„Na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów

Transkrypt

„Na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt:W1.271.15.2013
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 r.
Dz. U., poz. 907 z późn.zm) - zwanej dalej „ustawą”
„Na świadczenie usług odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych wraz z prowadzeniem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Karzniczka, gmina Damnica”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
Gmina Damnica
770979795
839-20-16-476
Damnica
ul. Górna 1, 76-231 Damnica
www.damnica.pl
07:30-15:30
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd GminyDamnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica
Tel. 059 811 30 46
Fax 059 848 44 35
[email protected]
znak postępowania: W1.271.15.2013
ZATWIERDZAM
...……………………….
Damnica, dnia 30.10.2013 r.
1
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Biuletyn Zamówień Publicznych
− strona internetowa Zamawiającego – http://ug.damnica.ibip.pl/public/
− tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica
1.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z każdej miejscowości
położonej na terenie Gminy Damnica : Bięcino, Bobrowniki, Budy, Damnica,
Damno, Dąbrówka, Dębniczka, Domaradz, Głodowo, Jeziorka, Karzniczka,
Łebień, Łężyca, Łojewo, Mianowice, Mrówczyno, Paprzyce, Sąborze, Skibin, Stara
Dąbrowa, Strzyżyno, Świecichowo, Świtały, Wiatrowo, Wielogłowy, Wiszno,
Zagórzyca, Zagórzyczki.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wraz z kompleksową obsługą oraz
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w
Punkcie
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
znajdującym
się
w
miejscowości Karzniczka gmina Damnica.
- gmina liczy 6179 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2013 r.);
- szacuje się, iż na terenie gminy Damnica znajduje się 1545 gospodarstw domowych;
- średnio 4 osoby w gospodarstwie domowym;
- szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych w roku 2012
ustalona na podstawie kwartalnych sprawozdań składanych przez firmy wpisane do
rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Damnica wynosi 420 ton/rok;
-szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych selektywnych w roku 2012
ustalona na podstawie kwartalnych sprawozdań składanych przez firmy wpisane
do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Damnica wynosi 230 ton/rok;
2
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
1. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania
całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości
tj. zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób
selektywny. Szacunkową liczbę nieruchomości, z których będą odbierane odpady
komunalne zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. Dokładną liczbę nieruchomości oraz
adresy, których właściciele nieruchomości zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych Zamawiający przekaże na 14 dni przed dniem
obowiązywania umowy.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów, które zostaną ustawione w miejscach
gromadzenia odpadów, zapewniają właściciele nieruchomości.
Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości wynajem, dzierżawę lub inną
formę
dysponowania
pojemnikami
do
zbierania
odpadów
komunalnych
zmieszanych, zawierając z właścicielem odrębną umowę (poza przedmiotem
niniejszego zamówienia), jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę, bez ponoszenia przez
gminę Damnica z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
Wykonawca zobowiązany jest
do odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje: odpady
komunalne niesegregowane (zmieszane)- zbierane w pojemniku, odpady zbierane
w sposób selektywny- tworzywa i opakowania wielomateriałowe, szkłogromadzone w workach.
3.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
(w tym popiołów) bezpośrednio z terenu nieruchomości z częstotliwością - jeden
raz w miesiącu.
4.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
odbierania
segregowanych
odpadów
komunalnych - tworzyw sztucznych- plastiku i odpadów wielomateriałowych jeden raz w miesiącu.
5.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
odbierania
segregowanych
odpadów
komunalnych - szkła- jeden raz na kwartał.
6. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
3
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający
utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego: zapobiegania wysypywaniu się
odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru.
8. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w sposób
ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach wynikających z przyjętego
harmonogramu odbioru. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych należących do właścicieli nieruchomości,
powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
10. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny,
ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym.
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do okazania wszelkich
dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z
określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.
12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych
bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych raz w roku, w terminach
wyznaczonych przez wójta gminy Damnica.
13. Wykonawca wyposaży na koszt własny właścicieli nieruchomości zamieszkałych
prowadzących selektywny zbiór odpadów komunalnych w worki foliowe LDPE o
pojemności 120 L odpowiedniego koloru z informacją o rodzaju gromadzonych w
nich odpadów. Worki powinny być odporne na rozerwanie, na działanie promieni
UV, niskich temperatur i środków chemicznych, oznakowane nadrukiem o treści
uzgodnionej
z
Zamawiającym.
Worki
należy
przekazać
właścicielowi
nieruchomości a podczas jego nieobecności w miejscu uzgodnionym z
właścicielem nieruchomości. Worki na pierwszy odbiór muszą zostać dostarczone
przed dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy czyli przed dniem 01.01.2014 r.
Właściciela nieruchomości należy wyposażyć w worki do segregacji odpadów
(plastik i szkło) do końca obowiązywania umowy tj. każdego właściciela w worki
na plastik i opakowania wielomateriałowe i w worki na szkło oraz na każde
4
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
dodatkowe zgłoszenie przez właściciela braku worków (w przypadku większego
wytwarzania odpadów gromadzonych selektywnie).
Wykonawca rozprowadzi na terenie każdej, z wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia, miejscowości, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Deklaracje należy dostarczyć każdemu właścicielowi
nieruchomości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do:
14.1. odbierania i zagospodarowania odpadów z poszczególnych nieruchomości
zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, który należy
przygotować
przed
przystąpieniem
do
świadczenia
usług
na
okres
obowiązywania umowy i dostarczyć do siedziby Zamawiającego;
14.2. wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i
eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany; zamawiający
umieści harmonogram na własnej stronie internetowej;
14.3. w uzasadnionych przypadkach, na które Wykonawca nie ma wpływu (złe
warunki atmosferyczne- zima, brak dojazdu), po uprzednim uzyskaniu zgody od
Zamawiającego (w formie elektronicznej bądź fax-u) dopuszcza się możliwość
przesunięcia terminu wskazanego w harmonogramie wywozu, do 3-7 dni bez
ponoszenia konsekwencji finansowych przez Wykonawcę;
14.4. prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane
odpady komunalne z podziałem na właścicieli segregujących odpady i
niesegregujących odpady;
14.5. prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których odebrane zostały odpady
komunalne segregowane- tworzywa sztuczne i szkło z podziałem na właścicieli
segregujących odpady i niesegregujących odpady;
14.6. do kontrolowania, realizowania przez Właściciela nieruchomości obowiązku w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych a w przypadku jego
niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną (poczta e-mail) powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie,
lecz nie później niż w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie
5
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
dnia odbioru odpadów komunalnych, adres nieruchomości, z której odebrano
odpady komunalne oraz dokumentację fotograficzną),
14.7. w przypadku stwierdzenia innych rodzajów odpadów zebranych przez
właścicieli nieruchomości, w tym odpadów niebezpiecznych lub pochodzących z
wykonywanej przez właściciela nieruchomości działalności gospodarczej,
Wykonawca informuje Zamawiającego,
14.8. przedkładania Zamawiającemu, w okresach miesięcznych, informacji w formie
pisemnej o ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów zbieranych selektywnie; informacja musi zawierać również dane
adresowe miejsc odbioru odpadów komunalnych;
14.9. przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów, o których mowa, do
miejsca ich odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwienia jako załącznik do
faktury za wykonane usługi,
14.10. przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018” oraz do przekazywania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r., o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
14.11. sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi gminy Damnica
w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą; do
sprawozdania należy dołączyć informację dotyczącą wypełnienia obowiązku w
zakresie
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych
przez
właścicieli
nieruchomości oraz informację o ilości odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych
zgodnie
z
art.
9
ustawy
z
dnia
13
września
1996
r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);
14.12. posiadania bazy magazynowo- transportowej usytuowanej w odległości nie większej
niż 60 km od granicy gminy Damnica, do której posiada tytuł prawny.
14.13. baza magazynowo -transportowa winna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
6
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia
25.01.2013 r., poz.122); wykonawca jest zobowiązany parkować wszystkie pojazdy na
zgłoszonej bazie magazynowo -transportowej.
15. Integralną częścią zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie przez
Wykonawcę odpadów komunalnych z utworzonego przez Gminę Damnica Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w
miejscowości Karzniczka. W zorganizowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych będą gromadzone następujące frakcje odpadów komunalnych:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i
świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw
domowych, zużyte opony z gospodarstw domowych, szkło białe i kolorowe,
tworzywa sztuczne typu PET i plastik przemysłowo- gospodarczy, metale, odpady
ulegające biodegradacji i odpady zielone.
16. Wykonawca na własny koszt wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów w
odpowiedniej wielkości kontenery na każdą frakcję odpadów oraz w wagę towarową z
ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar.
17. Wykonawca na własny koszt zatrudni i przeszkoli pracownika oraz wyposaży go w
odzież ochronną roboczą. Pracownik będzie zatrudniony do kompleksowej obsługi
PSZOK-a, odpowiedzialny za przyjmowanie odpadów, prowadzenie ewidencji
jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów,
18. PSZOK będzie czynny jeden dzień w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach:
- w okresie od 01.04.2014 r - 31.10.2014 r w godzinach 12:00- 17:00
- w okresie od 01.01.2014 r – 31.03.2014 oraz od 01.11.2014 – 31.12.2014 r w godzinach
10:00- 15:00
19. Wykonawca ma obowiązek przyjąć wymienione w pkt 15 odpady dostarczone przez
mieszkańca gminy po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na
terenie gminy Damnica (np.: dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie
dokonywania opłat za odpady itp).
20. Wykonawca utrzymuje czystość i porządek na terenie PSZOK.
21. Selektywnie zebrane odpady komunalne powinny być na bieżąco, po uzupełnieniu
kontenera/pojemnika, przekazywane przez Wykonawcę do właściwej instalacji.
7
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
22. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego pojemnika.
23. Pracownik obsługujący PSZOK powinien dysponować narzędziami niezbędnymi do
zapewnienia czystości i porządku na terenie i w pobliżu wspomnianego punktu.
24. Kontenery do zbiórki selektywnie zebranych odpadów zielonych należy opróżniać z
częstotliwością zapobiegającą zagniwaniu odpadów.
25. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty zużytych mediów wg wskazań liczników
w przypadku energii cieplnej, energii elektrycznej, wody zimnej oraz ścieków.
26.
Zamawiający przekaże Wykonawcy do dyspozycji budynek
przeznaczony na
PSZOK. Powierzchnia budynku przeznaczona na zagospodarowanie odpadów – ok.
283m2, szerokość budynku 13,5m, wymiary bramy wjazdowej do obiektu 3,6m x
3,6m. Budynek wyposażony jest w pomieszczenie socjalne dla pracownika
obsługującego PSZOK.
Baza magazynowo- transportowa, musi spełniać następujące warunki:
a) teren bazy magazynowo- transportowej musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
b) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;
c) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być
zabezpieczone przed emisja zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych;
d) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu
bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2011 r –
Prawo wodne (Dz. U z 2012 r., poz. 145);
e) baza transportowo- magazynowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości
zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z
grupy odpadów komunalnych oraz legalizowana samochodową wagę najazdową - w
przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;
8
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
f) na ternie bazy powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są
wykonywane
przez uprawnione podmioty zewnętrzne,
poza terenem bazy
magazynowo- transportowej.
Potencjał techniczny:
1. Wykonawca zobowiązany jest:
a) posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych (śmieciarki) z możliwością automatycznego załadunku
pojemników o pojemności do 1100 l;
b) posiadać dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, w tym jeden pojazd (śmieciarka) z możliwością automatycznego
załadunku pojemników o pojemności do 1100 l;
c) posiadać jeden pojazd do dobierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
d) posiadać jeden pojazd osobowy/ ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t z wydzieloną przestrzenią ładunkową, oddzieloną od
kabiny kierowcy, do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych;
e) wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i
czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i
świadectwa dopuszczenia do ruchu;
f) w celu weryfikacji poszczególnych ilości odbieranych odpadów z posesji
Wykonawca wyposaży minimum jeden pojazd w system wagowy, który pozwoli na
wykonanie ważenia pojemników; system wagowy instalowany w urządzeniu
zasypowym śmieciarki ma być dostosowany do pojemników o pojemności od 60 l
do 1100 l.
2. Wykonawca w Stałym Harmonogramie zaplanuje i oznaczy dni, w których nastąpi
ważenie pojemników przez pojazd wyposażony w system wagowy. Ważenie
pojemników winno być realizowane przez Wykonawcę, nie rzadziej niż 1 ważenie w
roku dla każdego pojemnika.
9
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
3. Wszystkie pojazdy muszą posiadać elektroniczny system monitoringu bazujący na
GPS rejestrujący przebieg tras oraz miejsca wyładunku odpadów umożliwiający
weryfikację danych.
4. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, które Wykonawcy
zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego
warunku.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w
przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie
poziomów recyklinu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645, z
późn. zm.).
6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do
wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25
maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r., poz. 676, z późn. zm.).
Kody wg CPV:
CPV 90511000-2 usługi wywozu odpadów
CPV 90533000-2 – usługi gospodarki odpadami
Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
4. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2014- 31.12.2014
6. Informacja o podwykonawcach
1.Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć część zamówienia podwykonawcom
zobowiązani są w treści oferty wskazać tą część zamówienia (określenie zakresu usług),
których wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykaz osób i podmiotów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich
czynności, sporządzony wg załącznika Nr 9 do SIWZ.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania
osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również Podwykonawcy, któremu
powierzył wykonanie części przedmiotu zamówienia i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjną.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.
Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców
należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
a)
następujące dokumenty i oświadczenia:
−
oferta,
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
b)następujące dokumenty i oświadczenia:
11
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
−
−
oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy
−
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane.
9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].
10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy.
2. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: zezwolenie na transport niżej
wymienionych odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) lub wpis do
rejestru, o którym mowa wart. 49 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) w zakresie: kod odpadu Rodzaje odpadów:
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
080112 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 080111
080118 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 08 0117
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki
chlorowcowoorganiczne
12
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
150101 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 0107 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
170102 Gruz ceglany
170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp
170182 Inne niewymienione odpady
170202 Szkło
170203 Tworzywa sztuczne
170380 Odpadowa papa
170401 Miedź, brąz, mosiądz
170402 Aluminium
170403 Ołów
170404 Cynk
170405 Żelazo i stal
170406 Cyna
170407 Mieszaniny metali
170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
13
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
2001 01 Papier i tektura
2001 02 Szkło
200111 Tekstylia
2001 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200132 Leki inne niż wymienione w 20 0131
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
2001 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
0123 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23i200135
2001 39 Tworzywa sztuczne
2001 40 Metale 200201 Odpady ulegające biodegradacji 200301 Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 200399
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca posiada
zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów i na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport
odpadów
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy;
c) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniany, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
3.
a) usług odbierania odpadów komunalnych zmieszanych o masie łącznej odebranych
odpadów komunalnych co najmniej 500 Mg/rok;
14
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
b) usług odbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np. papier, szkło,
makulatura, plastik) o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej
300 Mg/rok;
c) minimum jednej usługi o minimalnej wartości 400 000,00 zł brutto polegającej na
odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i
urządzeniami tj.:
3.1. Potencjałem technicznym, a w tym:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych (śmieciarki), z możliwością automatycznego załadunku pojemników o
pojemności do 1100 L;
b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych w tym jeden pojazd (śmieciarka) z możliwością automatycznego
załadunku pojemników o pojemności do 1100L;
c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
d) jednym pojazdem osobowo/ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t z wydzieloną przestrzenią ładunkową, oddzieloną od kabiny
kierowcy, do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych;
e) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów na odpady
typu
KP-5, KP-7, KP-10.
Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i
czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu , posiadać aktualne badania techniczne i
świadectwa dopuszczenia do ruchu.
15
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
3.2. Wyposażenie pojazdów:
a) w celu weryfikacji poszczególnych ilości odbieranych odpadów z posesji, Wykonawca
wyposaży minimum jeden pojazd wymieniony w pkt. 3.1. a i b w system wagowy,
który pozwoli na wykonanie ważenia pojemników; system wagowy instalowany na
urządzeniu zasypowym śmieciarki ma być dostosowany do pojemników o pojemności
od 60 L do 1100 L; ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania
pojemnika przez zasyp;
Wykonawca w Stałym Harmonogramie zaplanuje i oznaczy dni w których nastąpi
ważenie pojemników przez pojazd wyposażony w system wagowy. Ważenie
pojemników winno być realizowane przez Wykonawcę, nie rzadziej niż 1 ważenie w
roku dla każdego pojemnika .
b) wszystkie pojazdy wymienione w pkt. 3.1. muszą posiadać elektroniczny system
monitoringu bazujący na GPS rejestrujący przebieg tras oraz miejsca wyładunku
odpadów umożliwiający weryfikację danych.
3.3. Dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której
odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy (liczoną
wg wskazań licznika samochodu), do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo
-transportowa winna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z
dn.11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25.01.2013 r. poz.122).
Wykonawca jest zobowiązany parkować wszystkie pojazdy na zgłoszonej bazie
magazynowo -transportowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
•
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert,
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy i brak podstaw
16
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
•
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia,
4.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.
5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w
art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu
Dokumenty:
a) zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa wart. 49 w związku z art. 233 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2013 r. poz.21); w przypadku gdy
wykonawca na podstawie art . 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z
17
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
obowiązku posiadania zezwolenia na transport odpadów, przedkłada zezwolenie na
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Damnica;
c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
d) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
doświadczenia określonego w SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów
komunalnych zmieszanych w ciągu roku . Należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ
oraz załączyć sprawozdanie M-09 na potwierdzenie należytego wykonania lub
wykonywania ww. usługi;
e) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia określonego w SIWZ;
f) wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, minimum
jedną usługę o minimalnej wartości 400.000,00 zł brutto polegającej na odbieraniu
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - (załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Wykaz pojazdów jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w celu
potwierdzenia spełnienia warunku określonego w SIWZ, wraz z informacjami o podstawie
do dysponowania tymi zasobami na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy załączyć kserokopie dowodów
rejestracyjnych z aktualnym badaniem technicznym.
4. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowotransportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy tej gminy (liczoną wg wskazań licznika samochodu, posiada tytuł prawny oraz
18
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
dysponuje urządzeniami na terenie bazy magazynowo- transportowej, do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania. W
oświadczeniu stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ należy podać miejsce gdzie baza jest
zlokalizowana oraz załączyć jej opis. Do oświadczenia należy również załączyć
kserokopię dokumentu, potwierdzającego tytuł prawny Wykonawcy do terenu.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ).
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ( załącznik nr 10 do SIWZ)
Inne dokumenty:
1. Parafowany projekt umowy- załącznik Nr 11 do SIWZ
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki
cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z nich
(podpisany przez wszystkich wykonawców)- w formie oryginału, w przypadku wyboru
oferty tych wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia
publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę,
4. Formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku Nr 9 (tylko w formie oryginału).
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
19
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa
wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda
przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11
niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesieni wadium.
13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą w formie
−
pisemnej,
−
faksem (nr 059 848 44 35)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie lub faksem) do Zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nnazwę i adres Wykonawcy,
2) nnr telefonu i faksu, e-mail,
3) iimię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) zznak postępowania – W1.271.15.2013
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Damnica,
ul. Górna 1 , 76-231 Damnica, w godzinach pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt
3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
20
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
http://ug.damnica.ibip.pl/public/ oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 059 848 44 35).
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
8. Dokonując rejestracji należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),
5) znak postępowania – W1.271.15.2013
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Bogumiła Obert – w sprawie przedmiotu zamówienia – tel. 059 848 44 44
Paweł Lewandowski – w sprawie procedury przetargowej tel 059 848 44 48
15. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Gmina Damnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica
OFERTA NA
21
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
„Na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w miejscowości Karzniczka, gmina Damnica”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
07.11.2013 r. godz. 10:15
2. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub przez Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub Pełnomocnika,
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub te podmioty,
3) w W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych
należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
22
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.
7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231
Damnica, pokój nr 1 (sekretariat), w terminie do dnia 07 listopada 2013 roku, do godz.
10:00.
2.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica,
pok. Nr 12 dnia 07 listopada 2013 roku, godz. 10:15
4.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
23
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
7.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
17. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę oferty należy podać w formie ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie
1.
odpadów komunalnych zmieszanych, ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych segregowanych. Ceny jednostkowe należy pomnożyć przez
szacunkową ilość odpadów powstających na terenie Gminy Damnica. Ceny przeliczone przez
szacunkowe ilości odpadów należy zsumować i doliczyć należny podatek od towarów i usług
VAT.
2.Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi jakie
Wykonawca będzie musiał ponieść. Będą to między innymi koszty transportu,
zagospodarowania odpadów, koszty opłaty za składowanie odpadów, koszty wyposażenia i
prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Karzniczka w kontenery na poszczególne rodzaje odpadów wymienione w SIWZ, koszt
dostarczenia worków z tworzywa LDPE oraz wszystkie inne koszty jakie Wykonawca będzie
musiał ponieść w celu prawidłowej realizacji umowy.
3. Cena oferty (i jej wszystkie składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane
zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
4. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się
za prawidłową cenę podaną słownie.
5. Cenę należy podać w formularzu ofertowym jako cenę brutto cyfrowo i słownie.
Rozliczenie:
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i opłaty zawarte w SIWZ.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet wówczas, jeśli w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i
czynności.
24
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie.
Wynagrodzenie podlega zapłacie w terminie 30 dni od zakończenia rozlicznego miesiąca
kalendarzowego i otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z comiesięcznym
raportem określonym w dziale I punkt 14.8, 14.9 SIWZ.
Wynagrodzenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili
postawione warunki udziału
w postępowaniu dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:
CENA = 100%
Ocena oferty wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:
W= Co/C x 100 x waga 100%
W- ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie
przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,
Co- najniższa cena brutto (z VAT), za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród
złożonych ofert
C- cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej
ofercie
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
w sposób określony w art. 87 ustawy.
•
•
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego
rozdziału.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie stosował
wyłącznie kryteria określone w SIWZ.
25
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.
2.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na
warunkach określonych w złożonej ofercie.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 2% ceny
brutto.
21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w §5 dopuszczalna jest w przypadku:
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania
i zagospodarowania odpadów,
2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. W związku ze wskazaniami w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie
lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest
o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
22. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
26
Zamawiający Gmina Damnica
Przetarg nieograniczony na USŁUGI
Sygnatura akt: W1.271.15.2013
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.
24. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Wykaz nieruchomości
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia usług wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia usług wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat
Wykaz potencjału technicznego
Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom
Formularz ofertowy
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Projekt umowy
27