Regulamin oraz Warunki korzystania z Aplikacji

Komentarze

Transkrypt

Regulamin oraz Warunki korzystania z Aplikacji
Regulamin oraz Warunki korzystania z Aplikacji
KalkulatorDietetyczny.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. DEFINICJE
Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im
poniżej:
Aplikacja – aplikacja KalkulatorDietetyczny.pl, dostępna dla Użytkowników pod adresem
http://kalkulatordietetyczny.pl.
Administrator – osoba prywatna, twórca i właściciel Aplikacji, wszelkich praw autorskich do
niej, jednocześnie osoba rozwijająca i administrująca Aplikacją.
Regulamin – niniejszy dokument, Regulamin Aplikacji KalkulatorDietetyczy.pl określający
warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
Umowa – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną.
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji. Aplikacja rozróżnia dwa rodzaje
Użytkowników: Użytkownik Niezalogowany oraz Użytkownik Zalogowany.
Użytkownik Niezalogowany – Użytkownik, który nie poprzedził korzystanie z Aplikacji
procesem Logowania.
Użytkownik Zalogowany – Użytkownik zidentyfikowany, który poprzedził korzystanie z
Aplikacji procesem Logowania.
Logowanie – proces umożliwiający identyfikację Użytkownika Aplikacji parametrami: Login
oraz Hasło. Logowanie jest możliwe dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
Rejestracja – proces wprowadzenia do bazy Aplikacji parametrów identyfikujących
Użytkownika (Login oraz Hasło) w procesie Logowania oraz opcjonalnego parametru: adres
e-mail.
Login – parametr identyfikujący Użytkownika w procesie Logowania, ustalany przez
Użytkownika w procesie Rejestracji. Login może składać się z liter, cyfr oraz znaków
umieszczonych w cudzysłowie: „@”, „_”, „.”
Hasło – parametr uwierzytelniający Użytkownika w procesie Logowania, ustalany przez
Użytkownika w procesie Rejestracji. Hasło może składać się z liter, cyfr oraz znaków
umieszczonych w cudzysłowie: „!”, „@”, „#”, „$”, „%”, „^”, „&”, „*”, „(”, „)”, „-”, „_”, „+”,
„=”, „{”, „}”, „[”, „]”, „.”, „,”, „<”, „>”, „?”. Hasło powinno składać się co najmniej z pięciu
znaków, w tym co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego.
Produkt – produkt żywieniowy.
Baza Produktów Predefiniownych – baza Produktów dostępnych dla Użytkownika
każdego rodzaju. Modyfikacji Bazy Produktów Predefiniowanych dokonuje Administrator.
Baza Produktów Użytkownika – baza Produktów wprowadzonych do Aplikacji przez
Użytkownika Zalogowanego. Produkty dodane do Bazy Produktów Użytkownika widoczne są
tylko dla Użytkownika Zalogowanego, który je uprzednio wprowadził do systemu oraz nie
rozszerzają one Bazy Produktów Predefiniowanych.
Tabela Diety – baza specyficznych wartości Parametru Kluczowego każdego Produktu.
Parametr Kluczowy – parametr tabelaryczny Produktu, kluczowy dla danej Tabeli Diety.
Parametr Ilościowy – każdorazowo ustalana przez Użytkownika ilość Produktu, niezbędna
do wyliczenia Wartości Kluczowej Produktu dla danej Tabeli Diety.
Wartość Kluczowa – wartość obliczona na podstawie Parametru Ilościowego oraz
Parametru Kluczowego dla Produktu dla danej Tabeli Diety.
§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Użytkownikiem Aplikacji może być jedynie osoba fizyczna.
2. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga Rejestracji oraz Logowania, natomiast Użytkownik Zalogowany
uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji, niedostępnych dla Użytkownika
Niezalogowanego.
3. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, dla każdego rodzaju Użytkownika.
§3. DANE OSOBOWE ORAZ PRAWA KONSUMENTA
1. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych Użytkownika, w związku z powyższym baza danych
Użytkowników Aplikacji nie podlega ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101,
poz. 926).
2. Wprowadzony w procesie Rejestracji Login nie może umożliwiać jednoznacznej identyfikacji
Użytkownika w myśl ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Opcjonalnie wprowadzenie adresu e-mail w procesie Rejestracji umożliwi Użytkownikowi uzyskanie
dostępu do konta w sytuacji, w której nie będzie możliwa identyfikacja Loginem oraz Hasłem.
Niedozwolone jest wprowadzanie służbowych adresów e-mail oraz z domen umożliwiających
jednoznaczną identyfikację Użytkownika w myśl ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Użytkownik Aplikacji, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego nie posiada statusu konsumenta,
nie podlega więc Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
§4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania,
wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa
przesyłanych danych.
2. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz
przeglądarka internetowa w wersji:








Google Chrome od wersji 52.x
Microsoft Edge od wersji 38.x
Mozilla Firefox od wersji 48.x
Microsoft Internet Explorer od wersji 9
Apple Safari od wersji 8.x
Opera od wersji 39.x
Przeglądarka wbudowana w Android od wersji 4.0
Safari dla iOS od wersji 7
3. W przypadku, w którym przeglądarka internetowa nie spełnia kryteriów określonych w ust. 2
niniejszego paragrafu, Aplikacja może funkcjonować w ograniczonym zakresie, co Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
4. W przypadku, w którym przeglądarka Użytkownika nie wspiera technologii JavaScript lub
technologia ta została świadomie wyłączona przez Użytkownika, korzystanie z Aplikacji będzie
możliwe w oparciu o dedykowane elementy Aplikacji, ukryte dla przeglądarki obsługującej
technologię JavaScript, lecz Administrator nie gwarantuje pełnej funkcjonalności oraz ergonomii
użytkowania porównywalnej do wersji Aplikacji uruchomionej w przeglądarce wspierającej
technologię JavaScript, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
5. W procesie Rejestracji oraz Logowania komunikacja z serwerem przebiega w sposób zaszyfrowany.
6. Komunikacja Użytkownika Zalogowanego z serwerem przebiega w sposób zaszyfrowany.
Użytkownik Niezalogowany może wymusić połączenie szyfrowane, poprzedzając adres Aplikacji
przedrostkiem https://.
7. Użytkowanie Aplikacji wymaga zapisania w systemie operacyjnym użytkownika plików „cookie”.
Wymóg ten dotyczy zarówno Użytkownika Zalogowanego, jak i Niezalogowanego. Akceptacja
Regulaminu oznacza akceptację przechowywania plików „cookie” tworzonych przez Aplikację.
II. ZASADY UŻYTKOWANIA APLIKACJI
§5. KALKULATOR PRODUKTÓW
1. Kalkulator produktów umożliwia tworzenie listy Produktów wraz z określeniem Parametru
Ilościowego.
2. Wszystkie operacje kalkulatora dokonywane są z określeniem domyślnej lub wybranej przez
Użytkownika Tabeli Diety.
3. Dla każdej pozycji listy Produktów wyliczana jest Wartość Kluczowa określonej Tabeli Diety.
4. W dolnej części listy Produktów, dla określonej Tabeli Diety, prezentowana jest suma Wartości
Kluczowych Produktów z listy.
5. Lista Produktów jest niezależna od wybranej Tabeli Diety, tworzenie oraz modyfikacja listy może
odbywać się przy dowolnie wybranej Tabeli Diety.
6. Przechodząc do innej Tabeli Diety, zachowane zostaną Parametry Ilościowe Produktów, zmianie
ulegną natomiast Parametry Kluczowe, Wartości Kluczowe oraz suma Wartości Kluczowych.
7. Umieszczenia Produktu na liście dokonuje Użytkownik poprzez wyszukanie i wybór Produktu z
Bazy Produktów Predefiniowanych, rozszerzonej dla Użytkownika Zalogowanego o Bazę Produktów
Użytkownika oraz wprowadzenie Parametru Ilościowego.
8. Użytkownik Niezalogowany może zbudować listę Produktów tylko w oparciu o Bazę Produktów
Predefiniowanych. W ten sposób utworzona lista dostępna będzie do czasu zamknięcia okna
przeglądarki.
9. Po dodaniu Produktu do listy, możliwa jest modyfikacja jego Parametu Ilościowego, poprzez
wprowadzenie nowej wartości w polu na liście oraz wybór przycisku dodaj/oblicz.
10. Aby usunąć produkt z listy Produktów kalkulatora, należy zaznaczyć pole w ostatniej kolumnie
tabeli, oznaczonej piktogramem „kosz” lub w polu Parametru Ilościowego wprowadzić wartość
niedodatnią oraz wybrać przycisk dodaj/oblicz.
11. Lista Produktów tworzona przez Użytkownika Zalogowanego zapisywana jest trwale w Aplikacji,
pod konkretną datą. Użytkownik Zalogowany może określać dowolną datę, pod którą zapisana
została konkretna lista Produktów, poprzez jej wybór z kalendarza dostępnego nad listą Produktów.
12. Użytkownik może wprowadzić dowolną nazwę Produktu. W przypadku Użytkownika
Zalogowanego, jeżeli wprowadzona nazwa Produktu nie znajduje się w Bazie Produktów
(Predefiniowanych oraz Użytkownika), Produkt zostanie dodany do Bazy Produktów Użytkownika,
pod warunkiem wprowadzenia także Parametru Kluczowego dla wybranej Tabeli Diety oraz określenia
kategorii Produktu z listy rozwijanej, która wyświetli się w osobnym oknie.
13. W przypadku próby dodania Produktu przez Użytkownika Niezalogowanego Aplikacja wyświetli w
osobnym oknie formularz Logowania, z którego Użytkownik będzie mógł przejść do formularza
Rejestracji, bez utraty informacji o wprowadzonym Produkcie. Po zalogowaniu oraz określeniu
kategorii produktu z listy rozwijanej, która wyświetli się w osobnym oknie, Produkt zostanie dodany
do Bazy Produktów Użytkownika.
14. Dodawanie Parametru Kluczowego Produktu dla innej niż określonej w procesie dodawania
Produktu do Bazy Produktów Użytkownika Tabeli Diety możliwe jest po zmianie Tabeli Diety. Wtedy
na liście Produktów kalkulatora w kolumnie prezentującej Parametr Kluczowy, wyświetlone zostanie
pole, którego wypełnienie i zatwierdzenie przyciskiem dodaj/oblicz będzie skutkowało aktualizacją
tego parametru Produktu w Bazie Produktów Użytkownika.
15. Wprowadzenie Parametru Ilościowego podczas dodawania Produktu do Bazy Produktów
Użytkownika spowoduje jednoczesne dodanie Produktu na listę Produktów kalkulatora.
16. Użytkownik Zalogowany może modyfikować, a także usuwać produkty oraz ich parametry
uprzednio dodane do Bazy Produktów Użytkownika.
§6. TABELA PRODUKTÓW
1. Tabela produktów umożliwia przegląd kompletnej bazy Produktów, wraz z Parametrem Kluczowym
(tabelarycznym) Produktu, dla określonej Tabeli Diety. Produkty pogrupowane są w kategorie.
2. Użytkownikowi Niezalogowanemu wyświetlona zostanie Baza Produktów Predefiniowanych, dla
Użytkownika Zalogowanego baza Produktów rozszerzona zostanie o Bazę Produktów Użytkownika.
3. Jeżeli Parametr Kluczowy Produktu dla określonej Tabeli Diety nie został zdefiniowany przez
Użytkownika Zalogowanego, w tabeli Produktów zamiast wartości parametru wyświetlony zostanie
znak „-”. Uzupełnienie brakującego Parametru Kluczowego dla określonej Tabeli Diety możliwe jest
w sposób opisany w §5 ust. 14.
§7. MOJE PRODUKTY
1. Funkcjonalność Moje Produkty umożliwia zarządzanie Bazą Produktów Użytkownika i dostępna jest
tylko dla Użytkowników Zalogowanych.
2. Każdy parametr Produktu można zmodyfikować poprzez kliknięcie i wprowadzenie nowej wartości.
3. Aby usunąć Produkt z Bazy Produktów Użytkownika należy wybrać pole w ostatniej kolumnie
tabeli, oznaczonej piktogramem „kosz”. Jeżeli Produkt został dodany do tabeli kalkulatora w
dowolnym dniu, usunięcie Produktu nie będzie możliwe, dlatego należy uprzednio usunąć go z
dziennych tabel kalkulatora.
4. Na podstronie Moje Produkty dostępny jest także formularz dodawania Produktu do Bazy
Produktów Użytkownika. Produkt zostanie dodany, jeżeli wprowadzona zostanie jego nazwa,
określona zostanie kategoria Produktu oraz wprowadzone zostaną Parametry Kluczowe dla każdej
Tabeli Diety.
5. Wszystkie operacje funkcjonalności Moje Produkty, aby zostały odnotowane trwale w Aplikacji
należy zatwierdzić poprzez wybór przycisku „zapisz zmiany”.
§8. DANE UŻYTKOWNIKA
1. Funkcjonalność Dane Użytkownika umożliwia: zmianę hasła Użytkownika, modyfikację adresu email, modyfikację parametru Login oraz usunięcie konta Użytkownika.
2. Każda operacja wyszczególniona w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga autoryzacji aktualnym
Hasłem Użytkownika.
3. Wszystkie nowe wartości parametrów konta Użytkownika muszą spełniać kryteria określone w
Regulaminie.
4. Wszystkie operacje funkcjonalności Dane Użytkownika, aby zostały odnotowane trwale w Aplikacji
należy zatwierdzić poprzez wybór przycisku „zapisz zmiany”.
III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§9. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z funkcjonalnościami Aplikacji należy składać poprzez kontakt z
Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Użytkownik po złożeniu reklamacji otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia drogą mailową.
3. Administrator rozpatrzy reklamację złożoną przez Użytkownika w maksymalnym terminie 30 dni.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma informację o jej statusie i ewentualnych dalszych
krokach drogą mailową.
§10. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji oraz rozwiązać
Umowę, bez podawania przyczyny.
2. W przypadku zaprzestania z korzystania z Aplikacji, po roku bezczynności, konto Użytkownika,
wraz z wszystkimi informacjami zapisanymi przez niego w bazie danych, zostanie usunięte, co będzie
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
3. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez skorzystanie z funkcjonalności rezygnacji dostępnej
po Zalogowaniu do Aplikacji lub przesyłając informację o rezygnacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
4. Na wniosek Użytkownika o usunięcie zgromadzonych danych i/lub konta w Aplikacji, złożonego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Aplikacji, wnioskowana czynność
zostanie wykonana przez Administratora, po uprzedniej weryfikacji mailowej posiadacza konta. Jeżeli
Użytkownik nie wprowadził adresu e-mail podczas Rejestracji, usunięcie danych Użytkownika
możliwe będzie tylko po uprzednim Logowaniu do Aplikacji.
§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Baza Produktów Predefiniowanych wraz z Parametrami Kluczowymi dla danej Tabeli Diety powstała
w oparciu o dane ogólnie dostępne w Internecie i ma charakter poglądowy. Administrator nie
gwarantuje poprawności danych i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikłe ze
wykorzystywania efektów wyliczeń kalkulatora, szczególnie za skutki zdrowotne wynikłe ze
stosowania diety w oparciu o wyliczenia Aplikacji.
2. W przypadku, w którym źródło danych o Produktach jest możliwe lub konieczne do wskazania,
stosowna informacja umieszona zostanie w Aplikacji, co nie zmienia postanowień zawartych w ust.
1 niniejszego rozdziału.
3. Tabele Produktów żywieniowych układane są przez Użytkowników, Aplikacja nie sugeruje
Użytkownikowi konkretnych kombinacji produktów żywieniowych, jadłospisów i programów
żywieniowych, zatem Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikłe ze
stosowania przez Użytkownika niewłaściwej lub szkodliwej diety.
4. Aplikacja nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w niej nie są poradami
medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik akceptuje możliwość wyświetlania treści reklamowych w Aplikacji.
2. Treści reklamowe dostarczane są przez zewnętrzne podmioty, nie są integralną częścią Aplikacji i
Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3. Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez
umieszczenie na stronie startowej Aplikacji informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej
zestawienie zmian, na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.
Użytkownik Zarejestrowany, który nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od opublikowania informacji o zmianie
Regulaminu, co będzie równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa polskiego.
5. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób niezgodny z polskim prawem.