PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIE ZDALNE

Transkrypt

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIE ZDALNE
PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIE ZDALNE
(STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA)
PROFILABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności w toku kształcenia specjalistycznego uzyskuje przygotowanie
teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz zdobywa kompetencje takie jak, m. in.:
 zna teorię, problematykę, metodykę, twierdzenia, modele i struktury pojęciowe kształcenia
zdalnego, rozumie rolę u-learningu w rozwoju człowieka i kształtowaniu tożsamości oraz
potrafi holistycznie ujmować złożone procesy samokształcenia ustawicznego,
 wykorzystuje mikrospołeczności i środowiska wirtualne do prowadzenia aktywności
edukacyjnej, budując właściwe relacje w interakcjach poprzez idee wsparcia i partycypacji,
 ma umiejętności techniczne, komunikacyjne, informatyczne, projektowe i programistyczne,
niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów i platform cyfrowych,
 zna język, syntaktykę i semantykę reprezentacji słownych, ikonicznych oraz symbolicznych,
tworzy zewnętrzne struktury wiedzy oraz moduły wirtualnych lekcji, ćwiczeń i testów,
 projektuje i tworzy materiały dydaktyczne: tekstowe, audialne, wizualne, multimedialne oraz
internetowe, przeprowadzając konieczną cyfryzację, kompresję sygnałów i streaming,
 posiada umiejętności projektowania kursów i zarządzania strukturą platform edukacyjnych,
zna strategie oceniania, techniki wskaźnikowania i metody ewaluacji kształcenia zdalnego.
POTENCJALNEMIEJSCAPRACY
Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe do
pracy w placówkach, instytucjach i firmach zajmujących się kształceniem zdalnym
(e-learningiem), w tym m. in.:
 na uczelniach i w oświacie, w jednostkach gospodarczych, państwowych oraz społecznych,
w firmach i spółkach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są specjaliści
ds. kształcenia zdalnego i samokształcenia ustawicznego,
 w zespołach projektujących, organizujących, konsultujących i koordynujących kursy zdalne
w zakresie wdrażania oraz optymalizacji metod i form e-teachingu oraz e-learningu,
 w ośrodkach twórczych, u producentów, animatorów lub administratorów nowych mediów,
takich jak: media mobilne i konwergentne, multimedia, portale i wortale, usługi i serwisy
Internetowe, platformy edukacyjne, serwisy społecznościowe, środowiska wirtualne itp.,
 w jednostkach stosujących technologie cyfrowej dokumentacji, rejestracji, wizualizacji lub
animacji, bądź techniki interaktywnej komunikacji i zdalnego upowszechniania wiedzy.

Podobne dokumenty