Nowy transceiver - Klub krótkofalowców SP3PSM

Transkrypt

Nowy transceiver - Klub krótkofalowców SP3PSM
Klub krótkofalowców SP3PSM
Nowy transceiver
Autor: Wojtek SP3CCT
25.06.2007.
Zmieniony 25.06.2007.
Dziêki przychylno¶ci w³adz Poznañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej: Rady Spo³eczno-Samorz±dowej, Zarz±du PSM i
Rady Osiedla B. ¦mia³ego dla Klubu zosta³ zakupiony nowy transceiver Kenwood TS-2000. Umo¿liwia on pracê na
wszystkich pasmach KF , 50 MHz i 144 MHz z moc± 100 W oraz na 430 MHz z moc± 50 W. Przeprowadzone pierwsze
próby i ³±czno¶ci pozwalaj± stwierdziæ jego wyj±tkow± funkcjonalno¶æ i doskona³e parametry.
http://sp3psm.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 02:43

Podobne dokumenty