Zgoda na udział dziecka w programie

Transkrypt

Zgoda na udział dziecka w programie
Zgoda na udział dziecka w programie
Ja, niżej podpisana/y -----------------------------------------------------,
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
---------------------------------------------------------------------------------/imię i nazwisko dziecka/
w
programie „Mistrzowie Kodowania”, którego
organizatorem jest firma Samsung Electronics. Program
realizowany jest w szkole
---------------------------------------------------------------------------------/nazwa szkoły i miejscowość/
do którego uczęszcza moje dziecko. Celem programu jest
upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach,
rozwijanie w dzieciach umiejętności programistycznych,
nauka analitycznego i kreatywnego myślenia.
-------------------------------------------/miejscowość i data/
-------------------------------/czytelny podpis/
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Ja, niżej podpisana/y ---------------------------------------------------------------,
zamieszkała/ y w --------------------------------------------------------------------,
ul. --------------------------------------------------------, nr dowodu osobistego
-------------------------- niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie – bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy, bądź
konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat, przez
Samsung Electronics Co., Ltd. oraz Havas PR Warsaw Sp. z o.o., jak też przez
wszystkich partnerów, patronów, sponsorów i współorganizatorów, którzy
współpracują przy programie edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania”
dotyczącym nauki programowania w szkołach, przez ten podmiot, wizerunku
mojego dziecka
-------------------------------------------------------------------------------------------/imię i nazwisko dziecka/
przedstawionego na fotografiach oraz w materiałach filmowych wykonanych
w czasie trwania programu Mistrzowie Kodowania oraz podczas jego realizacji
w
-------------------------------------------------------------------------------------------/nazwa szkoły i miejscowość/
w terminie od 1 września do 30 czerwca 2015 r., w celu promocji
i reklamy programów edukacyjnych „Mistrzowie Kodowania” dotyczących nauki
programowania w szkołach, na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in.
w publikacjach prasowych, telewizyjnych, na billboardach, plakatach,
w reklamie prasowej, na stronach internetowych należących do Samsung
Electronics Co., Ltd. oraz Havas PR Warsaw Sp. z o.o., a także stronach
pozostałych podmiotów współpracujących przy programie, z zastrzeżeniem, że
wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami
lub komentarzami stawiającymi osobę mojego dziecka w negatywnym świetle.
------------------------------, dnia ------------------2015 r.
/miejscowość i data/
----------------------------/czytelny podpis/