy komórkowe na:
- cena brutto za 1 minutę połączeń do sieci komórkowych (ERA, ORANGE, PLUS GSM)
- cena brutto za 1 minutę połączeń do innych sieci komórkowych
PYTANIE 2
Prosimy o sprecyzowanie , jakich połączeń międzynarodowych ma dotyczyć cena „za 1 minutę połączenia międzynarodowe”. ?
Odpowiedź 2: połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej - I strefa , do pozostałych II strefa
PYTANIE 3.
Prosimy wyjaśnienie, czy w lokalizacji Polanki 119 zamierza Zamawiający dokupić dodatkowy dostęp ISDN 2B+D
Odpowiedź 3: Zamawiający nie zamierza dokupić dodatkowego dostępu ISDN 2B+D. W lokalizacji Polanki 119 zainstalowane są
w chwili obecnej 2 łącza ISDN2B+D, na których łącznie (PBX) używane są DDI: (nr gł. 58 5209357) 5207520-5207529 oraz
5207550-520755 oraz 5209357-5209360
PYTANIE 4
Jakiego rodzaju połączeń maja dotyczyć bezpłatne minuty (A3) w ramach abonamentu na 3 łącza ISDN?
Odpowiedź 4: Bezpłatne minuty (A3) dotyczą połączeń lokalnych i międzymiastowych.
PYTANIE 5
Wzór umowy par.4 ust 9.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ i zapisanie terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był
on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania
tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ?
Odpowiedź 5 - Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE 6.
Wzór umowy § 4 ust. 8 – Prosimy o wyjaśnienie zapisu „od daty dostawy” .
Odpowiedź 6 : dotyczy " od daty wystawienia ".
PYTANIE 7.
Wzór umowy § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 - przewiduje kary umowne za odstąpienie od umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wykreślenie tego punktu?
Odpowieź 7. Zamawiający nie wyrazi zgody .
PYTANIE 8.
Wzór umowy § 7 - zawiera również inne kary umowne bez określenia górnej ich granicy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dopisanie w § 7 ust. 4 w brzmieniu :" Łączna wysokość wszystkich kar umownych , do zapłaty których zobowiązany może być
wykonawca nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto."?
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyrazi zgody .
PYTANIE 9
Prosimy o umieszczenie zapisu w umowie (§ 7 pkt 2) "Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych jeżeli przerwa
w świadczeniu usług została spowodowana siłą wyższą lub działaniem osób trzecich o ile Wykonawca poinformuje Zamawiającego o
terminie prac technicznych co najmniej trzy dni wcześniej"
Odpowiedź 9: Zamawiajaca wyraża zgodę na umieszczenie ww zapisu w umowie
PYTANIE 10.
Czy Zamawia wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie w §4 pkt 4 " faktury VAT o których mowa w ust 1 muszą być dostarczone
do siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystawienia"
Odpowiedź 10 - Zamawiający wyrazi zgodę.
PYTANIE 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu?
Odpowiedź 11 - Zamawiający nie wyrazi zgody.
PYTANIE 12.
Czy Zamawia wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 4 pkt 5 "Należność za faktury VAT, o których mowa w ust. 1, będzie
płatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT" ?
Odpowiedź 12. Zamawiający nie wyrazi zgody.
PYTANIE 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 4 pkt 6 " Za dzień dokonania płatności strony będą uważały datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy"
Odpowiedź 13. Zamawiający nie wyrazi zgody.
PYTANIE 14
Czy 7 dni dotyczy 7 dni roboczych?
Odpowiedź 14: 7 dni dotyczy 7 dni roboczych.
PYTANIE 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług z ostatnim dniem miesiąca przy 45 dniowym terminie
uruchomienia od podpisania umowy?
Odpowiedź 15. Zamawiający nie wyrazi zgody.
PYTANIE 16
Jakie jest miejsce zakończenia poszczególnych linii, kto jest obecnie dostawcą; Czy usługa jest relizowana na łączach TP; Czy linie
wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ sa liniami isniejącymi; Czy w podanym zakresie (ilości DDI i poszczególnych typów typów
łącz; czy wzystkie linie zasilają centralkę; Czy ISDN 2B są spiete w wiązkę PBX; Czy bezpłatne połączenia mają dotyczyć numerów
na wszystkich liniach będących przedmiotem zamówienia czy tylko numerów wewnętrznych central?
Odpowiedź 16:
●
miejsce zakończenia linii - przy centrali telefonicznej, w zamkniętym pomieszczeniu, podłączone do centrali telefonicznej
●
dostawcą jest TPSA; usługa jest świadczona na łączach TP
●
wszystkie wykazane linie są liniami istniejącymi, ilość łączy i DDI w załączniku
●
wszystkie łącza podłączone są do centrali telefonicznej
●
ISDN 2B+D spięte są w jedną wiązkę PBX
●
bezpłatne połączenia dotyczą wszystkich połączeń wychodzących
PYTANIE 17
Czy Zamawiający samodzielnie administruje posiadanymi centralami telefonicznymi? Jeżeli nie, to jak miałoby wygladać rozliczenie
Wykonawcy z podmiotem administrującym? jakimi mcentralami dysponuje Zamawiajacy?
Odpowiedź 17:
●
●
●
centralą telefoniczną administruje podmiot zewnętrzny
jeśli nie wystąpią żadne zakłócenia podczas migracji łączy i numerów do innego operatora (co jest warunkiem w
specyfikacji?) - koszt asysty i sprawdzenia poprawności działania zamawiający bierze na siebie.
centrala telefoniczna zainstalowana u Zamawiającego to Slican.
PYTANIE 18
Prosimy o dodanie zapisu do umowy dot. zmian podatku VAT. Proponujemy treść: W przypadku zmiany wysokości stawek podatku
VAT, Wykonawca naliczy podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody –sugerujemy odniesienie w tym zakresie do opinii Urzędu Zamówień Publicznych z
dnia 14.10.2010 r.
PYTANIE 20
Czy którektolwiek z łącz aktualnie posiadanych przez Zamawiajacego jest świadczone w oparciu o linię radiową?
Odpowiedz. 20 - NIE
PYTANIE 21.
Proszę o podanie numeracji telefonicznej wraz z przyporządkowaniem do łączy?
Odpowiedż 21:
kierunkowy numer głowny DDI /MSN
1szt (ISDN 30B+D) 58 5209300 5209300- 5209356 oraz 5520685 oraz 5522213 oraz 5523288 oraz 5523608 oraz 5523804 oraz
5524741 oraz 5525081 oraz 5525082 oraz 5525083- 5525086 oraz 5525087 oraz 5525088 oraz 5525110 oraz 5525160 oraz 5525163
oraz 5542965 oraz 5542968 oraz 5543023 oraz 5543024 oraz 5543025 oraz 5543050 oraz 5543054 oraz 5543086 oraz 5543090 oraz
5543092 oraz 5543093 oraz 5543095 oraz 5543096 oraz 5543111 oraz 5543112 oraz 5543116 oraz 5543127 oraz 5543131 oraz
5543145 oraz 5543146 oraz 5543155 oraz 5543157 oraz 5543165
2szt (ISDN 2B+D) 58 5209357 5207520- 5207529 oraz 5207550- 5207555 oraz 5209357-5209360
PYTANIE 22
Czy Zamawiajac może podać szacunkowy czas połączeń na podstawie danych historycznych?
Odpowiedż 22: Zgodnie z SIWZ rozdz. I pkt 4.
PYTANIE 23.
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w Rozd. III pkt 2 zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w
sprawie rodzajów dokumentów jakie może żadać Zamawiający od Wykonawcy ?
Odpowiedź 23: Zamawiający zmodyfikuje zapis w Rozd. III pkt 2
" Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,)
w ciągu ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
co najmniej trzy dostawy, potwierdzone dokumentami,..."
PYTANIE: 24; Proszę o podanie pełnych zakresów numerów oraz numerów linii analogowych
Odpowiedź24 :
łącze
kierun numer DDI
kowy główny
OCTOPUS XL
(ISDN 30B+D)
1 łącze
58
5209300 5209300- 5209356 oraz 5520685 oraz 5522213 oraz
5523288
oraz 5523608 oraz 5523804 oraz 5524741 oraz 5525081
oraz
5525082 oraz 5525083- 5525086 oraz 5525087 oraz
5525088
oraz 5525110 oraz 5525160 oraz 5525163 oraz 5542965
oraz
5542968 oraz 5543023 oraz 5543024 oraz 5543025 oraz
5543050 oraz 5543054 oraz 5543086 oraz 5543090 oraz
5543092 oraz 5543093 oraz 5543095 oraz 5543096 oraz
5543111 oraz 5543112 oraz 5543116 oraz 5543127 oraz
5543131 oraz 5543145 oraz 5543146 oraz 5543155 oraz
5543157 oraz 5543165
OCTOPUS S
(ISDN 2B+D)
2 łącza
58
5209357 58 5209357 5207520- 5207529 oraz 5207550- 5207555
oraz 52093575209360
łącze
kierunkowy
nr
główny
POTS (analog
58
3411061
POTS (analog
58
3411567
POTS (analog
58
3412929
PYTANIE 25
Czy na łączach 2B =D są realizowane usługi wielodostępu?
Odpowiedż25: oba łącza ISDN 2B+D pracują w wiązce PBX, żaden z numerów z grupy dla ISDN 2B+D nie jest przypisany do
konkretnego łącza
PYTANIE 26: Formularz ofertowy - Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w Formularzu ofertowym można umieścić opłaty instalacyjne za
nowy dostęp?
Odpowiedź26 : Zamawiający nie przewiduje na etapie przetagu zamówienia nowego dostępu, w związku z tym nie widzi potrzeby
umieszczać w ofercie opłat instalacyjnych za nowy dostęp.