Uchwnh Nr XXM4{+/ 08 Rldy CBiny Zi€lon! c6ra

Transkrypt

Uchwnh Nr XXM4{+/ 08 Rldy CBiny Zi€lon! c6ra
UchwnhNr XXM4{+/08
RldyCBinyZi€lon!c6ra
-a
/ dri
p a d / r n t d 0 0 8r o .
* spratui. rhion! hudicrt Ghih! Zielo"o c6tu aa 2A08rck,
. \ a /pDu_d..U, v i e m 1 3 ' r . . p t ' ! ' . u w r/ J . . 8 m a ! _ t o o o , o . o, . n o , - 4 jr . 1
gni'nfl
l00l'.Nr'42.f,/l)a /pob.n.!.L
d b. rr tooL.r
-68
d
! r . l i d q p t r - . o o t u d l 8 a - L L . k s , t z o r J l O . / e $ , d . O ( )r)o d ro t ndslch publicaychO, I l Nr 249,poz2l 04? ri6r.. zn.) ucbwslasi9co M$rpuje
$ 1 Zwieksa si9 plao{ee
dochodybudrer.we. ks.le 14e.1?2zl wlrowadaj4c
1. w dziale?s0/ adninistracja
publiczna
/:
7
5
0
2
1
nro/d/i3|
L - a o Je a r r r o * ' d , r . . o o , o . ! r , t { o r c o ' n / t p r / ) ! 4 . :
- S U o a o { ? l ) u \ z . o d , ( l o p l a r ' D o q r a . i e| ( $ o I d l ] o/ .
i
2. w d/.a e _56 do.ho.l)od osobp?wr)rh. oo osobfi / o.t.m).h edno.p. nr.
p u , . c d d i € . v . ro, b p r d r n e ' o r r s J r l r / w i d d , , . t p , o o ' e m
n r o / O i J t 5 o l 5 r o r y a p o d I ' r o l n e s op o d " L L u t e E
. o . l o d J b ,o o ! . J 1 I o 5 f l. w I n op a n c L 'p. a d r l d s o D l . . o \ d d ) . h o do \ o o p . u l t . o
r r, l
! d n o .e \ o g t u . ,J . J rD - t / r t l v a . ( d o . \ o d ) o k r o r c 0 ) i / l p ' 1 . . ) m :
. s / b 3 c R l , o m p e r d nu r c o n ) r t . d o - \ o o orup o d d L a . \ , o o t d J . n i o i " t r i , l
z w r e x r ar r o r u J 4 Lz t .
b l r o z d / a i 7 5 6 1 6s p l r n . p o o d r . d , o . 0 ( "poo. d .\ a . . " n . d o .p o d "\ | o J . / j 1 .
n o t . \ ) q r L n o - p m $ n J t h o . -p,J d a L l oi{o p l d r l u t arl. \ d o . o b t l . . r ' r . I
zw ek\zasiedochody. kq!lq t07.2)r zl nrz] (zln:
- 6 0 . 0 0 p , h e ( o d c ^ v o . ' . ) r ' i . r o - p 1 $ r ) /. w
| . q l/ a . i r
- r ' o z d l i d l 7 5 6 2Jl l /
g m i nt p o d a ' . , . tq & o
"')
diqksza
s i ed o c h o doyk s o l e2 1 6 . 0 0z0l p u J r a m :
uo.hodo$lm
o d o s o bp n * n l . h / z s i l l \ r n q o
$ 0 0 2 0 /d d z l ! ) s p o d a & d
3. w dziale801/ oswialai }),chosmio /:
e) rozdzial8010ltz,ko1y
podstawo$€
/ zwiQksz.
siado.nodyo krvort,|.l]S(]
zl lrzt
- | 2700/Srcdkinadofinmso$eie wlasnychzadanbiez.snin pozyskane
z imlcl
t6del/ s?rcwadza
sianakworg4.080zli
4. wd?iale352/ ponoc slolecha /:
J j . d d 7 , ' 8 5 2 1 4 O . n d \ r d o m r . )i p o l e , d p
!re[ /. s
o o . , o o ), t * o e
$ 2030/dotacjecelose otu ynane z budrelu paistwa na real. {{4nych z.dai bje
z4cychgnin / 4ieksa sieo k$ore4.!o zlr
5, w dzille 854/ cdDt&)jnaopiekar_arhosasca/:
a)rozdzial8s41s
/pon.c mrrerialna
nh n.n/"sisksza lie o kwore86.198zl pzy
- $ 2030/ dolacF celoweollz)mue z budzefupmsxva na Eal. wlasnyshzadd biezacycbsni eigkszasieo 86.19821.
$ 2, zoniejszasiepldowme $ydarkibudrcto$ro t*ok 1,100,828
1.w drarc 010/ roldci$o i loqiecr*o/:
a) io2-dzial01010/ i.fraslruklua wodociqgowai sdilacyjra ssi /
da&i o 20.000z] przyczrr:
66050 $du*r ias tedn ouo/er./tur.r./a r, o /u 000/.;
2 . { d z a€ 6 0 0 it r s p o n i l 4 c d u n / :
a) rczdzial6000:l/lokahy tiospon zbiorowy/zwiqksza
sieqydatki o k{otQ 3(].OOOZ}
- 6 4J00 aI rpd"tugpo/o..J". r qrovsud . nJtror! rOu()O
/ l
t
b j - o z . l z i q l 6 0 0dlo6C ro L b l ! i c C r i m . f f i o j v a i e , r d a h o ^ ^ v r r 2 b l ] ( ] 0 ( l ,
-$ 4210 / zalup naterial6wi *tposlzenia / qro{adza sienak*,oe 2.l]Ol),.
- 6 4)70 /dl Lpu.l!g re1or'o{,}.h /m ei./a.ieo JO:Ol]l]/t.
- d 4 J 0 0 / t u L p ' l d g o o / o . r d l t . -i p r o q ; t a $ a n 4 v o r 4 o a u o . t ,
.l-orr1lh00l- doB *ev rne /sret /d .e.Jda\rnlqor'.l]Ol]0/,trl)
-$4210 / zalupBaleriat6w
i syFosreria/ zrvigksza
sieo 5.000zl,
- S4270/ zaLupuslusEnonto"lch / Niakea sieo 2tO(]O07-l_
$ a r 0 0 6 L p r l r g p o / o . r r . n^ ' \ , z d r r ; 5 0 . 0 0 0 . ,
- 5 6050 {]dIU ilr-r (on.bld/cr ffreisr sie. r5 (]l]Ozl
!. $ d2rdle
700 Aoqpodska
mrcszldroqa
/
goslodtrka
a)rozdzial700057
gru dri i nieruchonodciani
/ zwietsza
siesydatki
pzy czlml
o kwole45.0007-1
- $ 4600/ karyi odszkodowmia
*lplacmenarzcz os6bpmMvch
iimjednonek
orgdac! ntch/ zwiakszsiQo 45.000
zli
4. w dziale7s0/ adninistncjapublicaa /i
a) rozdzial7s023 / u4dy srnh / pzy zacholaiD rej sanej ksoty *ydalk6R
[email protected] re nastapulace
mEry:
/ zsieksa sieo I 5.i]1]l]zl,
$ 4210 / akup materialdw1wyposaZenia
- $ 4100/ zalupslug pozostalych
/ miejsza siqo l5.l]O1)zt:
b )r o l d J/ _ 5 0 ? 8' L \ e . e . ( r , 6 L ( p \ . ) q o t o $ . \ , m n r e r a . i c ! l o d ( r o
[qor€20ui]uzlpr4 czym
/ hniejsz siao 2i].0l]O
S6060/ *ldalki m zahuptinues{edn.budr
zlj
s. w dziale?54/ bezpieczeistwo
publioznei [email protected]
pzeciwpo2do*a/:
a) rozdzial?sr12 /ochotnicze
stnzeporame/ zwiak% sie$yda&i o 22 i]O|]zt pzy
-66n50 +}d.d .id.
e o ' . b . | ( ' e r^ r 9 N . a \ c o , - ( ] l ] O / t l
b r ' o z d z i d l _ 5 1 1 o4 b r o m . y v l ' d f . / r / d l o . w d
c J : 4 1 et { o r J r r & 6 0 r
qT.o\€dz sie d\lepuj{e nid)
- 5 j I 0 z a t r p a d q r a l o . I vp o 5 * n r , m e . a . i o 5 l ) O l ,
$ 4300/ 2alup ulus pozonalych/ zwitksz sia o 500 zll
6. w dzidl€80r /olriala i wychow&ie/l
a) roTizial 80101hzkolt podstawowe/zmniejszasia q)datki o 58i I88 zl pry
5 4 0 ! 0 d o d r l o r e L \ r a g o o z e n r (o c / n e / r , i q : J . r t o , t )
5 a l - 0 u 4 n J g r o d , e n a b c / o ' o o J^i e i c . . a r . r o 1 . 4 ( l ]r ,
bb/r,
- $4210 / zakupnat*ialbw i x)Tosaznia/ zwieksza
siao ,128zl,
- $4240 / alup lomocynauk..dydatl.i
ksiq-k / zwiaksza
siFo 2.12071,
/ siakszn siQo t.550zt,
$42t0 / zakupuslusrcmonroRyctr
/ zmiejsz sit o 59, /,
$ 4280 / zalup usiugzdrowotnych
- $4300 / zakupuslugpozosrabcn
/ zwiqksza
siqo 1.441zl.
- $4150 / zof,lp uslugdoslapudo siei rnrcmel/ zmiejsza sil o L000 /_1,
$43?0 / oplalt z lytuluzalupuuslugrelekom.tcl.stacj
I mnejsza sie. 500zl.
- $ 4420 / podr62eslu2bowezaCranicme/zwiQksz, sit o ] 3O(],,
- 84430 / r62neoptaryi skladli/ ^niejsza sipo 4.000zi,
- 6 6 0 ) 0 w l d a t ^iir { e r . E d n . b u dd/a r e D r s i c o . a o ( ] o n
r.
b r r o d zJ l t o l 0 J/ , d d / : . l yo p e o * . . n e\ \ \ o a - 1 p o d . u v o s ) ! h D l i e b & . i t
uyoaieo rruzl Dr4 Lz\m.
- g 4040/ dodaikoiveRln;grcdzenierocne / hniejsza sie
o 320zli
.
c)
adzial 8010/ cinMzja/zmiejszasie*rdalli ols.ooizl pz], c;yn
- g 4040 / dodatkowe
slnagrodanie rcczne/ miejsza sia
;1,
- 6 4 2 1 0 u t r L p n d 4 4 t o { i \ \ t o o u c , ./ qq i l \ . 4 j e o oo45lOl]5
)0/j
- 6 . - ! 0 / J d o p o m m tJu L d \ o a k r . trr i * ^ / * . l i \ r . i 9 o I
O()l]I,
6 1 ) - 0 a l , r n b l _ .r e n o n o , . \ . f - m e l s z . , r . . 8 0 0 .
I d 4 ) 0 r 6 a eo n h r )| . k " o { m i : . a , e o
r o1)l]?,,
- $ 474! / zakupnat papGr.do
spiz€tu
druk.i;z.kser./nniejsa siqo L000zl,
-
6 o0o0 vtdrl'?/-.'pri,qe.
eoabuJj ee
.j .r! o r0 0l)O
/t.
-ol.l,iJ
a
dr
80t tJ oowo re r -z ior oo l^nt d1h.,a
{}LLt
ie
o.. u /l pp.
- $ 4300/ zai(lP ushs pozostobch / zsiaksza sie o 32i/ a,
- 6 4 ) 0 0 p o z J n " h v J o J ( r r /. e ! ,
i\., /m,l.a:.qo.40.tj
' ' j E d z a r 8 0 l c 5 o o / or a t a d z _ c n o r , p , . a c ; o q d ;
er -m, k\oFL)oc.
rov wpro*3.rzaeY nstqFujq( nitur
- g 4300/ akup ulug puctatych / aniejsz sig
o 4.608zt.
d
l
a
p
p
?
t
u
r
J
L
g
S
4
1
1
0
|
.
r
o
d
i
m
.
t
.
\
.
.
/
q
<
L*r.io!.oob.l
_
7 . w d z i a l e 3 5/!p o m o cs p o t e ( m
al
8s212 / 3wiad'eia .odzimc, al.atin [email protected] skkdki na ubezp.ener}1. i
lzdzia]
renr7 uhezp.spol./ przy adro*miu rj snej krvoly irda&6w lrdwadzj sie
b6tppul4ce
mmy:
- $ 4210/ zakupmalerial6w
i $tposeeda / zmicjszasiqo r .000zt,
5 d ) 0 0 / a ' r r . t ' e . o / o . r " t . , ^ < ^. / a . i r ; , o ! - / t .
r l a a u u d p r\ n qz d f l r d s v r _ d . . o . n i ] . a j q o a / r ,
- [4-40/zdbrd
p . o ] od o . p z e r d r [ : r . / . \ e r m r e . r . . t o t . o i ] . 1
),
.m ! .a .rl o I 000/.,
p, -ro{)!l
a) rozd2ial85219
/Oirodkil]onocyspoleczej/ zwirkszasi9Rr'&iki o 4.j30 zl przy
- $ 4010/ slrnaerodzcnia
pmcownikdB
osobowe
/ zwieksa sieo 4.j30 zt.
- $ 4210 / zahupm{di!16$ i q},loso2enio
/ mnicjs,a sieo,100zt,
t l gr e t e l , ocm
t ;.o m .^ i ( k . / , . i c o a n o / i ,
-d . w o5z ldl od q . _ _poo!l io . Lr 1, eL . tz a r r p u u
n
drJ
/ a d d . ! / a k c . e o o t i\ t o J t e c d . .
^-dli 'l 3sla5 dolo.Ja d/. a noj! o./) rch".a L;coh.i
\., r.
"
[email protected]
nE nantpuJ{cedituJ
t..
- Sd 2 8 8 ? a m b a e r c , N o j \ , n m ? . . J . i e o
_8r?,,
\ 4!84 /qroL rs-d,oro'),h .]mcj./dnton8zl
- $ 4j08 / ulup usluspozosrltych
/ Diekszasiao l28l zt,
- g 4309 / zdkupuslxgpozostatych
/ eieksza siao 6Szl;
' lz'lle 3s!, / edukacyjnaolieka vychorvaNcza/:
rcz.rznl 85401I i*iedicc szkolDe/ znniej sa siq $rdarki o 6.823z) pny .zyaj:
- $ 4040 / dodakowe *lnlgrcdzc.ie rccae / znnjejea
sie o 6.S21z.ii
p o n o cr r r n q l r d d d ' c a i o q z i . e L / J " , ( * r d a d , t r o e
,ro/d.Ji.3s4ls
$ 3240/ stlTendiadlaucai6N / aitksz
sit o tiwolQ86.I98zt.zl,
l0 . w dzialc900/ gospodekakonualna i ochona!rcdosska /:
0)ozdzial90015
/ojwiellenie
ulicphc6wi d6e/,miejsa sie$lda*j o t?0.000
zt
- $ 4260/ ztup cnereii
/ ^,iekszasieo 311]0o
zl.
. { 6 0 5 0 - s - r - l a l i i n q ej e. d r o l d / e . / t u r e r . a . . e
o 20J.l]O
/ ,l.]
,b rr o z d 7 i a l 9 0 0 l / - t a o r E o . p o J / ( . t o rm / 1 1 h i ; r . ( $ r d a t . o t U O . ( l , , l ] /
$ 6210 /doracjacelo{a z budzeru
nafin.tubdotin.kosztiw
zmiejszasipo I 60.000
zlj
o00qs oo^.bt. d7i.t,1 G. p ?) /_ct ol"rur ocotner
{u. r) {)o
:2d,1.]
s?ro{adzasri
nantpur.r(e
Didt .
-{42-0 /Jt+ nJkriJN I v,,)po.dn'.
drre.a.,coo.O0O/.
. [ 4 2 2 0/ c ( L p- J J t w
4,ao-. /"e..ane;o,u0lt,
- { 4260/ zalap encreii / niaksza sic o I l).l](].)
zt_
.'.
..
toq
1 . r , 9 0d r p , . t u e p u , o . - t . nd n . c , / a . i e oo , , o o l . i
l L r . L ; l c 9 ! l , L l t u E . o c h r o n J a r c & i . N "r r u d o \ e e r .
d r r o l d 7 i J ^ a ) 1 0dao. r J r o . a . I . ( L t h 4 . q e t i c e i t , . o J m .
/"s, \,odri
o K q o q r r o u uz rt r z y c 4 n r
- 6 6 0 5 0 $ J r ' j i r w e r . i c o nb r d , . h n i e i . a ! e o , , ( ] l ] O / l
.I 2 . w d z i ae 9 2 6/ k u l r u mf i z ) c d ai s p o d/ :
qlb05 a.d, q
ar
/ r c . e t r t o 1 L a . / n p i , .n o n l h n r e r r ! c r l
.ro.d/Ll
ddlr o l]4.50021pr4
czjfr
$ 6050/ rudalki in$€sl..jedn. bud2el./ hrnicjsa st o lJ4 solj zl.
d i m b u d z tg m r t \ ) n o s i :
SL P od o l o n & i u
nocnon!budtetu 4A819.013
n
$tdatU'jbtdtelu
19.7I28IJ zt
$ 4, I Defrctl bud2duCDinyw kwosies.863.800
,t pokyty zosleie pzy.hodami
a) z kredlrubanhoweeo
w kslcie 7,t50.000zt,
bl z wolnych
3rodk6w
w kwocic1.113,800,
2. Pzychodybnd2etu* kwmie 12.d33.,t53
zl pochodzi,:
btdE
a) z kredyrubanto{ego w kqociet.750.000zl.
b) z wolnychircdk6w w kwocie 4.683.is3?l
S 5 . r a c J . i e n ' i o L o " i 4 " . d/ , I L | L a . r { ! d ) c r ^ . ) r u r t u / r c l o r t u
l poLt-reu) rcprrd.ejov
r o r Lo r l e j . . , o . e A o o , , : . yb. r, . a r u C n r n J\
"r
tiar e t00,000zl
2) slndsowuie pl&orvmegodericytubn.t elu$,kwocie Zfiarrr;l
S6.w ucnwEle.Nr.xv/
126/0?RadyCDinyZielona
c6raz dnia1g
roku
r . p . * . \ ' d l e . uC m . n )/ i e t n n q u o rn. r 2 1 ] 0 8 , o t dr n r a . Ctudda20l]?
it:
I ) zdqcaik Nr 3 ..Detody i nydatj aiqzane z @liza.j4 ad.n z za!,s! adni.
lE]TYl,:T",.r.,,yq.dj?"y"h
[email protected]
w zslSEih Nr
cniaiezerooaftE.. Mry oEzyouje
I dodliei*i uhsth.
Jqr
2) zdqaaik Nr 5 pls! prrychod6wi s],dlkdw z;ihd6w budzerow.h cninr
"
zrerd4 uoE !a 2008
ret-. kt6r, oraDuje btui4ie jst w zdq.ailu Nr 2 do;-
l) [email protected] Nr 6 -fimj-ry $ d.&6w budjero$?cbm wjelot.rie [email protected] inwrycylre [email protected]^zhlo:1C6d u I'E 2008-201
0", k6.y orr4luje 6p;di; j.I w a_
,) [email protected]_Nr t -Zetuwidic pr4doU6w i m&Iod6w
budztu.. kt6ryoFzrruje
[email protected]€ jat w zdq.aitu Nr 4 do airiejpej uhs?ry.
g 7. [email protected] llch{5ly [email protected] s& V6jtowi cbi!ry zielom
c6r
$ & Lctmh_slhoda w zych z ddm podjeciai podleg.*lTieglju
ogb'anw sr.dmd i tabucy
t"&t:@tet ; uu adzi€
bairy zie
e [email protected]